Please download to get full document.

View again

of 33

PH-instruks 2015.1 - Undervisningsministeriet

PH-instruks Nr.1, 2015 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Kontoplaner og uddannelseskoder 1. 1 Kontoplaner 1. 1 .1 Formålskontoplanen 1. 1 .2 Statens finanskontoplan 1. 2…
14 views33 pages
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Documenttranscript
PH-instruks Nr.1, 2015 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Kontoplaner og uddannelseskoder 1. 1 Kontoplaner 1. 1 .1 Formålskontoplanen 1. 1 .2 Statens finanskontoplan 1. 2 Uddannelseskoder 1. 2 .1 Aktivitetsgruppekode 1. 2 .2 Delformål 1. 2 .3 Indskrivningsform 1. 2 .4 Aktivitetstype og praktikudskillelse 1. 2 .5 Opgørelsesmetode 1. 2 .6 Rekvirenttyper 4 4 4 4 4 5 5 5 6 7 10 2. Udbetaling af tilskud 2. 1 Tilskudsudbetaling til institutionernes konti 2. 2 Udbetalingsmodeller 2. 2 .1 Månedlig forud (ikke taxametertilskud) 2. 2 .2 Kvartalsvis forud (ikke taxametertilskud) 2. 2 .3 Kvartalsvis forud (taxametertilskud) 2. 2 .4 Den generelle PH-udbetalingsmodel (ordinær aktivitet) 2. 2 .5 Udbetalingsmodel for læreruddannelsen (2007) (ordinær aktivitet) 2. 2 .6 Pædagogikum på universiteter 2. 2 .7 Tidstro internationaliseringstilskud til udveksling 2. 2 .8 Tidstro tilskud til åben uddannelse 2. 2 .9 Udbetaling af momskompensation 2. 2 .10 Månedligt taxametertilskud 2. 2 .11 Regulering af tidligere udbetalte tilskud 13 13 13 13 13 13 13 14 14 15 15 15 16 16 3. Tilskudstyper 3. 1 Grundlagsårsaktivitet 3. 2 Tilskud til ordinær aktivitet 3. 2 .1 Undervisnings-, praktik- og refusionstilskud 3. 2 .2 Færdiggørelsestilskud 3. 2 .3 Udvekslingstilskud 3. 2 .4 Bygningstaxametertilskud 3. 2 .5 Tilskud på baggrund af kompensations-STÅ 3. 3 Åben uddannelse 3. 3 .1 Generelt om åben uddannelse 3. 3 .2 Tilskud til undervisning 3. 3 .3 Bygningstaxametertilskud 3. 3 .4 Tilskud til realkompetencevurdering ved VVU og diplomuddannelse 3. 3 .5 Deltagerbetalingskompensation – realkompetencevurdering 3. 3 .6 Tilskud til vejledning ved fleksible forløb 17 17 17 17 17 17 17 18 18 18 19 19 19 19 19 Styrelsen for Videregående Uddannelser 2 3. 4 Øvrige tilskud 3. 4 .1 Institutionstilskud og grundtilskud 3. 4 .2 Udbetaling af momskompensation 3. 4 .3 Andre ikke aktivitetsafhængige tilskud 19 19 20 20 4. Indberetning 4. 1 Indberetningsterminer 4. 2 Indberetning af ordinære STÅ 4. 2 .1 Begrænsninger på optjening af STÅ 4. 3 Indberetning af færdiggørelse 4. 4 Indberetning af udvekslingsstuderende 4. 5 Indberetning af studieaktivitet under lov om åben uddannelse 4. 6 Indberetning af optag 4. 6 .1 Indberetning af optag på meritlæreruddannelsen 4. 7 Momskompensation. 4. 8 Aktiviteter finansieret af øvrige rekvirenter 4. 8 .1 Kommunernes og andre aktørers betaling for uddannelse 4. 8 .2 Udenlandske betalingsstuderende 4. 8 .3 Indenlandske selvbetalere (ungdomsuddannelser) 4. 9 Revisorattestation 4. 9 .1 Revisorattestation af ordinær aktivitet 4. 9 .2 Revisorattestation af åben uddannelse 4. 9 .3 Rykkerprocedure ved for sent indsendt revisorerklæring 21 21 21 22 23 23 25 25 26 27 27 27 28 28 28 29 29 29 5. Indberetnings- og brevportalen - tilskudsdokumentation 5. 1 Menupunkt: Tilskudsbreve 5. 1 .1 Aktivitetsopgørelser 5. 1 .2 Posteringer kvartalsoversigt 5. 2 Menupunkt: Regneark 5. 3 Menupunkt: Kontoudtog 5. 4 Menupunkt: Indberetning 30 30 30 30 31 31 31 6. Systemanvendelse 6. 1 Administrative systemer 6. 1 .1 Indberetning via webskema eller papirblanket 6. 2 Databaserne i forbindelse med sammenlægning eller spaltning 32 32 32 33 Styrelsen for Videregående Uddannelser 3 1. Kontoplaner og uddannelseskoder 1. 