Please download to get full document.

View again

of 273

Ngu phap TOEIC

Chủ biên: Ths. KIM MẠNH TUẤN Hiệu đính: ĐỖ THỊ THANH HÀ  Hệ thống các chủ điểm ngữ pháp cần biết trong bài thi TOEIC  Cuốn sách cần thiết cho người ôn thi TOEIC NHÀ XUẤT BẢN LAO ĐỘNG TOEIC TOEIC NGỮ PHÁP
0 views273 pages
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Documenttranscript
  Chủ biên:  Ths. KIM MẠNH TUẤN Hiệu đính:   ĐỖ THỊ THANH HÀ   H ệ thống các chủ điểm ngữ pháp cần biết trong bài thi TOEIC    Cuốn sách cần thiết cho người ôn thi TOEIC NHÀ XUẤT BẢN LAO ĐỘNG TOEICTOEIC NGỮ PHÁP   www.OnThiTOEIC.vn - Trung tâm luyện thi TOEIC tốt nhất Hà Nội - 04.35134124 - 04.32151005 3 LỜI GIỚI THIỆU www.OnThiTOEIC.vn xin giới thiệu bộ sách “Các chủ điểm Ngữ pháp cần biết trong bài thi TOEIC”. Cuốn sách được biên soạn bởi thầy Tuấn (Facebook Kim Tuấn), giảng viên nhiều năm kinh nghiệm luyện thi TOEIC, đã đào tạo hàng nghìn học viên ôn thi TOEIC trong thời gian qua. Rất nhiều học sinh của thầy Tuấn đã được trên 900 điểm TOEIC. Thầy Tuấn tốt nghiệp master tại Mỹ, có chứng chỉ giảng viên chuyên đào tạo TOEIC của ETS (Educational Testing Service) – đơn vị tổ chức bài thi TOEIC, thầy cũng là người sáng lập ra diễn đàn tiếng Anh nổi tiếng TiengAnh.com.vn (hơn 550 nghìn thành viên) và hệ thống ôn luyện TOEIC trực tuyến OnThiTOEIC.vn. Với kinh nghiệm luyện thi TOEIC nhiều năm của mình, thầy Tuấn đã biên soạn cuốn sách này với mục đích giúp các bạn luyện thi TOEIC hiệu quả nhất trong thời gian ngắn nhất.Cuốn sách “Các chủ điểm Ngữ pháp cần biết trong bài thi TOEIC” bao gồm 26 chủ điểm ngữ pháp thường gặp trong bài thi TOEIC sẽ giúp các bạn nắm chắc các kiến thức ngữ pháp cần thiết trong bài thi cũng như vận dụng để tăng điểm trong bài thi TOEIC. Ngoài phần lý thuyết, các bạn có thể luyện tập ngay sau các chủ điểm ngữ pháp và xem đáp án cũng như giải thích phía cuối sách.Chúc các bạn ôn luyện thật tốt và thi đạt mục tiêu đề ra. Mọi ý kiến đóng góp về cuốn sách xin gửi về hòm thư TiengAnh.com.vn@gmail.com    4  www.OnThiTOEIC.vn - Trung tâm luyện thi TOEIC tốt nhất Hà Nội - 04.35134124 - 04.32151005 MỤC LỤC LỜI GIỚI THIỆU ..............................................................................................................3 BÀI 1: HIỆN TẠI ĐƠN VÀ HIỆN TẠI TIẾP DIỄN ....................................................... 7 BÀI 2: THÌ HIỆN TẠI HOÀN THÀNH VÀ THÌHIỆN TẠI HOÀN THÀNH TIẾP DIỄN ........................................................................13BÀI 3: QUÁ KHỨ ĐƠN VÀ QUÁ KHỨ TIẾP DIỄN ..................................................19BÀI 4: QUÁ KHỨ HOÀN THÀNH VÀ QUÁ KHỨ HOÀN THÀNH TIẾP DIỄN .....24BÀI 5: TƯƠNG LAI ĐƠN VÀ TƯƠNG LAI TIẾP DIỄN ............................................28BÀI 6: TƯƠNG LAI HOÀN THÀNH VÀ TƯƠNG LAIHOÀN THÀNH TIẾP DIỄN .......................................................................................... 33 BÀI 7: BÀI TỔNG HỢP THÌ .........................................................................................36BÀI 8: CÁC DẠNG THỨC CỦA ĐỘNG TỪ: TO, V, V-ING .......................................39BÀI 9: ĐỘNG TỪ KHUYẾT THIẾU ............................................................................45BÀI 10: DANH TỪ  ......................................................................................................... 55BÀI 11: MẠO TỪ ...........................................................................................................61BÀI 12: ĐẠI TỪ .............................................................................................................68BÀI 13: CÁC LOẠI CÂU HỎI ......................................................................................74BÀI 14: TÍNH TỪ VÀ TRẠNG TỪ ...............................................................................80BÀI 15: SO SÁNH .......................................................................................................... 86BÀI 16: GIỚI TỪ ............................................................................................................95BÀI 17: BỊ ĐỘNG ........................................................................................................102BÀI 18: HÒA HỢP CHỦ NGỮ VÀ ĐỘNG TỪ ..........................................................108BÀI 19: CÂU ĐIỀU KIỆN ...........................................................................................117BÀI 20: MỆNH ĐỀ QUAN HỆ ....................................................................................123BÀI 22: MỆNH ĐỀ DANH NGỮ ................................................................................132BÀI 23: MỆNH ĐỀ TRẠNG NGỮ ..............................................................................137BÀI 24: LIÊN TỪ .........................................................................................................142BÀI 25: QUÁ KHỨ PHÂN TỪ - HIỆN TẠI PHÂN TỪ .............................................148BÀI 26: CÂU GIẢ ĐỊNH .............................................................................................152
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks
SAVE OUR EARTH

We need your sign to support Project to invent "SMART AND CONTROLLABLE REFLECTIVE BALLOONS" to cover the Sun and Save Our Earth.

More details...

Sign Now!

We are very appreciated for your Prompt Action!

x