of 8

Kuntatiedote

Kuntatiedote 2 ã 2015 | 18.3.2015 Asukkaiden tyytyväisyys Kempeleen palveluihin jatkaa kasvuaan Kempeleen kunta on selvittänyt vuodesta 2002 lähtien…
2 views8 pages
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Documenttranscript
Kuntatiedote 2 ã 2015 | 18.3.2015 Asukkaiden tyytyväisyys Kempeleen palveluihin jatkaa kasvuaan Kempeleen kunta on selvittänyt vuodesta 2002 lähtien asukkaidensa kunnallisten palvelujen käyttöä ja mielipiteitä palveluiden laadusta. Kempeleläisten antama kokonaisarvosanojen keskiarvo kunnan palveluista vuonna 2014 oli 8,1 (asteikolla 4-10), kun se vertailuryhmän kunnissa oli keskimäärin 7,1. Tutkimuksen toteutti kunnan toimeksiannosta FCG Finnish Consulting Group Oy. Kysely lähetettiin loka-marraskuussa 2014 700:lle satunnaisesti valitulle 18-79 -vuotiaalle kempeleläiselle. Lisäksi lähetettiin yksi aktivointikirje muistutuksena. Ensimmäistä kertaa kyselyyn oli mahdollista vastata myös internetissä. Vastausaktiivisuus oli 41,9 %. Kyselyn vertailuryhmän muodostivat Liperi, Nastola, Salo, Taipalsaari, Tornio, ja Tuusula. Kokonaisarvioinnin lisäksi kuntalaisten tyytyväisyyttä on tutkimuksessa kuvattu ns. laajalla asuinkuntaindeksillä, johon on laskettu keskiarvo 54 eri palvelusta. Indeksin perusteella kempeleläisten tyytyväisyys palveluihin on noussut hieman edellisen tutkimuskerran 3,81:stä 3,83:aan (asteikolla 1-5). Kempeleessä ollaan edelleenkin tyytyväisempiä kunnan palveluihin kuin vertailukunnissa, joissa keskiarvo oli 3,47. Tämä positiivinen kehitys on jatkunut yhtäjaksoisesti vuodesta 2006 alkaen. Yllä oleva taulukko kuvaa asteikolla 1-5 muuttajien tyytyväisyyttä entisen kotikuntansa palveluihin. Kyselyssä kartoitettiin sekä yleistä tyytyväisyyttä palvelutarjontaan että palveluja käyttäneiden kokemukseen perustuvia mielipiteitä. Palveluja käyttäneiden joukossa kaikista tyytyväisimpiä oltiin kirjastopalveluihin, uimahalliin sekä äitiys- ja lastenneuvolan palveluun. Alhaisimmaksi tyytyväisyys puolestaan jäi torikaupan, kulttuuripalveluiden ja julkisen liikenteen osalta. ja mitä mieltä poismuuttajat ovat entisestä kotikunnastaan? Sitä selvitettiin koeluonteisesti yhdenvuoden ajan kyselytutkimuksella. Kysely lähetettiin vuoden aikana jokaiseen poismuuttaneeseen kotitalouteen. Kaikkiaan kyselyjä lähetettiin 672 kpl:tta ja vastausprosentti oli 13,3 %. Pienet perheet muuttavat Poismuuttajien mielipiteet entisestä kotikunnastaan Kempeleeseen muuttaa vuosittain noin 1 300 ja Kempeleestä muuttaa noin 1 200 henkilöä. Miksi Kempeleestä muutetaan, mitkä syyt vaikuttivat muuttopäätökseen Vastanneista kotitalouksista suurin osa, noin 58 % oli yksihenkisiä ja 28 % kahden henkilön kotitalouksia. Loput 14 % oli kolme - viisi henkisiä kotitalouksia. Muuton syistä tärkeimpiä olivat työpaikan vaihto, opiskelu ja elä- Yllä olevassa taulukossa esimerkkinä muutamia nostoja tutkimustuloksista. Kuntapalvelut Kempeleessä 2014 -julkaisu kokonaisuutena löytyy kunnan kotisivuilta: www.kempele.fi/fi/ asukkaalle. mäntilanne, esim. avioero, yhteen muutto, muutto kotoa omilleen, asunnon ostaminen tai rakentaminen tai vanhempien ikääntyminen. Hankalat liikenneyhteydet ja etäisyys kaupungista mainittiin myös joissain vastauksissa muuton syiksi. Risuja ja ruusuja Risuja kyselyssä annettiin mm. liikenneväylien kunnossapidosta, teiden kunnosta ja julkisesta liikenteestä sekä katuvalaistuksesta. Ruusuja vastaajilta saivat terveyskeskus, koulutoimi ja liikuntapaikat. Vastaajien kommenteissa nousi esille myös kunnan maaseutumaisuus, vilkas kauppakeskus ja kunnallisen päätöksenteon joustavuus. Floralia P uu t ar hanäy t tel y 28.−29. 3. 2015 Kevät alkaa Kempeleestä Tule tutustumaan OSAOn Kempeleen yksikkö Seuraava kuntatiedote ilmestyy 29.4.2015 Katso lisää: www.floralia.fi Huolenaiheena koettiin liian tiivis rakentaminen, kunnan alueen tasapuolinen kehittäminen sekä nuorten ja lasten huomioiminen kuntaa kehitettäessä. Kokonaisuutena kyselyn tulokset ovat samansuuntaisia kuin asukastyytyväisyyskyselyssä. Muuttajat arvioivat entisen kotikuntansa palveluja miltei yhtenevästi asukastyytyväisyyskyselyyn vastanneiden kanssa. Molempien tutkimusten tuloksia tullaan jatkossa hyödyntämään kunnan palveluiden kehittämisessä. Virva Maskonen hallintojohtaja SYKSYLLÄ VAPAUTUVIEN PÄIVÄHOITOPAIKKOJEN HAKU Elokuussa 2015 alkavalle toimikaudelle vapautuvien päivähoitopaikkojen haku on alkanut ja päättyy maaliskuun loppuun mennessä. Päivähoitohakemus tulee jättää neljä kuukautta ennen hoidon alkamista. Päivähoitopaikkaa (kunnallista ja yksityistä) haetaan sähköisesti Kempeleen kunnan varhaiskasvatuksen internet-sivun kautta. Lisätietoa päivähoidosta, eri hoitovaihtoehdoista ja hoitopaikan hakemisesta saa Kempeleen kunnan internet-sivulta: www.kempele.fi/fi/asukkaalle/varhaiskasvatus Hakemiseen liittyvissä kysymyksissä vanhemmat voivat olla yhteydessä varhaiskasvatuksen palveluohjaustiimiin. Tiimin jäsenet: Anu Leivo Santamäkitalon päiväkodin johtaja p. 044 4972 244 (kunnan länsipuolen päiväkotihoito, myös yksityinen) Aini Lukkari Pikkukokon päiväkodin johtaja p. 050 4636 373 (kunnan itäpuolen päiväkotihoito, myös yksityinen) Raija Melgin-Keränen Kokkokankaan päiväkodin johtaja p. 050 4636 360 (koko kunnan perhepäivähoito) Päivähoitopaikkaa voi hakea ympäri vuoden myös hakuajan ulkopuolella neljää kuukautta ennen hoidon alkua. Jos päivähoitopaikkaa tarvitaan äkillisesti vanhemman työllistymisen, koulutuksen tai opintojen vuoksi, eikä hoidontarpeen alkamisajankohtaa ole ennakoitavissa, tulee hoitopaikkaa hakea viimeistään kahta viikkoa ennen kuin lapsi tarvitsee hoitopaikan. Kempeleen kunta | PL 12, 90441 Kempele puh. (08) 5587 2200 | faksi (08) 5548 298 | www.kempele.fi JÄRJESTÖJEN JA YHTEISÖJEN AVUSTUKSET Kempeleen kunnanhallitus julistaa järjestöjen ja yhteisöjen avustukset haettavaksi 29.4.2015 klo 16.00 mennessä. Avustuksen saajan tulee olla kempeleläinen yhteisö tai yhdistys ja henkilökohtaisen avustuksen saajan tulee olla