of 64

Euroopan unionin voimassa olevan lainsäädännön luettelo - EUR-Lex

Päivämäärä 1.12.2014 Euroopan unionin voimassa olevan lainsäädännön luettelo 19 19.01 19.10 19.10.10 19.10.20 19.10.30…
3 views64 pages
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Documenttranscript
Päivämäärä 1.12.2014 Euroopan unionin voimassa olevan lainsäädännön luettelo 19 19.01 19.10 19.10.10 19.10.20 19.10.30 19.10.30.10 19.10.30.20 19.10.40 19.20 19.30 19.30.10 19.30.20 19.30.30 19.40 19.50 FI VAPAUTEEN, TURVALLISUUTEEN JA OIKEUTEEN PERUSTUVA ALUE Yleistä . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Henkilöiden vapaa liikkuvuus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Sisärajoilla tapahtuvien tarkastusten poistaminen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ulkorajojen ylittäminen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Turvapaikkapolitiikka . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Turvapaikkaoikeus (kansainvälisten turvapaikkasäännösten soveltaminen Euroopan unionissa) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pakolaisten ja kotiseudultaan siirtymään joutuneiden henkilöiden oikeudet (lukuun ottamatta turvapaikkaoikeutta) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Maahanmuutto ja EU:n ulkopuolisten valtioiden kansalaisten oikeudet . . . . . . . . Oikeudellinen yhteistyö yksityisoikeudellisissa asioissa . . . . . . . . . . . . . . Poliisiyhteistyö, oikeudellinen yhteistyö rikosasioissa, tulliyhteistyö . . . . . . Poliisiyhteistyö . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Oikeudellinen yhteistyö rikosasioissa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Tulliyhteistyö . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ohjelmat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ulkosuhteet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 3 6 10 16 19 20 21 27 33 41 49 55 57 62 Euroopan unionin voimassa olevan lainsäädännön luettelo VAPAUTEEN, TURVALLISUUTEEN JA OIKEUTEEN PERUSTUVA ALUE 19.01 Yleistä 19.01 Yleistä 32009F0905 Neuvoston puitepäätös 2009/905/YOS, tehty 30 päivänä marraskuuta 2009 , laboratoriotoimintaa harjoittavien rikosteknisten palvelujen tarjoajien akkreditoinnista (EUVL L 322, 9.12.2009, s. 14—16) 32011D1001(01) Euroopan unionin tuomioistuimen päätös, 13 päivänä syyskuuta 2011 , oikeudenkäyntiasiakirjojen jättämisestä ja vastaanottamisesta e-Curia-sovelluksella (EUVL C 289, 1.10.2011, s. 7—8) 32011D1001(02) Unionin yleisen tuomioistuimen päätös, 14 päivänä syyskuuta 2011 , oikeudenkäyntiasiakirjojen jättämisestä ja vastaanottamisesta e-Curia-sovelluksella (EUVL C 289, 1.10.2011, s. 9—10) 32011D1001(03) Virkamiestuomioistuimen päätös N:o 3/2011, tehty 20 päivänä syyskuuta 2011 pidetyssä täysistunnossa, oikeudenkäyntiasiakirjojen jättämisestä ja vastaanottamisesta e-Curia-sovelluksella (EUVL C 289, 1.10.2011, s. 11—12) 32012D0419 2012/419/EU: Eurooppa-neuvoston päätös, annettu 11 päivänä heinäkuuta 2012 , Mayotten aseman muuttamisesta Euroopan unioniin nähden (EUVL L 204, 31.7.2012, s. 131—131) 2 1.12.2014 FI 1.12.2014 FI Euroopan unionin voimassa olevan lainsäädännön luettelo VAPAUTEEN, TURVALLISUUTEEN JA OIKEUTEEN PERUSTUVA ALUE 19.10 Henkilöiden vapaa liikkuvuus 19.10 Henkilöiden vapaa liikkuvuus 21999A0710(02) Sopimus - Euroopan unionin neuvoston sekä Islannin tasavallan ja Norjan kuningaskunnan välinen sopimus viimeksi mainittujen1osallistumisesta Schengenin säännöstön täytäntöönpanoon, soveltamiseen