Please download to get full document.

View again

of 5

Indicate the following: Learning Area (LA) Content Standards (CS) Performance Standards (PS) Learning Competency Code (LCC) MONDAY TUESDAY WEDNESDAY THURSDAY FRIDAY

Indicate the following: Learning Area (LA) Content Standards (CS) Performance Standards (PS) Learning Competency Code (LCC) MONDAY TUESDAY WEDNESDAY THURSDAY FRIDAY
11 views5 pages
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Documenttranscript
  KINDERGARTEN DAILY LESSON LOG  SCHOOL: TEACHING DATES: TEACHER: WEEK NO . 1   CONTENT FOCUS:  Ako, isang mag-aaral at kabilang sa klase. QUARTER: FIRST   BLOCKS OF TIME Indicate the following: Learning Area (LA) Content Standards (CS) Performance Standards (PS) Learning Competency Code (LCC) MONDAY TUESDAY WEDNESDAY THURSDAY FRIDAY  ARRIVAL TIME LA: LL   (Language, Literacy and Communication) Daily Routine: National Anthem Opening Prayer Exercise Kamustahan  Attendance Balitaan Daily Routine: National Anthem Opening Prayer Exercise Kamustahan  Attendance Balitaan  Daily Routine: National Anthem Opening Prayer Exercise Kamustahan  Attendance Balitaan  Daily Routine: National Anthem Opening Prayer Exercise Kamustahan  Attendance Balitaan  Daily Routine: National Anthem Opening Prayer Exercise Kamustahan  Attendance Balitaan  CS: The child demonstrates an understanding of:      increasing his/her conversation skills    paggalang  PS: The child shall be able to:      confidently speaks and expresses his/her feelings and ideas in words that makes sense  LCC: LLKVPD-Ia-13 KAKPS-00-14 KAKPS-OO-15  MEETING TIME 1 LA: SE   (Pagpapaunlad sa Kakayahang Sosyo-Emosyunal)  Mensahe: Mabuhay! Ngayon ang unang araw ng pasukan. Kabilang ako sa klase ng Kindergarten. Tanong: Kumusta ang inyong bakasyon? Ano  –  ano ang ginawa ninyo noong bakasyon? Mensahe: Ang silid-aralan ay isang lugar sa ating paaralan. Ang pangalan ng aming paaralan ay_____. Tanong: Sino ang pinakabatang mag-aaral sa ating paaralan? Sinosino ang ngayon pa lang papasok sa ating paaralan? Bakit gusto ninyong pumasok dito? Mensahe: May mga bata at matanda sa loob ng silid-aralan. Tanong: Sino-sino ang mga makikita sa silid-aralan? Mensahe: Ang ating silid-aralan ay may iba’t ibang lugar. Ang mga lugar na ito ay may iba’t ibang  gamit. Tanong: Ano-ano ang mga lugar sa silid -aralan?  Ano-ano ang makikita sa bawat lugar?  Ano-ano ang maaaring gawin sa bawat lugar na ito? Mensahe: May mga gawain tayo sa silid-aralan. Tanong: Ano ang mga tungkulin? Bakit kailangan nating magkaroon ng tungkulin sa loob ng silid-aralan?  Ano ang maaaring mangyari kung hindi natin magawa o magampanan ang mga tungkuling CS:  Ang bata ay nagkakaroon ng pag-unawa sa:      konsepto ng pamilya, paaralan at komunidad bilang kasapi nito  PS:  Ang bata ay nagpapamalas ng:    pagmamalaki at kasiyahang makapagkwento ng sarling karanasan bilang kabahagi ng pamilya, paaralan at komunidad. LCC: KMKPAar-00-2 KMKPAar-00-3  ibinigay sa atin? WORK PERIOD 1 LA: SE (Pagpapaunlad sa Kakayahang Sosyo-Emosyunal) KP (Kalusugang pisikal at pagpapaunlad ng kakayahang motor) L (Logic)  Pamamatnubay ng Guro: Pagsasanay sa Pagsulat. Ano ang ginawa ninyo noong bakasyon? SKMP-00-1-2 KPKM-00-1.4 LLKOL-00-IG-3 Malayang Paggawa: (Mungkahing Gawain) Paggamit ng Blocks KPKFM  –  00-1.6 NKSC-00-4 Hanapin ang Kapareho (larawan) MKSC-00-5-6 Parehong Kulay MKSC-00-6 Color Cover All MKSC-00-6 SEKKPA-00-8, 10 Picture Match MKAT-00-1 Pamamatnubay ng Guro: Self - Portrait Pagpapakilala sa sarili.  