of 5

center-kalender - Horsens Bridgecenter

Absalonsgade 9 Nr. 47. Telefon 7562 7013 www.horsensbridgecenter.dk April 2010. NYT FRA HBC HBC’s egen bridgeklub, som spiller Så er der igen gået en…
0 views5 pages
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Documenttranscript
Absalonsgade 9 Nr. 47. Telefon 7562 7013 www.horsensbridgecenter.dk April 2010. NYT FRA HBC HBC’s egen bridgeklub, som spiller Så er der igen gået en spillesæson. onsdag eftermiddag, har i mange år Centret har som vanligt haft held med med stor succes været ledet af Harald afvikling af de 3 store turneringer. Balling med Ole Kvorning som næst- Ved både bymesterskabet og center- kommanderende. Ved udgangen af turneringen har vi måttet erkende, at denne sæson har Harald Balling valgt antallet af deltagere har været lidt at stoppe som leder. HBC vil hermed faldende, men dog ikke mere, end at gerne takke Harald Balling for det vi prøver igen næste år. store arbejde, han har udført. Ole Kvor- Forårsturneringen var igen i år en ning har lovet at overtage ledelsen, så guldturnering, idet HBC i sin nu- vi er sikre på, at klubben fortsætter i værende form fyldte 5 år. Tilslutning- samme gode ånd som hidtil. HBC ønsker en var god, idet 132 spillere mødte op Ole Kvorning velkommen i det “nye” arbejde. på Lund skole. Et sådant arrangement Den 4. maj, hvor Ruder Es holder kan ikke gennemføres uden, at der generalforsamling, har jeg valgt at sige ydes en stor arbejdsindsats fra både farvel til bestyrelsesarbejdet i Ruder bestyrelse og frivillige. Tak for indsatsen. Es og dermed også i HBC. Jeg vil gerne Økonomien i HBC er tilfredsstillende, det takke alle spillere i huset for den kan vi især takke vore sponsorer for. Som opbakning jeg føler HBC får, hvad en ekstra service og for at holde på spon- enten det er til store eller små problemer. sorerne, er der på vores hjemmeside indlagt Sommerens åbne huse starter i år den logoer med link til de enkelte firmaer. 10. maj med mødetid kl. 18.50 og fortsætter Som sikkert alle har konstateret, er der indkøbt hver mandag og torsdag aften nye stole til det store spillelokale. Købet indtil den 30. august. er finansieret af Ruder Es og HB 31 med På gensyn til sommer. et rente- og afdragsfrit lån. I løbet af som- Knud Møller-Nielsen. meren vil vi få tæppet renset og nogle af bordene lakeret, så det store lokale vil være rigtig pænt, når sæsonen starter igen til september. ******************* Vinteren har været lang og hård med store sneproblemer, men ved Bendt Kamps og Indsendelsesfrist: en entreprenørs hjælp har vi nogenlunde kunnet holde parkeringsplads og fortov Sidste frist for indsendelse af stof til næste nummer er 15. august 2010. ryddet. ********************* 1 Bridgen og mig. have stor betydning for top og bund. Jeg kan også huske en aften, hvor vi mødte Bent Pedersen, og jeg i det 4. I dette nummer af Centerbladet har vi sidste stik lavede en squeeze på ham. Det valgt en af de nyere bridgespillere som var en stor fornøjelse, da alle ved bordet “offer”, nemlig Kaj Olsen. Kaj spiller i fornemmede, hvor det bar henad, og han HB 31 og også i Åparkcentret hver uge. sagde da også efterfølgende: Godt spillet! Ønsker/gode ideer til Centret? Hvorfor interesse for bridge? Jeg er udmærket tilfreds med de fysiske Jeg har altid spillet en masse kort, og rammer og har da også mødt en masse dejlige bridge var snart et af de eneste spil, jeg mennesker. ikke kendte. Jeg læste tit om spil i avisen og kunne godt følge med i spillet af korte- Til slut, hvor gammel er du? ne, men meldingerne forstod jeg ikke noget Både Niels og jeg er 74 år. af. Så en dag havde min kone set en annonce i avisen om undervisning her i Centret og spurgte, om det ikke var noget Jeg siger tak for snakken og vil ønske for mig. Kaj og Niels mange gode bridgespil Det er nu 6-7 år siden, og det har jeg be- fremover. Stemt ikke