Please download to get full document.

View again

of 15

MeoNews 5/2019

1. MEONEWS MEONEWS group  ∞  květen/May 2019  ∞ 05/2019 GROUP Birding event Texel 2019 Český den proti rakovině Czech cancer day 2. OBSAH | CONTENT…
0 views15 pages
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Documenttranscript
 • 1. MEONEWS MEONEWS group  ∞  květen/May 2019  ∞ 05/2019 GROUP Birding event Texel 2019 Český den proti rakovině Czech cancer day
 • 2. OBSAH | CONTENT EDITORIAL Editorial Den s... Hasič - strojník Day With... A Fire Fighter - Driver Engineer Sférická optika | Spherical Optics Třiďme odpad, má to smysl! | Sort Waste, It Is Worth It! Pracovní jubilea našich spoluzaměstnanců Work anniversaries of our fellow employees „KC“ 2. místo pro MeoDraky | 2nd place for MeoDragons Podnikatelská mise Čína | Trade mission to China Český den proti rakovině | Czech cancer day Medailonek Ing. Jiří Vlk – ředitel vývoje Profile of Ing. Jiří Vlk – R&D Director Meopta místem pro setkání výrobních ředitelů Meopta becomes the venue of production Birding event Texel 2019 Pietní akt | Memorial Ceremony Jak vyhledat to, co ani Google nedokáže najít? How to Find What Google Can‘t? Rok poté… aneb před 12 měsíci jsme začínali One year after…Or, Our Beginnings 12 Months Ago Meolympiáda | Meolympiáda 3 10 4 6 12 14 14 4 18 20 21 22 24 25 26 12 8 9 16 MEONEWS květen/May 2019 noviny společností /company news Meopta – optika, s. r. o. Meopta USA, Inc. Meopta Systems, s. r. o. Meomed, s. r. o. vydavatel/publisher of MeoNews: Vedení společnosti Meopta – optika, s. r. o. šéfredaktor/editor in chief: Ing. Lucie Klásková, tel.: 581 242 266, e-mail: meoptanoviny@meopta.com zástupce šéfredaktora/deputy editor: Ing. Lucie Cagášková, tel.: 518 242 612 členové redakce/editorial staff: Ing. Vítězslav Moťka, Ing. Jana Drkošová, Ing. Vladimíra Hacsiková Mgr. Barbora Frgalová, Zuzana Veselá, Mgr. Petr Přikryl, Bc. Monika Pálinková Grafický návrh a zpracovaní/Graphic design and DTP: Creative Republic, s. r. o. VELMI DOBRÉ VÝSLEDKY V 1. ČTVRTLETÍ 2019 Vážení kolegové, takový začátek roku jsme tady ještě neměli. K 31. 3. 2019 evidujeme zisk ve výši 70 mil. CZK. Ve stejném období loňského roku jsme evidovali ztrátu - 17 mil. CZK. Zatímco z médií k nám letos doléhají téměř nepřetržitě od začátku roku pouze negativní zprávy o tom, jaká jsou v ekonomice rizika, například informace o možném stupňování obchodních válek nejen mezi USA a Čínou, ale i mezi USA a Evropou, o probíhající reality show s názvem Brexit, o zhoršování zadluženosti některých zemí jak v Evropě, tak v Asii, zhoršování oficiálních indexů nákupních manažerů v celé Evropě, náznaky recese v Německu, tak Meopta je letos na vzestupu a pokračuje ve velmi dobrém výkonu z posledního čtvrtletí roku předchozího. Zejména změna prodávaného portfolia a zvýšení prodejů na specifických trzích strategických systémů je hlavní příčinou toho, že nám tržby za první čtvrtletí vzrostly na 648 mil. Kč, tj. o 23 % oproti stejnému období loňského roku. I když jsme nárůst tržeb v letošním roce také plánovali, i tak jsou tržby ještě o 6 % vyšší, než jsme čekali. V této chvíli se zdá, že plán tržeb pro tento rok ve výši 2,67 mld. Kč splníme. Zároveň také spotřebováváme méně materiálu (-7 %). To vše dohromady znamená výrazně vyšší hrubou marži, která tak tvoří mnohem vyšší krycí příspěvek na úhra- du našich fixních nákladů, dalších operativních potřeb a na pokrytí dalších investic, které