ja kehittämiseen - Päätösasiakirja (EYVL L 176, 10.7.1999, s. 36—62) Annettu 31999D0439 21999A0710(03) Kirjeenvaihtona tehty sopimus Euroopan unionin neuvoston sekä Islannin tasavallan ja Norjan kuningaskunnan välillä komiteoista, jotka avustavat Euroopan komissiota tämän käyttäessä toimeenpanovaltaansa (EYVL L 176, 10.7.1999, s. 53—62) 22007A0517(02) Sopimukseen liitetty Pöytäkirja jäsenvaltioista, jotka eivät sovella täysimääräisesti Schengenin säännöstöä - Yhteiset julistukset (EUVL L 129, 17.5.2007, s. 35—37) Annettu 32007D0340 22007A1219(05) Euroopan yhteisön ja Albanian tasavallan välinen sopimus viisumien myöntämisen helpottamisesta - Julistukset (EUVL L 334, 19.12.2007, s. 85—95) Annettu 32007D0821 22007A1219(06) Euroopan yhteisön ja Bosnia ja Hertsegovinan välinen sopimus viisumien myöntämisen helpottamisesta - Julistukset (EUVL L 334, 19.12.2007, s. 97—107) Annettu 32007D0822 22007A1219(07) Euroopan yhteisön ja Montenegron tasavallan välinen sopimus viisumien myöntämisen helpottamisesta - Julistukset (EUVL L 334, 19.12.2007, s. 109—119) Annettu 32007D0823 22007A1219(08) Euroopan yhteisön ja entisen Jugoslavian tasavallan Makedonian välinen sopimus viisumien myöntämisen helpottamisesta (EUVL L 334, 19.12.2007, s. 125—135) Annettu 32007D0824 22007A1219(09) Euroopan yhteisön ja Serbian tasavallan välinen sopimus viisumien myöntämisen helpottamisesta - Julistukset (EUVL L 334, 19.12.2007, s. 137—147) Annettu 32007D0825 22007A1219(11) Euroopan yhteisön ja Moldovan tasavallan välinen sopimus viisumien myöntämisen helpottamisesta - Julistukset (EUVL L 334, 19.12.2007, s. 169—179) Annettu 32007D0827 Muutos 22013A0620(01) 22007A1219(13) Kirjeenvaihto (EUVL L 334, 19.12.2007, s. 121—124) Katso 22007A1219(08) Annettu 32007D0824 22011A0618(02) Euroopan unionin, Euroopan yhteisön, Sveitsin valaliiton ja Liechtensteinin ruhtinaskunnan välinen pöytäkirja Liechtensteinin ruhtinaskunnan liittymisestä Euroopan unionin, Euroopan yhteisön ja Sveitsin valaliiton väliseen sopimukseen Sveitsin valaliiton osallistumisesta Schengenin säännöstön täytäntöönpanoon, soveltamiseen ja kehittämiseen (EUVL L 160, 18.6.2011, s. 21—36) 31999D0870 1999/870/EY: Neuvoston päätös, tehty 17 päivänä joulukuuta 1999, Euroopan unionin neuvoston pääsihteerin valtuuttamisesta toimimaan tiettyjen jäsenvaltioiden edustajana Schengen-ympäristön tietoliikenneinfrastruktuurin, SISNETin, perustamista ja toimintaa koskevien sopimusten tekemisessä sekä hallinnoimaan kyseisiä sopimuksia (EYVL L 337, 30.12.1999, s. 41—42) 32000D0261 Neuvoston päätös, tehty 27 päivänä maaliskuuta 2000, tietojenvaihdon parantamisesta matkustusasiakirjajäljitelmien torjumiseksi (EYVL L 81, 1.4.2000, s. 1—3) 32000D0265 2000/265/CE: Neuvoston päätös, tehty 27 päivänä maaliskuuta 2000, varainhoitoasetuksesta, joka koskee talousarviomenettelyä neuvoston varapääsihteerin hallinnoimien, hänen tiettyjen jäsenvaltioiden puolesta tekemiensä Schengen-ympäristön tietoliikenneinfrastruktuurin (Sisnet) perustamista ja toimintaa koskevien sopimusten osalta (EYVL L 85, 6.4.2000, s. 12—20) Muutos 32000D0664 Konsolidoitu teksti 02000D0265-20001023 Muutos 32003D0171 Konsolidoitu teksti 02000D0265-20030101 Muutos 32007D0155 Konsolidoitu teksti 02000D0265-20070305 Muutos 32008D0319 Konsolidoitu teksti 02000D0265-20080414 Muutos 32008D0670 Konsolidoitu teksti 02000D0265-20080724 Muutos 32009D0915 Konsolidoitu teksti 02000D0265-20091130 3 Euroopan unionin voimassa olevan lainsäädännön luettelo 