of 15

1. dia

... (ICAO Annex 12), 11.sz m F ggel k (ICAO Annex 11); 16/2000. (XI.22.) K ViM rendelet a l giforgalom ir ny t s nak szab lyair l; 267/2011.
0 views15 pages
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Documenttranscript
Title: 1. dia 1 RIASZTÁS, KUTATÁS-MENTÉS ÉS AZ ESEMÉNYEK BEJELENTÉSE KBSZ SZAKMAI NAPOK - REPÜLÉS Budapest / 2014.04.17. dr. Nacsa Zsuzsanna balesetvizsgáló 2 TÉMAVÁZLAT Cél figyelemfelhívás, gondolatébresztés Érintett területek Légi kutatás-mentés (jogszabályi háttér, a közelmúlt változásai) Riasztás (jogszabályi háttér) Ki? Hogyan? Esemény jelentési kötelezettség (jogszabályi háttér) Ki? Mit? 3 LÉGI KUTATÁS-MENTÉS - ALAPOK
 • az 1971.évi 25. törvényereju rendelettel kihirdetett, a Nemzetközi Polgári Repülésrol szóló, 1944. december 7-én, Chicagóban aláírt Egyezmény,
 • a nemzetközi polgári repülésrol Chicagóban, az 1944.december hó 7. napján aláírt Egyezmény függelékeinek kihirdetésérol szóló 2007. évi XLVI. törvénnyel kihirdetett 12.számú Függelék (ICAO Annex 12),
 • Magyarország Alaptörvénye (2011. április 25.),
 • a légiközlekedésrol szóló 1995.évi XCVII. Törvény,
 • 4 LÉGI KUTATÁS-MENTÉS - ALAPOK
 • 267/2011. (XII.13.) Korm. rendelet a bajbajutott légijármuvek megsegítését, valamint a katasztrófák elleni védekezéssel és a mentéssel összefüggo tevékenységet ellátó légi kutató-mento szolgálat szervezetérol, muködésének, fenntartásának, riasztásának és a mentéssel járó költségek viselésének rendjérol, e tevékenységek engedélyezésére vonatkozó szabályokról
 • Országos Légi Kutató-Mento Rendszer (OLKMR) a Kutatás-Mentés Koordináló Központból (KMKK), a légi kutató-mento tevékenységbe bevonható légi és földi erokbol, valamint az azok irányítását és kiszolgálását végzo szakszemélyzetbol álló rendszer. 5 AZ OLKMR FELADATAI
 • OLKMR
 • légi kutatás-mentéssel összefüggo feladatai
 • Magyarország területén és légterében bajba jutott légijármu személyzetének, utasainak felkutatása és mentése
 • Magyarország területén bekövetkezett légiközlekedési baleset következményeinek felderítése, és közremuködés a következmények felszámolásában
 • a szomszédos országok területén és légterében nemzetközi szerzodés vagy felkérés alapján történo légi kutatás-mentés.
 • (eltunt személyek légi úton történo felkutatása
 • katasztrófa által érintett személyek és tárgyak légi úton történo kimentése.)
 • 6 AZ OLKMR RENDSZERE, RIASZTÁSA OLKMR KMKK KMKK VÜ BM OKF FÜ MH LVIK MIV MH LKMKSZ Légimentok Légirendészet Tuzoltóság Mentoszolgálat Rendorség Polgári és Katonai ATS Földi kutatás-mentés Légi kutatás-mentés állampolgár (magánszemély) 7 RIASZTÁS / KÖTELEZETTSÉGEK
 • a nemzetközi polgári repülésrol Chicagóban, az 1944.december hó 7. napján aláírt Egyezmény függelékeinek kihirdetésérol szóló 2007. évi XLVI. törvénnyel kihirdetett
 • 12.számú Függelék (ICAO Annex 12),
 • 11.számú Függelék (ICAO Annex 11)
 • 16/2000. (XI.22.) KöViM rendelet a légiforgalom irányításának szabályairól
 • 267/2011. (XII.13.) Korm. rendelet a bajbajutott légijármuvek megsegítését, valamint a katasztrófák elleni védekezéssel és a mentéssel összefüggo tevékenységet ellátó légi kutató-mento szolgálat szervezetérol, muködésének, fenntartásának, riasztásának és a mentéssel járó költségek viselésének rendjérol, e tevékenységek engedélyezésére vonatkozó szabályokról
 • 8 RIASZTÁS / ELÉRHETOSÉGEK A közismert jelzési csatornákon túl a bejelento hívhatja HM Légi Vezetési és Irányítási Központ (MH LVIK MIV) Telefon városi 88/543-081, Fax 88/543-082 (Facebook www.facebook.com/MH.LVIK) BM OKKF FÜ Mobil 06 (20) 923-20-05 E-mail okf.fougyelet_at_katved.hu 9 ESEMÉNYEK BEJELENTÉSE / JOGSZABÁLYOK
