of 27

ja kaupankäyntiohje

SAMPO-KONSERNIN SISÄPIIRIJA KAUPANKÄYNTIOHJE Sampo-konsernin sisäpiiri- ja kaupankäyntiohje Sisältö Sivu 3 A.Soveltamisala 1. Ohjeen…
3 views27 pages
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Documenttranscript
SAMPO-KONSERNIN SISÄPIIRIJA KAUPANKÄYNTIOHJE Sampo-konsernin sisäpiiri- ja kaupankäyntiohje Sisältö Sivu 3 A.Soveltamisala 1. Ohjeen soveltamisala ja perusteena olevat säädökset 1.1 Soveltamisala 1.2 Ohjeen perusteena olevat säädökset 4 B.Sisäpiirintieto ja sen käyttäminen 2. Sisäpiirintiedon määritelmä 3. Sisäpiirintiedon kielletty käyttäminen ja asiaton ilmaiseminen 4. Sisäpiiriläisen kaupankäynnistä 5. Sisäpiiriläisen kaupankäyntirajoitteet 5.1 Sampo Oyj:n arvopaperia koskeva suljettu ikkuna 5.2 Lyhyen kaupan kielto 5.3 Muut kaupankäyntirajoitteet ja kaupankäyntirajoitteiden soveltaminen 5.3.1 Julkiseen sisäpiiriin kuuluvan kaupankäyntirajoitteet 5.3.2 Pysyvään yrityskohtaiseen sisäpiirirekisteriin kuuluvan henkilön kaupankäyntirajoitteet 5.3.3 Hankekohtaiseen sisäpiirirekisteriin kuuluvan kaupankäyntirajoitteet 5.3.4 Lupamenettelyyn kuuluvan henkilön kaupankäyntirajoitteet 11 C. Sisäpiirirekisterit ja ilmoitusvelvollisuus 18 D.Pysyviin sisäpiirirekistereihin tehtävät ilmoitukset 6.Julkinen sisäpiirirekisteri 6.1 Ilmoitusvelvolliset julkiseen sisäpiirirekisteriin 6.2 Julkiseen sisäpiirirekisteriin ilmoitettavat tiedot 6.3 Julkiseen sisäpiirirekisteriin kuuluvien henkilöiden ilmoitus velvollisuuden kohteena oleva arvopaperi tai muu rahoitusväline 7.Yrityskohtainen sisäpiirirekisteri 7.1Ilmoitusvelvolliset pysyvään yrityskohtaiseen sisäpiirirekisteriin 7.2 Pysyvään yrityskohtaiseen sisäpiirirekisteriin ilmoitettavat tiedot 7.3 Pysyvään yrityskohtaiseen sisäpiiriin kuuluvien henkilöiden ilmoitusvelvollisuuden kohteena oleva arvopaperi 8. Hankekohtainen sisäpiirirekisteri 8.1 Hankekohtaisen sisäpiirirekisterin perustaminen 8.2 Hankekohtaiseen sisäpiirirekisteriin merkittävät henkilöt 8.3 Hankekohtaisen sisäpiirirekisterin päättäminen 9. Lupamenettelyn alainen sisäpiirirekisteri 9.1Ilmoitusvelvolliset lupamenettelyn alaiseen sisäpiirirekisteriin 9.2 Lupamenettelyn alaiseen sisäpiirirekisteriin ilmoitettavat tiedot 9.3 Lupamenettelyn alaisten sisäpiiriläisten ilmoitusvelvollisuuden kohteena oleva arvopaperi tai muu rahoitusväline 10.Perusilmoitus 11. Omistusilmoitus 12. Perus- ja omistusilmoituksen muutokset 13. Poikkeukset ilmoitusvelvollisuuteen 13.1 Ilmoitusvelvollisuuden ulkopuolelle jäävät arvopaperit 13.2 Ilmoitusvelvollisuuden ulkopuolelle jäävät yhteisöt 13.3 Tilintarkastajat 14. Ilmoitusvelvollisuuden päättyminen 23 E.Sisäpiirirekisterien hallinnointi 15. Sisäpiirihallinnon tehtävät ja vastuuhenkilöt 25 16. Pysyvien julkisten ja ei-julkisten sisäpiirirekisterien hallinnointi 17. Sampo-konsernin lupamenettelyn hallinnointi 