1.12.2014 VAPAUTEEN, TURVALLISUUTEEN JA OIKEUTEEN PERUSTUVA ALUE FI 19.10 Henkilöiden vapaa liikkuvuus 32000D0365 2000/365/EY: Neuvoston päätös, tehty 29 päivänä toukokuuta 2000, Ison-Britannian ja Pohjois-Irlannin yhdistyneen kuningaskunnan pyynnöstä saada osallistua joihinkin Schengenin säännöstön määräyksiin (EYVL L 131, 1.6.2000, s. 43—47) Täyt. pano 32004D0926 32002D0192 2002/192/EY: Neuvoston päätös, tehty 28 päivänä helmikuuta 2002, Irlannin pyynnöstä saada osallistua joihinkin Schengenin säännöstön määräyksiin (EYVL L 64, 7.3.2002, s. 20—23) 32004D0926 2004/926/EY: Neuvoston päätös, tehty 22 päivänä joulukuuta 2004, Schengenin säännöstön osien voimaansaattamisesta IsonBritannian ja Pohjois-Irlannin yhdistyneessä kuningaskunnassa (EUVL L 395, 31.12.2004, s. 70—80) 32004L0038 Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2003/38/EY, annettu 29 päivänä huhtikuuta 2004, Euroopan unionin kansalaisten ja heidän perheenjäsentensä oikeudesta liikkua ja oleskella vapaasti jäsenvaltioiden alueella, asetuksen (ETY) N:o 1612/68 muuttamisesta ja direktiivien 64/221/ETY, 68/360/ETY, 72/194/ETY, 73/148/ETY, 75/34/ETY, 75/35/ETY, 90/364/ETY, 90/365/ETY ja 93/96/ETY kumoamisesta (ETA:n kannalta merkityksellinen teksti) (EUVL L 158, 30.4.2004, s. 77—123) Konsolidoitu teksti 02004L0038-20110616 Konsolidoitu teksti 02004L0038-20040430 32004R2252 Neuvoston asetus (EY) N:o 2252/2004, annettu 13 päivänä joulukuuta 2004, jäsenvaltioiden myöntämien passien ja matkustusasiakirjojen turvatekijöitä ja biometriikkaa koskevista vaatimuksista (EUVL L 385, 29.12.2004, s. 1—6) Muutos 32009R0444 Konsolidoitu teksti 02004R2252-20090626 32006D0631 Neuvoston päätös 2006/631/YOS, tehty 24 päivänä heinäkuuta 2006 , Schengenin tietojärjestelmän eräiden uusien toimintojen käyttöönottamisesta, myös terrorismin torjunnassa, tehdyn päätöksen 2005/211/YOS tiettyjen säännösten soveltamispäivän vahvistamisesta (EUVL L 256, 20.9.2006, s. 18—18) Katso 32007D0533 32006R1931 Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 1931/2006, annettu 20 päivänä joulukuuta 2006 , paikallista rajaliikennettä koskevan järjestelyn käyttöönotosta jäsenvaltioiden maaulkorajoilla sekä Schengenin yleissopimuksen säännösten muuttamisesta (EUVL L 405, 30.12.2006, s. 1—22) Muutos 32011R1342 4 32006R1986 Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 1986/2006, annettu 20 päivänä joulukuuta 2006 , ajoneuvojen rekisteröintitodistusten myöntämisestä vastaavien jäsenvaltioiden yksiköiden pääsyn sallimisesta toisen sukupolven Schengenin tietojärjestelmään (SIS II) (EUVL L 381, 28.12.2006, s. 1—3) 32007D0149 2007/149/EY: Neuvoston päätös, tehty 5 päivänä maaliskuuta 2007 , Euroopan unionin neuvoston varapääsihteerin valtuuttamisesta toimimaan tiettyjen jäsenvaltioiden edustajana Schengenympäristön tietoliikenneinfrastruktuurin palvelujen suorittamista koskevien sopimusten tekemisessä ja hallinnoimisessa ennen siirtymistä Euroopan yhteisön ylläpitämään tietoliikenneinfrastruktuuriin (EUVL L 66, 6.3.2007, s. 19—20) 32007D0473 2007/473/EY: Neuvoston päätös, tehty 25 päivänä kesäkuuta 2007 , 14 päivänä kesäkuuta 1985 tehdyn Schengenin sopimuksen soveltamisesta tehdyllä yleissopimuksella perustetun toimeenpanevan komitean hyväksymän Sirene-käsikirjan tiettyjen osien turvaluokituksen poistamisesta (EUVL L 179, 7.7.2007, s. 52—52) 32007D0801 2007/801/EY: Neuvoston päätös, tehty 6 päivänä joulukuuta 2007 , Schengenin säännöstön määräysten täysimääräisestä