kempeleläinen. Avustusta haetaan lomakkeella, jonka saa kunnantalon neuvonnasta, Asemantie 1, avoinna ma - pe klo 9.00 -15.00 tai sen voi tulostaa myös kunnan verkkosivuilta www.kempele.fi. Hakemuksessa tulee ilmetä, mihin tarkoitukseen avustusta haetaan. Yhteisöjen ja yhdistysten tulee pyydettäessä esittää edellisen vuoden toimintakertomus/kuluvan vuoden toimintasuunnitelma. Kulttuuritoimen avustushakemuksen liitteenä tulee olla projektisuunnitelma. Hakemus tulee liitteineen toimittaa osoitteeseen Kempeleen kunta, Kunnanhallitus, PL 12, 90441 Kempele. Kuoreen merkintä ’Avustushakemus’. Mahdollisia lisätietoja hallintojohtaja Virva Maskonen p. 044 497 2238 tai sähköpostilla a href= /cdn-cgi/l/email-protection class= __cf_email__ data-cfemail= 7e08170c081f50131f0d1511101b103e151b130e1b121b50181750 [email protected] /a URHEILUSEUROJEN TOIMINTA-AVUSTUKSET 2015 Kempeleen kunnanhallitus julistaa rekisteröityjen urheiluseurojen toiminta-avustukset haettavaksi vuodelle 2015. Hakemukset liitteineen tulee toimittaa 29.4.2015 klo 16.00 mennessä osoitteeseen Kempeleen kunta, Kunnanhallitus, PL 12, 90441 Kempele. Kuoreen merkintä ’Urheiluseurojen toiminta-avustukset 2015’. Avustusta haetaan lomakkeella, jonka saa Kempeleen kunnantalon neuvonnasta Asemantie 1, avoinna ma – pe klo 9.00 -15.00 tai sen voi tulostaa myös kunnan verkkosivuilta www.kempele.fi. Aikaväliltä 1.4.2014 - 31.3.2015 kertyneet harjoittelupäiväkirjojen tiedot siirretään lomakkeelle. Harjoituspäiväkirjoja ei tarvitse lähettää, mutta ne on pyydettäessä pystyttävä esittämään. Mahdollisia lisätietoja hallintojohtaja Virva Maskonen p. 044 497 2238 tai sähköpostilla a href= /cdn-cgi/l/email-protection class= __cf_email__ data-cfemail= 34425d4642551a5955475f5b5a515a745f5159445158511a525d1a [email protected] /a Kempeleen kunta | PL 12, 90441 Kempele puh. (08) 5587 2200 | faksi (08) 5548 298 | www.kempele.fi Liikuntapalvelut SISÄ- JA ULKOLIIKUNTAPAIKKOJEN HARJOITUSVUOROT OVAT HAETTAVANA Kesäajan (1.6.-31.7.2015) liikuntasalien harjoitusvuoroja voi hakea Linnakangastalon koulun liikuntasaliin. Kesäajan ulkoliikuntapaikkojen harjoitusvuorot ovat myös haettavissa (aloitus lumitilanteen mukaan 1.4. alkaen). Kesäajan vuorohakemukset tulee toimittaa liikuntasihteerille pikaisesti jo 25.3.2015 mennessä, mielellään sähköpostitse skannattuna. Syksyn ja kevään liikuntasalien vuorot (15.8.2015-31.5.2016) ovat haettavissa perjantaihin 10.4.2015 mennessä. Koulujen salivuorojen lisäksi nyt voi hakea myös päiväkotien salivuoroja. Neuvottelutilaisuus vuorojen jakamisesta pidetään keskiviikkona 20.5.2015 klo 18.00 Linnakangastalon koulun ruokasalissa. Vahvistetut vuorot ilmoitetaan hakijoille sähköpostitse toukokuun loppuun mennessä. Sisä- ja ulkoliikuntapaikkojen hakulomakkeet löytyvät kunnan nettisivuilta kohdasta lomakkeet ja liikunta. (http://www.kempele.fi/ fi/kunnan-lomakkeet.html) Lisätietoja: Katja Vähäkuopus liikuntasihteeri, p. 050 316 38 04. Sähköposti: a href= /cdn-cgi/l/email-protection class= __cf_email__ data-cfemail= b3d8d2c7d9d29dc5d2dbd2d8c6dcc3c6c0f3d8d6dec3d6dfd69dd5da [email protected] /a TERVETULOA MITTAAMAAN KEHON KOOSTUMUKSESI! Kempeleläiset pääsevät mittaamaan maksutta kehon koostumuksensa, InBody–laitteella 13.