of 4

Kaivossanomat 1/2012 - Agnico Eagle Finland

1/2012 >>> Tässä numerossa > Malmilöydöstä kaivokseksi > Vuorovaikutteista viestintää > Suuri…
0 views4 pages
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Documenttranscript
1/2012 >>> Tässä numerossa > Malmilöydöstä kaivokseksi > Vuorovaikutteista viestintää > Suuri katastrofiharjoitus > Kaivoksen rekrytointisivut > Kaivoksen luontokompensaatiot > Kutsu avointen ovien päivään Suurikuusikon avolouhos 2010 Kaivossanomat Kittilän kaivoksen tiedotuslehtinen Vuorovaikutteista viestintää Kaivosyhtiöiltä edellytetään avointa ja omaaloitteista tiedottamista sen toiminnasta, toiminnan vaikutuksista ja suunnitelmista. Tätä ovat toivoneet myös Kittilän asukkaat ja paikallismedia. Vuosi sitten tehdyssä kaivoksen työtyytyväisyyskyselyssä kävi ilmi, että myös sisäisessä viestinnässämme on kehitettävää. Malmilöydöstä kaivokseksi Kiinnostavan malmilöydön tie kaivokseksi on pitkä ja usein kivinenkin. Kun vuonna 1986 silloinen Geologinen tutkimuslaitos löysi ensimmäiset viitteet Suurikuusikon kultaesiintymästä, kesti 23 vuotta ennen kuin Kittilän kaivoksessa valettiin ensimmäinen kultaharkko. Näitä alkuvaiheita muistelevat nyt Agnico-Eagle Finland Oy:n toimitusjohtaja Ingmar Haga, Kittilän kaivoksen ensimmäinen johtaja Heino Alaniska, kaivoksenjohtaja Seppo Voutilainen ja malminetsinnän vanhempi geologi Vesa Kortelainen, jolle alueen kultamalmi tuli tutuksi jo vuonna 1995. Sisäisen viestinnän parantamiseksi yhtiö uusii parhaillaan sisäistä tietoverkkoaan, - Vuonna 1986 tehtiin Pokkaan menevällä - Rikastettavuustestaukset osoittivat, intranetiä. Ulkoista viestintää kehitetään mm. tiellä parannustöitä, jolloin Kiistalan kylän että malmia on hankala rikastaa, kertoo järjestämällä kuntalaisille avoimien ovien läheltä löytyi Vuomajärven kallioleikkauk- Ingmar Haga. - Suurikuusikon malmi on päiviä ja tupailtoja sekä julkaisemalla kaivok- sen räjäytyksen jälkeen mielenkiintoinen luonteeltaan refraktorista, jolloin kulta on sen omaa tiedotuslehteä Kaivossanomia. kivi: kapea kvartsikarbonaattijuoni, joka siinä sitoutuneena hyvin pieninä hiukkasi- Toivomme, että Kaivossanomista tulee ajan mittaan toimiva ja hyödyllinen osa viestintäämme. Koska viestintä on vuorovaikutusta, pyydämme teiltä, lukijat, palautetta ja juttuvinkkejä teitä kiinnostavista kaivosasioista. Myös muu palaute on tervetullutta! sisälsi silminnähden karkeaa kultaa, kulta- na arseeni- ja rikkikiisuun. hippuja, kertoo geologi Vesa Kortelainen. Tämän jälkeen GTK ei kairannut Suu- Löytöpaikka oli noin neljä kilometriä Suuri- rikuusikossa viiteen vuoteen, koska aluetta pidettiin rikastusteknisesti hyödyntä- kuusikon kultaesiintymästä etelään. GTK ryhtyi selvittämään mahdollista miskelvottomana. Heino Alaniska muisesiintymää pintamoreeninäytteenotolla ja telee, että valtio antoi vuosina 1995 – iskuporauksilla, mutta kultatasku osoittau- 1997 malminetsintään 10 miljoonaa marktui kooltaan pieneksi. Tämän juonen ympä- kaa rakennemuutosrahoja, joten GTK ristössä GTK teki geofysikaalisia mittauk- saattoi jälleen panostaa tutkimustoimint- Agnico-Eagle Finland Oy Kittilän kaivos Pokantie 541 99250 Kiistala Puh. (016) 338 0700 Sähköposti: a href= /cdn-cgi/l/email-protection class= __cf_email__ data-cfemail= 0f76677b6a667c647a617b6e796e7c7b7a7a4f6e6861666c60226a6e68636a216c6062 [email