fortrudt. Det var også på dette undervisningshold jeg mødte Niels Laur- Erik Randlev. sen, som jeg siden har spillet fast sammen med. Niels’ kone havde også set annoncen, ********************* så han startede også på samme måde. Vi kendte dog hinanden i forvejen, da Turneringsnyt. vi ofte havde mødt hinanden til præmiewhist. Allerede efter 1 års Centerturneringen. undervisning var der et par om torsdagen, som meldte fra lige før sæson- Sidste afdeling af centerturneringen blev start, og vi blev spurgt om vi havde spillet 27. februar og slutresultatet blev: lyst til at træde ind, så vi havde 2. års A-rækken: 1. Ingrid Kofoed - Bent undervisning om onsdagen og spillede Pedersen. 2. Knud Sørensen - Henning i klub om torsdagen, hvilket vi har Nielsen. 3. Jørn Jensen - Thorvald Froberg. gjort siden. B-rækken: 1. Lene Damgaard - John Rasmussen. 2. Tonni Larsen - Søren Specielle oplevelser/noget du kan Walther Hansen. 3. Bendt Kamp – Ed- prale af? Vard Nielsen. C-rækken: 1. Else Hecquet - Else Vi har været med i flere begyndertur- Mührmann-Lund. 2. Annie Sigmer - neringer, og den første vi deltog i, var Susanne Rydahl. 3. Jonny Larsen - i Århus, hvor vi vandt lokalt og blev Bodil Kvorning. nr. 7 på landsplan. D-rækken: 1. Kirsten og Knud Møller Vi har også været med i Giveturne- Nielsen. 2. Else Udby Olsen - Inge ringen et par gange. som minder Brixen. 3. Karen Wessel - Lilly Berg. om vores forårsturnering, og det har da også givet et par flasker vin. Forårsturneringen. Det første år rykkede vi op i A-rækken og har siden spillet i henholdsvis A og 14. marts afvikledes den traditionsrige B-rækken. Jeg vil helst spille par- forårsturnering med 132 deltagere. turnering, hvor det enkelte stik kan 2 Resultatet blev: godt, når de lagte spil kommer på hån- Række A1: 1. Erik Brok, Vejle, - den, og resten kommer med øvelsen. Søren Frandsen, Fredericia. 2. Mogens Og som bekendt: Øvelse gør mester. Rerup, Kolding, - Kjeld W. Thomsen, Haderslev. 3. Ole Wolff - Jørgen Annalise Thorsen. Munk. ********************* Række B1: 1. Doris Jensen og Viggo Lybber, Give. 2. Birte Mogensen - Vingsted uge 28. Vera Hermansen. 3. Inga Jensen Hans Jørn Skov Jensen. Nu er det snart sommer, og en spæn- Række B2: 1. Erik Brandt Jensen - Søren dende del af sommerbridgen er Ving- Rungholm Jensen, Silkeborg. 2. Lis Ing- stedugen. Drop ind til en af de mange vordsen og René Dahm Nielsen, Vildbjerg. turneringer, der afvikles her, enten for 3. Søren Walther Hansen - Poul Martin at spille med eller for at ugle. Rye. Række D1: 1. Birgit Laursen - Tonny Lar- ********************* sen. 2. Ruth Løvet Hansen - Britta Klejstrup. 3. Inga og Gunnar Biltoft, Ikast. Unødvendig ståhej! ******************** Sidste år præsenterede centerbestyrelsen Sker der ingenting? v/Frank Roldsgaard et forslag om en sammenlægning af klubberne i Bridge- Redaktionen af Centerbladet har i de sene- centret. ste numre af bladet opfordret klubbernes Forslaget var dels begrundet med, at formænd/bestyrelser til at bidrage til ind- medlemmer af flere klubber kunne spare holdet med indlæg om nyt fra klubberne, kontingent ved kun at være medlemmer af men desværre har vi overhovedet intet centret, dels med en reaktion fra Dan- modtaget. marks Bridgeforbund, som ikke ville Sker der ikke noget som helst i klubberne, anerkende den nuværende konstruktion der er en omtale værd? med Horsens Bridgecenter som en klub under forbundet. Redaktionen. F.s.v. angår ønsket om at spare på kontingenterne har udviklingen overhalet denne ********************* begrundelse, idet forbundet nu vil indføre en klækkelig rabat på kontingentet til forbundet for medlemmer af flere klubber. Nye bridgespillere. F.s.v. angår problemerne med Horsens Så er endnu et kuld nye bridgespillere Bridgecenter som en selvstændig klub klar til at prøve kræfter mod alle os skal jeg bemærke, at disse efter min