of 21

erityisopetuksen järjestämissuunnitelma - Hämeen ammatti

1 (21) ERITYISOPETUKSEN JÄRJESTÄMISSUUNNITELMA Hämeen ammatti-instituutin johtoryhmä on hyväksynyt suunnitelman 30.8.2013. 2 (21)…
0 views21 pages
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Documenttranscript
1 (21) ERITYISOPETUKSEN JÄRJESTÄMISSUUNNITELMA Hämeen ammatti-instituutin johtoryhmä on hyväksynyt suunnitelman 30.8.2013. 2 (21) Sisällys JOHDANTO ...................................................................................................................................3 1. HÄMEEN AMMATTI-INSTITUUTIN ERITYISOPETUKSEN JA OHJAUKSEN TAVOITTEET JA TOTEUTTAMINEN.........................................................................................................................3 2. SALASSAPITOMÄÄRÄYSTEN HUOMIOIMINEN ........................................................................3 3. VOIMAVARA- JA RATKAISUKESKEINEN OTE OPISKELIJAN KOHTAAMISESSA ...............4 4. ERITYISOPISKELIJAN POLKU KOHTI HYVÄÄ ELÄMÄÄ .........................................................4 5. 4.1 Erityisen tuen tarpeen ennakointi.........................................................................................6 4.2 Hakeutuminen opiskelemaan...............................................................................................6 4.3 Opintoihin ja oppilaitokseen kiinnittyminen ..........................................................................6 4.4 Opiskelun aika......................................................................................................................7 4.5 Opintojen päättäminen ja uuden elämänvaiheen aloittaminen ............................................7 ERITYISOPETUS ON YHTEISTYÖTÄ ..........................................................................................7 6. 5.1 Yhteistyö verkostoissa .........................................................................................................7 5.2 Erityisopetuksen johtaminen ................................................................................................8 5.3 Opetus- ja ohjaushenkilöstön tehtävät .................................................................................8 5.4 Opiskelijahuollon tehtävät ....................................................................................................8 HOJKS-prosessi ...........................................................................................................................9 7. 6.1 Erityisopetuksen perusteet tilastokeskuksen määritelmin ...................................................9 6.2 HOJKS-prosessi.................................................................................................................10 6.3 HOJKSin sisältö ja kirjaamisen menettelyt ........................................................................12 6.4 Ohjeita kirjaamiseen, HOJKS-lomake, osa II, suunnitelma ...............................................13 6.4.1 Tavoitteet ja toimenpiteet ...................................................................................................13 6.4.2 1., 2. ja 3. vuosi, jatkoaika, toimenpiteet ............................................................................14 6.4.3 Tavoitteiden ja toteutumisen arviointi ja jatkotoimenpiteet ................................................16 6.4.4 Puuttuvat suoritukset .........................................................................................................16 6.4.5 Tallennus ja allekirjoittaminen ............................................................................................17 6.5 Henkilökohtaisten opintojen suunnittelu SoleOPS-järjestelmässä ....................................17 ERITYISOPISKELIJAN ARVIOINTI ............................................................................................17 8. 