Please download to get full document.

View again

of 15

AN OVERVIEW OF APPLICATIONS OF DISASTER MITIGATION IN LOCAL GOVERNMENTS

Disaster is defined as the result of, caused by nature or human origins, a sudden, calamitous event that seriously disrupts the functioning of a community or society and causes human, material, and economic or environmental losses that e􀁛ceed the
2 views15 pages
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Documenttranscript
    http://dergipark.gov.tr/tjsosci 2019  FEBRUARY THE JOURNAL OF SOCIAL SCIENCE  CĠLT -3 SAYI-5 E-ISSN:   2587-0807 ISSUE-3 NUMBER-5 ġUBAT      I EDĠTÖR    Cenk Aksoy EDĠTÖRLER KURULU / EDITORIAL BOARD Abdülkadir Bilen (Dicle Üniversitesi, Türkiye)   Mahmut Bulut (Dicle Üniversitesi, Türkiye)   Simone Sarmento (Federal Do Rio Grab De do Üniversitesi, Brazilya)   Tarcisio Saurin (Federal do Rio Grande do Sul Üniversitesi, Brazilya)   Matilde Scaramucci (Estadual de Campinas Üniversitesi, Brazilya)   Fariz Ahmedov (Devlet Ġktisat Üniversitesi, Azerbaycan)    Nurhodja Akbulaev (Devlet Ġktisat Üniversitesi, Azerbaycan)   Berat Çiçek (MuĢ Alparslan Üniversitesi, Türkiye)   Ceylan Bozpolat (NevĢehir Hacı BektaĢ Veli Üniversitesi, Türkiye)   Recep Akdağ (Mardin Artuklu Üniversitesi, Türkiye)   Ebrucan Ġslamoğlu (NevĢehir Hacı BektaĢ Veli Üniversitesi, Türkiye)   Gülden Aynacı (Trakya Üniversitesi, Türkiye)   Sahure YariĢ   (Dicle Üniversitesi, Türkiye)   Oğuz Ersöz (Namık Kemal Üniversitesi, Türkiye)   Zeliha Tekin (MuĢ Alparslan Üniversitesi, Türkiye)   Halil Orbay Çobanoğlu (Milli Eğitim Bakanlığı, Türkiye)   H. Tezcan Uysal (Bülent Ecevit Üniversitesi, Türkiye)   DERĠ AKKNDA   The Journal of Social Science (TJSS)   2017 yılında kurulan   Türkçe ve   Ġngilizce  dillerin de yayın  yapan ulus lararası hakemli elektronik bir dergidir. 2019 yılından itibaren yılda 4 kere yayınlanmaya baĢlayan dergi çeĢitli  alan indekslerinde taranmakta dır.  Derginin Tarandığı alan i ndeksleri; Index Copernicus, ASOS index, Google Scholar, CEEOL, Scientific Indexing Services, BASE, Eurasian Scientific Journal Index, Journal Factor, Rootindexing, Worldcat, Cosmos IF, JIFACTOR, Science Library Index, Academic Keys, ResearchBip ’dir.   Sosyal Bilimler alanındaki araĢtırmalarla ilgilenen herkesi kapsayan The Journal of Social Science (TJSS), gelecek yıllar için vazgeçilmez bir referans aracı olarak hizmet vererek literatüre değerli katkılar sunmayı amaçlamaktadır. The Journal of Social Science (TJSS) dergisinde yayınlanan eserlerdeki görüĢler ve sorumluluk yazarına aittir. Yayın hakları saklı olup izinsiz hiçbir Ģekilde çoğaltılamaz. ĠletiĢim Adresi / Contact nfo   e-mail: thejournalofsocialscience@gmail.com    Web: http://dergipark.gov.tr/tjsosci      II The Journal of Social Science dergisi    ler:    III ĠÇĠNDEKĠLER    1. ĠSLÂM BORÇLAR HUKUKUNDA ĠSTĠSNÂ’ (ESER) SÖZLEġMESĠ   (Türk Hukuku Ġle Mukayeseli) Ahmet AKMAN  ............................................................................................................................................................................ 1-45   2. BĠLGĠSAYAR OYUNLARININ ORTAOKUL ÖĞRENCĠLERĠNĠN SOSYAL YAġAMINA ETKĠSĠ Sabri ÇELĠK  , Berru ULUSOY  ................................................................................................................................................. 46-60 3. TÜRKĠYE MUHASEBE VE RAPORLAMA STANDARTLARININ FĠNANSAL ANALĠZE ETKĠSĠ   Betül ġeyma ALKAN  ................................................................................................................................................................. 61-79 4. POST MODERN BĠR METAFOR: KUANTUM ORGANĠZASYONLAR VE KUANTUM LĠDERLĠK    Burcu ÜZÜM , Seher UÇKUN  ................................................................................................................................................... 80-90 5. HZ. PEYGAMBER’ĠN EĞĠTĠMĠNDE ESTETĠK    Esra DOĞAN  ............................................................................................................................................................................ 91-105  6. HEZEYANLI BOZUKLUK HAKKINDA GÜNCEL VE BĠLĠMSEL BULGULAR Fatih BAL, Beril Zeynep HACIOSMAN  ............................................................................................................................. 106-121  7. ESKĠ MISIR KRALLIK DÖNEMLERĠNDE SANAT VE MÜZĠK KÜLTÜRÜ ÜZERĠNE KISA BĠR ĠNCELEME   anire ÜSEYNOVA .......................................................................................................................................................... 122-135  8. WOMEN’S EMPOWERMENT IN THE MUSLIM WORLD: RECONSIDERING RIGHTS OF THE “COMMONS”   ökhan AK   ............................................................................................................................................................................. 