Ako ay si____________ _______. SEKPSE-00-1 KPKFM-00-1.6 Malayang Paggawa: (Mungkahing Gawain) Paggamit ng Blocks KPKFM  –  00-1.6 NKSC-00-4 Hanapin ang Kapareho (larawan) MKSC-00-5-6 Parehong Kulay MKSC-00-6 Color Cover All MKSC-00-6 SEKKPA-00-8, 10 Picture Match MKAT-00-1 Pamamatnubay ng Guro: Manikang larawan ng mga tao SEKPSE-00-1 KPKFM-00-1.6 Malayang Paggawa: (Mungkahing Gawain) Paggamit ng Blocks KPKFM  –  00-1.6 NKSC-00-4 Hanapin ang Kapareho (larawan) MKSC-00-5-6 Parehong Kulay MKSC-00-6 Color Cover All MKSC-00-6 SEKKPA-00-8, 10 Picture Match MKAT-00-1 Pamamatnubay ng Guro: Pamamasyal sa loob ng silid-aralan Mapa ng silid-aralan Pagmamasid sa mga bagay sa loob ng silid-aralan KMKPAra-00-2 Malayang Paggawa: (Mungkahing Gawain) Paggamit ng Blocks KPKFM  –  00-1.6 NKSC-00-4 Hanapin ang Kapareho (larawan) MKSC-00-5-6 Parehong Kulay MKSC-00-6 Color Cover All MKSC-00-6 SEKKPA-00-8, 10 Picture Match MKAT-00-1 Pamamatnubay ng Guro: Job Chart Pagpapatuloy ng pamamasyal sa silid  – aralan KMKPAra-00-2 Malayang Paggawa: (Mungkahing Gawain) Paggamit ng Blocks KPKFM  –  00-1.6 NKSC-00-4 Hanapin ang Kapareho (larawan) MKSC-00-5-6 Parehong Kulay MKSC-00-6 Color Cover All MKSC-00-6 SEKKPA-00-8, 10 Picture Match MKAT-00-1 CS:  Ang bata ay nagkakaroon ng pag-unawa sa:      sariling kakayahang sumubok gamitin nang maayos ang kamay upang lumikha/lumimbag    pagpapahayag ng kaisipan at imahinasyon sa malikhain at malayang pamamaraan.    objects in the environment have properties or attributes (e.g., color, size, shapes, and functions) and that objects can be manipulated based on these properties and attributes PS:  Ang bata ay nagpapamalas ng:    kakayahang gamitin ang kamay at daliri    kakayahang maipahayag ang kaisipan, damdamin, saloobin at imahinasyob sa pamamagitan ng malikhaing pagguhit/pagpinta    manipulate objects based on properties or attributes LCC: KPKFM-00-1.5 KPKFM-00-1.6 SKMP-00-6 SKMP-00-7 KMKPara-00-2 MKSC-00-4 MKSC-00-5 MKSC-00-6 MKAT-00-1 MEETING TIME 2 LA: SE   (Pagpapaunlad sa Kakayahang Sosyo-Emosyunal)  Gawain: Bumilang at Ulitin(1,2,3) Gawain: Bumilang at Ulitin(1,2,3) Gawain: Bumilang at Ulitin(1,2,3) Gawaing Ritmo: Bumilang at Ulitin Gawaing Ritmo:Bumilang at CS:  Ang bata ay nagkakaroon ng pag-unawa sa:   sariling ugali at damdamin    PS:  Ang bata ay nagpapamalas ng: kakayang kontrolin ang sariling damdamin at pag-uugali, gumawa ng desisyon at magtagumpay sa kanyang mga gawain  Mensahe: Marami kaming ginawa / masasayang karanasan noong bakasyon. (Magsasalaysay ang mga bata tungkol sa kanilang naisulat o naiguhit.) Tanong: Bakit kayo pumapasok sa paaralan? Bakit