of 4

aikuiskoulutusta verkossa vahvista osaamistasi!

LIIKETALOUDEN KOULUTUSOHJELMA 210 OPINTOPISTETTÄ LIIKETALOUDEN AMMATTIKORKEAKOULUTUTKINTO TRADENOMI HUITTINEN AIKUISKOULUTUSTA VERKOSSA JULKISHALLINTO…
0 views4 pages
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Documenttranscript
LIIKETALOUDEN KOULUTUSOHJELMA 210 OPINTOPISTETTÄ LIIKETALOUDEN AMMATTIKORKEAKOULUTUTKINTO TRADENOMI HUITTINEN AIKUISKOULUTUSTA VERKOSSA JULKISHALLINTO YRITYSJURIDIIKKA RAHOITUSALA VAHVISTA OSAAMISTASI! ”AIKUISOPISKELIJANA OLEN PYSTYNYT VALITSEMAAN TYÖHÖNI LIITTYVIÄ OPINTOJA JA SAAMAAN SYVYYTTÄ ASIOIHIN. TIETO KARTTUU JA SAMALLA SAA HYVIÄ VINKKEJÄ SEKÄ VAHVISTUSTA OMAAN TEKEMISEEN. TÄMÄ KANNUSTAA KEHITTÄMÄÄN OMAA TYÖTÄÄN JA TOIMINTATAPOJAAN. MITÄ PAREMMIN TEHTÄVÄT TEKEE, SITÄ ENEMMÄN OPISKELUSTA SAA. VERKKO-OPISKELU ON LOISTAVA MAHDOLLISUUS JA JÄRJESTELMIEN KÄYTÖN OPPII NOPEASTI.” LIISA LEMPINEN PANKINJOHTAJA, SOMERON SÄÄSTÖPANKKI JOUSTAVAA OPISKELUA TYÖN YHTEYDESSÄ Satakunnan ammattikorkeakoulussa voit suorittaa aikuiskoulutuksena liiketalouden ammattikorkeakoulututkinnon (tradenomi). Opinnot sisältävät liiketalouden keskeisiä osa-alueita painopisteinä julkishallinto, rahoitus tai yritysjuridiikka (oikeustradenomi). SUORITA TUTKINTO VERKOSSA Tradenomitutkintoon johtava koulutus toteutetaan HILLverkko-oppimisympäristössä, joka mahdollistaa osallistumisen luennoille paikasta riippumatta. Voit halutessasi osallistua lähiopetukseen, jota järjestetään Huittisissa perjantaisin ja lauantaisin keskimäärin kaksi kertaa kuukaudessa. Opintojen aikana käytössäsi ovat SAMKin kattavat kirjasto- ja tietopalvelut sähköisine aineistoineen. Tutkinnon laajuus on 210 opintopistettä, josta voidaan hyväksilukea aikaisemmin työssä tai koulutuksessa hankittua osaamista. Opinnot voi suorittaa 2,5–3,5 vuodessa. MERKONOMISTA TRADENOMIKSI Koulutus toimii myös muuntokoulutuksena merkonomista tradenomiksi. Ennen opintojen alkua tehdään henkilökohtainen opiskelusuunnitelma, jossa otetaan huomioon aikaisemmat liiketalouden opinnot. HAKEMINEN Koulutukseen hakeminen edellyttää yleistä ammattikorkeakoulujen hakukelpoisuutta esim. ylioppilastutkinto, ammatillinen perustutkinto, ammattitutkinto sekä vähintään 2 vuotta täysiikäisenä hankittua työkokemusta. Koulutus on mukana sekä kevään että syksyn yhteishauissa osoitteessa www.amkhaku.fi. Koulutusohjelman sisältöön, valintaperusteisiin sekä ajankohtaisiin haku- ja valintakoeaikoihin voit tutustua tarkemmin osoitteessa www.samk.fi/liiketalous_aikuiset. TYÖTTÖMYYSETUUDELLA TUETTU OMAEHTOINEN OPISKELU Omaehtoisia opintoja voi tietyin edellytyksin opiskella menettämättä työttömyysetuutta. Työttömyysetuudella tuetaan vain päätoimista opiskelua. Lisätietoja: www.mol.fi. KORKEAKOULUOPINTOJA JOUSTAVASTI AVOIMEN AMKIN KAUTTA Avoin AMK tarjoaa mahdollisuuden päivittää osaamistasi ja suorittaa osia tradenomitutkinnosta. Tavoitteenasi voi olla osaamisen laajentaminen, asiantuntijuuden syventäminen ja/ tai myöhemmin suoritettava AMK-tutkinto. Opinnoilla on myös mahdollisuus hankkia hakukelpoisuus AMK-tutkintoon. Osallistumismaksu on 10 €/opintopiste. Avoimen AMK:n opintotarjontaan voit tutustua osoitteessa www.samk.fi/avoinamk. HALUATKO PÄIVITTÄÄ OSAAMISTASI TAI SUUNNATA UUDELLE URALLE? TARTU TILAISUUTEEN, OPISKELE TRADENOMIKSI Satakunnan ammattikorkeakoulun liiketalouden aikuiskoulutuksessa voit kehittää ammatillista osaamistasi. Koulutuksen käytännönläheisyyden ansiosta voit hyödyntää oppimaasi työelämässä. Liiketalouden ammattikorkeakoulututkinto (tradenomi) rinnastetaan yliopiston kandidaattitutkintoon. JULKISHALLINTO Laaja-alaisissa julkishallintoon painottuvissa opinnoissa käsitellään liiketalouden keskeisten osa-alueiden lisäksi mm. julkisyhteisön toimintaa, julkisyhteisön organisaatioiden kehittämistä, julkisyhteisön taloutta, julkisoikeutta ja julkishallintoon läheisesti liittyvän juridiikan osa-alueita. Opinnot antavat sinulle valmiuksia työskennellä mielenkiintoisissa asiantuntija- tai esimiestehtävissä esimerkiksi kunnissa, kuntayhtymissä, muissa julkisyhteisöissä ja hyvinvointialan yrityksissä. pankkitaloutta, rahoitusalan juridiikkaa sekä työsuhde- ja henkilöstöasioita. Lisäksi rahoituksen osa-alueiden opiskelu antaa valmiudet suorittaa sijoituspalvelututkinnon (APV1). Rahoitustehtäviin suuntautuva ammattikorkeakoulututkinto (tradenomi) antaa sinulle valmiuksia työskennellä mielenkiintoisissa asiantuntija- tai esimiestehtävissä esimerkiksi pankeissa, vakuutusyhtiöissä tai yritysten ja julkisen sektorin rahoitustehtävissä. YRITYSJURIDIIKKA – OIKEUSTRADENOMI Yritysjuridiikan opinnot antavat valmiuksia työskennellä mielenkiintoisissa oikeudellista tietoa vaativissa asiantuntija- tai esimiestehtävissä yksityisellä ja julkisella sektorilla. Oikeusministeriön edellyttämien vaatimusten mukaisissa oikeustradenomiopinnoissa käsitellään liiketalouden keskeisten osa-alueiden lisäksi rikos-, prosessi-, siviili- ja julkisoikeutta. RAHOITUSALA Laaja-alaisissa rahoitukseen painottuvissa opinnoissa käsitellään liiketalouden keskeisten osa-alueiden lisäksi rahoitus- ja sijoitustoimintaa, riskienhallintaa, vakuuttamista, raha- ja ” OPINNOILTA ODOTIN UUSIA ASIOITA JA ASIAKOKONAISUUKSIA, JOIDEN OPISKELU HELPOTTAISI JOKAPÄIVÄISTÄ TYÖTÄNI. ODOTUKSENI OVAT TÄYTTYNEET. LÄHES KAIKEN OLEN PYSTYNYT SUORITTAMAAN VERKOSSA ESITELMISTÄ RYHMÄTÖIHIN JA TENTTEIHIN. VERKKO-OPINNOT OVAT LOISTAVA MAHDOLLISUUS. MUIDEN OPISKELIJOIDEN ANTAMA VERTAISTUKI ON MYÖS OLLUT KORVAAMATONTA. ” HEIDI SÄRKIPAJU TOIMINNANJOHTAJA, OPISKELIJATALO SAIKKU www.samk.fi/liiketalous_aikuiset www.amkhaku.fi Lisätietoja hausta: a href= /cdn-cgi/l/email-protection class= __cf_email__ data-cfemail= 2f474e445a5b404642465c5b406f5c4e4244014946 [email protected] /a Puh. (02) 620 3033 Faksi (02) 620 3031 Korvaavuudet, AHOT, opintojen rakenne: OPS-vastaava Heidi Varpelaide a href= /cdn-cgi/l/email-protection class= __cf_email__ data-cfemail= 7f171a161b1651091e0d0f1a131e161b1a3f0c1e1214511916 [email protected] /a , puh. 044 710 6333 Julkishallinnon opinnot: Vastuuopettaja Minna Kuohukoski a href= /cdn-cgi/l/email-protection class= __cf_email__ data-cfemail= c3aeaaadada2eda8b6acabb6a8acb0a8aa83b0a2aea8eda5aa [email protected] /a , puh. 044 710 6334 Rahoitusalan opinnot: Vastuuopettaja Satu Korhonen a href= /cdn-cgi/l/email-protection class= __cf_email__ data-cfemail= b0c3d1c4c59edbdfc2d8dfded5def0c3d1dddb9ed6d9 [email protected] /a , puh. 044 710 6328 Yritysjuridiikan opinnot: Vastuuopettaja Seppo Anttila a href= /cdn-cgi/l/email-protection class= __cf_email__ data-cfemail= f88b9d888897d699968c8c919499b88b999593d69e91 [email protected] /a , puh. 044 710 6332 SAMK Palveluliiketoiminta | 1. painos 2/2014 | Kuvat: Pixmac, Harri Joensuu LISÄTIETOJA
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks
SAVE OUR EARTH

We need your sign to support Project to invent "SMART AND CONTROLLABLE REFLECTIVE BALLOONS" to cover the Sun and Save Our Earth.

More details...

Sign Now!

We are very appreciated for your Prompt Action!

x