1 Kontoplaner Professionshøjskolerne og Danmarks Medie- og Journalisthøjskole (i det følgende samlet benævnt professionshøjskoler, hvor andet ikke fremgår) skal anvende formålskontoplanen og statens finanskontoplan. 1. 1 .1 Formålskontoplanen Formålskontoplanen udmeldes fra det Centrale Økonomistyrings- og StudieAdministrative system (CØSA) via Økonomistyrelsens (nu: Moderniseringsstyrelsen) DataUdvekslingsPunkt (ØDUP) til Navision. 1. 1 .2 Statens finanskontoplan Finanskontoplanen udmeldes af Moderniseringsstyrelsen på de første 4 cifre. Efterfølgende cifre er til institutionernes interne brug for underopdeling. Dog kan enkelte underopdelinger på de to efterfølgende cifre blive fastlagt af ministeriet. Der foretages særskilt udmelding af disse. For en nærmere beskrivelse af kontoplaner i Navision Stat henvises til vejledning om disse på Moderniseringsstyrelsens hjemmeside: www.oav.dk 1. 2 Uddannelseskoder Uddannelsesaktivitet er kodemæssigt fastlagt ved:     En aktivitetsgruppekode Et delformål En indskrivningsform En aktivitetstype Til kombinationen aktivitetsgruppekode, delformål og indskrivningsform er knyttet en opgørelsesmetode, som angiver, hvorledes aktivitet skal opgøres i forbindelse med indberetning. Opgørelsestypen fremgår af kodebilaget og beskrives nærmere nedenfor i afsnit 1. 2 .5 . Til kombinationen aktivitetsgruppekode, delformål, indskrivningsform og aktivitetstype er knyttet et formål og en tilskudsmærkekombination, som benyttes ved tilskudsberegningen, hvilket også fremgår af tilskudsdokumentationen. Uddannelsesaktiviteten registreres endvidere med en rekvirenttype. Brug af kodesættet beskrives i afsnit:  4. 2 Indberetning af ordinær STÅ  4. 3 Indberetning af færdiggørelse  4. 4 Indberetning af udvekslingsstuderende  4. 5 Indberetning af studieaktivitet under lov om åben uddannelse  4. 6 Indberetning af optag Styrelsen for Videregående Uddannelser 4 1. 2 .1 Aktivitetsgruppekode Uddannelsesaktiviteten er betegnet med en aktivitetsgruppekode. Den samme kode benyttes både for ordinær uddannelse og enkeltfag fra den ordinære uddannelse under Åben Uddannelse. Institutioner skal være godkendt af Styrelsen for Videregående Uddannelser for at kunne udbyde og indberette på uddannelsernes aktivitetsgruppekoder. Eksempel AKT-GRP BETEGNELSE 4025 Lærer (2007) 4028 Sygeplejerske (2008) 1. 2 .2 Delformål Delformålet angiver uddannelsesaktivitetens niveau og type (herunder hvorvidt der er tale om ordinær uddannelse (delformål 1, 2 og 6) eller aktivitet under åben uddannelse (delformål 5)). DELFORMAL 1 2 5 6 7 P BETEGNELSE Professionsbachelor Bacheloruddannelser Åben uddannelse Erhvervsakademiuddannelse (EAU) Forberedelse til adgangsniveau Pædagogikum 1. 2 .3 Indskrivningsform Indskrivningsformen angiver, hvorledes den studerende er optaget på uddannelsen. Sædvanligvis er det en statistikoplysning, som ikke har nogen tilskudsmæssig betydning. Ved åben uddannelse benyttes indskrivningsformen 5800 til at udskille fjernundervisning. Der ydes ikke bygningstaxametertilskud til aktivitet afholdt som fjernundervisning. Hvis mere end 50 % af undervisningen foregår udenfor professionshøjskolen, skal aktiviteten indberettes med indskrivningsformen 5800. INDSKRIVNINGSFORM 1100 1400 1700 4200 4300 4400 4500 5100 5114 5115 5117 5200 5300 5310 5311 Styrelsen for Videregående Uddannelser BETEGNELSE Optagelse gennem KOT Indskrivning af overflyttere Optagelse udenom KOT Gæstestuderende, dansk (merit til anden dansk institution) Gæstestuderende, udenlandsk (institutionsaftaler) Gæstestuderende, udenlandsk (programaftaler) Gæstestuderende, udenlandsk (deltagerbetaling) Deltidsstudie PGU – enkeltfag PGU-GVU PGU-kompetenceafklarende forløb Heltid som deltid Enkeltfag Realkompetencevurdering med deltagerbetaling Realkompetencevurdering uden deltagerbetaling 5 INDSKRIVNINGSFORM 5350 5400 5700 5800 BETEGNELSE EVE, enkeltfag Ikke-kompetencegivende kurser (fagspecifikke) Fleksibelt forløb under VFV (ÅU) Fjernundervisning (skal benyttes ved fjernundervisning) 1. 