of 24

ENERGIAOPTIMILLA PÄÄSTÖT JA KULUT KURIIN - RTK

1 2011 RTK-Palvelun asiakas- ja sidosryhmälehti Duo Eläke-Fennia: ENERGIAOPTIMILLA PÄÄSTÖT JA KULUT KURIIN Siistiä kulttuuria Turun…
0 views24 pages
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Documenttranscript
1 2011 RTK-Palvelun asiakas- ja sidosryhmälehti Duo Eläke-Fennia: ENERGIAOPTIMILLA PÄÄSTÖT JA KULUT KURIIN Siistiä kulttuuria Turun Logomossa Oppilastaloja huolletaan ympäristön ehdoilla ”Siistii!” sanoo tuleva ekonomi Intohimona kehittäminen Palveluyritykselle kasvu on olennainen asia, eikä kiinteistöalalla toimiminen tee tästä poikkeusta. Kasvua voi hakea monella tapaa, mutta erityisesti on huolehdittava toimintojen tasapainosta. Kun yrityksen omat nurkat ovat kunnossa, niin myös palvelu asiakkaan suuntaan toimii. Asiakkaamme odottavat meiltä hyvää palvelua, joka koostuu suurten kokonaisuuksien lisäksi monista pienistä arjen asioista. Asiakaspalvelussa on kyse nimenomaan asenteesta ja kyvystä huomioida erilaisia asioita. Kriisit kauempana maailmassa ja lähialueiden tapahtumat vaikuttavat sekä suomalaiseen liikeelämään että taloudelliseen ilmastoon aina vain nopeammin. Kriisejä on viime vuosina riittänyt, eikä niistä juuri mikään ole ollut helposti ennustettavissa. Talouden tsunamit tulevat tosielämän tsunamien tapaan odottamatta ja kylvävät epävarmuutta ympärilleen. Siksi kaiken murroksen keskellä on hyvä muistaa kestävän kehityksen merkitys. On syytä säilyttää toimintaedellytykset myös poikkeustilanteissa. Tällöin avainasioita ovat monipuolinen palvelutarjoama sekä kyky joustavaan resurssien käyttöön. Näiden avulla selvisimme esimerkiksi viime talven haasteellisista lumitöistä edellistä vuotta paremmin. Yrityksen kaikella tekemisellä täytyy olla oma merkityksensä. Esimerkiksi meidän intohimomme kehittämiseen ja vastuulliseen toimintaan näkyvät erilaisina käytännön asioina ja sisältöinä. RTK-Palvelun värimaailmassa punainen viestii tekemisen ja kehittämisen intohimoa, vihreä puolestaan vastuullisuutta. Energia- ja ympäristötehokkuus korostuvat vastuullisten organisaatioiden toiminnassa. Niiden rinnalla on kuitenkin muistettava myös ihmiset ja heidän hyvinvointinsa. Tehokkuus ja ihmisten 2 työmotivaatio voivat törmätä toisiinsa, jos kiinteistöjen hoidossa keskitytään yksisilmäisesti vain energian kulutuksen tai muiden kulujen minimointiin. Liian tiiviiksi rakennetut hometalot ja epähygieeniset toimitilat muistuttavat meitä tästä jatkuvasti. Kun esimerkiksi kiinteistöjen energian käyttöä optimoidaan, tulee käyttäjät ottaa huomioon kaikissa ratkaisussa. Tämä on toimivaa arjen energiatehokkuutta parhaimmillaan. Kesän lähestyessä tuhannet nuoret etsivät itselleen kesätöitä, ja kiinteistöpalveluala on monelle nuorelle ensimmäinen kosketus työelämään. Alan arvostus on kasvussa, joten moni kesätyöntekijä myös palaa alalle opintojen jälkeen. Alan yleistä ammatillista koulutusta on merkittävästi lisätty ja uusia suunnitelmia koulutustarjonnan kehittämiseksi on työn alla. Vastuullinen kasvuyritys tarvitsee näitä uusia ja innokkaita tulevaisuuden tekijöitä. Kokeneiden ammattilaisten rinnalla he kuljettavat meidät yhteiselle kasvun matkalle, jonka hyödyt näkyvät asiakkaillemme hyvin konkreettisesti: kiinteistöt ovat paremmassa kunnossa ja niiden arvo säilyy korkeana. Tauno Maksniemi RTK-Palvelu Duo 1 ã 2011 Duo RTK-Palvelun asiakas- ja sidosryhmälehti Intohimona kehittäminen 