may mga batang hindi pumapasok sa paaralan? Mungkahing Gawain: Magpapakita ang mag-aaral ng manikang papel o puppet.Ilarawan ang puppet sa klase at magkukwento tungkol dito. (1,2,3) Pagpapakita ng mapa ng silid- aralan.Ipaliwanag at talakayin ang mga ginagawa at di-dapat gawin sa bawat lugar na ito. Ulitin(1,2,3) Ipakita ang Job Chart atsimulan ang itinakdang gawain.Talakayin ang bawat gawain. LCC: SEKPSE 00-1 SEKPSE  –  Ia  –  1.1 SEKPSE  –  Ia  –  1.2 SEKPSE  –  Ia  –  1.3 NAP TIME SUPERVISED RECESS LA: PKK Pangangalaga sa Sariling Kalusugan at Kaligtasan  SNACK TIME CS:  Ang bata ay nagkakaroon ng pag-unawa sa:   * kakayahang pangalagaan ang sariling kalusugan at kaligtasan  PS:    Ang bata ay nagpapamalas ng:  * pagsasagawa ng mga pangunahing kasanayan ukol sa pansariling kalinisan sa pang-araw-araw na pamumuhay at pangangalaga para sa sariling kaligtasan  LCC: KPKPKK-Ih-1  STORY LA: BPA (Book and Print Awareness)  Story: “Ayokong Pumasok sa Paaralan”  Story: “ Bakit Matagal ang Sundo Ko?”  Story: Si Inggolok at ang Planetang Pakaskas Story: Si Paula Oink-Oink Story: Si Monica Dalos-Dalos CS: The child demonstrates an understanding of:      book familiarity, awareness that there is a story to read with a beginning and an en, written by author(s), and illustrated by someone PS: The child shall be able to:      use book  –  handle and turn the pages; take care of books; enjoy listening to stories repeatedly and may play pretend-reading and associates him/herself with the story LCC: LLKBPA-00-2 to 8  WORK PERIOD 2 LA: M (Mathematics)  Pamamatnubay ng Guro: Pagsamahin ang magkakauri  Alisin ang naiiba. MKAT--00-1 Pamamatnubay ng Guro: Pagsamahin Ang Magkauri  Alisin ang Naiiba MKAT--00-1 Pamamatnubay ng Guro: (Classroom Inventory)  Alamin ang mga bagay na Pamamatnubay ng Guro: Number Stations(Quantities of 3) MKSC-00-12 Pamamatnubay ng Guro: Number Stations(Quantities of 3) MKSC-00-12 CS: CS: The child demonstrates an understanding of: * Objects in the environment have properties or attributes (e.g., color, size, shapes, and functions) and that objects can be manipulated based on these properties and attributes  *concepts of size, length, weight, time, and money  MKSC-00-6 SEKPSE-00-8, 10 Malayang Paggawa: (Mungkahing Gawain) Laruang Blocks KPKFM  –  00-1.6 NKSC-00-4 Pagbuo ng Laruan MKSC-00-6 Playdough (Ang Paborito kong Gawin noong Bakasyon) SKMP-00-6 KPKFM-00-1.5 KAKPS-00-16 SEKPSE-IIIc-6 KAKPS-00-1 Color Cover All MKSC-00-6 SEKPSE-00-8, 10 KAKPS-00-12 Shape Cover  All MKSC-00-6 KAKPS-00-12 SEKPSE-00-8, 10 MKSC-00-6 SEKPSE-00-8, 10 Malayang Paggawa: (Mungkahing Gawain) Laruang Blocks KPKFM  –  00-1.6 NKSC-00-4 Pagbuo ng Laruan MKSC-00-6 Playdough (Ang Paborito kong Gawin noong Bakasyon) SKMP-00-6 KPKFM-00-1.5 KAKPS-00-16 SEKPSE-IIIc-6 KAKPS-00-1 Color Cover All MKSC-00-6 SEKPSE-00-8, 10 KAKPS-00-12 Shape Cover  All MKSC-00-6 KAKPS-00-12 SEKPSE-00-8, 10 makikita sa loob ng silid-aralan. MKAP-00-1 Malayang Paggawa: (Mungkahing Gawain) Laruang Blocks KPKFM  –  00-1.6 NKSC-00-4 Pagbuo ng Laruan MKSC-00-6 