of 4

HaminaKotka Satama Oy:n uutiskirje 1/2011

Uutiskirje sidosryhmille 1/2011 Suomeen uusi supersatama HaminaKotka 1.5.2011 Kotkan ja Haminan kaupunginvaltuustot tekivät 8.11.2010 historiallisen…
2 views4 pages
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Documenttranscript
Uutiskirje sidosryhmille 1/2011 Suomeen uusi supersatama HaminaKotka 1.5.2011 Kotkan ja Haminan kaupunginvaltuustot tekivät 8.11.2010 historiallisen päätöksen fuusioida satamat ja perustaa uuden HaminaKotka Satama Oy:n. Satamalla on lähes rajaton laajennuspotentiaali ja samoin valtava potentiaali satamasidonnaiselle teollisuudelle. Sijainti on erinomainen: HaminaKotkan etäisyys Venäjän rajalle on vain 35 kilometriä ja 100 kilometriä pääkaupunkiseudulta katsoen. Marraskuisen päätöksen jälkeen satamafuusion toteuttamiseen tähtäävät toimenpiteet etenivät vauhdilla. HaminaKotka on valmiina aloittamaan toimintansa toukokuun ensimmäinen päivä ja palvelemaan entisiä ja uusia asiakkaita. Kummastakin satamasta otetaan parhaat käytännöt uuden yhdistetyn sataman käyttöön. HaminaKotkalla on mahdollisuudet vastata asiakkaidensa monipuolisiin tarpeisiin. Yli 1 100 hehtaarin satama-, logistiikka- ja teollisuusalueet, niillä toimivat 170 yritystä sekä noin 75 viikoittain eri satamanosissa vierailevaa alusta muodostavat merkittävän kokonaisuuden. Merkittävä toimija Itämeren alueella Uusi supersatama, Suomen ylivoimaisesti suurin yleis-, kontti-, vienti- ja transitosatama, lopettaa Kymenlaakson satamien päällekkäisinvestoinnit ja antaa hyvät mahdollisuudet kohdistaa voimavarat uusiin, kulloinkin ajankohtaisiin hankkeisiin. Se tuo asiakkaille, omistajille ja koko Kymenlaaksolle suuruuden ekonomiaa, uutta kilpailukykyä ja työllisyyttä logististen hyötyjen ulottuessa kauas Suomeen ja myös Venäjän puolelle. Venäjän ohella myös ns. IVY-maat näyttelevät merkittävää roolia HaminaKotkan liikenteessä. HaminaKotka on yksi Itämeren alueen merkittävimmistä logististen lisäarvopalvelujen satamakeskittymistä ja merkittävä toimija Itämeren alueen eri liikenteissä. HaminaKotkan vahvuutena on Suomen ja Venäjän logistiikka, mutta satama on avoin myös muille markkinoille. Manner-Eurooppa, Iso-Britannia, Ruotsi ja koko Aasia ovat satamalle tärkeitä kohteita. Yhtiömme koko henkilökunta toivottaa teidät lämpimästi tervetulleeksi HaminaKotkan Satamaan! Kimmo Naski Toimitusjohtaja 15 KOUVOLA LAPPEENRANTA 26 Center of Hamina ST. PETERSBURG 245 RUSSIAN BORDER 35 E18 7 HAMINA »»Tekniset palvelut »»Tekninen kehitys »»Liikennepalvelut (johto ja turvallisuuspalvelut) Sunila HELSINKI 130 HIETANEN Halla Hietanen South KANTASATAMA Center of Kotka Katariina Jänskä MUSSALO 0 1 2 3 4 5 km »»Johto »»Kaupalliset toiminnot »»Talous, hallinto ja henkilöstö »»Liikennepalvelut (operatiiviset palvelut ja vuoroesimiehet) Keskeinen sijainti. Etäisyys Venäjän rajalle vain 35 km ja pääkaupunkiseudulle 100 km Esittelyssä HaminaKotka Satama Oy:n johtajat vastuualueineen Toimitusjohtaja Kimmo Naskin toimisto on Mussalossa, mutta hänellä on työhuone myös Haminassa. Hänen esikunnassaan Kotkan toimistossa työskentelevät yhteyspäällikkö Pirkko Lempinen ja controlleri Hanna Rytkö-Alho. Kaupalliset toiminnot Kaupallinen johtaja, varatoimitusjohtaja Jan Gran HaminaKotkan johtoryhmässä istuvat toimitusjohtaja Kimmo Naskin lisäksi kaupallinen johtaja Jan Gran, joka toimii myös varatoimitusjohtajana, hallinto- ja talousjohtaja Kyösti Manninen, liikennepalvelujohtaja Markku Koskinen, tekninen palvelujohtaja Teppo Jokimies ja tekninen kehitysjohtaja Riitta Kajatkari. Johtoryhmän sihteerinä toimii yhteyspäällikkö Pirkko Lempinen. – Vastuullamme ovat kaikki sataman kaupalliset toiminnot eli myynti ja markkinointi sekä kaupalliset sopimukset operaattoreiden, huolitsijoiden, varustamojen ja tavaran omistajien kanssa. Meille kuuluvat myös sataman tytäryhtiöiden eli Kotkan Satamatalot Oy:n ja Haminan Porttitalojen toimitilojen ja maa-alueiden vuokraus. – Osastollamme työskentelevät