18. Tiedottaminen sisäpiiri- ja kaupankäyntiohjeesta F.Valvonta 19. Sisäpiiriasioiden valvonta 20. Seuraamukset 20.1 Hallinnolliset seuraamukset 20.2 Rikosoikeudelliset seuraamukset 20.3 Sampo-konsernin määräämät työoikeudelliset seuraamukset 27 G.Ohjeen voimaantulo ja liitteet 21.Voimaantulo 22.Liitteet 2 Sampo-konsernin sisäpiiri- ja kaupankäyntiohje Business areas in 2011 A. Soveltamisala 1. Ohjeen soveltamisala ja perusteena olevat säädökset 1.1Soveltamisala Sampo Oyj:n (jäljempänä myös yhtiö) hallitus on vahvistanut tämän Sampo-konsernin sisäpiiri- ja kaupankäyntiohjeen, joka sisältää määräykset sisäpiirintiedosta ja sisäpiirintiedon hallinnoinnista, kielletystä sisäpiirintiedon käytöstä, sisäpiirirekistereistä, ilmoitusvelvollisuudesta sisäpiirirekistereihin, henkilökunnan omista arvopaperikaupoista ja sisäpiiriaseman tunnistamisesta sekä määrittämisestä Sampo-konsernissa. Ohje sitoo kaikkia Sampo-konserniin kuuluvan yhtiön palveluksessa olevia henkilöitä ja Sampo Oyj:n hallituksen jäseniä sekä tilintarkastajia. Muualla kuin Suomessa rekisteröidyissä konserniyhtiöissä noudatetaan tämän sisäpiiri- ja kaupankäyntiohjeen lisäksi yhtiön sijaintivaltion kansallista lainsäädäntöä ja viranomaisohjeistusta. Tällaisen konserniyhtiön johdon tulee tarvittaessa huolehtia siitä, että yhtiössä on vahvistettu kansallisen lainsäädännön edellyttämä sisäpiiri- ja kaupankäyntiasioita koskeva lisäohjeistus. 1.2 Ohjeen perusteena olevat säädökset Tämä ohje perustuu seuraaviin Suomessa voimassa oleviin säädöksiin, standardeihin ja ohjeisiin: ã arvopaperimarkkinalaki (495/1989) ja 1.1.2013 voimaan tullut arvopaperimarkkinalaki (746/2012), ã laki kaupankäynnistä rahoitusvälineillä (758/2012), ã finanssivalvonnasta annettu laki, ã rikoslaki, ã finanssivalvonnan standardi 5.3 sisäpiiri-ilmoituksista ja -rekistereistä, ã finanssivalvonnan määräys 7/2013 liikkeeseenlaskijan tiedonantovelvollisuudesta, ja ã Nasdaq OMX Helsingin sisäpiiriohje. Finanssivalvonnan standardit ovat saatavissa Internetissä osoitteessa www.fiva.fi ja Nasdaq OMX Helsingin sisäpiiriohje osoitteesta www.nasdaqomxnordic.com. Sisäpiiriläinen tai sisäpiirintietoa haltuunsa saava henkilö on itse vastuussa siitä, että hän noudattaa kulloinkin voimassa olevaa lainsäädäntöä ja viranomaismääräyksiä sekä tätä sisäpiiri- ja kaupankäyntiohjetta. 3 Sampo-konsernin sisäpiiri- ja kaupankäyntiohje B. Sisäpiirintieto ja sen käyttäminen 2. Sisäpiirintiedon määritelmä Arvopaperimarkkinalain (jäljempänä AML) mukaan sisäpiirintiedolla tarkoitetaan julkisen kaupankäynnin kohteena olevaan rahoitusvälineeseen liittyvää luonteeltaan täsmällistä ja julkaisematonta tietoa, joka on omiaan olennaisesti vaikuttamaan sanotun rahoitusvälineen arvoon. Sisäpiirintiedon väärinkäytön yhteydessä rahoitusvälineen määritelmä on laaja ja sillä tarkoitetaan muun muassa Suomessa