7.1 Oppimisen arviointi ............................................................................................................17 7.2 Osaamisen arviointi ...........................................................................................................18 MUKAUTTAMINEN JA VAPAUTTAMINEN ...............................................................................18 9. 8.1 Opetuksen mukauttaminen ................................................................................................18 8.2 Osaamistavoitteiden mukauttaminen .................................................................................18 8.3 Tutkinnon osan suorittamisesta vapauttaminen ................................................................19 ERITYISOPETUKSEN TYÖTAPOJA JA MENETELMIÄ ...........................................................19 10. 9.1 Pienryhmäopetus ...............................................................................................................19 9.2 Lukivaikeuksien huomioiminen opetuksessa .....................................................................19 9.3 Työssäoppimisen tukitoimet...............................................................................................20 9.4 Taitopaja ............................................................................................................................20 9.5 Työvaltainen opiskelu ........................................................................................................20 ERITYISOPETUKSEN KEHITTÄMINEN.....................................................................................20 10.1 Henkilöstön osaamisen kehittäminen ................................................................................20 10.2 Erityisopetuksen toteutumisen seuranta, arviointi ja kehittäminen ....................................21 3 (21) JOHDANTO Tässä suunnitelmassa kuvataan Hämeen ammatti-instituutin erityisopetuksen tavoitteet, toimenpiteet, toimintaa ohjaavat periaatteet sekä erityisopetuksen prosessit. Suunnitelma on laadittu nuorisoasteen koulutukseen, mutta sitä voidaan soveltaa myös aikuiskoulutukseen. Suunnitelma on osa opetussuunnitelman yhteistä osaa. Koulutusta järjestettäessä otetaan huomioon, että osa opiskelijoista tarvitsee erilaisia tukitoimenpiteitä opintojensa aikana. Tarjottavien tukitoimenpiteiden ja erityisopetuksen ja -ohjauksen prosessien laatu varmistetaan huolellisella ennakoinnilla, tavoitteellisella suunnittelulla, koulutusohjelmakohtaisilla toteutuksilla sekä sovituilla palaute- ja muutosmenettelyillä. 1. HÄMEEN AMMATTI-INSTITUUTIN ERITYISOPETUKSEN JA OHJAUKSEN TAVOITTEET JA TOTEUTTAMINEN Hämeen ammatti-instituutissa tuetaan erityisopetuksella ja -ohjauksella niitä opiskelijoita, joilla on huomattavia haasteita edetä opinnoissaan sekä selviytyä opiskelun aikaisesta elämänvaiheestaan. Tavoitteena on, että opiskelija pystyy omaksumaan koulutuksen aikana ne tiedot ja taidot, joita hän tarvitsee ammatissaan ja työllistyäkseen. Erityisopetuksella ja -ohjauksella turvataan henkilökohtaisiin edellytyksiin perustuva oppiminen, itsensä kehittäminen ja ihmisenä kasvaminen. Erityisopetuksen suunnittelussa ja järjestämisessä toimitaan yhteistyössä huoltajien, työnantajien ja opiskelijan tukena toimivien verkostojen kanssa. Hyvä erityisopetuksen hoitaminen edellyttää helposti käytettäviä menetelmiä oppimisen haasteiden tunnistamiseksi. Henkilökohtaisen