of 3

Joensuu opiskelijatunnus (Käyttö ja vastuut Joensuun

1 (2) OPISKELIJATUNNUS, KÄYTTÖ JA VASTUUT Opiskelijalle tulee käyttöön työasematunnus, jolla kirjaudutaan tietokoneelle sekä…
0 views3 pages
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Documenttranscript
1 (2) OPISKELIJATUNNUS, KÄYTTÖ JA VASTUUT Opiskelijalle tulee käyttöön työasematunnus, jolla kirjaudutaan tietokoneelle sekä Mediatritunnus Mediatriin. Oppilaitos käynnistää tunnusten tilaamisen.  työasematunnus on ns. minimitunnus, joka ei sisällä sähköpostia  Mediatrin käyttäjätunnus muodostuu kerran, eikä muutu vaikka esim. nimi muuttuu.  Käyttäjätunnus ja salasana pysyvät samana opiskelijan roolista tai rekisterinpitäjästä riippumatta (aina sama vaikka harjoittelupaikka muuttuisi)  Käyttäjätunnus on voimassa harjoittelujakson ajan (jos harjoittelujakso jatkuu ilmoitettua pidempään, muutoksista ilmoitettava mahdollisimman pian a href= /cdn-cgi/l/email-protection class= __cf_email__ data-cfemail= bdd6dcc4c9c9dcd7dcc9c8d3d3c8cefdcdc9c9d693dbd4 [email protected] /a ) Opiskelijavastaavana Joensuun kaupungissa on avoterveydenhuollon ylilääkärin sihteeri Jaana Hyvärinen 050 311 1808. Opiskelijan perustietolomake Mediatrissa: Tittelin tulee olla opiskelijalla esim. lähihoitaja opiskelija tai sairaanhoitaja opiskelija. Sitä ei saa muuttaa vasta kuin sen jälkeen, kuin opiskelija on valmistunut ja saanut Valviran rekisterinumeron (opiskelija itse huolehtii toimikortin tilauksesta). Työkeikalle tullessa titteli tulee muuttaa esim. vs. sairaanhoitaja, sh‐opiskelija tai vs. lähihoitaja, lähihoitaja opiskelija. Muutoksen tekee esimies, joka opiskelijan on töihin pyytänyt. Kiireelliset muutokset (esim. jos esimies ei työpaikalla) voi pyytää ensisijaisesti lähimmästä Joensuun Mediatrituesta. OPISKELIJA ON VASTUUSSA TUNNUSTENSA KÄYTÖSTÄ!  Kaikista tehdyistä haku‐ tai kirjausmerkinnöistä jää aikaleima (milloin ja kenen potilaspapereissa olet käynyt).  Lokitietoja ajetaan säännöllisesti  Tunnusta ja salasanaa ei saa luovuttaa toiselle  Väärinkäytöistä tulee välittömästi ilmoitus oppilaitokselle ja sitä kautta sanktiot. Joensuun kaupunki / Sosiaali- ja terveyskeskus Torikatu 18 A 4 krs., 80100 Joensuu / p. 013 267 7111 2 (2) Opiskelijan kirjaus: Opiskelija voi kirjata kuten ammattilainen, mutta annettujen sääntöjen puitteissa. Kertomuskirjaukseen tulee lisätä lisäotsikko Opisk.kirjaaja ja lisätä myös suorittaja kohtaan ohjaajan nimi kts. alla. Lisää aina otsikoihin. Opisk. kirjaaja johon kirjoitat oman nimesi. Sen jälkeen muutat kirjauksen tietoihin suorittajan, suorittaja on ohjaajasi. Tämän jälkeen opiskelija lukitsee kirjoituksen lukon kohdalta ja tallentaa tiedot omalla salasanallaan. Opiskelija ei pysty käyttämään otsikoita: Jakelu, Tiedoksi ym. automaattisesti sähköisen viestin lähettäviä otsikoita. Jos teksti tulee lähettää esim. tiedoksi lääkärille, ohjaajan tulee tämä käydä merkitsemässä. Jokainen opiskelijan tekemä kirjaus tulee ohjaajan tarkistaa ja täydentää. Tämän jälkeen ohjaaja allekirjoittaa tekstin. Allekirjoituksen jälkeen myös mahdolliset työviestit lähtee eteenpäin. Palkallisen harjoittelun kirjauksia ei tarvitse ohjaajan allekirjoittaa. Joensuun kaupunki / Sosiaali- ja terveyskeskus Torikatu 18 A 4 krs., 80100 Joensuu / p. 013 267 7111 3 (2) Laboratoriotutkimusten pyytäminen: Kun opiskelija tekee laboratoriotutkimuspyyntöjä, tulee aina tilaaja kenttään muuttaa tutkimuksen määränneen lääkärin nimi tai ohjaajan nimi. Annettu vastaus näkyy tällöin käyttäjän tutkimuspyynnöissä ja vastauksen lomakkeella. Lääkkeen anto: Opiskelija voi antaa lääkkeitä potilaalle lääkärin määräyksestä. Opiskelija ei kuitenkaan itse voi merkitä lääkkeenantoa Mediatrin lääkityslistalle, tämän tekee ohjaaja. Opiskelija ei siis missään vaiheessa saa tehdä lääkitysmerkintöjä, kun hän on kirjautunut omilla tunnuksilla Mediatriin. Toimikortin käyttö Opiskelija toimii ilman korttia. Käyttäjätunnuksella ja salasanalla kirjautuneelle käyttäjälle yhteisrekisterin informoinnit ja kiellot haetaan KanTasta ohjelmallisesti, mutta hän ei voi itse tallentaa/muuttaa niitä. Joensuun kaupunki / Sosiaali- ja terveyskeskus Torikatu 18 A 4 krs., 80100 Joensuu / p. 013 267 7111
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks
SAVE OUR EARTH

We need your sign to support Project to invent "SMART AND CONTROLLABLE REFLECTIVE BALLOONS" to cover the Sun and Save Our Earth.

More details...

Sign Now!

We are very appreciated for your Prompt Action!

x