 • Alapjogszabályok
 • a nemzetközi polgári repülésrol Chicagóban, az 1944.december hó 7. napján aláírt Egyezmény függelékeinek kihirdetésérol szóló 2007. évi XLVI. törvénnyel kihirdetett
 • 13.számú Függelék (ICAO Annex 13),
 • az Európai Parlament és a Tanács 2003/42/EK irányelve (2003. június 13.) a polgári légi közlekedésben eloforduló események jelentésérol,
 • az Európai Parlament és a Tanács 996/2010/EU rendelet (2010. október 20.) a polgári légiközlekedési balesetek és repüloesemények vizsgálatáról és megelozésérol és a 94/56/EK irányelv hatályon kívül helyezésérol,
 • 2005. évi CLXXXIV. törvény a légi, a vasúti és a vízi közlekedési balesetek és egyéb közlekedési események szakmai vizsgálatáról
 • 123/2005. (XII. 29.) GKM rendelet a légiközlekedési balesetek, a repüloesemények és a légiközlekedési rendellenességek szakmai vizsgálatának szabályairól
 • 10 ESEMÉNYEK JELENTÉSE / BEJELENTO
 • Kit terhel jelentési kötelezettség?
 • a légijármu üzemeltetoje vagy üzemben tartója,
 • a repülotér üzembentartója,
 • a kivizsgálást végzo más hatóság,
 • a légiforgalmi szolgálatot, vagy földi kiszolgálással kapcsolatos feladatot ellátó személy,
 • a légijármu személyzete,
 • a légijármu vagy annak bármely felszerelése, vagy alkatrésze karbantartási célú átvizsgálásáról vagy üzembe helyezésérol szóló igazolást aláíró személy,
 • a léginavigációs berendezések telepítésével, módosításával, karbantartásával, javításával, nagyjavításával, repülési próbájával vagy ellenorzésével kapcsolatos feladatot ellátó személy, feladata ellátása során
 • bármely érintett személy,
 • 11 ESEMÉNYEK JELENTÉSE / TARTALOM
 • Mit kell jelenteni?
 • mindazokra az eseményekre vonatkozik, amelyek veszélyeztetik vagy, ha a megelozo intézkedések elmaradnak, veszélyeztethetik a légi jármuvet, az azokban tartózkodó vagy bármely más személyt.
 • ..baleset vagy súlyos repüloesemény
 • ..repüloeseményrol vagy légiközlekedési rendellenességrol
 • ..kiterjed a magyar légijármuvel külföldön bekövetkezett repüloeseményre és légiközlekedési rendellenességre is.
 • 12 ESEMÉNYEK JELENTÉSE / TARTALOM
 • Példálózó felsorolás
 • Ütközésközeli események (beleértve azokat a helyzeteket, amikor valamely légijármu és egy másik légijármu/a talaj/más jármu/személy vagy tárgy közötti távolság túl csekélynek tunik)
 • légiforgalmi szolgáltatás nyújtásának ellehetetlenülése
 • a kommunikációs funkció meghibásodása
 • az adatfeldolgozási és -elosztási funkció elvesztése
 • a navigációs funkció elvesztése
 • jogellenes rádióforgalom,
 • a repülotér mozgásterületein légijármu, jármu, állat vagy idegen tárgy által képzett akadály, ami veszélyes vagy potenciálisan veszélyes helyzetet okoz,.
 • 13 ESEMÉNYEK JELENTÉSE / TARTALOM Repüloterekre vonatkozó legújabb kötelezést tartalmazó jogszabály A Bizottság 139/2014/EU rendelete (2014. február 12.) a repüloterekhez kapcsolódó követelményeknek és igazgatási eljárásoknak a 216/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet értelmében történo meghatározásáról (ADR.OR.C.030.) 14 KÖSZÖNÖM A FIGYELMET!! nacsa.zsuzsanna_at_kbsz.hu www.kbsz.hu
  We Need Your Support
  Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

  Thanks to everyone for your continued support.

  No, Thanks
  SAVE OUR EARTH

  We need your sign to support Project to invent "SMART AND CONTROLLABLE REFLECTIVE BALLOONS" to cover the Sun and Save Our Earth.

  More details...

  Sign Now!

  We are very appreciated for your Prompt Action!

  x