Please download to get full document.

View again

of 37

Ca dao blog

Tập thơ kỷ niệm những ngày viết blog hòa cùng cung bậc buồn vui với mọi người. Cảm ơn đã đọc tập thơ. http://cadaoblog.locnguyen.net Nguyễn Phước Lộc 2008 - 2009
0 views37 pages
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Documenttranscript
  T ẬP THƠ    CA DAO BLOG T Ự  A  T ập thơ kỷ  ni ệ m nh ữ ng ngày vi ế t blog hòa cùng cung b ậ c bu ồ n vui v ớ  i m ọi ngườ  i. C ảm ơn đã đọ c t ập thơ.  http://cadaoblog.locnguyen.net  Nguy ễn Phướ  c L ộ c 2008 - 2009 M Ụ C L Ụ C  1.   DẠO BLOG I  2.   ĐẦU LÂU  3.    NHÂN DIỆN  4.   GÁI 5.    NHỚ EM  6.   TRÀ CHANH 7.   THẦY CÔ  8.   THẤY GÌ  9.   BẤC  10.   “CHUỒN CHUỒN CHỞ NẮNG   SANG SÔNG”  11.   TUYẾT  12.   GỌI NHỎ I  13.   GỌI NHỎ II  14.   SON PHẤN  15.   BÔNG HỒNG NHỎ  16.   HAI CÂU 17.   CHUYỆN TÌNH CHAT  18.   “TẶC” NỮ   19.   HÚ HỒN  20.   EM NHÌN TRỜI QUA KẺ TAY  21.    NỤ HÔN  22.   TÚC TẮC  23.   DẤU HỎI  24.   LẤN CẤN  25.   GA ĐẦU ĐƯỜNG, GA CUỐI ĐƯỜNG  26.   CHỢ TẾT MUA CHÂU  27.   KHÔNG ĐỀ    28.   MỴ  29.   TƯỜNG LỞ  30.   TẦM XUÂN TÁI BẢN I  31.   MƯỜI NĂM  32.   BUNG XUNG 33.   ĐẮNG LÒNG  34.   LIÊN KHÚC 35.    NỆM BÔNG  36.   LỤC BÁT TRUYỀN NHÂN  37.   ƯƠM  38.    NGHIÊN CỨU KHOA HỌC  39.   MUỘN  40.   LẠI KHÚC QUANH  41.   KHÚC HÁT CHIỀU HÔM  42.   THANH ĐA MỘT GIẤC CHIỀU MÊ  43.   UẨN  44.   TRANG CHU 45.   ĐI LỄ PHẬT  46.   SIÊU THỰC  47.   TÌNH YÊU TỔ QUỐC LÀ GÌ  48.   BỐN MẶT TÌNH  49.   Ừ THÔI EM ĐÃ LẤY CHỒNG  50.   EM ĐI LẤY CHỒNG  51.    NGỠ VẬY MÀ KHÔNG PHẢI VẬY  52.   MÊ 53.   VÔ NGHĨA  54.   T ÔI LẠI NGHĨ  55.   BÙI GIÁNG SƯ HUYNH   ◦◦◊◦◦   D Ạ O BLOG I   ( Th ể   hi ệ n: Ngh ệ    sĩ Bích Ngọc và Ngô Đình Long ) T ừ  trong ả o ảnh loăng quăng    Nghìn năm thoáng ch ố c không b ằ ng m ộ t giây “Lốc” (1)  tr  ờ  i v ầ n xoáy mù quay Ch ụ  p lung tung th ứ , to ầ y ho ầ y cái tay Đế m r  ằ ng m ộ t v ớ  i ba hai D ạ o b ờ    tư tưởng lâu đài cát xây.  M ộ t chi ề u nhu ốm đỏ  vàng phai Cái gì cũng đẹ  p m ộ t b ầ y thiên nga.  N ắ ng vui che khu ấ t trăng ngà (2)   Vành nghiêng nón cõi la đà cà bông.     