potřebujeme pro náš další růst v budoucnu. Co se týče oblasti financování investic, v současné době pracujeme z pohledu zajištění finančních zdrojů na profinancování dotačních programů OPPIK Inovace a OPPIK Potenciál v letech 2019 a 2020, jejichž celkový objem činí 415 mil. CZK. Některé investice již byly v nedávné minulosti pořízeny, většina jich je ještě před námi. Jako trefa do černého se ukázala strategická akce roku 2018, a to investice do modernizace čistých prostor v budově dříve pronají- mané společnosti Gambro ve výši 105 mil. CZK. Již letos se nám tato investice začíná výrazně vracet. I nadále však musíme věnovat velké úsilí k tomu, abychom eliminovali neefektivnosti, které vidíme v na- šich manažerských finančních reportech. Důraz na reporting podle strategických obchodních jednotek (SBU) ve všech složkách činnosti firmy je jeden z hlavních cílů nejen finančního úseku. Dále vidíme neefektivnosti v systému plánování, jehož důsledkem jsou mnohdy zbytečné nebo přebytečné nákupy, které způsobují nárůst nepo- třebných a pomalu obrátkových zásob a nutnost následné tvorby opravných položek k těmto zásobám, a tím nám snižují zisk. Protože i druhé čtvrtletí se vyvíjí podle stanoveného finančního plá- nu, mohu z pozice finančního ředitele očekávat splnění finančních cílů tohoto roku. Pokud budeme v naší práci úspěšní, věřím tomu, že aktuální hodnota základní přidané hodnoty, která je ke konci března 2019 ve výši 1,35 a na jejímž základě jsou vypláceny variabilní složky mzdy, ještě poroste. VERY GOOD RESULTS ACHIEVED IN Q1 2019 Dear colleagues, We have not experienced such a start of year before. As of March 31, 2019, our profit amounted to CZK 70 million. In the same period of the last year we experienced a loss of CZK 17 million. In spite of all the bad news almost constantly fed to us by the media since the beginning of this year about the economic risks, such as the potential escalation of trade wars not only between the U.S.A. and China but also between the U.S.A. and Europe, the ongoing reality show called Brexit, the worsening the indebtedness of some states in Europe and Asia, the worsening of official indices of purchasing managers all across Europe, or the indications of recession in Ger- many, Meopta is on the rise this year and it maintains its very good performance of the last quarter of the previous year. Especially the change in the range of sold products and increased sales in specific strategic system markets are the main reason for our first quarter revenue growth to CZK 648 million, i.e. by 23 % y.o.y. Even though we expected the revenue growth this year, it is still 6 % higher than our original estimate. It now seems that the revenue plan for this year amounting to CZK 2.67 billion will be achieved. We are also consuming less material (-7 %). All this together means much higher gross margin which thus creates a much higher contribution to cover our fixed costs, other operative needs and our further invest- ments which we need for our future growth. Concerning the investment funding, we are currently working on the reimbursement of our investments from funding schemes OP- PIK Innovations and OPPIK Potencial in years 2019 and 2020, whose total amount is CZK 415 million. Some of our investments have been implemented recently, most of them are ahead of us. The strategic project of 2018 - the modernization of a cleanroom area in the building originally rented to the Gambro