myynti- ja markkinointipäällikkö Tommi Sievers ja markkinointipäällikkö Nanna Sirola-Myllylä, isännöitsijä Mari-Anne Aalto sekä määräaikaisena osastoassistenttina Mira Tinkanen. Istumme kaikki Mussalossa. Hallinto ja talous Tekniset palvelut Hallinto- ja talousjohtaja Kyösti Manninen Tekninen palvelujohtaja Teppo Jokimies – Vastaamme sataman taloudesta, rahoituksesta sekä tietohallinnosta. Myös henkilöstöasiat kuuluvat tehtäviimme. Osastollamme toimii 14 henkilöä, joista 4 tietohallinnossa. Toimipaikkamme on Mussalossa. Liikennepalvelut – Me huolehdimme sataman kunnossapidosta ja ylläpidosta. Vastuullamme ovat kaikki satamarakenteet, nosturit, koneet ja laitteet, raiteisto sekä tekninen kontrolli. – Osastollamme työskentelevät kunnossapitoinsinööri Saana Vuorinen, työmaainsinööri Sami Kärki, tekninen suunnittelija Sari Ulmanen sekä radoista ja raiteistoista huolehtiva Juha Reila. Tämä lisäksi teknisessä palvelussa työskentelee kahdeksan monitoimimiestä. Istumme Haminassa, mutta meillä on toimipiste myös Mussalossa. Liikennepalvelujohtaja Markku Koskinen Tekninen kehitys – Me huolehdimme kaikista alusten tarvitsemista palveluista mukaan luettuna alusten jätehuolto sekä sataman turvallisuudesta, ISPS-ohjeista, aluevalvonnasta sekä vartiointi- ja pelastustoimista. Vastuullamme on myös jäänmurto ja ISO-standardit. – Meitä on yhteensä 36 henkilöä. Osastomme operatiivisena päällikkönä toimii Tapani Pasanen ja turvallisuuspäällikkönä Timo Kallio. Nostureiden ja satamapalveluiden tilaukset sujuvat vuoroesimiesten kautta. Osaston johto ja turvallisuudesta vastaavat henkilöt ovat Haminassa, operatiivinen päällikkö ja vuoroesimiehet Mussalossa. Tekninen kehitysjohtaja Riitta Kajatkari – Osastomme vastaa uudisrakennesuunnittelusta ja ympäristöasioista tavoitteena tarvelähtöisen kasvun hallinta. Meille kuuluvat muun muassa infrastruktuurin kehitys, ympäristöasiat sekä elinkaariajattelua edustava Ekoport-hanke. – Teemme kiinteää yhteistyötä urakoitsijoiden ja sidosryhmien kanssa kulloisestakin projektista riippuen. Toimipisteemme sijaitsee Haminassa. HAMINAKOTKA SATAMA OY Päätoimisto Kotka Puh. Merituulentie 424, FI-48310 Kotka, Finland +358 (0)20 790 8800 PL 196, FI-48101 Kotka, Finland Toimisto Hamina Satamantie 4, FI-49400 Hamina, Finland +358 (0)20 790 8818 www.haminakotka.fi a href= /cdn-cgi/l/email-protection class= __cf_email__ data-cfemail= 87f4e6ebe2f4c7efe6eaeee9e6ece8f3ece6a9e1ee [email protected] /a Johto Puh. Kimmo Naski Toimitusjohtaja +358 (0)20 790 8801 Jan Gran Kaupallinen johtaja, varatoimitusjohtaja +358 (0)20 790 8802 Kyösti Manninen Hallinto- ja talousjohtaja +358 (0)20 790 8810 Markku Koskinen Liikennepalvelujohtaja +358 (0)20 790 8831 Teppo Jokimies Tekninen palvelujohtaja +358 (0)20 790 8820 Riitta Kajatkari Tekninen kehitysjohtaja +358 (0)20 790 8821 Operatiivinen päällikkö +358 (0)20 790 8832 Laivapalvelukeskus Tapani Pasanen Vuoroesimiehet +358 (0)20 790 8840 Turvallisuusyksikkö Timo Kallio Turvallisuuspäällikkö ISPS -turvayhteyspiste 24 h +358 (0)20 790 8851 +358 (0)20 790 8850 Kotkan Satamatalot Oy Jan Gran Toimitusjohtaja +358 (0)20 790 8861 Mari-Anne Aalto Isännöitsijä +358 (0)20 790 8862 Kaikki yhteystietomme löytyvät 1.5. avautuvilta uusilta nettisivuiltamme www.haminakotka.fi. Sieltä löydät myös kaikkien satamanosien omat kartat. HaminaKotka Satama Oy on Suomen suurin yleis-, vienti-, kontti- ja transitosatama sekä täyden palvelun logistiikkaja teollisuuskeskus. Satamasta on säännölliset laivayhteydet eri puolille Eurooppaa ja hyvät maantie- ja rautatieyhteydet. Sijainti on erinomainen: etäisyys pääkaupunkiseudulle on 100 km ja Venäjän rajalle vain 35 km. www.haminakotka.fi
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks
SAVE OUR EARTH

We need your sign to support Project to invent "SMART AND CONTROLLABLE REFLECTIVE BALLOONS" to cover the Sun and Save Our Earth.

More details...

Sign Now!

We are very appreciated for your Prompt Action!

x