andre. Det er derfor op til os alle sam- mening meget let kan løses på den måde, men, at disse nye bridgespillere skal at de fælles turneringer som bymester- føle sig godt tilpas i vores center. Vi skab, centerturnering og forårsturnering på skal være gode til at hjælpe tilrette. skift kan arrangeres af de “store” klubber, Det som er så naturligt for os, er nyt, Ruder Es og 1931-klubben - hvilket jo uprøvet og måske en smule skræm- rent faktisk er det, der sker allerede i dag. mende for de nye. Vi har trænet en Undervisningsholdet onsdag eftermiddag masse teori med eleverne. De kan teo- afvikles mig bekendt allerede i dag, så- rien bag åbners 1. melding og hvad ledes at der ikke spilles om mester- der skal svares. De kan teorien bag points, så her vil der heller ikke ske knibninger og opspil. De kan teorien ændringer ved at bevare de nuværende bag Stayman og Blackwood. Det går 3 klubber ved siden af Horsens Bridge- 3 (minimum) 3 center. 3 4 5 (cue bid) (slutmelding) (2 af 5 esser u/ 4 (cue bid) 4 ut (1430) 6 Endvidere er der grund til at påpege, at en nedlæggelse af de i dag bestående klubber vil medføre forskellige juridi- D) (cue bid) Pointen er, om man på syds hånd skal åbne ske problemer, som jeg har svært ved eller ej. at overskue, selv om jeg er jurist. I Ved vurderingen heraf kan man bruge en tinglysningsmæssig henseende er Horsens regel, som kaldes 20-reglen. Den siger, at Bridgecenter med sine gældende ens honnørpoints lagt sammen med antal- vedtægter registreret som ejer af det let af kort i ens to længste farver skal hus, hvor vi i dag spiller kort. Disse give mindst 20. vedtægter er opbygget på den måde, at Hånden i syd opfylder disse kriterier, det er forudsat, at der eksisterer bridge- da der er 10 HP og 10 kort i de to klubberne Ruder Es og 1931-klub- længste farver. Man kan så diskutere, ben, som udpeger bestyrelsen for bridge- om det er rimeligt at komme i slem på centret. Hvordan man klarer dette bare 27 HP, men den kræver kun problem ved en nedlæggelse af disse Di plads (ca. 50%). to klubber må skulle løses gennem et højere juridisk skoleridt. Kort sagt: Lad vore gamle, hæderkronede Erik Randlev. bridgeklubber med deres mange- ********************* årige historie og individuelle særpræg bestå! Jørgen Munk. ********************* 20-reglen. Vi havde på en almindelig klubaften i HB31 den 11. marts (spil 6), hvor hjerter dame ikke var uden betydning: En perfekt turnering Jeg kan slet ikke nære mig for at bringe en omtale af forårsturneringen, som er en fantastisk og perfekt turnering, fordi den giver en meget dejlig oplevelse, både for de meget rutinerede spillere og de mindre erfarne. Rækkerne er opdelt efter den styrke, man opgiver ved tilmeldingen, og dermed kommer alle til at spille mod modstandere på nogenlunde ens eget niveau. Og det bliver bestemt ikke ringere af, at man har valgt at bruge penge på at have en dygtig turneringsleder som Lars Andersen. Meldingerne gik med Øst som kortgiver Samtidig er der grund til også fra spil- og ØV i zonen: lerside at rette en stor tak til alle fra Syd 1 (20-reglen) centret, som stiller deres arbejdskraft til Nord 2 ut (Stenberg) rådighed for at alt kan afvikles på bedste måde. 4 Forårsturneringen 2010 Vi bringer et billede af årets vinderpar, Erik Brok fra Vejle og Søren Frandsen fra Fredericia CENTER-KALENDER I løbet af sommeren er der som vanligt åbent hus hver mandag og torsdag aften fra 10. maj til 30. august - dog ikke helligdage. Mødetid er senest kl. 18.50. Vi spiller med BridgeMate og derfor er det vigtigt, at i husker jeres medlemsnummer. 5
Advertisement
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks
SAVE OUR EARTH

We need your sign to support Project to invent "SMART AND CONTROLLABLE REFLECTIVE BALLOONS" to cover the Sun and Save Our Earth.

More details...

Sign Now!

We are very appreciated for your Prompt Action!

x