company amounting to CZK 105 million proved to be a bull’s eye. We are see- ing a substantial return on this investment already in this year. However, we still have to invest a lot of effort in eliminating ineffi- ciencies that we see in our managerial financial reports. An em- phasis on reporting of all components of the company activities per strategic business units is one of the main goals not only of the financial department. We also see inefficiencies in the planning system which often results in unnecessary or excessive purchases which increase unnecessary and slow moving inventory and the necessity of subsequent creation of adjustments for this inventory which reduces our profit. Because the Q2 is developing according to the specified financial plan, from my position of the Finance Director I can expect the attainment of the financial goals for this year. If we are successful in our work, I believe that the current value of the basic added value which amounts to 1.35 as of the end of March 2019 and which is the basis for the payment of variable wage components will keep growing. S úctou, Respectfully, ING. TOMÁŠ VAGNER ředitel financí Finance Director 1,40 1,20 1,35 1,21 1,22 1,13 1,17 1,19 1,03 0,92 0,81 0,86 0,78 1,09 1,14 1,16 1,16 1,17 1,17 1,31 1,11 1,15 1,24 1,18 1,32 1,40 1,15 1,11 1,30 1,20 1,10 1,00 0,90 0,80 0,70 0,60 0,50 leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec 2017 2018 2019 1 1,21 ZÁKLADNÍ PŘIDANÁ HODNOTA - KUMULATIVNĚ RATIO - BASIC ADDED VALUE - CUMULATIVE MEONEWS  ∞  květen/May 2019 32 MEONEWS  ∞  květen/May 2019
 • 3. Den s... Hasič - strojník CHARAKTER PRÁCE PODLE KATALOGU PRACÍ Provádí hasební a záchranné práce při zásahu. Využí- vá odborných znalostí získaných v kurzech. Obsluhuje požární techniku, provádí její opravu a údržbu, řídí vo- zidlo pro přepravu osob a techniky na místo zásahu. Petr Šimek pracuje v Meoptě 12 let na pozici ha- sič – strojník. Základy práce hasiče měl z dobrovolných hasičů a krátce po nástupu si doplnil všechny potřebné základní kurzy profe- sionálního hasiče. Následující rok prohloubil své znalosti na pozici strojníka, což obnáší maximální znalost požární techniky a schopnost jeho opravy a údržby. Pět let na to absolvoval v Brně kurz tak- tického řízení určený pro velitele směny a velitele družstva a také kurz záchranáře. Mimo svou pozici hasiče – strojníka se pan Šimek věnuje v Meoptě školení kurzů první pomoci a záchranka je jeho druhou profesí. Nesmíme opomenout ani lezecký kurz, kde si pan Šimek osvojil lanové techniky. JAK FUNGUJE HASIČSKÝ ZÁCHRANNÝ SBOR MEOPTY? „V Meoptě pracuje celkem 16 profesionálních hasičů v ne- přetržitém provozu včetně CZD a svátků. Na směně přes den je nás 6 včetně velitele. Směny jsou 24 hodinové a střídá se krátký a dlouhý týden.“ CO JE HLAVNÍ PRACOVNÍ NÁPLNÍ HASIČE - STROJNÍKA? „Každé ráno začíná předáním směny, což zahrnuje předání techniky a úkolů z minulé služby a nových úkolů od velite- le. Dopoledne následuje blok školení podle harmonogramu (např. požární bezpečnost, kotvení apod.). Každý den pro- vádíme úklid požární stanice a v pátek dopoledne probíhá velký úklid garáží, odzkoušení techniky, úklid aut a doplnění věcných prostředků. Ve středu kontrolujeme pneumatiky na vozidlech. Průběžně provádíme kontroly hasicích přístrojů a ostatních požárně bezpečnostních zařízení v budovách Meopty, kontrolní prohlídky a školení externích firem ohledně požární bezpečnosti např. u svářeckých prací. Současně také vystavujeme povolení k provádění svářeckých prací a stano- vujeme podmínky svařování.