-17.4.2015. Mittaukset tehdään klo 8-20 yhteistyössä kunnan, Kempeleen Kirin ja Kempeleen naisvoimistelijoiden kanssa Kempeleen pääkirjastolla kauppakeskus Zeppelinin kolmannessa kerroksessa osoitteessa: Zeppelinintie 1, 90450 Kempele. Varaa aikasi mittaukseen kirjaston henkilökunnalta puhelimitse (p. 050 316 9409) tai käymällä paikan päällä. Testiin osallistuminen on helppoa: Testissä seistään paljain jaloin, liikkumatta noin 3 min ajan InBody-laitteen päällä kosketuselektroneista kiinni pitäen. Testistä saa kirjallisen ja suullisen palautteen heti testin jälkeen. Luotettavan mittaustuloksen saamiseksi ennen testiä on: ã oltava ravinnotta ja juomatta n. 1 tunti ennen mittausta ã vältettävä alkoholinkäyttöä 2 vrk ennen mittausta ã vältettävä voimakasta fyysistä rasitusta 12 tuntia ennen mittausta ã vältettävä diureettien (nesteenpoistolääkkeiden) käyttöä mittausta edeltävinä päivinä ã tyhjennettävä virtsarakko n. 1/2 tuntia ennen mittausta Testi sopii: kuntoilijoille, laihduttajille ja urheilijoille, kaikille painonhallinnasta kiinnostuneille sekä henkilöille, joilla on tarvetta arvioida ravitsemustilaa ja jotka ovat riskissä sairastua diabetekseen ja sydän- ja verisuonisairauksiin. Mittausta ei voida tehdä, jos olet raskaana tai käytät sydämentahdistinta. Lisätietoja: Katja Vähäkuopus, liikuntasihteeri p. 050 316 38 04. Sähköposti: a href= /cdn-cgi/l/email-protection class= __cf_email__ data-cfemail= 98f3f9ecf2f9b6eef9f0f9f3edf7e8edebd8 [email protected] /a kempele.fi Kempeleen kunta | PL 12, 90441 Kempele puh. (08) 5587 2200 | faksi (08) 5548 298 | www.kempele.fi NUORTEN KESÄTYÖLLISTÄMINEN 2015 Kesäyrittäjäksi haku on loppunut 9.3. ja kesäyrittäjille on lähetetty tieto valinnasta. Kunnan kesätyöpaikat ovat haettavissa 31.3.2015 saakka. Kempeleen kunta työllistää kymmenen (10) nuorta kunnan omaan palvelutuotantoon 4 viikoksi. Jaksot sijoittuvat touko-elokuuhun. Kunnan omaan palvelutuotantoon palkattavien nuorten tulee olla kempeleläisiä ja 17-19 vuotiaita (s. 19981996). Lisätietoja ja sähköiset hakemukset osoitteessa www.kempele.fi/kesatyo. Kesätyösetelit 2015 17 vuotta tänä vuonna täyttävät voivat hakea kesätyöseteleitä 17.4. saakka. Kesätyöseteleitä voi hakea ãtiistaisin klo 12-16 työllisyyspalveluista os. Tippakuja 3 B 7 ilman ajanvarausta. Muulloin sovi aika etukäteen, p. 050 4636 398. Jäljellä olevat kesätyösetelit jaetaan 20.4. alkaen 16-18 –vuotiaille kempeleläisille. Etusija on nuorilla, jotka eivät ole olleet Kempeleen kunnan kesätyöpaikassa tai käyttäneet kesätyöseteliä vuosina 2013 tai 2014. Seteleitä jaetaan niin kauan kuin niitä riittää. Kesätyöseteli on haettava henkilökohtaisesti ja nuoren on kesätyöseteliä noudettaessa todistettava henkilöllisyytensä. Kesätyöseteleitä