opetuksen järjestämistä koskevan suunnitelman laatiminen, toteuttaminen ja arviointi mahdollistavat kaikille toimijoille yhteiset toimintatavat ja periaatteet erityisopiskelijan tukemiseksi. Tuen on oltava suunnitelmallista, säännöllistä sekä opiskelijan vahvuuksiin ja henkilökohtaisin tavoitteisiin perustuvaa. Opetuksessa noudatetaan integraatioperiaatetta, jossa tukea tarvitsevien opiskelijoiden opetus järjestetään ensisijaisesti normaaliryhmissä. Opiskelijan polusta puhuttaessa tarkoitetaan sitä, että opetuksessa käytetään yksilön huomioon ottavia opetus-, ohjaus- ja arviointimenetelmiä, opiskeluaikaa ja työjärjestelyjä. Erityisopiskelijoiden koulutuksesta työelämään tai jatko-opintoihin siirtymistä edistetään kehittämällä ja tarjoamalla siinä tarvittavia tukitoimia ja käytäntöjä. Erityisen tärkeää tähän tavoitteeseen pääsemiseksi ovat koko opintojen ajalle jaksotettu ja hyvin järjestetty työssäoppiminen sekä osaamisen arvioinnin monipuoliset menetelmät ja toteuttaminen. 2. SALASSAPITOMÄÄRÄYSTEN HUOMIOIMINEN Kouluissa ja oppilaitoksissa kerättävät tiedot jotka voidaan yhdistää oppilaaseen, ovat henkilötietoja. Tällaisia ovat muun muassa oppilaan nimi, henkilötunnus, sähköpostiosoite tai oppilaan/opiskelijan arviointia, tukitoimia, poissaoloja, oppilaan arviointia tai oppilas- tai opiskelijahuoltoa koskevat tiedot. Henkilötietojen käsittelylle tulee aina olla henkilötietolain tai muun lainsäädännön mukainen peruste. Opetuksen tukeen ja oppilas- tai opiskelijahuoltoon liittyvät asiakirjat ja niihin sisältyvät tiedot ovat salassa pidettäviä. Oppilashuoltotyössä käsitellään monia oppilasta ja hänen perhettään koskevia tietoja, jotka ovat lainsäädännön mukaan salassa pidettäviä. Salassapidolla tarkoitetaan asiakirjan pitämistä salassa ja kieltoa ilmaista tieto suullisesti eli vaitiolovelvollisuutta. Salassa pidettäviä ovat mm. tiedot oppilaiden ja heidän perheenjäsentensä henkilökohtaisista oloista, kuten elintavoista, vapaa-ajan harrastuksista, perhe-elämästä, poliittisesta vakaumuk- 4 (21) sesta, yksityiselämän piirissä esitetyistä mielipiteistä ja osallistumisesta yhdistystoimintaan, sekä tiedot taloudellisesta asemasta, terveydentilasta ja vammaisuudesta. Salassa pidettäviä ovat myös tiedot tehostetun ja erityisen tuen antamisesta ja opetuksesta vapauttamisesta sekä näihin liittyvät asiakirjat. Salassa pidettäviä ovat myös oppilas- ja opiskelijahuoltoa koskevat asiakirjat, tiedot oppilaalle tai opiskelijalle suoritetusta psykologisesta testistä tai soveltuvuuskokeesta sekä oppilaan koesuoritukset. Julkiset kokousmuistiot eivät saa sisältää sellaista yksittäistä oppilasta tai muuta henkilöä koskevaa tietoa, joka on salassa pidettävää. Erityistä tukea tarvitsevan opiskelijan opintopolun varrella syntyy asiakirja- ja muuta materiaalia, jonka käsittely vaatii erityistä huolellisuutta. Erityisopetuksen päätökset, suunnitelmat ja näihin liittyvät oppilashuoltoryhmän muistiot on säilytettävä lukitussa tilassa. 3. VOIMAVARA- JA RATKAISUKESKEINEN OTE OPISKELIJAN KOHTAAMISESSA Erityisopiskelijan tukeminen on ensisijaisesti opiskelijasta välittämistä, opiskelijan aitoa kohtaamista sekä hyvän vuorovaikutuksen synnyttämistä ja ylläpitoa. Tämä edellyttää avoimuuden, luottamuksen, arvostuksen ja hyväksynnän kokemista. Hämeen ammatti-instituutissa jokainen henkilökuntaan kuuluva on vastuussa opiskelijan rakentavasta ja aidosta kohtaamisesta. Ohjaustyö Hämeen ammatti-instituutissa perustuu voimavara- ja ratkaisukeskeiseen työotteeseen. Opetuksen, ohjauksen ja opiskelijahuollon keinoin edistetään nuorten hakeutumista heille soveltuvaan koulutukseen sekä tuetaan opiskelua ja opintojen jälkeisen hyvän elämän saavuttamista. Oppilaitoksen opiskelijoista iso osa asuu asuntolassa. Tästä syystä panostetaan merkittävästi opiskelijoiden vapaa-ajan toimintaan. 