“ PODĚLÍTE SE O DETAILY NĚJAKÉHO ZÁSAHU V MEOPTĚ? „Požár jsme hasili zhruba 2 roky zpětně, když začal hořet stroj v budově M1c. Také jsme několik let zpět řešili hlášenou bombu v areálu Meopty. Všechny pracovníky bylo nut- né evakuovat. Letos v dubnu jsme odklízeli spadlou lampu v areálu firmy a často se účastníme technických zásahů jako je čerpání vody nebo úklid oleje. Pomáháme také s propoje- ním vodovodního řádu při odstávkách budov a neminou nás ani zásahy proti včelám a vosám. Z těch zajímavějších mohu zmínit ještě třeba zamrznutí ventilační šachty na M5, kde jsem využil slaňování. Také asistujeme při práci ve výškách napří- klad u oprav světel v zakladačovém skladu.“ „Jako záchranář jsem hrdý na to, že jsme díky rychlému pře- vozu zachránili jednomu z pracovníků život při infarktu.“ JAKÉ DALŠÍ ČINNOSTI VYKONÁVÁTE? „Mimo povinosti hasičů se také staráme o řezaní dřevin a sekání trávy v areálu Meopty a údržbu techniky. Pravi- delně také vyvěšujeme vlajky před administrativní budo- vou a pomáháme se stěhováním nábytku a podobně.“ CO JE DŮLEŽITÉ PRO PRÁCI HASIČE? „Hlavně je důležité, aby vás tato práce bavila. Výho- dou také je, že většina hasičů je vedena už od dět- ství u dobrovolných hasičů, takže mají nějaký základ a představu, co tato práce obnáší. Ideální a častou si- tuací je, když se u hasiče jedná o jeho vysněnou prá- ci. Na závěr bych to shrnul následovně: Musíte to dě- lat srdcem. Hasiči jsou pro mě srdeční záležitost.“ Pan Šimek s kolegy. Mr. Šimek and his colleagues. ING. LUCIE CAGÁŠKOVÁ analytik Analyst Foto | Photo: ING. LUCIE CAGÁŠKOVÁ Day with... Firefighter Machinist JOB DESCRIPTION ACCORDING TO THE JOB CATALOGUE Performing fire-fighting and rescue work during an emer- gency. Using professional knowledge acquired in training courses. Operation of fire engines, their repairs and mainte- nance, driving fire vehicle for the transport of passengers and fire fighting equipment to the place of emergency. Petr Šimek has worked with Meopta for 12 years as a Firefighter Machinist. He has a firefighting background as a former member of Volunteer Fi- refighters and soon after joining the company he completed all the necessary courses for professi- onal firefighters. In the following year he exten- ded his skills with a driver engineer‘s education which involves maximum knowledge of the engi- ne and the ability to repair and maintain it. 5 years later he completed a course in Brno dealing withtactical driving intended for shift leaders and team leaders as well as a paramedic course. Apart from his job of a firefighter – driver engineer, Mr Šimek conducts first aid courses in Meopta and the rescue service is his second job. We must not forget a climbing course where Mr. Šimek got acquainted with rope techniques. HOW IS THE MEOPTA FIREFIGHTING DEPARTMENT OPERATED? “There is the total of 16 professional firefighters in Meopta in 24/7 operation including the all-plant shutdown and holidays. There are 6 of us including the captain in one day shift. We have 24-hour shifts and we serve short and long weeks.” WHAT ARE THE MAIN RESPONSIBILITIES OF A FIREFIGHTER - DRIVER ENGINEER? “Every morning starts with the shift handover which includes handing over the equipment and tasks from the previous shift and new tasks from the captain. The morning then continues with scheduled