jaetaan - maanantaina 20.4. klo 14-18 Honkasen lasten –ja nuortentalolla (Monari, os. Honkasentie 11) - torstaina 23.4. klo 14-18 Tietotorin lasten –ja nuortentalolla (Kirkonkylän koulukeskus, os. Vihiluodontie 586). Kesätyöseteli tarkoittaa sitä, että Kempeleen kunta maksaa 280 euroa työnantajalle, joka on palkannut kesätyösetelin saaneen kempeleläisen nuoren 1.5. – 31.8.2015 välisenä aikana vähintään kahdeksi viikoksi tai 10 päiväksi. Työaika on 6 tuntia/päivä. Työantajan ei tarvitse olla kempeleläinen ja työpaikka voi olla muuallakin kuin Kempeleessä. Kesätyösetelillä ei voi hakea kunnan/kaupungin tai valtion yksiköihin kesätyöhön. Työnantajana ei voi toimia yksityistalous, perhe tai yksityinen henkilö. Työnantajalla on oltava y-tunnus. Lisätietoja kesätyöllistämisestä www.kempele. fi/kesatyo ja työnsuunnittelija Heli Luukinen, p. 050 463 6398, a href= /cdn-cgi/l/email-protection class= __cf_email__ data-cfemail= a6cec3cacf88cad3d3cdcfc8c3c8e6cdc3cbd6c3cac388c0cf88 [email protected] /a Kempeleen kunta | PL 12, 90441 Kempele puh. (08) 5587 2200 | faksi (08) 5548 298 | www.kempele.fi EDUSKUNTAVAALIT 2015 Vaalitoimitus äänestyspaikoilla alkaa sunnuntaina 19.4.2015 klo 9.00 ja päättyy klo 20.00. Äänestysalueet ja -paikat ovat seuraavat: Äänestysalue 1. Ylikylä 2. Kuntakeskus 3. Kirkonkylä 4. Kokkokangas Äänestyspaikka Ylikylän koulu Kunnantalo Kirkonkylän koulu Linnakangastalo Osoite Nerolantie 4 Asemantie 1 Vihiluodontie 585 Linnakaarto 20 Ennakkoäänestys Ennakkoäänestys toimitetaan 8.4.-14.4.2015 välisenä aikana seuraavasti: Kunnantalo, Asemantie 1 08.-10.4. klo 9.00-17.00 13.-14.4. klo 9.00-17.00 Kauppakeskus Zeppelin, Zeppelinintie 1 08.-10.4. klo 9.00-20.00 11.4. klo 9.00-17.00 12.4. klo 12.00-17.00 13.-14.4. klo 9.00-20.00 Laitoksissa toimitettavista ennakkoäänestyksistä ilmoitetaan ao. laitoksessa julkaistavalla kuulutuksella. HYVÄ KEMPELEEN YRITTÄJÄ TAI YRITYSJOHTAJA Tiedätkö, mitä avustuksia juuri nyt on saatavilla? Tiedätkö, mitä muuta tukea juuri sinulle on tarjolla? Tule yrittäjäinfoon tiistaina 24.3.2015 klo 18 paikka: Kempeleen kunnantalo, valtuustosali (Asemantie 1) Lisätiedot: elinkeinopäällikkö Miia Marjanen 050 316 9701 Ohjelmassa 15 min tietoiskuja: Tilaisuuden avaus Kempeleen kunta ELYn avustukset ja asiantuntijapalvelut Esa Räisänen, Pohjois-Pohjanmaan ELYkeskus Leaderin avustukset Pirjo Hongisto, Oulun Seudun Leader Tuki alkuvaiheen yrittäjälle Auvo Turpeinen, Oulun Seudun uusyrityskeskus Tuki omistajanvaihdoksiin Tommi Sirviö, Pohjois-Pohjanmaan yrittäjät ry Toimiva hallitustyöskentely Seppo Mustonen, Pohjois-Suomen Hallituspartnerit ry Kotiäänestys Kotiäänestykseen on ilmoittauduttava keskusvaalilautakunnalle 7.4.2015 klo 16.00 mennessä. Ilmoittautumiset puhelimitse numeroihin 050 316 9691 tai 050 463 6280. Kirjallisesti osoitteella: Keskusvaalilautakunta, PL 12, 90441 Kempele. Vaalimainonta Vaalimainonta kunnan luvanvaraisilla alueilla tarkoitusta varten asetetuilla telineillä voidaan aloittaa 1.4.2015. Kempeleessä 10.3.2015 Keskusvaalilautakunta Kempeleen kunta | PL 12, 90441 Kempele puh. (08) 5587 2200 | faksi (08) 5548 298 | www.kempele.fi Kulttuuritoimi Kempeleen kulttuuritoimi järjestää Teatteriretken Liminkaan ke 15.4. klo 18.00 , öljy, 2010 a; Valkea silta Antti Rauhal Näyttelyt ”Vapaalla” Eija Puotiniemen, Jari Hautasaaren ja Antti Rauhalan maalauksia kunnantalon näyttelytilassa 2.