säännellyllä markkinalla tai monenkeskisessä kaupankäyntijärjestelmässä kaupankäynnin kohteena olevia osakkeita ja osakkeeseen oikeuttavia arvopapereita (kuten merkintäoikeuksia) tai muita instrumentteja, kuten optioita, joukkovelkakirjoja, vaihtovelkakirjoja, warrantteja tai hyödykkeisiin tai päästöoikeuksiin perustuvia johdannaisia, taikka muita instrumentteja, joiden arvo määräytyy edellä mainittujen perusteella. Rahoitusvälineellä tarkoitetaan näin ollen kaikkia rahoitusvälineitä (siis myös muita kuin Sampo Oyj:n arvopapereita), joihin sovelletaan arvopaperimarkkinalakia. Sisäpiirintietoa ovat julkistamattomat tiedot muun muassa: ã yhtiön taloudellisen aseman olennaisesta muuttumisesta, ã osakeyhtiön sulautumisesta, jakautumisesta tai muusta merkittävästä yritysjärjestelystä, ã osakeannista, osto- tai lunastustarjouksesta tai muusta osakeyhtiön osakkeita koskevasta muutoksesta, kuten osakkeiden tai osakesarjojen yhdistämisestä taikka jakamisesta, ã osavuosikatsauksen, toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen/ tilinpäätöstiedotteen sisällöstä, sekä ã mahdollisesta huomattavasta riidasta/oikeudenkäynnistä. Rahoitusvälineen arvoon vaikuttava tieto on julkistettu, kun tietoa koskeva yhtiön tiedote on annettu Nasdaq OMX Helsinki Oy:lle (Helsingin Pörssi) ja keskeisille tiedotusvälineille. Julkistettuun tietoon rinnastetaan tieto, joka muutoin on ollut yleisesti markkinoiden saatavissa lehdistössä tai sähköisissä tiedotusvälineissä. 4 Sampo-konsernin sisäpiiri- ja kaupankäyntiohje 3. Sisäpiirintiedon kielletty käyttäminen ja asiaton ilmaiseminen Sisäpiiriläinen on itse vastuussa siitä, että hän noudattaa lakeja, Finanssivalvonnan määräyksiä ja tätä sisäpiiriohjetta. Sisäpiiriläisellä on vastuu tämän ohjeen kohdassa 5 tarkoitettujen kaupankäyntirajoitteiden noudattamisesta myös silloin, kun hänen rahoitusvälineidensä hoito on annettu toisen henkilön, esimerkiksi salkunhoitajan, tehtäväksi. AML kieltää sitä, joka on saanut sisäpiirintietoa, käyttämästä kyseistä tietoa. Sisäpiirintietoa saanut henkilö ei saa: ã käyttää tietoa hankkimalla tai luovuttamalla rahoitusvälineitä omaan tai toisen lukuun suoraan tai välillisesti, ã neuvoa toista rahoitusvälineen kaupassa suoraan tai välillisesti, tai ã ilmaista tietoa, ellei se tapahdu osana työn, ammatin tai tehtävien tavanomaista suorittamista ja tiedon ilmaisemiselle on ko. yhtiön kannalta hyväksyttävä syy ja tiedon vastaanottaja tiedostaa saamansa tiedon luottamuksellisuuden ja sisäpiiriluonteen. Henkilöllä voi olla hallussaan sisäpiirintietoa usealla eri perusteella, esimerkiksi: ã asemansa, toimensa tai tehtävänsä nojalla, ã liikkeeseenlaskijan osakkeen omistajana, tai ã rikollisen toiminnan kautta saatuna. Yllä mainitut kiellot koskevat myös ketä tahansa muuta henkilöä, joka tiesi tai jonka olisi pitänyt tietää, että