Please download to get full document.

View again

of 2

De 2019 EAA Verklaring van Bern: Archeologie en de toekomst van de Democratie

Dutch translation
0 views2 pages
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Documenttranscript
    Reference srcinal text: https://www.e-a-a.org/EAA/Navigation_News/Bern_statement.aspx Nederlandstalige versie (Dutch version) De 2019 EAA Verklaring van Bern:  Archeologie en de toekomst van de Democratie De European Association of Archaeologists  (Europese Vereniging van Archeologen) is een niet-gouvernementele ledenorganisatie met participatieve status bij de Raad van Europa. EAA-leden waren actief betrokken bij de oprichting van het “ Verdrag inzake de Bescherming van het Archeologisch Erfgoed”   (Valletta 1992) en het “ Raamverdrag over de Waarde van Cultureel Erfgoed voor de Samenleving” (Faro 2005), die samen de basis vormen voor de bijdrage van de archeologie aan de democratische gemeenschappen. De EAA zet zich fundamenteel in voor het standpunt van de Raad van Europa dat cultureel erfgoed beschouwd dient te worden als een inspiratiebron van gemeenschappelijke Europese idealen, principes en waarden. Deze zijn ontstaan uit de collectieve ervaring van conflicten uit het verleden en de gevolgen daarvan en uit het besef dat Europa vooruitgang heeft gekend door vrede en samenwerking. De EAA onderschrijft, net als talloze andere organisaties, het gemeenschappelijke streven van Europa naar een vreedzame en stabiele samenleving, gebaseerd op respect voor mensenrechten , intellectuele  en academische vrijheid , democratie , culturele diversiteit  en de rechtsstaat . Archeologie vertaalt de materiële overblijfselen van het verleden in histories. De verhalen die archeologen opbouwen kunnen de hedendaagse sociale en politieke structuren en activiteiten weerspiegelen, verbanden leggen en informatie aanleveren. Bij de reconstructie van samenlevingen uit het verleden weerspiegelt de archeologie de kennis en waarden van de hedendaagse samenleving en wordt ze beïnvloed door haar actuele sociale en politieke beginselen. Bij de interpretatie van het verleden komen Deze Verklaring werd officieel goedgekeurd en aangenomen tijdens de jaarlijkse statutaire ledenvergadering van de EAA in Bern op 6 september 2019. Ze is te citeren als "2019 EAA Verklaring van Bern over Archeologie en de toekomst van de Democratie" of als "2019 EAA Verklaring van Bern" in kortere versie. Het ontwerp van deze Verklaring werd opgesteld door een EAA-werkgroep in 2019. Permanent webadres: https://www.e-a-a.org/BernStatement   bestaande en potentiële sociale en culturele situaties van hedendaagse en toekomstige gemeenschappen aan bod. Om die reden hebben archeologen als burgers een politieke verantwoordelijkheid. Archeologen verkrijgen bijzonder inzicht in de leefomstandigheden (fysiek, milieu en sociaal) en de sociale organisatie van de mens vanuit een diep tijdsperspectief. Archeologen kunnen daarom, tot op zekere hoogte, een groot aantal scenario's voor mogelijke ontwikkelingen in de toekomst voorspellen, samen met hun verloop en omstandigheden. Vanuit deze professionele achtergrond beschouwen wij het als onze burgerplicht, samen met andere experts, om ons te mengen in het politieke debat en om onze kennis, de opties en de gevolgen van sociale en politieke acties duidelijk te maken. Om onze maatschappelijke rol effectief te vervullen, hebben we nood aan een ongelimiteerde ruimte van academische vrijheid en institutionele onafhankelijkheid. Die vrijheid moet worden beschermd. Op deze manier kunnen we bijdragen door informatie te bezorgen bij de processen van besluitvorming door onze democratische instellingen, in een context van vrijheid van meningsuiting en informatieverspreiding en van intellectuele onafhankelijkheid. Respect voor diversiteit en de meest ruime integratie van alle vormen van culturele verscheidenheid is de lakmoesproef van elke democratie. Politieke discussie in onze democratische instellingen is gebaseerd op de vrijheid van meningsuiting en media. Het omvat klare taal die duidelijk specifieke stellingnames en perspectieven weergeeft maar dit doet met een fundamenteel respect en – een essentieel punt –zonder de mensenrechten van andere personen te miskennen. Met behulp van de mogelijkheden van historische analyse kan de archeologie onderzoeken hoe sociale veranderingen hebben plaatsgevonden en in welke omstandigheden deze zich hebben voltrokken, zoals ontvolking, migratie, conflict, economische achteruitgang, globalisering of digitalisering. Op basis van deze kennis kan archeologie de manieren uiteenzetten waarop het welzijn van pluralistische gemeenschappen op vreedzame wijze kan worden verwezenlijkt. Deze lessen uit de geschiedenis includeren de waarden van gelijkheid en diversiteit. Cultureel erfgoed kan worden gebruikt voor vele interpretaties en toekomstverwachtingen. Sommigen daarvan voeden momenteel een toenemend en verdelend historisch revisionisme. Dit wordt gekenmerkt door sociale en etnische uitsluiting en een ontkenning van mensenrechten, democratie, culturele diversiteit en de rechtsstaat. Archeologen en erfgoedspecialisten zijn academisch opgeleide experts die het intellectuele vermogen en de plicht hebben om na te denken over dergelijke ontwikkelingen en dusdanige interpretaties van het verleden te bekritiseren. Archeologen binnen de EAA accepteren geen enkele vorm van politiek gebruik van de geschiedenis voor propagandadoeleinden, vooral niet indien archeologische vraagstukken uit de context van hun standaard academische verhandelingen worden gehaald (inclusief wetenschappelijke debatten) en worden aangewend voor verdelend-nationalistische, antidemocratische, buitensluitende of chauvinistische doeleinden. Verantwoorde archeologie streeft ernaar om debatten en respectvolle dialogen te verruimen door zich te richten op de maatschappelijke relevantie van haar discipline in de moderne wereld en alle sociale groepen in open en democratische samenlevingen te omvatten. Archeologie creëert toegankelijke, gevarieerde, dynamische, omvattende kennis. Met haar analyse, haar kritiek en haar weloverwogen reeks beschouwingen kan de archeologie niet anders dan politiek van aard zijn. Daarom tracht de EAA politieke standpunten te stimuleren met een integriteit die gebaseerd is op de onaantastbare democratische waarden van een open samenleving.
Advertisement
MostRelated
View more
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks
SAVE OUR EARTH

We need your sign to support Project to invent "SMART AND CONTROLLABLE REFLECTIVE BALLOONS" to cover the Sun and Save Our Earth.

More details...

Sign Now!

We are very appreciated for your Prompt Action!

x