training courses (e.g. fire safety, anchoring etc.). We do the fire station cleaning every day and the extended garage cleaning, equipment testing, car cleaning and replenishment of materials on Friday morn- ing. On Wednesday we check tires on our vehicles. We do continuous checks of fire extinguishers in Meopta build- ings, inspection rounds and outsourced contractor train- ing for fire safety, e.g. in case of welding. Currently we also provide approvals for welding work and we stipulate the welding conditions.” CAN YOU SHARE SOME DETAILS OF AN EMERGENCY IN MEOPTA? “We had to extinguish fire about 2 years ago when a machine caught fire in the M4 building. Several years ago we had to conduct a search for a reported bomb on the Meopta premis- es. All employees had to be evacuated. This April we had to re- move a collapsed lamp on the company premises and we often participate in technical interventions such as water pumping or oil spill cleaning. We also help to interconnect water main during building shutdown and we also have to deal with bee and wasp containment. Freezing of the ventilation duct at the M5 building, where I used abseiling, belongs among the more interesting interventions. We also assist during work at heights, e.g. during lighting repairs on stackers.” “As a rescuer I am really proud that thanks to a quick trans- port to hospital we saved the life of an employee suffering a heart attack.” WHAT OTHER ACTIVITIES DO YOU PERFORM? “Besides firefighting duties we also take care of tree pruning and grass cutting on the Meopta premises and equipment maintenance. We also regularly raise flags in front of the ad- ministration building, we help moving furniture etc.” WHAT IS IMPORTANT FOR THE JOB OF A FIREFIGHTER? ““The most important thing is that you love your work. It is also an advantage that many firefighters have been involved in volunteer firefighting groups in their villages since they were children so they have a good idea of what this work is about. An ideal and quite a frequent situation is that it is a dream job for the person. To sum it up, I would say: You must do it with all your heart.Firefighters are the mat- ters of my heart.” Pan Šimek při páteční zkoušce čerpadla CAS 32 T 815. Mr Šimek during a Friday‘s engine inspection. Bc. Ondřej Miklas v plné polní. Bc. Ondřej Miklas in his full kit. Pravidelné testování techniky. Regular testing of equipment. Hasiči v akci při opravě stroje. Firefighters repairing an engine. MEONEWS  ∞  květen/May 2019 54 MEONEWS  ∞  květen/May 2019
 • 4. PŘEHLED TECHNOLOGIÍ: PROCESS OVERVIEW: FRÉZOVÁNÍ MILLING FAZETOVÁNÍ FACETING LAKOVÁNÍ LACQUERING KAPLIČKOVÁNÍ PITCH CUPS LEPENÍ BONDING BROUŠENÍ GRINDING LEŠTĚNÍ POLISHING ODLEPENÍ DE-BONDING KOREKCE CORRECTION VÝROBA OPTICKÝCH KALIBRŮ PRODUCTION OF OPTICAL MASTERS PAVEL KOUTNÝ mistr Supervisor Kus před a kus po. Part before and after processing. Kolektiv střediska 7700. 7700 work center team. 7700 7ZAMĚSTNANCŮ | EMPLOYEES Sférická optika Naše středisko se od 1. 1. 