of 11

Kuo skiriasi pirmoji koucingo sesija nuo velesniu?

Title: Slide 1 Author: Aurimas Last modified by: Aurimas Created Date: 10/10/2010 11:31:23 AM Document presentation format: On-screen Show Company
0 views11 pages
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Documenttranscript
Title: Kuo skiriasi pirmoji koucingo sesija nuo velesniu? 1 (No Transcript) 2 Kuo skiriasi pirmoji koucingo sesija nuo velesniu? Kas svarbu pirmoje koucingo sesijoe? 3 Koki koucingo sesijos algoritma/ struktura taikote dažniausiai? 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. . . . . 4 Kaip užbaigti eiline sesija, kaip užbaigti paskutine sesija (kaip teisingai paleisti klienta)? 5 I kokias reikšmingas detales ir niuansus verta atkreipti demesi koucingo metu, kad klienas nejucia pradetu kalbetis pats su savimi koucerio siulomomis kliento mini temomis, kouceriui girdint ir koucerio valdomoje laiko atkarpoje? 6 Kaip padeti klientui isibegeti, testi ir laiku sustoti keisti temas, valdyti pokalbio krypti ir tempa? Aktyvus klausymasis 7 Bendravimo slalomas 8 Kaip minimalizmuoti savo pripedavima kliento teritorijoje? TA teritorijos 9 Kokius svarbiausius dalykus turi žinoti kiekvienas vadovas koucingo specialistas? 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. www.AurimasVietrinas.lt 10 Pagrindines koucerio kompetencijos
 • Profesines etikos ir standartu laikymasis
 • Susitarimas del koucingo (kontrakto sudarymas)
 • Tarpusavio pasitikejimu pagristo ryšio užmezgimas
 • Pilnavertis demesys koucingo metu
 • Aktyvus klausymasis
 • Tiesus, atviras bendravimas
 • Isisamoninimo skatinimas
 • Veiksmu modeliavimas
 • Planavimas ir tikslu formavimas
 • Proceso valdymas ir kliento atsakingumo skatinimas
 • Advertisement
  We Need Your Support
  Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

  Thanks to everyone for your continued support.

  No, Thanks
  SAVE OUR EARTH

  We need your sign to support Project to invent "SMART AND CONTROLLABLE REFLECTIVE BALLOONS" to cover the Sun and Save Our Earth.

  More details...

  Sign Now!

  We are very appreciated for your Prompt Action!

  x