4. ERITYISOPISKELIJAN POLKU KOHTI HYVÄÄ ELÄMÄÄ Hämeen ammatti-instituutin erityisopetuksen ja -ohjauksen suunnittelun ja toteuttamisen lähtökohta on opiskelijan eteneminen ja hänen tarpeensa oppijan polun eri vaiheissa. Opiskelijan tukeminen ja ohjaaminen on aina kokonaisvaltaista ja edellyttää rakentavaa yhteistyötä kaikilta toimijoilta. Opiskelijan polku -taulukossa on kuvattu erityisopiskelijan polkuun liittyvät prosessit opiskelijan ja oppilaitoksen näkökulmasta. Tavoitteena on pystyä vastaamaan kuhunkin vaiheeseen liittyviin opiskelijan tarpeisiin. Toteuttamisen kannalta on tärkeää käydä prosessin eri vaiheet läpi koulutusohjelmittain ja määritellä mitä kukin vaihe toiminnan tasolla tarkoittaa erityisopetuksen näkökulmasta. Opiskelijan polun vaiheet Ennakointi Hakeutuminen opiskelemaan Opiskelija Mikä minusta tulee isona? Mikä ala soveltuisi minulle parhaiten? Onko olemassa useita hyviä vaihtoehtoja? Voinko mennä koulutuskokeiluun tai tutustumaan oppilaitokseen? Pääsenkö TET-jaksolla tutustumaan kouluihin? Pärjäänkö alalla, jonne haluaisin? Missä ja miten haluamaani koulutusta järjestetään? Voisinko muuttaa asuntolaan? Mistä saan lisää tietoa opiskelusta? Jos muutan asuntolaan, pärjäänkö siellä? Miten viettäisin vapaa-aikaani? Voinko käydä tutustumassa oppilaitokseen? Oppilaitos, prosessit erityisopetus huomioiden ã Erityisopiskelijoiden määrän ennakointi ã Erityisen tuen suunnittelu ã Opiskelijahuollon suunnittelu ã Markkinoinnin suunnittelu ã Henkilöstön ja työpaikkaohjaajien koulutus ã Markkinoinnin ja tiedotuksen toteuttaminen ã Ryhmäyttämisjakson suunnittelu ã Tuutor-opiskelijoiden valmennus ã Opetussuunnitelmatyö 5 (21) Saisinko uusia kavereita? ã Haku- ja valintamenettelyt ã Asuntola- ja vapaa-ajan toiminnan suunnittelu ã Erityisen tuen suunnittelu Opintoihin ja oppilaitokseen kiinnittyminen Oppimisen aika Miten opintoni lähtevät käyntiin? Suunnitellaanko opintojani kanssani? Millainen oppija olen? Mitkä ovat vahvuuteni? Missä tarvitsen tukea? Suunnitellaanko tarvitsemaani tukea minun ja huoltajieni kanssa? Ollaanko minun tavoitteistani kiinnostuneita? Mitä kerron ja kelle uudessa koulussa? Onko minulla kavereita? Keneltä voin kysyä asioista? Onko ryhmäni turvallinen? Onko kotiväen helppo tukea opintojani? Jos motivaationi on heikko, miten pääsen eteenpäin? Onko elämäntilanteeni sellainen, että voin aloittaa opinnot hyvillä mielin? Koenko opintojeni sujuvat tavoitteitteni mukaisesti? Arvioinko oppimistani jatkuvasti? Kertyykö minulle opintosuorituksia? Onnistunko osoittamaan osaamiseni? Onko minulla poissaoloja? Viihdynkö koulussa? Voinko vaikuttaa opintoihini ja elämiseeni koululla? Jos opinnot eivät etene, saanko tukea ja apua? Kannustetaanko minua? Koenko onnistumisia? Koenko taitojeni kehittyvän? Kasvaako ammattiylpeyteni? Sitoudunko opintoihin ja yhteisöön? ã Ryhmäyttäminen ja perehdyttäminen ã Tuutor-opiskelijatoiminta ã Yhteydenotot huoltajiin, lähettävään kouluun, muihin yhteistyökumppaneihin ã Yksilöllisen tuen suunnitteluja toteuttaminen ã Oppimaan oppimisen tukeminen ã Aiemmin hankitun osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen ã Vapaa-ajan toiminnan toteuttaminen ã Motivoivaa ja kannustavaa oppimisen ja osaamisen arviointia ã Henkilökohtaisen opiskelusuunnitelman ja HOJKSin toteuttaminen ja arviointi sekä tarvittavat muutokset ã Opetuksen ja työssäoppimisen toteuttamista yksilölliset opintopolut huomioiden ã Keskustelut opiskelijan kanssa ã