soveltamisesta Tšekin tasavallassa, Viron tasavallassa, Latvian tasavallassa, Liettuan tasavallassa, Unkarin tasavallassa, Maltan tasavallassa, Puolan tasavallassa, Slovenian tasavallassa ja Slovakian tasavallassa (EUVL L 323, 8.12.2007, s. 34—39) 32008D0903 2008/903/EY: Neuvoston päätös, tehty 27 päivänä marraskuuta 2008 , Schengenin säännöstön määräysten täysimääräisestä soveltamisesta Sveitsin valaliitossa (EUVL L 327, 5.12.2008, s. 15—17) 32008L0115 Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2008/115/EY, annettu 16 päivänä joulukuuta 2008 , jäsenvaltioissa sovellettavista yhteisistä vaatimuksista ja menettelyistä laittomasti oleskelevien kolmansien maiden kansalaisten palauttamiseksi (EUVL L 348, 24.12.2008, s. 98—107) 1.12.2014 FI Euroopan unionin voimassa olevan lainsäädännön luettelo VAPAUTEEN, TURVALLISUUTEEN JA OIKEUTEEN PERUSTUVA ALUE 19.10 Henkilöiden vapaa liikkuvuus 32009D1023 Neuvoston päätös, tehty 21 päivänä syyskuuta 2009 , Euroopan unionin sekä Islannin ja Norjan välisen, rajatylittävän yhteistyön tehostamisesta erityisesti terrorismin ja rajatylittävän rikollisuuden torjumiseksi tehdyn neuvoston päätöksen 2008/615/YOS sekä rajatylittävän yhteistyön tehostamisesta erityisesti terrorismin ja rajatylittävän rikollisuuden torjumiseksi tehdyn päätöksen 2008/615/YOS täytäntöönpanosta tehdyn neuvoston päätöksen 2008/616/YOS ja sen liitteen tiettyjen säännösten soveltamista koskevan sopimuksen allekirjoittamisesta Euroopan unionin puolesta sekä sopimuksen tiettyjen määräysten väliaikaisesta soveltamisesta (EUVL L 353, 31.12.2009, s. 1—8) 32009R0390 Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 390/2009, annettu 23 päivänä huhtikuuta 2009 , diplomaatti- ja konsuliedustustoille annetun yhteisen konsuliohjeiston muuttamisesta biometristen tunnisteiden käyttöönoton ja viisumihakemusten vastaanoton ja käsittelyn järjestämistä koskevien määräysten osalta (EUVL L 131, 28.5.2009, s. 1—10) Muutos 32009R0810 32009R0810 Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 810/2009, annettu 13 päivänä heinäkuuta 2009 , yhteisön viisumisäännöstön laatimisesta (viisumisäännöstö) (EUVL L 243, 15.9.2009, s. 1—58) Muutos 32012R0154 Muutos 32013R0610 32010D0779 2010/779/EU: Neuvoston päätös, annettu 14 päivänä joulukuuta 2010 , Ison-Britannian ja Pohjois-Irlannin yhdistyneen kuningaskunnan esittämästä pyynnöstä osallistua joihinkin Schengenin säännöstön määräyksiin, jotka koskevat laaja-alaisten tietojärjestelmien operatiivisesta hallinnoinnista vapauden, turvallisuuden ja oikeuden alueella vastaavan eurooppalaisen viraston perustamista (EUVL L 333, 17.12.2010, s. 58—59) 32011D0350 Neuvoston päätös, annettu 7 päivänä maaliskuuta 2011, Liechtensteinin ruhtinaskunnan liittymisestä Euroopan unionin, Euroopan yhteisön ja Sveitsin valaliiton väliseen sopimukseen, joka koskee Sveitsin valaliiton osallistumista Schengenin säännöstön täytäntöönpanoon, soveltamiseen ja kehittämiseen, Euroopan unionin, Euroopan yhteisön, Sveitsin valaliiton ja Liechtensteinin ruhtinaskunnan välillä tehtävän pöytäkirjan tekemisestä Euroopan unionin puolesta, siltä osin kuin kyse on tarkastusten poistamisesta sisärajoilta ja henkilöiden liikkumisesta rajojen yli (EUVL L 160, 18.6.2011, s. 19—20) Katso 22011A0618(02) 32011D0842 2011/842/EU: Neuvoston päätös, annettu 13 päivänä joulukuuta 2011 , Schengenin säännöstön määräysten täysimääräisestä soveltamisesta Liechtensteinin ruhtinaskunnassa 32013R0603 Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 