2 .3 .1 Ordinære uddannelser Danske eller udenlandske studerende, der optages på en hel uddannelse uden betaling, indskrives på indskrivningsformerne 1100, 1400 eller 1700. Gæstestuderende er studerende, der er optaget på en anden (dansk eller udenlandsk) uddannelsesinstitution (staminstitutionen) og gennemfører en del af uddannelsen ved uddannelsesinstitutionen (værtsinstitutionen), som meriteres ind i uddannelsen ved staminstitutionen. Danske gæstestuderende (indskrivningsform 4200) Danske gæstestuderende (indskrivningsform 4200) er gæstestuderende, som baggrund af forudgående tilsagn om merit, tager et afgrænset studieforløb ved værtsinstitutionen, men er i øvrigt indskrevet som ordinære studerende ved en anden dansk staminstitution. Udenlandske gæstestuderende – institutionsaftaler (indskrivningsform 4300) Udenlandske gæstestuderende (indskrivningsform 4300) er gæstestuderende i et afgrænset studieforløb ved værtsinstitutionen, men er i øvrigt indskrevet ved en udenlandsk staminstitution. Udenlandske gæstestuderende, som indskrives vha. indskrivningsform 4300, er udenlandske studerende, som ikke er omfattet af en programaftale, men derimod en institutionsaftale. Udenlandske gæstestuderende – programaftale (indskrivningsform 4400) Udenlandske gæstestuderende (indskrivningsform 4400) er gæstestuderende i et afgrænset studieforløb ved værtsinstitutionen, men er i øvrigt indskrevet ved en udenlandsk staminstitution. Udenlandske gæstestuderende, som indskrives vha. indskrivningsform 4400, er udenlandske gæstestuderende udvekslet som led i en programaftale. Udenlandske gæstestuderende – betaling (indskrivningsform 4500) Udenlandske gæstestuderende (indskrivningsform 4500) er udenlandske gæstestuderende, der ikke kan indgå i tilskudsgrundlaget, men betaler studieafgift under gæsteopholdet. 1. 2 .4 Aktivitetstype og praktikudskillelse Aktivitetstypen er bestemmende for hvilke typer af tilskud, der ydes. Merit omfatter både merit for gennemførte eksamener ved danske og udenlandske uddannelsesinstitutioner. AKTIVITETSTYPE 1 2 3 BETEGNELSE Teori Praktik Merit (teori og praktik) På professionsbacheloruddannelser med semester-STÅ som opgørelsesmetode er praktikudskillelsen fastlagt pr. semester med udgangspunkt i de enkelte uddannelsesbekendtgørelser. Institutionerne kan frit placere obligatorisk praktik i løbet af uddannelsen, hvis bekendtgørelsen giver mulighed herfor, men den centralt fastlagte Styrelsen for Videregående Uddannelser 6 praktikudskillelse angiver, hvornår studieaktivitet skal indberettes som hhv. teori og praktik. Nedenfor er et eksempel på en praktikudskillelse vist. Eksempel AKTGRUPPEKODE 4028 4028 4028 4028 4028 4028 4028 BETEGNELSE Sygeplejerske (2008) Sygeplejerske (2008) Sygeplejerske (2008) Sygeplejerske (2008) Sygeplejerske (2008) Sygeplejerske (2008) Sygeplejerske (2008) SEMESTERNR 1 2 3 4 5 6 7 PRAKTIKANDEL 20 50 50 40 0 100 40 Praktikudskillelsen for de enkelte uddannelser fremgår af kodebilaget. 1. 2 .5 Opgørelsesmetode Tabellen nedenfor viser opgørelsesmetoder, der kan benyttes i forbindelse med opgørelse af aktivitet – både ordinær og aktivitet under åben uddannelse. Ordinære uddannelser METODE BETEGNELSE EKSSTÅ eksamens-STÅ TY UDDYBNING Ordinær Eksamens-STÅ er baseret på tælling af beståede, hhv. godkendte, uddannelsesdele eller eksamener. Hver uddannelsesdel/eksamen kan udgøre en større eller mindre del af den normerede studieaktivitet for et studieår. 