hänen saamansa tieto oli sisäpiirintietoa. On huomattava, että edellä tarkoitettuja sisäpiirintiedon kiellettyä käyttämistä ja asiatonta ilmaisemista koskevia säännöksiä sovelletaan Suomessa julkisen kaupankäynnin kohteena olevien rahoitusvälineiden lisäksi: ã monenkeskisen kaupankäynnin kohteena olevaan rahoitusvälineeseen; ã suomalaisen liikkeeseenlaskijan rahoitusvälineeseen, joka on julkista kaupankäyntiä vastaavan kaupankäynnin kohteena toisessa Euroopan talousalueeseen kuuluvassa valtiossa; ja ã ulkomaiseen rahoitusvälineeseen, joka on julkista kaupankäyntiä vastaavan kaupankäynnin kohteena toisessa Euroopan talousalueeseen kuuluvassa valtiossa, jos rahoitusvälinettä koskeva liiketoimi on tehty Suomessa1; ja ã rahoitusvälineeseen, jonka arvo määräytyy edellä mainitun rahoitusvälineen perusteella; sekä ã rahoitusvälineeseen, joka on haettu otettavaksi edellä mainitun kaupankäynnin kohteeksi. Sisäpiirisäännösten rikkomisesta seuraa lähtökohtaisesti aina rikosoikeudellisia tai hallinnollisia seuraamuksia, jotka kohdistuvat yhtiön lisäksi myös sisäpiirisäännöksiä rikkoneisiin henkilöihin. Rikosoikeudellisia seuraamuksia ovat sakko tai vankeusrangaistus, ja rikoksella saatu hyöty tuomitaan valtiolle menetetyksi. Finanssivalvonnan määräämiä hallinnollisia sanktioita ovat muun muassa rikemaksu ja julkinen huomautus. 1) Liiketoimi katsotaan tehdyksi Suomessa, jos esimerkiksi sitä koskeva toimeksianto on annettu Suomessa. Liiketoimi on tehty Suomessa myös silloin, kun sisäpiirintiedon ilmaisija tai neuvonantaja on neuvon antaessaan tai tiedon ilmaistessaan ollut Suomessa (vrt. sisäpiirin ilmoitusvelvollisuuden kohteena olevat arvopaperit tämän ohjeen kohdissa 6.3, 7.3 ja 9.3). 5 Sampo-konsernin sisäpiiri- ja kaupankäyntiohje Finanssivalvonta myös julkistaa verkkosivuillaan antamiaan hallinnollisia seuraamuksia. Yhtiölle tai sen henkilökunnalle annetut hallinnolliset tai rikosoikeudelliset seuraamukset vaikuttavat negatiivisesti yhtiön julkisuuskuvaan. Yksittäisen henkilön kohdalla sisäpiirintiedon väärinkäytöstä voi myös seurata työoikeudellisia seuraamuksia ja/tai vahingonkorvausvelvollisuus. Sisäpiiriläisen on aina itse arvioitava, onko hänellä oleva tieto sisäpiirintietoa. 4. Sisäpiiriläisen kaupankäynnistä Pysyvien sisäpiiriläisten tulee ajoittaa kaupankäyntinsä yhtiön arvopapereilla siten, ettei kaupankäynti heikennä yhtiön arvopapereita kohtaan tunnettua luottamusta. Lisäksi on suositeltavaa, että sisäpiiriin kuuluvat henkilöt tekevät Sampo Oyj:n arvopapereihin pitkäaikaisia sijoituksia ja että kaupankäynti ajoitetaan niihin hetkiin, jolloin markkinoilla on mahdollisimman täydellinen tieto arvopaperin arvoon vaikuttavista seikoista. Jokaisen on aina itse arvioitava, onko hänellä oleva tieto sisäpiirintietoa. Sisäpiirintietoa haltuunsa saaneen henkilön tulee aina pidättäytyä