2 Kulttuuri kaipaa perusteellista siivousta – ainakin Logomossa 4 Asiakkaiden huomioiminen palkittiin Lappeenrannassa 7 Vuoden huoltomies uskoo jatkuvaan koulutukseen 7 Palkittua jätehuoltoa Päijänteen rannalla 8 Osaava henkilöstö pitää pääkaupunkiseudun kiinteistöt kunnossa 10 EnergiaOptimi pienentää kiinteistön päästöjä ja kuluja 12 Oppilastalossa asutaan laadukkaasti ja ympäristöystävällisesti 14 Monikulttuurisuuskoulutus pirstoo ennakkoluulot 16 ”Siistii!” sanovat tulevat Helsingin ekonomit 18 Valtakunnallista osaamista paikallisesti 20 Porin Lääkäritalo: 200 000 asiakaskäyntiä vuodessa 22 MM 2011 -kisavisa 24 4 18 Julkaisija RTK-Palvelu Oy Päätoimittaja Pekka Liukkonen Tuotanto True Communications Oy Teksti ja kuvat (ellei toisin mainittu) Kai Tarkka, Jari Kiiskinen, Markku Nurminen Paino 3 1 | 2011 Forssa Print 22 Kulttuuri kaipaa perusteellista siivousta – ainakin Logomossa Kulttuurin näyttämöllä jopa kahvio on taideteos, joka on myös siivottava päivittäin. Turun ratapihan vanha VR:n konepaja on saanut uuden elämän kulttuuripääkaupungin näyttämönä. Logomossa käy viikonloppuisin n jopa 8000 kävijää, keväällä heidän joukossaan EU:n komission puheenjohtaja José Manuel Barroso. - RT RTKKP KPaalvvel elun un Tur u un yyks ksik iköl öllä lää on pa p ljljon on kokkem emusstaa taap pah pah ahtu tu um maassiiiv ivou oukses esta esta es ta, es e im meerrki kiks ksi Turun ks Tu u n Meesssu-- ja ko kong n re ng ress ssik ikes essku kuss on aasi siak a ka ak kaam amme am mee. TTu urk rku u 20011 11 -sä säät äättiö i kiillpaailutti tii viiime m vuo u nn na siiv si ivvou ousp sp pal a ve velu lut,t, jjaa RT R KK-Pa Palv lvvel elu u vo voit itti ti sää ääti t ön ti ö ja ku kulttu ltttu tuurrip ipää ääka ää kaaup kaup upun nkihankkeid den tap paah htu uma makääytttö öö ön n tul ulev evat vat siiiivo v us vo us-- ja jät ä eh ehuo uolt l op lt opal alve veelu ut,, myy y nt ntiin neu euvo vott vo tttel e ijijaa Tu uija Sa ant ntal alah ahti ah t ker ti eerrtoo. - Tä Tällllllai aise ai seella llla ka karh rh hea e llllaa ti tila lallllla, a jos jos osta ta o on n lilisä s ks sä ksii ko kolm lm mas asos asos osaa ko koko o aja jan n re r m mo ontis i sa is sa, a on o oma m t pi piir irte rte teen ensä en sää.. sä R so Ro sois i en is en beton eton et onililiattian imurointi ja pe p su u, vi vitr trriiiini iini nien en llas a ieen jaa sos as o iaaalit alit al itil tililoj ojen oj e siiiivo en vous vo ous u on ti tiiv ivvis istä tää, sill si illllä llä pö pöly lyää le ly leijijuu u pal uu aljljo jon. Lau auan anta an taait ovaat vi tait vilk lkkkaimpia päiv ivviä ja viikonloppuisin n Lo Logo g mo go moss sssa on ssa on parh pa rhai rh aimm ai m ilillaan mm n olllllutt 80000 käävi vijä vijä jää. jää. ä. - Ar Arki kisi ki sin si n jaa vviiiii ko k n nllop loppu op o ppu p issin n auk ukio i lo io l ai aika k na ka n pai aika k lllla ka la ov ovat at vak at akit ittui u seet si siiv ivvoojaat.t Oma man liisäns sääns nsää tu tuovat lukuisten n esit esit es itys tys y teen jälk jällkkis jä isiiiiivo ouk ukse set.t.t. Tap se pahtu ah htum miin lissät mi ä ää ään n mi m eh ehit ittyysstää taarrpeeen n mukaa a n, palveluesimies Henr enrrii iika ka S Söd öd der erlu lund d kker erto er to oo ttiila ilaant ntee eest ee sta. a. - KKu u ult lttu tu uur urip i äääkaaup pun u gi gin n näyt ytte teelyyt ja esi sittyks tykssett sijijoi oite oi teta taan ta a kon an