1 STÅ er lig med en/et antal uddannelsesdel(e)/eksamensaktivitet(er) af et samlet omfang svarende til et års normeret studietid. Det skal i studieordningerne fastlægges, hvilken STÅ-vægt et aktivitetsmodul har. SEM semester-STÅ Ordinær Semester-STÅ er et udtryk for beståede/godkendte semestre. Et semester skal være aktivt godkendt som bestået, før end det må registreres som godkendt. Det er fx ikke tilstrækkeligt, at semesteret er gennemført. 1 semester svarer til 0,5 STÅ, og 2 semestre eller et helt studieår svarer til 1,0 STÅ. Har den studerende opnået merit for dele af et semester opdeles indberetningen i en almindelig indberetning med nedsat varighed og en meritindberetning. Indberetningen kan først foretages, når semestret er godkendt. Styrelsen for Videregående Uddannelser 7 METODE BETEGNELSE TILSTÅ Tilstedeværelse-STÅ TY UDDYBNING Ordinær Tilstedeværelses-STÅ anvendes som opgørelsesmetode på ingeniøruddannelsernes adgangs- og værkstedskurser. Tilstedeværelses-STÅ opgøres ved tælling af antallet af tilstedeværende studerende 20 dage efter startdato. (Ved kurser under 20 dage tælles antallet af studerende, der har gennemført kurset). 1 tilstedeværende studerende på tællingsdagen udløser STÅ i forhold til varigheden af den aktivitet, den pågældende deltager i. På værkstedskurser opgøres varigheden i uger og STÅ-andelen opgøres i forhold til 1-års undervisning, der defineres til 40 uger. Dvs. at en studerende, der deltager i et 5-ugers værkstedskursus og er til stede på 20.-dagen, 5 uger/ 40 uger pr. STÅ = 0,125 STÅ. (For værkstedskurser under 20 dage (4 uger) tælles antal studerende, der gennemfører i stedet for tilstedeværelse på 20.-dagen, jf. andet afsnit.) På adgangskursus på heltid er varigheden ½ STÅ pr. semester. Dvs. en fortsat indskrevet studerende på 20.-dagen efter studiestart på et semester= ½ STÅ På adgangskursus som enkeltfag udgør en studerendes STÅ-andel i et givent semester summen af kursernes undervisningstimer set i forhold til et 1årigt fuldtidskursus. Et 1-årigt fuldtidskursus defineres som de 5 obligatoriske fag samt et valgfag = 1260 undervisningstimer. FÆRDI Færdiggørelse Ordinær Aktiviteten opgøres som det antal studerende, der har afgangstidspunkt og fuldført uddannelsen med eksamensbevis i opgørelsesperioden. Der kan alene optælles færdiggørelsestaxameter på beståede, ordinære uddannelser. Optag Optag Styrelsen for Videregående Uddannelser Ordinær Det faktiske studenteroptag (nyoptag) registreres af institutionerne hvert år pr. 1. marts og pr. 1. oktober ved optælling af antallet af nyindskrevne studerende, som fortsat er indskrevne på skæringsdatoen. Nyoptaget indberettes inklusive rekvirenter samt CIR, USB og ARB (iht. professionshøjskolelovens § 45), men eksklusive studerende under vilkår som 8 METODE BETEGNELSE TY UDDYBNING indtægtsdækket virksomhed. Nyoptaget inkluderer både optagelse gennem den Koordinerede Tilmelding og optagne ved efterfølgende udbud af ledige pladser, men ikke overflyttede, genindskrevne eller lignende. UDVSTU UdvekslingsStuderende Ordinær Opgøres som antallet af udvekslingsstuderende, såvel danske studerende i udlandet som udenlandske studerende i Danmark. Åben uddannelse: METODE SEMFAG BETEGNELSE Semester-fag TY ÅU UDDYBNING Der optælles STÅ ud fra antal ECTS-point, som faget dækker. Er forløbet, jf. § 1, stk. 5 i bekendtgørelse om åben uddannelse, tilrettelagt med en kortere varighed/belastning end normeret som følge af deltagernes særlige forudsætninger, nedsættes varigheden svarende til tilrettelæggelsestiden/belastningen For diplomuddannelser under Bekendtgørelse om Diplomuddannelser (BEK 786 af 2. juli 2012) skal felterne UVM_FAG og Niveau være udfyldt, jf. afsnit 15. AARSEL Årselev ÅU Der optælles årselever