Playdough (Ang Paborito kong Gawin noong Bakasyon) SKMP-00-6 KPKFM-00-1.5 KAKPS-00-16 SEKPSE-IIIc-6 KAKPS-00-1 Color Cover All MKSC-00-6 SEKPSE-00-8, 10 KAKPS-00-12 Shape Cover  All MKSC-00-6 Malayang Paggawa: (Mungkahing Gawain) Laruang Blocks KPKFM  –  00-1.6 NKSC-00-4 Pagbuo ng Laruan MKSC-00-6 Playdough (Ang Paborito kong Gawin noong Bakasyon) SKMP-00-6 KPKFM-00-1.5 KAKPS-00-16 SEKPSE-IIIc-6 KAKPS-00-1 Color Cover All MKSC-00-6 SEKPSE-00-8, 10 KAKPS-00-12 Shape Cover  All MKSC-00-6 KAKPS-00-12 SEKPSE-00-8, 10 Malayang Paggawa: (Mungkahing Gawain) Laruang Blocks KPKFM  –  00-1.6 NKSC-00-4 Pagbuo ng Laruan MKSC-00-6 Playdough (Ang Paborito kong Gawin noong Bakasyon) SKMP-00-6 KPKFM-00-1.5 KAKPS-00-16 SEKPSE-IIIc-6 KAKPS-00-1 Color Cover All MKSC-00-6 SEKPSE-00-8, 10 KAKPS-00-12 Shape Cover  All MKSC-00-6 KAKPS-00-12 SEKPSE-00-8, 10 PS: The child shall be able to: * manipulate objects based on properties or attributes *use arbitrary measuring tools/means to determine size, length, weight of things around him/her. LCC: MKSC- 00-4 MKME -00-1 MKC-00-2 TO 6     REMARKS REFLECTION Reflect on your teaching and assess yourself as a teacher. Think about your students’ progress this week. What works? What else needs to be done to help the students learn? Identify what help your instructional supervisors can provide for you so when you meet them, you can ask them relevant questions.  A.   No. of learners who earned 80% in the evaluation. B.   No. of learners who require additional activities for remediation. C.   Did the remedial lessons work? No. of learners who have caught up with the lesson. D.   No. of learners who continue to require remediation E.   Which of my teaching strategies worked well? Why did these work? F.   What difficulties dis I encounter which my principal or supervisor can help me solve? G.   What innovation or localized materials did I use/discover which I wish to share with other teachers? “Credit to the author of this file”   KAKPS-00-12 SEKPSE-00-8, 10 INDOOR/ OUTDOOR LA: KP (Kalusugang Pisikal at Pagpapaunlad ng Kakayahang Motor)  Pagdudugtong - dugtong ng mga pangalan (Name Chain) KPKGM-Ia-1 to 3 SEKKPA-00-8, 10 SEKPSE-Ia-1.1 Pagdudugtong - dugtong ng mga pangalan (Name Chain) KPKGM-Ia-1 to 3 SEKKPA-00-8, 10 SEKPSE-Ia-1.1 Sa Paaralan KPKGM-Ia-1 to 3 SEKKPA-00-8, 10 SEKPSE-Ia-1.1 Larong Pasahan ( Relay ) KPKGM-Ia-1 to 3 SEKKPA-00-8, 10 SEKPSE-Ia-1.1 Larong Pasahan ( Relay ) KPKGM-Ia-1 to 3 SEKKPA-00-8, 10 SEKPSE-Ia-1.1 CS:  Ang bata ay nagkakaroon ng pag-unawa sa:   * kanyang kapaligiran at naiuugnay ditto ang angkop na paggalaw ng katawan  PS:  Ang bata ay nagpapamalas ng:  * maayos na galaw at koordinasyon ng mga bahagi ng katawan  LCC: KPKGM-Ia-1 to 3  MEETING TIME 3 DISMISSAL ROUTINE
Advertisement
MostRelated
View more
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks
SAVE OUR EARTH

We need your sign to support Project to invent "SMART AND CONTROLLABLE REFLECTIVE BALLOONS" to cover the Sun and Save Our Earth.

More details...

Sign Now!

We are very appreciated for your Prompt Action!

x