2018 nachází po celkové rekon- strukci v krásných nových pro- storách v přízemí budovy M4. Dílny přímo navazují na středis- ko centrování. Na středisku pracuje 43 pracovníků v jednosměnném nebo dvousměnném provozu. Tato výroba je výjimečná v tom, že neděláme velké série kusů, ale spíš velmi různorodé součásti. Příkladem jsou sférické optické díly od 3 do 250 mm, optika z materiálu CaF, korekce hranolových sestav, optické kalibry, které se používají napříč celou optickou výrobou. Požadavky zákazníků na tvary ploch, čistotu, drsnost a propustnost leštěných optických dílů jsou čím dál vyšší. Proto je naše výroba hlavně založená na manuální zručnosti našich zkušených pracovníků, kteří se snaží čelit těmto výzvám. Spherical Optics Our work center has been loca- ted in a new beautifully refur- bished area on the ground floor of the M4 building since 1 January 2018. Our workshops are adjacent to the Centering workcenter. There are 43 people employed in this work center working in a one-shift or a two-shift operation. This type of production is specific because we do not produce large batches, we rather process many highly variable parts. An example of this are spherical optical parts from 3 to 250 mm, unique CaF optics, prism assembly corrections, optical masters which are used across the whole production. Customer requirements for surface shapes, cleanliness, roughness and permeability of polished optical parts are constantly increasing. Therefore our production mainly relies on manual skills of our experienced workers who always do their best in facing these challenges. 7710 7ZAMĚSTNANCŮ | EMPLOYEES 7720 10ZAMĚSTNANCŮ | EMPLOYEES 7730 6ZAMĚSTNANCŮ | EMPLOYEES 7760 2ZAMĚSTNANCŮ | EMPLOYEES 7740 11ZAMĚSTNANCŮ | EMPLOYEES 77* MISTR | SUPERVISOR PAVEL KOUTNÝ POČET ZAMĚSTNANCŮ NUMBER OF EMPLOYEES 43 POČET STROJŮ NUMBER OF MACHINES 46 SMĚNNOST SHIFT OPERATION 1-2 SMĚNY | SHIFTS STROJOVÝ PARK MACHINE FLEET 1,4A6VŘETENOVÉBROUSÍCÍSTROJE 1-,4-,AND6-SPINDLEGRINDINGMACHINES 1,2,4,6A10VŘETENOVÉLEŠTÍCÍSTROJE 1-,2-,4-,6-,AND10-SPINDLEPOLISHINGMACHINES FRÉZKYNASFÉRICKÉPLOCHY39.03A40.13 MILLINGMACHINESFORSPHERICALSURFACES 39.03AND40.13 ZA ROK 2018 ODVEDENO WORKLOAD IN 2018 54,423 NORMOHODIN STANDARD HOURS TOP POLOŽKY TOP ITEMS KERATOMETER LENS F=60 KERATOMETER LENS F=60 OPTICKÝ KALIBR |OPTICAL MASTER SPOJKA LENS 3 CAF |CONVEX LENS 3 CAF VÝKONNOSTNÍ MZDA PERFORMANCE WAGE 108 % PRŮMĚRNÝ TÝMOVÝ VÝKON 108 % AVERAGE TEAM PERFORMANCE Sférická optika Spherical Optics POZICE | POSITION OPTIK OPTICIAN 36 SEŘIZOVAČ OPTIKY OPTICS SETTER 5 DÍLENSKÝ PLÁNOVAČ SHOP FLOOR PLANNER 1 MISTR SUPERVISOR 1 POČET ZAMĚSTNANCŮ NUMBER OF EMPLOYEES Kolektiv střediska 7720+7730. 7720+7730 work center teams. Kolektiv střediska 7710+7760. 7710+7760 work center teams. Kolektiv střediska 7740. 7740 work center team. Foto | Photo: MILAN HLOBIL MEONEWS  ∞  květen/May 2019 76 MEONEWS  ∞  květen/May 2019
 • 5. Zdroj: | Source: http://www.ecoservis.eu, http://tsmpr.cz TŘIĎME ODPAD, MÁ TO SMYSL! Seriál Třiďme odpad, má to smysl! doběhl do cíle. V tomto posledním článku si řekneme, co to vůbec nebezpečný odpad je, jaké nejčastější druhy naše společnost produkuje, jak je skladujeme a jak s nimi dále nakládáme. NEBEZPEČNÝ ODPAD Nebezpečný odpad (NO) je takový druh odpadu, který vykazuje jednu nebo více nebezpečných vlastností a má negativní vliv na životní prostředí a zdraví lidí nebo zvířat, nebo při manipulaci s ním hrozí nějaké další nebezpečí. N
 • Advertisement
  MostRelated
  View more
  We Need Your Support
  Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

  Thanks to everyone for your continued support.

  No, Thanks
  SAVE OUR EARTH

  We need your sign to support Project to invent "SMART AND CONTROLLABLE REFLECTIVE BALLOONS" to cover the Sun and Save Our Earth.

  More details...

  Sign Now!

  We are very appreciated for your Prompt Action!

  x