603/2013, annettu 26 päivänä kesäkuuta 2013 , Eurodac-järjestelmän perustamisesta sormenjälkien vertailua varten kolmannen maan kansalaisen tai kansalaisuudettoman henkilön johonkin jäsenvaltioon jättämän kansainvälistä suojelua koskevan hakemuksen käsittelystä vastuussa olevan jäsenvaltion määrittämisperusteiden ja -menettelyjen vahvistamisesta annetun asetuksen (EU) N:o 604/2013 tehokkaaksi soveltamiseksi sekä jäsenvaltioiden lainvalvontaviranomaisten ja Europolin esittämistä, Eurodac-tietoihin lainvalvontatarkoituksessa tehtäviä vertailuja koskevista pyynnöistä sekä vapauden, turvallisuuden ja oikeuden alueen laajaalaisten tietojärjestelmien operatiivisesta hallinnoinnista vastaavan eurooppalaisen viraston perustamisesta annetun asetuksen (EU) N:o 1077/2011 muuttamisesta (EUVL L 180, 29.6.2013, s. 1—30) 42000A0922(01) Schengenin säännöstö - Benelux-talousliiton valtioiden, Saksan liittotasavallan ja Ranskan tasavallan hallitusten välinen sopimus tarkastusten asteittaisesta lakkauttamisesta yhteisillä rajoilla (EYVL L 239, 22.9.2000, s. 13—18) Katso 42000A0922(02) Katso 42000A0922(03) Katso 42000A0922(04) Katso 42000A0922(05) Katso 42000A0922(06) Katso 42000A0922(07) Katso 42000A0922(08) Katso 42000A0922(09) Katso 42000A0922(10) Katso 12006E Katso 12006M 42000A0922(02) Schengenin säännöstö - Tarkastusten asteittaisesta lakkauttamisesta yhteisillä rajoilla 14 päivänä kesäkuuta 1985 Benelux-talousliiton valtioiden, Saksan liittotasavallan ja Ranskan tasavallan hallitusten välillä tehdyn Schengenin sopimuksen soveltamisesta tehty yleissopimus (EYVL L 239, 22.9.2000, s. 19—62) Täydennys 32001L0051 Muutos 42001A1121(01) Muutos 32002F0584 Muutos 32002F0946 Muutos 32002L0090 Muutos 32003D0169 Muutos 32003D0170 Muutos 32003D0725 Muutos 32005D0211 Muutos 32005R1160 Muutos 32006R0562 Muutos 32006R1931 Muutos 32006R1986 Korvaaminen 32006R1987 Muutos 32009R0810 Muutos 32010R0265 Muutos 32013R0610 (EUVL L 334, 16.12.2011, s. 27—28) 5 Euroopan unionin voimassa olevan lainsäädännön luettelo 1.12.2014 VAPAUTEEN, TURVALLISUUTEEN JA OIKEUTEEN PERUSTUVA ALUE FI 19.10 Henkilöiden vapaa liikkuvuus 19.10.10 Sisärajoilla tapahtuvien tarkastusten poistaminen 22012A0413(01) Järjestelyasiakirja Euroopan unionin sekä Islannin tasavallan, Liechtensteinin ruhtinaskunnan, Norjan kuningaskunnan ja Sveitsin valaliiton välillä näiden valtioiden osallistumisesta niiden komiteoiden työskentelyyn, jotka avustavat Euroopan komissiota tämän käyttäessä Schengenin säännöstön täytäntöönpanoon, soveltamiseen ja kehittämiseen liittyvää toimeenpanovaltaansa (EUVL L 103, 13.4.2012, s. 4—9) 31991L0477 Neuvoston direktiivi 91/477/ETY, annettu 18 päivänä kesäkuuta 1991, aseiden hankinnan ja hallussapidon valvonnasta (EYVL L 256, 13.9.1991, s. 51—58) (Erityispainos -15 Nide10 , s. 145) Muutos 32008L0051 Konsolidoitu teksti 01991L0477-20080728 31993H0216 93/216/EEC: Commission Recommendation of 25 February 1993 on the European firearms pass /* Suomenkielistä toisintoa ei ole saatavissa */ (EYVL L 93, 17.4.1993, s. 39—41) 31994D0795 94/795/JHA: Council Decision of 30 November 1994 on a joint action adopted by the Council on the basis of Arti
Advertisement
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks
SAVE OUR EARTH

We need your sign to support Project to invent "SMART AND CONTROLLABLE REFLECTIVE BALLOONS" to cover the Sun and Save Our Earth.

More details...

Sign Now!

We are very appreciated for your Prompt Action!

x