onep epaj ep ajan kah ajan hteeen n siiipe peen peen en. Sa S tamanp ma npuoleises essa sa läns lääns n ip ipää ääädy dyss ssää on n viiiisi sii suu uurn rn näytt äyytt ttel e yää, jo el j ttkka ov ovat a esi at s lllä kko okko o kul u ttuuripääk äkkau a punkivuoden ajan. Ittäp pu äpää ääätyyyn n on ra rake kenn ke nnet nn ettu tu u esity sity si tyst stilili a ja 120 st 2000 he h ng ngen en kat atsso somo somo m , nääyt ytte ytte t ly lyk yke kess kuspäällikkö Mia Ju uva ku uvvaa toi o mint minttaa mi aa.. - Kult lttu lt ttuur tu uu ip pää ääka k up ka upun unki kivu ki vuod vu oden oden od n aik ikan anaa Lo an L go omo mossa ssa näähd ss hdää ään ää n ka kaik ikkki kiaa aaan reeililut ut 5500 es e it itys ystä ys t . Lä tä Läpi pi vuod vu vuod den en on lu luvaass ssaa mu musi s kaaalej si eja, aa,, kon onse seerrttte teja eja ja, ta tans nssi ns siaa ja mui si mui uita ta tai a de de-e --eelä lämy m ks my ksiä iää. Nä Näyt y te yt tely lyih ihin in jjaa esityksiin odo dote teta t an n ta noi oin n 11550 0000 käv ävijijää ijjää ää.. 4 R RT RTK-Palvelu TKK--P Paalv lveellu Du D Duo uo 1 ã 22011 uo 0111 011 Saksalainen taiteilija Tobias Rehberger on suunnitellut Logomon kahvilan todelliseksi tilataideteokseksi. Kahvilan siisteydestä pitää huolta siivooja Jana Keerman 5 Näyttelykeskuspäällikkö Mia Juva, palveluesimies Henriika Söderlund, siivooja Jana Keerman sekä myyntineuvottelija Valokuva Jusa Simonen, teippausten toteutus Teippi-Hessu eli Heikki Rantanen, suunnittelu Leena Pietilää Tuija Santalahti. -Logomoon rakennetaan kansainvälisessäkin mittapuussa merkittävä monitoimisali. Suomessa ei ole tällä hetkellä yhtään 1000–3500 hengelle mitoitettua, erityisesti sähköisesti vahvistetun musiikin salia. Hyvätasoisia akustisia saleja on paljon. Konserteista n. 90 prosenttia on nykyään kuitenkin sähköisesti vahvistettuja. Suurelle, sähköisesti vahvistetun musiikin esittämiseen tarkoitetulle tilalle on ollut tarvetta. - Logomon sali mahdollistaa hyvin monimuotoisen konserttitoiminnan, mukaan lukien uudenlaiset oopperat, musikaali- ja teatteriproduktiot. Lisäksi tila mahdollistaa isot kongressit sivusaliensa ansiosta. Nyt nämä tapahtumat eivät päädy Turkuun tilapulan vuoksi, Mia kertoo. Luova talous on jo yksi Turun merkittävimmistä klustereista ja se vaikuttaa välillisesti myös muiden toimialojen kilpailukykyyn. Kulttuuripääkaupunkivuoden jälkeen Logomoon kaavaillaan syntyväksi työpaikkoja 200–300 luovalle työntekijälle: mainostoimistoille, teolliselle muotoilulle, kustannus- ja viihdealan yrityksille ja näiden ympärillä toimivalle laajalle freelancerverkostolle – valokuvaajille, suunnittelijoille ja taiteilijoille. RTK-Palvelu on näkyvästi esillä myös kulttuuripääkaupungin katukuvassa. Leena Pietilän suunnittelema huoltoauton taidehenkinen väritys herättää ansaitsemaansa huomiota. 6 RTK-Palvelu Duo 1 ã 2011 Logomon näyttelyitä Asiakkaiden huomioiminen palkittiin Lappeenrannassa Alice in Wonderland – Liisa ihmemaassa Rajavartiolaitos on palkinnut pronssisella ansiolevykkeellä RTK-Palvelun Lappeenrannan yksikön huoltomiehen. Asko Kaplas sai palkinnon ansiokkaasta toiminnastaan Rajavartiolaitoksen hyväksi. -näyttely on suurin koskaan Suomessa järjestetty nykyvalokuvataiteen näyttely, joka asettaa maailmalla huomiota herättäneen suomalaisen taiteen kansainväliseen yhteyteen. Palkinnon luovutti Kaplakselle Kaakkois-Suomen Rajavartioston komentaja