tekemästä omaan tai toisen lukuun kauppaa kyseisellä rahoitusvälineellä, antamasta sitä koskevia sijoitusneuvoja sekä ilmaisemasta kyseistä tietoa asiattomasti toiselle (katso tästä ohjeen kohta 3) riippumatta siitä, onko hänet merkitty johonkin sisäpiirirekisteriin (katso jäljempänä ohjeen kohdat 6, 7, 8 ja 9). AML:n mukainen sisäpiirintiedon käytön kielto ei rajoita henkilön oikeutta käydä kauppaa rahoitusvälineillä, jos niiden hankinta tai luovutus perustuu ehdoiltaan yksilöityyn kirjalliseen sopimukseen tai toimeksiantoon, joka on tehty ennen kuin henkilö sai kyseiseen rahoitusvälineeseen liittyvää sisäpiirintietoa (katso lisää ns. turvasatamamenettelystä Nasdaq OMX Helsingin sisäpiiriohjeen kohta 6.4). 5. Sisäpiiriläisen kaupankäyntirajoitteet 5.1 Sampo Oyj:n arvopaperia koskeva suljettu ikkuna Suljetun ikkunan sääntö koskee Sampo Oyj:n arvopaperia sekä rahoitusvälineitä, joiden arvo määräytyy Sampo Oyj:n arvopapereiden perusteella. Sampo Oyj:n arvopaperilla tarkoitetaan Sampo Oyj:n liikkeeseenlaskemia osakkeita ja osakkeisiin oikeuttavia arvopapereita tai arvopapereita, joiden arvo määräytyy Sampo Oyj:n arvopaperien perusteella kuten esimerkiksi vaihtovelkakirjalainat, optio-oikeudet, optiolainat, optiotodistukset, merkintäoikeudet, talletustodistukset ja warrantit. Suljetun ikkunan sääntö kieltää tämän ohjeen kohdissa 6, 7 ja 9 tarkoitettuja Sampo-konsernin pysyviä ja lupamenettelyn alaisia sisäpiiriläisiä, näiden edunvalvonnassa olevia henkilöitä tai määräysvaltayhteisöjä käymästä kauppaa Sampo Oyj:n arvopaperilla ja rahoitusvälineillä, joiden arvo määräytyy Sampo Oyj:n arvopaperin perusteella, ajanjaksona, joka alkaa 28 vuorokautta ennen kunkin osavuosikatsauksen, tilinpäätöstiedotteen tai niiden ennakkotietojen julkistamista ja päättyy ko. tiedotteen julkistamista seuraavana päivänä. 6 Sampo-konsernin sisäpiiri- ja kaupankäyntiohje Suljetun ikkunan kieltoa ei sovelleta: ã hankittaessa edellä mainittuja rahoitusvälineitä, merkitsemällä tai muutoin ã ã ã ã saamalla niitä suoraan Sampo Oyj:ltä tai Sampo-konserniin konserniin kuuluvalta yhtiöltä, saataessa edellä mainittuja rahoitusvälineitä lunastus-, sulautumis- tai jakautumisvastikkeena tai julkisen tarjouksen mukaisena vastikkeena taikka muulla niihin rinnastettavalla tavalla, saataessa edellä mainittuja rahoitusvälineitä osinkona tai muuna yhtiön voittovarojen jakona, saataessa edellä mainittuja rahoitusvälineitä palkkiona työ- tai muusta vastaavasta suorituksesta tai palveluksesta tai saataessa arvopapereita perintönä, testamentilla, lahjana tai osituksessa tai muulla vastaavalla saannolla. On huomattava, että sisäpiirintiedon käytön kielto on voimassa myös kaupankäyntirajoituksesta poikettaessa. 