protected] /a sia ja pienimuotoista kairausta, mutta jat- aan Suurkuusikossa. Se teki alueella silloin yhdeksän kilometriä tutkimuskaira- keita ei löytynyt. usta. Sinnikästä tutkimusta GTK jatkoi kairauksia ja muita etsintätoi- Vaatimaton ja epävarma alku menpiteitä. Suurikuusikosta ja läheiseltä Rouravaaralta löytynyt kultaesiintymä pieni ja hajanainen. Suurikuusikon kultaesiintymän valtaus- oli raportti luovutettiin kauppa- ja teollisuusministeriölle loppuvuodesta 1997. Minis- Malmilöydöstä kaivokseksi (jatkoa) teriö järjesti tarjouskilpailun, joka ei juuri tarjoajia kiinnostanut. - Valtaus oli myynnissä pitkään. Siihen aikaan Suomen kaivosteollisuus oli huonossa jamassa, Ingmar Haga kuvailee silloista tilannetta. Lopulta ruotsalainen Riddarhyttan Resources Ab kiinnostui, ja kaupasta sovittiin vuonna 1998. Kauppahinta oli 1,2 miljoonaa markkaa eli noin 200 000 euroa. Lisäksi Riddarhyttan sitoutui seuraavien 2 – 3 vuoden aikana tutkimaan aluetta 1,5 miljoonan markan KAIVOKSEN alkutaivalta muistelivat Heino Alaniska, Ingmar Haga, Seppo Voutilainen ja Vesa Kortelainen. arvosta. Kaupassa sovittiin myös, että yhtiö - Yhtiö kiinnostui Suurikuusikon esiin- Heino Alaniskan jäätyä eläkkeelle Kitti- tymästä, koska siinä nähtiin jotakin saman- län kaivoksen johdossa oli kaksi kanada- - Sehän on valtiolle riskitöntä tuloa, kaltaisuutta LaRonden alueen geologian laista johtajaa, ensin Carol Plummer ja joten se oli sille hyvä kauppa, muistuttaa kanssa, Ingmar Haga kertoo. Lopulta vuon- sitten Jean Beliveau, kunnes Seppo Vouti- Ingmar Haga. na 2004 AEM osti Riddarhyttanin osakkeis- lainen tuli johtajaksi vuosi sitten. maksaa tuotannon arvosta 2 % rojalteja Suomen valtiolle. - Tämän lisäksi Kittilän kaivos alkaa ta 14 % ja siten pääomitti sen toimintaa. tänä syksynä maksaa yhteisöveroa Suo- Loppuvuodesta 2005 AEM hankki omistuk- Henkilöstön rekrytointi meen ja jopa hieman ennakoitua aikaisem- seensa koko Riddarhyttanin osakekannan. Heti rakentamispäätöksen varmistuttua Kaivoksen kannattavuusselvitys esitel- alettiin rekrytoida henkilöstöä. Heino Ala- tiin AEM:n hallitukselle kesäkuun alussa niska kertoo, että alkuvaiheessa ei varsi- Kullan kiilto silmissä 2006. Välittömästi sen jälkeen alkoi kaivok- naista rekrytointia oikeastaan tarvittu, sillä Heino Alaniska siirtyi Pahtavaaran kaivok- sen rakentaminen. uusi kaivos kiinnosti ammatti-ihmisiä, jotka jektiin keväällä 2000. Kaivospiiri myönnettiin Rakentamisen haasteet yhtiöön. 2001 ja ympäristölupa 2002. Tehdyn kan- Kaivoksen rakentamisvaihe kesti vuoden nattavuustutkimuksen kaivoksen 2008 loppuun. Kaiken kaikkiaan rakentami- järjestettiin kaivos- ja prosessityöntekijöi- perustaminen ei kuitenkaan vaikuttanut jär- nen sujui hyvin, vaikka se sattuikin kovan den koulutusta. Esimerkiksi prosessityön- kevältä. rakennusbuumin aikaan. Erityisesti vuonna tekijöiden kurssille osallistui 50 henkeä, Seuraavat vuodet olivat kaivostoimin- 2008 kärsittiin sekä urakoitsijapulasta että joista suuri osa on edelleenkin kaivosyhtiön nan aloittamisen kannalta epävarmoja, mut- tavarantoimitusten viivästyksistä. – Kyllä palveluksessa. ta Riddarhyttan sai hankittua markkinoilta siinä haasteita oli, sanoo Ingmar Haga. – – Työntekijöiden lähtövaihtuvuus on rahaa, jonka turvin kairauksia jatkettiin. Puoli vuotta oli työmaalla hyvin rauhallista, meillä varsin pientä, tänä vuonnakin vain Töissä oli 3 – 6 kairakonetta kerrallaan, joita kun ei ollut mitä asentaa. 