Pasi Kostamovaara maaliskuussa 2011. Kiasma: Eija-Liisa Ahtila ja Isaac Julien / ARS11 Lappeenrannan yksikön palvelupäällikkö Petri Rahunen kiittelee huoltomies Kaplasta tämän esimerkillisestä työstä ja asiakkaiden tarpeiden huomioimisesta. Nykytaiteen museo Kiasma esittäytyy Turussa vuonna 2011 tuottamalla oman kaksiosaisen näyttelyn yhteistyössä Kiasman tukisäätiön kanssa. - Olen ylpeä Kaplaksen toiminnasta. Tämä on tunnustus siitä, että työt hoidetaan erinomaisesti. Tästä on myös hyvä jatkaa eteenpäin, toteaa Rahunen. Esillä ovat kaksi Kiasman mediakokoelmien helmeä: Eija-Liisa Ahtilan videoinstallaatio WHERE IS WHERE? – MISSÄ ON MISSÄ?, 2008 sekä Isaac Julienin videoinstallaatio WESTERN UNION: Small Boats, 2007. Molemmat suurikokoiset installaatiot ovat ensi kertaa esillä Suomessa ja teokset esitetään Turussa peräkkäin vuoden 2011 aikana. Kiasman näyttelykokonaisuus on temaattisesti osa ARS11-näyttelyn Afrikka-teemaa. Tom of Finland Suurelle yleisölle on yllätyksellinen fakta, että Suomen ehkä kansainvälisesti tunnetuin kuvataiteilija tulee Turun naapurista Kaarinasta. Nyt Tom of Finland alias Touko Laaksonen (1920–1991) palaa kotiin! Homotopia-organisaatio (Liverpool, UK) tuo Turkuun kattavan kokoelman Tom of Finlandin töitä aina varhaisista nuoruusvuosien luonnoksista myöhempiin töihin. Näyttelyn työt kootaan Los Angelesissa toimivan Tom of Finland -säätiön kokoelmista. Tuli on irti! Kulttuuripääkaupunkivuoden nimikkonäyttely Tuli on irti! tuo tulen lähellesi. Arjessa tuli on etääntynyt monen elämästä, mutta sen kiehtova voima ei katoa. Tuli on irti! -näyttely ottaa isännyyden tulesta ja hallitsee renkiään tuomalla teeman kävijälle vuorovaikutteisten ja elämyksellisten kohteiden kautta koettavaksi. 7 Vuoden huoltomies uskoo jatkuvaan koulutukseen Rauman Kiinteistöyhdistys valitsi keväällä 2011 Vuoden huoltomieheksi RTK-Palvelun Ari Väinölän. Valinnan tekivät yhdistyksen ammatti-isännöitsijät. Vuoden huoltomiehen valinnasta on tarkoitus tehdä Raumalla jokavuotinen tapahtuma. Väinölä on työskennellyt RTK-Palvelussa vuodesta 1989 lähtien. Tekniikasta kiinnostuneena miehenä hän purki ensimmäisen kerran öljypolttimen jo 1970-luvun alussa sivutoimisena talonmiehenä työskennellessään. - Piti päästä katsomaan, että mitä se oikein piti sisällään, muistelee kalastusta, valokuvausta ja luonnossa liikkumista vapaa-aikanaan harrastava Väinölä. Kiinnostus tekniikkaa kohtaan sekä työssäoppiminen ovat vieneet Väinölän pitkälle. Toisaalta myös monta koulutuskurssia on miehen uralle mahtunut. Jatkuva kouluttautuminen on nykyisin huoltomiehelle välttämättömyys. - Ala on muuttunut hurjasti näiden 40 vuoden aikana. Aikaisemmin kaikki tehtiin manuaalisesti käsin, mutta nykyisin melkein kaikki laitteet ja järjestelmät perustuvat tietotekniikkaan. Hyvin on kuusikymppinenkin kuitenkin pysynyt tekniikan vauhdissa mukana, virnistää Väinölä. Palkitsemisen takana on Väinölän monipuolinen osaaminen, pitkä ura ja hyvä palveluasenne. Palkinnoksi Vuoden huoltomies sai muistolautasen, komean kiertopalkinnon sekä stipendin. Palkittua jätehuoltoa Päijänteen rannalla 8 Pitkäjänteisyys ja aktiivinen osallistuminen oman alueen ympäristöhankkeisiin tuottaa tuloksia ainakin PäijätHämeessä. Jätehuolto, siivous ja kiinteistöhuolto tähtäävät kaikki siihen, että ympäristö pysyy siistinä ja kiinteistöihin sitoutunut kansallisomaisuus hyvässä kunnossa. Sysmän erityispiirre