-27.3. Konsertti Kempeleen kansalaisopiston OPPILASKONSERTTI Kokkokankaan srkkeskuksessa 10.4. klo18.30 alkaen. Lämpimästi tervetuloa! Pääkirjastolla tapahtuu: Mie olen tipa, sie olet tipa (suom. Minä olen kananpoika, sinä olet kananpoika). Petroskoilaisen nukketeatteri Sisiliskon esitys pääkirjastolla pe 24.4. klo 18. Karjalankielinen näytelmä perustuu maailman kansansatuihin ja on tarkoitettu koko perheelle, sekä pienille että aikuisille katsojille. Kesto noin 30 min. Muutoksia kulttuuritoimessa 30.3.2015 lähtien kulttuuriasioista vastaa kirjastotoimenjohtaja Anne Toppari. Yhteystiedot anne. toppari(at)kempele.fi tai 050 4636 457 Kajaanin kaupunginteatterin esitykseen: Anna Karenina Limingan lukion Heikki Sarvela -salissa Kutsu Liput 18 euroa/ 14 euroa eläkeläiset, opiskelijat, työttömät. Bussikuljetus sisältyy lipun hintaan. Matkan hinta maksetaan käteisellä paikan päällä. Bussikuljetus Kempeleestä: lähtö kunnanvirastolta klo 17.00, Zeppelin Shell klo 17.15, paluu n. klo 21 Sitova ennakkoilmoittautuminen Kempeleen kirjastoon 31.3. mennessä, p. 050 3169409, lisätietoja antaa Anne Toppari, p. 050 4636457 Leo Tolstoin Anna Karenina, mammuttiteos ja maailmankirjallisuuden tunnetuin kolmiodraama neljällä näyttelijällä, suurilla tunteilla, fyysisellä ilmaisulla, upeilla puvuilla, varjoteatterin keinoilla ja ortodoksisella kuoromusiikilla siivitettynä, kahdessa ja puolessa tunnissa – tätä on tarjolla Limingassa, kun Kajaanin Kaupunginteatteri – Oulun läänin alueteatteri esittää Anna Karenina -näytelmän Limingassa. Kempeleen KANSALLISEN VETERAANIPÄIVÄN JUHLAAN ”Kaikki onnelliset perheet muistuttavat toisiaan, jokainen onneton perhe on onneton omalla tavallaan.” Leo Tolstoi Anna Karenina ohjaus Hanna Kirjavainen Suositusikäraja yli 15-vuotiaat. Kokkokankaan seurakuntakeskukseen (Kissaojantie 12) Maanantaina 27.4.2013 klo 13.00 alkaen Tämän vuoden Veteraanipäivän tunnuksena on: ”Tämä maa ei koskaan sortua saa – eläköön Suomi!” Ohjelmassa mm. Juhlapuhe, Kempeleen kunnanhallituksen puheenjohtaja Antti Ollikainen Puolustusvoimien tervehdys, majuri Juha Taskinen Seurakunnan tervehdys, kirkkoherra Kimmo Helomaa Musiikkiesityksiä ja lausuntaa, Kirkonkylän yhtenäiskoulun oppilaat Kahvitarjoilu ohjelman jälkeen Sotiemme veteraanit ja lotat puolisoinee
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks
SAVE OUR EARTH

We need your sign to support Project to invent "SMART AND CONTROLLABLE REFLECTIVE BALLOONS" to cover the Sun and Save Our Earth.

More details...

Sign Now!

We are very appreciated for your Prompt Action!

x