1,5 %, kertoo Seppo Voutilainen. min, kertoo Seppo Voutilainen. oma-aloitteisesti ottivat yhteyttä kaivos- senjohtajan tehtävästä Riddarhyttanin pro- valossa Kaivos rakennettiin kuitenkin varsin Vesa Kortelainen valvoi yksin. Yhdessä työvoimahallinnon Kaivosyhtiön tavoitteena oli kanssa alusta Mikä saa geologin raatamaan yötä päi- nopeasti. Rakennusaikaisista vaikeuksista saakka palkata ensisijaisesti paikallista vää, ilman ylityökorvauksia ja mitään var- huolimatta ei voi sanoa, että kaivoksen työvoimaa, ja hyvin siinä on onnistuttukin: muutta siitä, mitä tuleman pitää? Ennen rakentaminen ajoittui väärään ajankohtaan, 50 % työntekijöistä on kittiläläisiä ja 90 % kuin Vesa Kortelainen ehtii vastaamaan, sillä kullan maailmanmarkkinahinta oli jo lappilaisia. Myös muualta on muuttanut Ingmar Haga tiivistää: - Kyllä se geologilla tuolloin korkea. työntekijöitä perheineen Kittilään. – Tämä on tietysti myös kunnan etu, toteaa Heino on se kullan kiilto silmissä. On vain pakko katsoa loppuun saakka, tuleeko siitä mitään. Toiminta käynnistyy Alaniska. Prosessin säätäminen toi omat haasteen- Kittilän kunta ja erityisesti entinen kun- Agnico-Eagle tulee mukaan sa. Rikastusprosessiin kuuluva painehape- nanjohtaja Seppo Maula ovat koko ajan Keväällä 2002 olivat kanadalaisen Agnico- tus, joka tapahtuu autoklaavissa, on uniik- tukeneet kaivoksen syntyprosessia, kiittää Eagle Mines Limitedin johtajat Ebe Scher- kia tekniikkaa Suomessa ja maailmallakin Heino Alaniska. - Kuntahan ei voi sinänsä kus ja Alain Blackburn käyneet tutustu- harvinaista. vaikuttaa kaivoksen rakentamispäätök- massa projektiin. Agnico-Eaglella oli silloin Prosessin ylösajovaiheessa apuna oli seen, mutta se voi tehokkaasti vaikuttaa Kanadassa vain yksi kaivos, LaRonde, jos- lukuisa joukko Kanadasta ja muualta tullei- yleiseen ilmapiiriin ja sitä kautta myös kai- sa oli tapahtunut sortuma ja kaivos oli ta asiantuntijoita, jotka viipyivät Kittilässä vokseen. Yhteistyö Kittilän kunnan kanssa puoleksi vuodeksi. eripituisia jaksoja. – Heiltä saatiin hyvää on sujunut erittäin hyvin. jouduttu sulkemaan Yhtiö alkoi etsiä uusia mahdollisuuksia. ja tarpeellista apua, kiittää Ingmar Haga. Kittilän kaivos yhteiseen katastrofiharjoitukseen Kajaaniin Kittilän kaivos osallistuu koko Pohjois-Suomen kattavaan suureen katastrofiharjoitukseen, joka pidetään lokakuussa Kajaanissa. Harjoituksen järjestää Rakennuspoolin Pohjois-Suomen aluetoimikunta. Rakennuspooli on rakennusalan yritysten ja Huoltovarmuuskeskuksen sopima organisaatio, jonka tehtävänä on varautua mahdollisiin häiriötilanteiseen ja poikkeusoloihin. Katastrofiharjoitusta on suunniteltu jo yli vuoden ajan, kertoo maanalaisen kaivoksen turvallisuusinsinööri Teemu Pitkänen. - Harjoitusta varten on kehitetty viisi laajaa onnettomuusskenaariota, joista yksi koskee Kittilän maanalaista kaivosta. Muut neljä harjoiteltavaa skenaariota liittyvät kuvitteelliseen onnettomuuteen Oulun kallioparkkityömaalla, häiriöön Kajaanin kaupungin vesihuollossa, lentokentän rakentamiseen lennoston pyynnöstä sekä lentokentän suojaamiseen maavoimien pyynnöstä. Harjoitus on ns. karttaharjoitus, jossa osallistujat on jaettu ryhmiin pohtimaan onnettomuustilanteen ratkaisua. Tavoitteena on yhdessä selvittää, millainen