of 18

Ingen bildrubrik

KUR projekt Utbildning ICF som redskap vid samverkan Funktion och funktionsneds ttning Struktur och strukturavvikelse Curt Nystr m Orvar Nystr m
0 views18 pages
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Documenttranscript
Title: Ingen bildrubrik 1 KUR projekt Utbildning ICF som redskap vid samverkan Funktion och funktionsnedsättning St ruktur och strukturavvikelse Curt Nyström Orvar Nyström Trollhättan den 10 och 11 november 2 Klassifikation av funktionstillstånd, funktionshinder och hälsa International Classification of Functioning, Disability, and Health ICF 3
 • ICF fokuserar på hälsodomäner och hälsorelaterade
 • domäner.
 • Dessa domäner beskrivs ur kroppsliga, personliga
 • och sociala perspektiv genom två grundläggande
 • begrepp
 • Kroppsfunktioner och kroppsstrukturer
 • Aktiviteter och delaktighet
 • 4 Funktionstillstånd En paraplyterm för kroppsfunktioner kroppsstrukturer aktiviteter delaktigheter Funktionshinder En paraplyterm för funktionsnedsättningar (kroppsfunktioner), strukturavvikelser (kroppsstruktur), aktivitetsbegränsningar och delaktighetsinskränkningar 5 Klassifikation av sjukdomar, störningar och skador ICD-10 ICD-10 är en etiologisk, orsaksbaserad, klassifikation av sjukdomar, störningar och skador. ICD-10 ger koder (diagnoser) för sjukdomar, störningar och skador 6 ICD-10 Sjukdomsklassifikation Etiologi, patogenes, manifestation Mellan dessa två klassifikationer sker ett paradigmskifte ICF Hälsoklassifikation (ett både och tänkt) Kroppsfunktioner (status) Separata, enkla funktioner utan syfte. Funktionsnedsättnin g - förlust eller avvikelse i fysiologiska och psykiska funktioner. Kroppsstrukturer (status) Avser organsystem och anatomisk struktur ända ned till molekylnivå. Strukturav vikelse - förlust eller avvikelse i kroppsstruktur. . 7 Övergång mellan ICD-10 och ICF (kroppsfunktioner) Exempel sömnstörning ICD-10 ICF funktioner som finns kvar symtom funktionsnedsättningar Grundat på orsak Den sömn som är kvar Den sömn som är borta Icke organisk sömnstörning Måttligt nedsatt sömnmängd F 51.0 b1340.2 8 Övergång mellan ICD-10 och ICF (kroppsstrukturer) Exempel frontallobssyndrom ICD-10 ICF strukturer som finns kvar symtom strukturavvikelser Grundat på orsak Den struktur som finns kvar Den struktur som är borta Organisk personlighetsstörning F07.0 Måttligt nedsatt strukturavvikelse med partiell avsaknad av struktur i pannlob på både höger och vänster sida s11001.223 9 Funktioner med sina strukturer är byggstenar Prestation En kombination av enkla funktioner med ett syfte. En primär handling efterföljs av genererade handlingar vilka tillsammans ger en prestation. Prestationsbegrän sning 10 Prestationer är byggstenar Aktivitet - fritt vald Kombination av prestationer med ett syfte. Personen kan själv välja när eller hur mycket som han/hon vill eller kan göra och utan krav från omgivningen avseende uthållighet. Aktivitet uttrycks i termer som kvalité och kvantitet. Aktivitetsbegränsn ing 11 Så här långt sker bedömning utan synpunkter på uthållighet 12 I nästa steg sker bedömning med synpunkter på uthållighet 13 En annan variant av aktivitet Aktivitet - kapacitet Kombinationer av prestationer med ett syfte i en avgränsad uppgift eller handling i en standardiserad omgivning. Aktivitet kan utredas i en testsituation men det är ej samma sak som reell arbetsmiljö. Aktivitetsbegränsning begränsning av kapacitet 14 En tredje variant av aktivitet Aktivitet - genomförande Kombinationer av prestationer med ett syfte med krav på uthållighet i en verklig arbetsmiljö arbetsförmåga. Aktivitetsbegränsning begränsning av genomförande 15 Delaktighet Uthållig upprepning av kombinationer av prestationer med ett syfte inom vitt skilda livsområden. En persons delaktighet jämförs med vad som kan förväntas av en person utan funktionshinder i aktuell kultur och samhälle. Delaktighetsinskränknin g 16 Nyckelfunktioner, -förmågor av betydelse för arbetsförmåga
 • Upprätthålla uppmärksamhet förenligt med arbetet/
 • Behålla och skifta fokus förenligt med arbetet
 • Förstå/kunna/klara av de arbetsuppgifter som finns
 • Uthållighet i genomförandet av arbetsuppgifter
 • Social kompetens
 • Fungerande centrala livsroller ger stöd för dessa nyckelfunktioner, -förmågor 17 Hälsodomäner och olika bedömningsunderlag (ICF) Kroppsfunktion Kroppsstruktur Prestation självbild självbild självbild bedömt ? bedömt ? bedömt visat och känt visat och känt visat och känt Aktivitet fritt vald Aktivitet, kapacitet Aktivitet,genomförande självbild självb ild självbild bedömt ? bedömt ? bedömt visa t och känt visat och känt visat och känt Delaktighet fritt vald Delaktighet i viktiga livsområden självbild självbild bedömt ? bedömt visat och känt visat och känt
  We Need Your Support
  Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

  Thanks to everyone for your continued support.

  No, Thanks
  SAVE OUR EARTH

  We need your sign to support Project to invent "SMART AND CONTROLLABLE REFLECTIVE BALLOONS" to cover the Sun and Save Our Earth.

  More details...

  Sign Now!

  We are very appreciated for your Prompt Action!

  x