on kesäasukkaiden suuri lukumäärä, joka kaksinkertaistaa kunnan väkiluvun kesä-elokuussa. RTK-Palvelu Duo 1 ã 2011 Sysmän pääkadun varrella oleva huoltoasema muuttui muutama vuosi sitten kylmäksi itsepalveluasemaksi, jolloin jätehuolto-, siivous- ja kiinteistönhoitopalveluita tarjoava Sysmän Mape Oy muutti sinne oman toimistonsa. Sysmän ja Hartolan seudun merkittävimmästä kiinteistöpalveluyrityksestä tuli RTK-Palvelun tytäryhtiö vuonna 2009. - Olemme tehneet runsaasti yhteistyötä alueen kuntien, yritysten ja asukkaiden kanssa. Esimerkiksi toukokuun alussa 2011 toteutamme yhdessä lähikuntien kanssa kansalliseen jätevesiviikkoon liittyviä tapahtumia Sysmän seudulla. Paljon julkisuutta saanut haja-asutusalueiden jätevesilaki vaatii muutoksia sekä monen kanta-asukkaan että kesämökkiläisen jätevesiasioihin, kertoo Vuoden ympäristöteko Itä-Hämeessä 2010 -palkinnon saaneen Sysmän Mapen toimitusjohtaja Markku Virtanen. - Kyllä se palkinto varmasti tästä alueellisesta aktiivisuudestamme myönnettiin, arvelee Virtanen. Valinnan tehnyt raati kiitteli Sysmän Mapea erityisesti yhtiön tekemästä pitkäjännitteisestä työstä Sysmän puhtaan luonnon puolesta. Markku Virtanen Sysmän Mape Oy:n toimitusjohtaja / RTK-Palvelun Sysmän yksikönpäällikkö Parasta asiakkaissani on ã pitkäjänteisyys ã haasteiden ratkaiseminen ja toiminnan kehittäminen yhteistyössä Motto ã Aina kannattaa yrittää Perhe ã Vaimo ã Kolme täysi-ikäistä tytärtä Harrastukset Lajittelu lisääntyy ja ympäristö kiittää Ympäristötietoisuuden kasvu näkyy sekä jätehuollossa, siivouksessa että kiinteistöhuollossa. Jätepuolella muutokset ovat olleet suurimpia ja vastaavasti vaikutuksetkin dramaattisempia. - Parikymmentä vuotta sitten kaikki jäte ajettiin kaatopaikoille sellaisenaan. Nyt alueelliset pienet kaatopaikat on suljettu ja maisemoitu. Lajittelu lisääntyy koko ajan eikä kaatopaikoille päädy enää mitään. Esimerkiksi meidän alueemme jätteestä lähes kaikki poltetaan Riihimäellä tavalla tai toisella. Se mitä ei polteta, otetaan hyötykäyttöön, kertoo yli 24 vuotta alalla työskennellyt Virtanen. Tällä hetkellä jäte lajitellaan jo noin 50 erilaiseen luokkaan. Tulevaisuudessa varmasti vieläkin useampaan. Lajitteleminen näkyy myös asukkaiden ja yritysten kukkaroissa. - Omiin jätehuoltokustannuksiin voi vaikuttaa lajittelulla ja kierrätyksellä. Yhä useampi ymmärtää sen. Esimerkiksi pääkaupunkiseudulla on syytä olla tyytyväinen siitä, että Päijänne on pysynyt puhtaana. Päijännetunneli kun tuottaa edelleen lähes kaiken pääkaupunkiseudun veden, Virtanen muistuttaa. Veden kulutus on vähentynyt niin siivouksessa kuin kiinteistöhuollossa Ympäristöasiat ovat paljon esillä myös siivouksessa ja kiinteistöhuollossa. Tekniikka kehittyy ja kemikaalit rasittavat ympäristöä entistä vähemmän. Varsinkin veden käyttö on vähentynyt radikaalisti viime vuosina. - Koko alan yhteinen palkkaratkaisu on ollut hieno yhteinen ponnistus, jolla alan arvostusta saadaan varmasti nousemaan, uskoo Virtanen. Valtakunnallista osaamista paikallisin ehdoin RTK-Palvelun tytäryhtiöksi muuttuminen on tuonut Virtasen mukaan paljon hyviä muutoksia. Hän on itse pä&a
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks
SAVE OUR EARTH

We need your sign to support Project to invent "SMART AND CONTROLLABLE REFLECTIVE BALLOONS" to cover the Sun and Save Our Earth.

More details...

Sign Now!

We are very appreciated for your Prompt Action!

x