136-151  9. DÜNYA DENĠZ TĠCARETĠ VE TÜRKĠYE DIġ   TĠCARETĠ ĠLĠġKĠLERĠ: EKONOMETRĠK BĠR ANALĠZ   akan ERYÜZLÜ  .................................................................................................................................................................. 152-162 10. NEW APPROACHES OF EMOTIONAL LABOR PROCESSES IN THE MODERN ORGANIZATIONS ale Nur ÜLER, Akın MARġAP  ...................................................................................................................................... 163-178  11. ġEYHÜLĠSLAM ÇĠVĠZADE DAMADI HAMĠD EFENDĠ   Mehmet AYKANAT  .............................................................................................................................................................. 179-194 12. MADDE BAĞIMLIĞI TEDAVĠSĠNDE MANEVĠ DESTEĞĠN EKĠP ÇALIġMASI ĠLE YÜRÜTÜLMESĠ Murat ALTUNTAġ , Elif ÖZTÜRK  , Selin ARIKIN  ........................................................................................................... 195-207 13. OTOKRATĠK VE KATILIMCI LĠDERLĠK ANLAYIġININ ÖRGÜTSEL VATANDAġLIK DAVRANIġI ÜZERĠNE ETKĠSĠ: SĠVĠL TOPLUM KURULUġLARI ÜZERĠNE BĠR ARAġTIRMA   Senem ALTAN, Murat ÖZPELĠVAN  ............................................................................................................................... 208-229 14. 4721 SAYILI TÜRK MEDENĠ KANUNU’NDA DÜZENLENEN BOġANMA SEBEPLERĠNE GENEL BAKIġ   Oğuz ERSÖZ  .......................................................................................................................................................................... 230-247 15. MARKA VE MARKA FARKINDALIĞI   Rana ÖZYURT KAPTANOĞLU , MenekĢe KLÇARSLAN , Aytaç TOSUN  ................................................................ 248-266 16. YEREL YÖNETĠMLERDE AFET ZARARLARININ AZALTILMASI ÇALIġMALARINA GENEL BĠR BAKIġ   Serpil GERDAN  ..................................................................................................................................................................... 267-276 17. TITUS BURCKHARDT: ĠSLAM SANATINA AġK(IN)CI BĠR BAKIġ Süleyman SAZ, ġenay ÖZÜR YLDZ  ............................................................................................................................. 277-284 18. ĠSLAMĠYET’TE TASVĠR YASAĞI VE TÜRK MĠMARĠ SÜSLEME SANATINDA ĠNSAN FĠGÜRÜNÜN KULLANIMI   ġenay Sayın ALSAN  .............................................................................................................................................................. 285-313 19. KÖRLER ÜLKESĠNDE HEM GÖRMEKHEM DE SAĞIR OLMAK SUÇTUR!!!   Yener ÖZEN  ........................................................................................................................................................................... 314-321 20. WHY IT IS TOO DIFFICULT TO DOWN ASSAD?: THE MURPHY LAWS OF INTERNATIONAL RELATIONS Yiğit Anıl ÜZELĠPEK   ........................................................................................................................................................ 322-330    IV 21.   HOMEROS’UN ODESA’SINDA GEÇEN GASTRONOMĠ ÖGELERĠ ÜZERĠNDEN ANTĠK YUNAN YEMEK KÜLTÜRÜNE GENEL BAKIġ   Samuray Hakan BULUT  ....................................................................................................................................................... 331-338  22. OSMANLI DÖNEMĠ GELĠNLĠKLERĠ VE GELĠN BAġLIKLARI   ġöhret AKTEPE, Elvin EROL ............................................................................................................................................. 339-349  23. HATAY TURĠZMĠNĠN GÜÇLÜ, ZAYIF YÖNLERĠ ĠLE FIRSAT VE TEHDĠTLERĠNE ĠLĠġKĠN TURĠZM ĠġLETME YÖNETĠCĠLERĠNĠN DEĞERLENDĠRMELERĠ Ahmet BÜYÜKġALVARC , Mehmet EREN  ...................................................................................................................... 350-361  24. PSĠKOLOJĠK TRAVMANIN ĠNSANLIK KADAR ESKĠ TARĠHĠ   Yener ÖZEN  ........................................................................................................................................................................... 362-375 25. ĠMALAT SANAYĠ KAPASĠTE KULLANIM ORANI VE REEL KESĠM GÜVEN ENDEKSĠ ARASINDAKĠ ĠLĠġKĠ: TÜRKĠYE ĠÇĠN AMPĠRĠK BĠR ÇALIġMA   Birsen AY  ................................................................................................................................................................................ 376-389  26. BESTAMĠ YAZGAN’IN HĠKÂYELERĠNDEKĠ ĠLETĠLERĠN ÇOCUĞA GÖRELĠK ĠLKESĠ AÇISINDAN ĠNCELENMESĠ   Kader YENĠÇERĠ, Yasemin KUġDEMĠR   .......................................................................................................................... 390-413
Advertisement
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks
SAVE OUR EARTH

We need your sign to support Project to invent "SMART AND CONTROLLABLE REFLECTIVE BALLOONS" to cover the Sun and Save Our Earth.

More details...

Sign Now!

We are very appreciated for your Prompt Action!

x