Yhteydenpito huoltajiin ja muihin yhteistyötahoihin ã Ryhmäytymistä tukeva toiminta jatkuu ã Yhteisöllisen toiminnan mahdollistaminen ã Ohjattua vapaa-ajan toimintaa Opintojen päättäminen Ovatko opintosuoritukseni kertyneet suunnitellun mukaisesti? Onko minulla rästejä? Miten voin suorittaa niitä ja kuka tukee tässä? Olenko saanut hyviä yhteyksiä työelämään opintojen aikana? Koenko osaavani riittävästi voidakseni työllistyä? Mistä löydän työpaikan? Jatkanko opintoja ja jos, niin missä? Kuka on tukenani arjessa opintojen jälkeen vai pärjäänkö yksin? Onko opintojen jälkeinen asumiseni järjestynyt? Osaanko hoitaa raha-asioitani? Pystynkö huolehtimaan asioistani? ã Osaamisen arviointi ã Rästien suorittamisen mahdollistaminen ã Opintojen loppuun saattamisen suunnittelu ja toteutus ã Työllistymisen ja jatko-opintojen suunnittelu ã Opiskelijan omaa elämää koskevien suunnitelmien tukeminen ã Tukiverkoston kartoitus ja yhteyksien luominen ã Itsenäistymisen tukeminen ã Elämänhallinnan tukeminen ã Työelämään valmentaminen ã Ammatti-identiteetin vahvistumisen tukeminen Taulukko 1. Opiskelijan polku 6 (21) 4.1 Erityisen tuen tarpeen ennakointi Ennakointivaiheessa kartoitetaan tulevien opiskelijoiden määrää ja tarpeita. Ennakointi perustuu valtakunnallisiin ja alueellisiin käytettävissä oleviin tietoihin sekä perusopetuksesta saataviin ennakkotietoihin tulevista hakijoista. Tietoa voidaan saada myös hakeutuvien opiskelijoiden huoltajilta tai joltakin lähettävältä taholta. Ennakointitietojen perusteella kehitetään erityisopetuksen näkökulmasta opetusta, ohjausta ja oppimisympäristöjä. Erityistä tukea tarvitsevat henkilöt huomioidaan myös kohdennettaessa markkinointia, kehitettäessä henkilöstön osaamista, suunniteltaessa resurssien kohdentamista sekä kehitettäessä oppilaitoksen erityisopetuksen verkostoa. 4.2 Hakeutuminen opiskelemaan Hämeen ammatti-instituutin tavoitteena on tarjota hakeutumisen vaiheen tueksi ajantasaista ja selkeää tietoa eri koulutusaloista. Realistiseen tietoon perustuva hakeutuminen on hyvä lähtökohta erityisopiskelijan oppimisen prosessille. Oppilaitoksen opetussuunnitelmat löytyvät internetsivuilta. Opetussuunnitelmat sisältävät opetuksen toteutus- ja arviointisuunnitelmat. Internetissä tiedotetaan myös oppilaitokseen hakeutumisesta, opiskelijavalintaan liittyvistä asioista, koulutuksesta alakohtaisesti, asuntola- ja vapaa-ajan toiminnasta sekä oppimisen tuesta. Hakeutumisvaiheessa tehdään yhteistyötä perusopetuksen, huoltajien, hakemista harkitsevien henkilöiden sekä erilaisten hakijaa tukevien ja lähettävien tahojen kanssa. Erityisesti pyritään huolehtimaan siitä, että opinto-ohjaajilla on tietoa eri koulutusvaihtoehdoista ja niiden soveltuvuudesta erityisen tuen tarpeessa oleville. Jokaiseen koulutusalaan on mahdollista tutustua paikan päällä eripituisilla tutustumisjaksoilla. Jaksojen toteutuksista voidaan sopia huoltajien, tutustumaan tulevien nuorten ja peruskoulujen kanssa. Opetukseen tutustumisen lisäksi tarjotaan mahdollisuus tutustua asuntolatoimintaan. Koulutukseen voi tutustua myös TET-jaksoilla, avoimissa ovissa, messuilla ja peruskouluille suunnatuissa tapahtumissa. 4.3 Opintoihin ja oppilaitokseen kiinnittyminen Opiskelijan motivoituminen ja kiinnittyminen opiskeluun ovat ensimmäinen askel kohti koulutuksen suorittamista sekä työhön ja hyvään elämään sijoittumista. Häme
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks
SAVE OUR EARTH

We need your sign to support Project to invent "SMART AND CONTROLLABLE REFLECTIVE BALLOONS" to cover the Sun and Save Our Earth.

More details...

Sign Now!

We are very appreciated for your Prompt Action!

x