yhteistyöverkosto ja millaisia resursseja Pohjois-Suomessa on käytettävissä todellisessa katastrofitilanteessa. Tällä tavalla pyritään mahdollisimman hyvin varautumaan näihin yllättäviin tilanteisiin. Kittilän kaivoksella on laaja, hyvin koulutettu pelastusorganisaatio, johon kuuluu noin 50 pelastajaa kaivoksen eri osastoilta. Jokainen heistä on suorittanut vähintään Suomen Pelastusalan Keskusjärjestön eli SPEK:n peruskurssit. Pelastustiimit hallitsevat vesisammutuksen, savu- ja kemikaalisukelluksen, raivaustyöt ja tietenkin tehokkaan ensiavun loukkaantuneille. Taitoja pidetään yllä säännöllisillä harjoituksilla. Lisäksi kaivoksella on runsain määrin pelastuskalustoa ja muuta kalustoa, jota voidaan hyödyntää mahdollisissa onnettomuus- tilanteissa. Kaivoksen pelastustiimit ja -kalusto ovat valmiit lähtemään tarvittaessa pelastusoperaatioihin myös kaivoksen ulkopuolelle. Kittilän kaivoksen uudet suomenkieliset rekrytointisivut on avattu osoitteessa HARJOITUKSEEN osallistuu noin 100 henkeä mm. pelastusviranomaisista, armeijasta ja rakennusalan yrityksistä. Kittilän kaivokselta mukana on kahdeksan henkeä, kertoo turvallisuusinsinööri Teemu Pitkänen (keskellä). Rikastamon edustalla tapasivat myös turvallisuuskonsultti Kimmo Hietala ja hygienisti Jaana Halme. Suomen kaivosturvallisuuden neuvottelukunta Suomen kaivosturvallisuuden neuvottelukunta on perustettu viime syksynä edistämään suomalaisten kaivosten turvallisuutta ja kaivosten turvallisuudesta vastaavien henkilöiden www.beagnicoeagle.com osaamista ja verkostoitumista. Neuvottelukunnan toimintaan on kutsuttu mukaan kaikki kaivosluvan haltijat Suomessa sekä Turvallisuus- ja kemikaaliviraston, Työterveyslaitoksen Ilmoitamme sivuilla avoimista työpaikoista ja muista työmahdollisuuksista. Voit lähettää sivujen kautta myös avoimen työhakemuksen. Käy katsomassa! ja Aluehallintoviraston työsuojelun ja pelastustoimen vastuualueen edustajat. Vuosina 2012 – 2013 neuvottelukunnan tavoitteena on kehittää ja koota hyviä toimintamalleja, joita jokainen kaivos voi soveltaa haluamallaan tavalla. Yhteisten toimintamallien piiriin kuuluvat mm. liikenneasiat, poikkeamaraportointi, turvallisuussuunnitelmat, turvallisuuskoulutus, tiedottaminen sekä kaivosten rakenteellinen turvallisuus. Kittilän kaivokselta neuvottelukunnan toimintaan osallistuu neljä edustajaa. Kittilän kaivoksen luontokompensaatiot final toteutettu istuttamalla vuosina 2007 ja väheneminen, vasojen häiriintyminen, po- 2008 taimenen lisäksi 3250 kesänvanhaa rojen kokoamisen ja ruokinnan vaikeutumi- harjusta Vuonna nen sekä kaivoksen sijainnin aiheuttama 2009 istutettiin lisäksi vapaaehtoisena istu- porojen siirron lisätyö ja yleinen poronhoi- tustoimena Seurujokeen ja Loukiseen yh- totyön vaikeutuminen. kumpanakin vuonna. Sopimuksessa mainitaan vuotuinen teensä 2500 kesänvanhaa harjusta. Lettorikko Kaivosyhtiö on maksanut Lapin ELY- korvaus, joka kattaa kokonaisuudessaan keskukselle vuodesta 2010 alkaen vuo- yhtiön korvausvelvollisuuden korvattavasta tuista haitasta Kuivasalmen paliskunnalle Ympä- kalatalousmaksua ympäristöluvan Luontokompensaatio voi tarkoittaa esi- mukaisesti. käytetään ristövaikutusten arvioinnin osana on tehty merkiksi olemassa olevan, luonnontilaltaan kalastolle ja kalastukselle aiheutuvien va- porotalousselvitys koko Kuivasalmen palis- heikentyneen luontotyypin