5.2Lyhyen kaupan kielto Julkiseen sisäpiiriin kuuluva tai pysyvään ei-julkiseen yrityskohtaiseen sisäpiirirekisteriin kuuluva henkilö ei saa käydä ns. lyhyttä kauppaa Sampo Oyj:n arvopapereilla tai muilla rahoitusvälineillä, joiden arvo määräytyy Sampo Oyj:n arvopaperin perusteella. Lupamenettelyn (ks. tarkemmin tämän ohjeen kohta 5.3.4) alainen henkilö ei saa käydä lyhyttä kauppaa millään julkisen kaupankäynnin kohteena olevilla arvopapereilla2 tai muilla rahoitusvälineillä. Sisäpiiriläisellä on vastuu lyhyen kaupan kiellon noudattamisesta myös silloin, kun hänen arvopapereidensa hoito on annettu toisen henkilön, esimerkiksi salkunhoitajan, tehtäväksi. Lyhyellä kaupalla tarkoitetaan sitä, että samanlajisten rahoitusvälineiden hankinnan ja luovutuksen ja vastaavasti luovutuksen ja hankinnan välinen aika on vähemmän kuin yksi kuukausi. Saman liikkeeseenlaskijan eri osakesarjat katsotaan samanlajisiksi rahoitusvälineiksi määräaikaa laskettaessa. Rahoitusvälineiden omistusaika lasketaan niiden osto-, merkintä- tai vaihtopäivästä siihen saakka, kun myynti, vaihto tai muu luovutus tapahtuu. Määräaika lasketaan siten, että myynti, vaihto tai muu luovutus on sallittu sinä päivänä, joka järjestysnumeroltaan vastaa osto- tai merkintäpäivää. 2)Julkisen kaupankäynnin kohteena olevilla arvopapereilla tarkoitetaan osakkeita, jotka ovat julkisen kaupankäynnin kohteena Suomessa tai julkista kaupankäyntiä vastaavan kaupankäynnin kohteena muussa valtiossa, sekä ãtällaisiin osakkeisiin oikeuttavia talletustodistuksia, ãtällaisiin osakkeisiin oikeuttavia arvopapereita (esim. vaihtovelkakirjalainat, optio-oikeudet ja merkintäoikeudet), ãedellä tarkoitettuihin arvopapereihin oikeuttavia arvopapereita ja muita arvopapereita sekä johdannaissopimuksia, joiden arvo määräytyy edellä tarkoitettujen arvopaperien perusteella (esim. warrantit ja sertifikaatit), ja ãstrukturoituja lainoja. 7 Sampo-konsernin sisäpiiri- ja kaupankäyntiohje Rahoitusväline, joka on ollut sisäpiiriin kuuluvan omistuksessa hänen tullessaan Sampo-konsernin sisäpiiriin, katsotaan olleen hänen omistuksessaan yli yhden (1) kuukauden. Muut lyhyen kaupan kieltoa koskevat vähimmäisomistusaikoja laskettaessa sovellettavat ohjeet ja määräykset ovat tämän ohjeen liitteessä 22.5. Erityisen painavista syistä Sampo-konsernin sisäpiirihallinto voi yksittäistapauksessa sallia rahoitusvälineen luovutuksen tai hankinnan lyhyen kaupan kiellon mukaista kaupankäyntirajoitusta lyhyemmässä ajassa. 5.3Muut kaupankäyntirajoitteet ja kaupankäyntirajoitteiden soveltaminen Kaupankäyntirajoitteet koskevat lähtökohtaisesti ilmoitusvelvollisuuden kohteena olevia arvopapereita ja muita rahoitusvälineitä (katso j&
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks
SAVE OUR EARTH

We need your sign to support Project to invent "SMART AND CONTROLLABLE REFLECTIVE BALLOONS" to cover the Sun and Save Our Earth.

More details...

Sign Now!

We are very appreciated for your Prompt Action!

x