ud fra fagets varighed. Er forløbet, jf. § 1, stk. 5 i bekendtgørelse om åben uddannelse, tilrettelagt med en kortere varighed/belastning end normeret som følge af deltagernes særlige forudsætninger, nedsættes varigheden svarende til tilrettelæggelsestiden/belastningen Fagspecifikke kurser skal vare mindst 30 undervisningstimer fordelt over mindst 5 undervisningsdage. Kurset må højst vare 120 undervisningstimer. En årselev har betalt for undervisning i 1200 undervisningstimer af mindst 45 minutters varighed. Et to ugers kursus på 60 timer vil således udløse 60/1200 = 0,0500 årselev. VEJLED Vejledning Styrelsen for Videregående Uddannelser ÅU Der optælles antallet af personer, som har modtaget vejledning forbindelse med udarbejdelse af uddannelsesplan til fleksibelt forløb. 9 METODE KOMVU BETEGNELSE Kompetencevurdering TY ÅU UDDYBNING Der optælles antallet af personer, som har modtaget kompetencevurdering. Optag Optag meritlæreruddannelsen ÅU Optaget på meritlæreruddannelsen opgøres kvartalsvis og indberettes samtidig med aktivitet under åben uddannelse. 1. 2 .6 Rekvirenttyper De studerende registreres på institutionen, og aktiviteten indberettes med en rekvirenttype afhængig af, om der er tale om studerende, der udløser taxametertilskud fra Uddannelsesministeriet, studerende omfattet afbetalingsloven eller udenlandske studerende, jf. afsnit 4. 8 . 1. UVM Rekvirenttypen anvendes til aktivitet, der udløser tilskud fra Uddannelses- og Forskningsministeriet. 2a. KOMA Anvendes ved indberetning af aktivitet vedrørende deltagere, der er kontanthjælpsmodtagere omfattet af § 2, nr. 2 eller 3, i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, samt personer, der modtager dagpenge under sygdom efter lov om sygedagpenge iht. beskæftigelsesindsatslovens § 2, nr. 5. Anvendes for deltagere tilmeldt af kommunen. 2b. AAKA Som 2a. Anvendes for deltagere tilmeldt af anden aktør. 3a. KOMF Anvendes ved indberetning af aktivitet vedrørende deltagere, der er fleksjobvisiterede og ledige og omfattet af § 2, nr. 7, i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, og som benytter sig af retten til 6 ugers jobrettet uddannelse. Anvendes for deltagere tilmeldt af kommunen. 3b. AAKF Som 3a. Anvendes for deltagere tilmeldt af anden aktør. 4a. KOMR Anvendes ved indberetning af aktivitet vedrørende deltagere, der er revalidender, og som modtager revalideringsydelse eller forrevalidender, der modtager kontanthjælp, sygedagpenge, ledighedsydelse eller særlig ydelse efter lov om aktiv socialpolitik, og omfattet af § 2, nr. 4 eller 5, i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats. Anvendes for deltagere tilmeldt af kommunen. 4b. AAKR Som 4a. Anvendes for deltagere tilmeldt af anden aktør. 5a. SJOB Anvendes ved indberetning af aktivitet vedrørende deltagere, der er a-kasseforsikrede ledige omfattet af § 2, nr. 1, i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, der ikke deltager i uddannelsesforløbet som led i 6 ugers jobrettet uddannelse (aktiverede). Anvendes for deltagere tilmeldt af kommunen. 5b. AAST Styrelsen for Videregående Uddannelser 10 Som 5a. Anvendes for deltagere tilmeldt af anden aktør. 6a. SJ6L Anvendes ved indberetning af aktivitet vedrørende deltagere, der er a-kasseforsikrede ledige omfattet af § 2, nr. 1, i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, der deltager i uddannelsesforløbet som led i 6 ugers jobrettet uddannelse. Anvendes for
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks
SAVE OUR EARTH

We need your sign to support Project to invent "SMART AND CONTROLLABLE REFLECTIVE BALLOONS" to cover the Sun and Save Our Earth.

More details...

Sign Now!

We are very appreciated for your Prompt Action!

x