Tuy ế t bay ứ a ng ập căn phòng (3)  Bông h ồ ng ngo ẹ o c ổ  ph ậ  p ph ồng hương yêu (4) . M ộ t nàng ti ể u mu ộ i v ừ a yêu B ội tình gượ  ng g ạ o m ộ t chi ề u c ả  quên. Đồ   Long đao chém tênh hênh (5)  M ất đà chúi nhủ i chênh vênh ki ếp ngườ  i. Ch ữ   tâm đỏ  loét r  ạ ng ng ờ  i T ấ m lòng gi ữa cõi đấ t tr  ờ  i bao dung.  Nhím xù gai nh ọ n x ế  p chùng (6)  Toe toe cái mi ệ ng h ả  lòng tr  ố ng không. U tình Ca- lét chưa xong (7)   Dài đằ ng th ế  k  ỷ  h ỏ i còn bi ế t yêu? Binh đao nguyên khí lề u b ề u (8)  M ột đờ  i l ận đậ n lêu bêu giang h ồ . Bao năm tình đẹp như mơ    Cơ hàn mấ y bu ổ i mà gi ờ   thành không. Tu ệ   lòng ngăn lạ i không xong (9)  Dòng hoan l ạ c ch ả y ngo ảnh trông đứ   đừ  Ch ố ng c ằ m m ấ y b ận ưu tư   N ỗi đờ  i ng ỗ ng ngh ễ u tù mù tình yêu H ỏ i r  ằng: “Gió có nói điêu?”  M ột làn mát rượ  i hút chi ề u không hay.  N ụ   cườ  i toét c ả  môi mày Quay đầ u th ấ y bóng ngo ẵ ng dài lê thê. B ắ  p ngô ch ẳ ng ph ả i ngô nghê (10)  Mà xanh ch ồ i bi ế c ngày v ề   gió đông.  Chén trà khu ấy độ ng long cong Chanh chua v ới đắng để  lòng tím tê (11) .  N ỗ i lòng t ấ t c ả  tung hê Bu ồ n vui ti ệc “lốc” xong về  ng ổ n ngang... - (1) Blog (ti ế ng Anh): nh ậ t ký trên m ạ ng máy tính toàn c ầ u (internet). (2) “Nắng” là biệ t danh m ột ngườ  i b ạ n gái. (3) “Tuyết” là biệ t danh m ột ngườ  i b ạ n gái.  (4) “Bông Hồ ng Nh ỏ” là biệ t danh m ột ngườ  i b ạ n gái. (5) Câu thơ còn có phiên bản khác là “Lời thơ vung vẩy tênh hênh”. “Cô Gái Đồ   Long” là biệ t danh m ột ngườ  i b ạ n gái. (6) “Xù” là biệ t danh m ột ngườ  i b ạ n gái. (7) Scarlett O’ Hara –   n ữ  nhân v ậ t chính trong b ộ  ti ể u thuy ế t “Cuố n theo chi ều gió” (Gone with the wind) củ a nhà văn Margaret Mitchell. Đây cũng là biệ t danh m ột ngườ  i b ạ n gái. (8) Ghép thành tên nhà báo Binh Nguyên. (9) “Tuệ   Hoan” là biệ t danh m ột ngườ  i b ạ n trai. (10) “Bắp ngô” là biệ t danh m ột ngườ  i b ạ n gái. (11) “Trà Chanh” là biệ t danh m ột ngườ  i b ạ n gái.   ◦◦◊◦◦   ĐẦ U LÂU   ( Th ể   hi ệ n: Ngh ệ    sĩ Ngô Đình Long ) Ù ù hơi lạ nh xoay phong nguy ệ t Rướ  n m ả nh h ồn đau bụ i tro tan (1)  Khô tr  ắ ng nh ỡ  n c ạ n ngu ồ n tinh huy ế t Ba l ỗ  sâu hòm cõi u minh Mà nghe trăng vỡ    răng côm cố  p (2)  Gõ nh ị  p hoan tình thu ở   bình sinh. Sương lạnh vùi sâu ba thước đấ t Tr  ồi lên mà độ i l ớ   p th ờ  i gian  Nhân sinh thèm khát rưng rưng lệ  Côn trùng h ố  m ắ t b ọ  tràn lan. M ấy đườ  ng n ứ t v ỡ    đau đơn đớ  n R  ạ n v ế t suy tư củ a ki ếp ngườ  i Lăn long lóc hú tìm tủ y não Đườ  ng gân trong l ố i tu ổi xa xưa.  - (1) Có bài thơ “Chợ   Chi ều” của nhà thơ Kim Cương Nguyễ n Thành Tâm: “Chợ   chi ề u sót l ạ i b ốn năm thằ ng Ghi m ặ t phong tr  ầ n m ấ y n ếp nhăn  T ỉ nh gi ấ c sông h ồ  gân c ố t m ỏ i Say đời thơ m ộ ng tóc râu c ằ n Hơi tàn chìm đắm trong vò rượ  u Tình ch ết chôn vùi dướ  i v ận văn  Còn m ả nh h ồn đau năm tháng cũ   Đem chồ ng sách nát t ếch lên trăng”.   (2) Có bài hát “Hàn Mặ c T ử” củ a nh ạc sĩ Trầ n Thi ện Thanh: “Chốn hoang liêu tiêu sơ Hàn âm thầm nghe trăng vỡ” .   ◦◦◊◦◦   NHÂN DI Ệ N  Là th ế  tình anh, em l ỡ     bướ  c  Tan tành m ộ t khúc nát sông sâu Ai mang ph ấ n b ụ i pha màu tóc Soi gương mình nhân diệ n m ố c trâu  Ngón tay điể m ch ỉ   vào hư ả nh Ph ả n chi ếu đườ  ng vân tu ổ i h ọ c trò Xoáy cu ộ n m ấ y vòng xanh bi ếc phượ  ng R  ớ  t vào nhân d ạ ng v ế t bu ồ n xo. Di ều căng đứ t c ả  vào trong gió Th ấ y gì m ộ t chút ph ấn hương xa   Em đem nhan sắc tung tăng tẻ o Ưỡ  n ẹ o làm gì áo th ị t da. Trái tim đỏ  h ỏ n bé tèo teo Làm sao ch ứa đự ng c ả  b ầ u yêu! Ấ y th ế   ngàn năm  thiên h ạ   tưở  ng Tình n ằm trong đó –   ch ỉ   nói điêu.  Góp nh ặ t l ời ca đem dệ t áo Lá là che ch ắ n nh ữ ng s ớ  m nao Tình ngườ  i h ở   l ạnh che không đủ  Thì l ấ y b ờ   môi áp ch ạ m vào. ◦◦◊◦◦   GÁI  Gái gi ờ   bi ến hóa khôn lườ  ng Tho ắ t thành phù th ủ y tho ắt dườ  ng nàng tiên Cho trai mày ph ải đảo điên  Ch ế t lên ch ế t xu ố ng chích ghi ề n tiên nâu. (1)  - (1) Phiên b ả n khác c ủa câu thơ là “Nhớ    thương thương nhớ   mu ộ n phi ề n v ẫn mê”.   ◦◦◊◦◦   NH Ớ   EM  Em ơi anh nhớ   em nhi ề u l ắ m Đấu tình không đủ   để   đong thêm   Rượu ư! Anh uống thành nướ  c lã Không say b ằ ng m ậ t ở   môi em. ◦◦◊◦◦  
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks
SAVE OUR EARTH

We need your sign to support Project to invent "SMART AND CONTROLLABLE REFLECTIVE BALLOONS" to cover the Sun and Save Our Earth.

More details...

Sign Now!

We are very appreciated for your Prompt Action!

x