esiintymän kun- hinkojen ehkäisemiseksi hankkeen vaiku- kunnan alueelle. nostamista tai sitä, että laji siirretään kai- tusalueella. vostoiminnan alta turvaan uuteen, sen hankkeen vaikutusalueella toimivia osa- Uhanalaiset kasvit elinolosuhteita vastaavaan paikkaan. Kitti- kaskuntia ja muita vesialueen omistajia. Kaivospiirin alueella on kasvanut lettorik- Kalatalousmaksu Maksun käytöstä kuullaan luontokompensaatioihin koa, lettosaraa ja lapinkämmekkää, jotka kuuluvat kalatalousvelvoite, porotalouden ovat uhanalaisia suokasveja. Kaivoksen aiheutuvien haittojen korvaaminen sekä ympäristöluvassa vaaditaan, että kaivos uhanalaisten kasvien suojelu. ottaa huomioon uhanalaisten lajien esiinty- län kaivoksen mäkohteet ja arvokkaat luontokohteet ja Kalatalous pyrkii turvaamaan niiden olemassa olon Kaivoksen on vuosittain istutettava hank- niin pitkälle kuin mahdollista. Lapin ympäristökeskus on inventoinut keen vaikutusalueelle Seurujokeen ja Loukiseen yhteensä vuotisia 5000 taimenen kappaletta poikasia. uhanalaisten suokasvien esiintymistä kai- 1- vosalueella ja sen läheisyydessä vuosina Istutus- Lettosara velvoitetta voidaan luvan saajan ja Lapin Lapinkämmekkä 2007, 2008 ja 2009 Agnico-Eaglen myöntämän rahoituksen avulla. Inventointien työvoima- ja elinkeinokeskuksen sopimalla tavalla muuttaa sillä edellytyksellä, ettei Porotalous tarkoituksena on ollut selvittää kaivostoi- hoitotulos istutus- Kaivosyhtiö on tehnyt sopimuksen Kuiva- minnan vaikutuksia uhanalaisiin lajeihin velvoitteen muuttamista on muutoksesta salmen paliskunnan kanssa hankkeesta sekä suojella niiden uusia esiintymiä. Li- kuultava hankkeen vaikutusalueen kalas- porotaloudelle aiheutuvien suorien ja epä- säksi uhanalaisia kasveja on kerätty kai- tusoikeuden haltijoita. suorien Sopi- vospiirin alueelta ja siirretty Oulun yliopis- muksessa toiminnan aiheuttamiksi haitoiksi ton ja Joensuun yliopiston kasvitieteellisiin on puutarhoihin. heikkene. Velvoitetta on Ennen toteutettu vuodesta 2007 lähtien. Vuoden 2006 velvoite on haittojen korvaamisesta. todettu laidun- ja vasomisalueiden Tervetuloa Kittilän kaivoksen avoimien ovien päivään la 6.10.2012 ! Päivän ohjelma Ilmoittautuminen Avoimet ovet klo 11—15 Kittilän yläasteella  kaivoksen toiminnan esittelyä infopisteissä  mukana kaivoksen tukemia kittiläläisiä nuoria urheilijoita  tarjolla grillimakkaraa sekä täytekakkukahvit, lapsille mehua Bussikuljetukset kaivoskierrokselle  lähtevät klo 11.30, 12.30, 13.30 ja 14.30 koulukeskuksen linja-autopysäkiltä  mukaan pääsee myös matkan varrelta reitillä Kittilän koulukeskus—Kiistala—kaivos  takaisin tullaan samaa reittiä heti kaivosvierailun jälkeen Tarjoilun ja bussikuljetusten järjestämisen vuoksi pyydämme ilmoittautumaan tapahtumaan 1.10. mennessä  puhelimitse numeroon 040 774 8055  sähköpostitse osoitteeseen a href= /cdn-cgi/l/email-protection class= __cf_email__ data-cfemail= 315a50455b501f54435a5a585d507150565f58525e1c5450565d541f525e5c [email protected] /a Tervetuloa tutustumaan Kittilän kaivoksen toimintaan koko perheen kanssa!
Advertisement
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks
SAVE OUR EARTH

We need your sign to support Project to invent "SMART AND CONTROLLABLE REFLECTIVE BALLOONS" to cover the Sun and Save Our Earth.

More details...

Sign Now!

We are very appreciated for your Prompt Action!

x