of 10

LÄHIHOITAJA

AIKUISTEN AMMATILLINEN NÄYTTÖTUTKINTO PÄHKINÄNKUORESSA 1.11.2010 SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO LÄHIHOITAJA Aikuisten ammatillinen…
4 views10 pages
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Documenttranscript
AIKUISTEN AMMATILLINEN NÄYTTÖTUTKINTO PÄHKINÄNKUORESSA 1.11.2010 SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO LÄHIHOITAJA Aikuisten ammatillinen näyttötutkinto pähkinänkuoressa AIKUISTEN AMMATILLINEN NÄYTTÖTUTKINTO PÄHKINÄNKUORESSA SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO LÄHIHOITAJA Sisällys 1 MITÄ NÄYTTÖTUTKINNOT OVAT? ............................................................................................... 2 2 TUTKINNON SUORITTAMINEN ..................................................................................................... 2 3 HENKILÖKOHTAINEN TUTKINTOTILAISUUDEN SUUNNITELMA (HENSU) ............................. 4 4 TUTKINTOTILAISUUTTA TÄYDENTÄVÄ AINEISTO .................................................................... 4 5 AMMATTITAIDON OSOITTAMINEN TUTKINNON OSAAN SOVELTUVASSA NÄYTTÖYMPÄRISTÖSSÄ .............................................................................................................. 5 6 AMMATTITAIDON ARVIOINTI ........................................................................................................ 6 7 OIKAISUMENETTELY AMMATTITAIDON ARVIOINNISSA .......................................................... 7 8 TUTKINTOTODISTUS ..................................................................................................................... 6 Liitteet 1. Työntekijäarvioijan tehtävät ja arvioijien koulutusvaatimukset 2. Hensun kansilehti Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto – Lähihoitaja (1.11..2010) Sivu 2/10 Aikuisten ammatillinen näyttötutkinto pähkinänkuoressa 1. MITÄ NÄYTTÖTUTKINNOT OVAT? Näyttötutkinnot ovat ammattitaidon hankkimistavasta ja aikaisemmasta koulutuksesta riippumaton tapa suorittaa tutkinto. Näyttötutkinto suoritetaan osoittamalla ammattitaito tutkintotilaisuuksissa. ã ã näyttötutkinnot ovat tutkintotoimikuntien ja Opetushallituksen valvonnassa tutkinnon suorittaja osallistuu valmistavaan koulutukseen henkilökohtaistamissuunnitelman mukaisesti: o koulutuksen sisältö ja kesto määritellään osaamisen, aikaisemman koulutuksen ja työkokemuksen perusteella o sisältää tutkintosuoritusten toteuttamissuunnitelman ja tarvittaessa suunnitelman puuttuvan ammattitaidon hankkimisesta 2. TUTKINNON SUORITTAMINEN Vaadittava ammattitaito osoitetaan tutkintotilaisuuksissa. Tutkinto on jaettu viiteen tutkinnon osaan. Tutkinnon suorittaja laatii ennen jokaista tutkintotilaisuutta henkilökohtainen kirjallinen toteuttamissuunnitelman (= HENSU). Tutkintotilaisuus muodostuu seuraavista asioista: ã ammattitaidon osoittaminen sovitussa näyttöympäristössä ã tutkintotilaisuutta täydentävä aineisto ã tutkinnon osan suorittajan itsearviointi Arviointikeskustelu: arviointikeskustelu käydään tutkintotilaisuuden jälkeen. Arvioijat tekevät tutkintotoimikunnalle hyväksyttäväksi arviointiesityksen. Arviointi toteutetaan kolmikantaisesti. Siihen osallistuu työnantaja-arvioija, työntekijäarvioija ja opettaja-arvioija. Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto – Lähihoitaja (1.11..2010) Sivu 3/10 Aikuisten ammatillinen näyttötutkinto pähkinänkuoressa 3. HENKILÖKOHTAINEN TUTKINTOTILAISUUDEN SUUNNITELMA (HENSU) Ammattitaidon osoittamisen edellytyksenä on, että tutkinnon osan suorittaja suunnittelee etukäteen, miten hän osoittaa vaaditun ammattitaidon. Hensusta ilmenee: ã MITÄ teen ã MITEN teen ã perustelut MIKSI toimin tietyllä tavalla Hensun rakenne ja sisältö seuraavat tutkinnon osan arvioinnin kohteita. ã Hyväksyttävän suunnitelman tulee olla konkreettinen kuvaus käytännön työskentelystä arvioinnin kohteet huomioiden. ã Hensussa on otettava huomioon näyttöympäristön olosuhteet. ã Tutkinnon suorittaja saa tarvitessaan ohjausta sekä työpaikalta ja oppilaitoksesta Hensun rakenne: ã Kansilehdessä (LIITE 2) tulee ilmetä näyttöympäristö, tutkintotilaisuuden ajankohta ja arvioijat. ã Näyttöympäristön kuvaus: Hensun alkuun tulee kuvaus näyttöympäristöstä ja asiakkaista: perustehtävä, toiminta-ajatus ja toimintaperiaatteet, henkilökuntarakenne ja henkilökunnan vastuualueet työvuoroittain, asiakkaat sekä yhteistyökumppanit. Hensun hyväksyminen: ã ã ã Työntekijä-, opettaja- ja työnantaja- arvioija hyväksyvät hensun ennen tutkintotilaisuuden alkua Tarvittaessa arvioijat voivat pyytää tutkinnon osan suorittajaa täydentämään hensuaan. Suunnitelmaa voi täydentää myös suullisesti. Hensu on esitettävä työntekijä- ja opettaja-arvioijalle vähintään viikkoa ennen tutkintotilaisuuden aloittamista. Tutkinnon suorittaja voi aloittaa työskentelyn ammattitaidon osoittamiseksi, kun hensu on hyväksytty. Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto – Lähihoitaja (1.11..2010) Sivu 4/10 Aikuisten ammatillinen näyttötutkinto pähkinänkuoressa 4. TUTKINTOTILAISUUTTA TÄYDENTÄVÄ AINEISTO Tutkinnon suorittaja täydentää tutkinnonosassa vaadittavaa ammattitaitoa, niiltä osin kuin hän ei ole voinut tutkintotilaisuudessa osoittaa. Täydentäminen tapahtuu esimerkiksi haastattelujen, tehtävien ja muiden luotettavien menetelmien avulla. ã ã ã ã ã ã Ensisijaisesti täydentävän aineiston tulee olla itsetuotettua ja työelämälähtöistä. Aineisto voi sisältää mm. työ- ja opintotodistuksia. Aineiston on oltava tarkoin valittua ja rajattua ja sen on liityttävä tutkinnon osan ammattitaitovaatimuksiin. Kootun aineiston tulee olla selkeä ja helppolukuinen: sille laaditaan sisällysluettelo, josta ilmenevät käsitellyt asiat arvioinnin kohteittain. Hensussa viitataan täydentävään aineistoon. Aineistoa voi täydentää suullisesti. Täydentävän aineiston tulee olla arvioijien käytettävissä työpaikalla tutkintotilaisuuden alkaessa ja sen aikana. Opettaja-arvioija tutustuu aineistoon viimeistään arviointikeskustelun yhteydessä. Täydentävä aineisto hyväksytään kolmikantaisesti arviointikeskustelussa. 5. AMMATTITAIDON OSOITTAMINEN TUTKINNON OSAAN SOVELTUVASSA NÄYTTÖYMPÄRISTÖSSÄ Tutkinnon osan suorittaja osallistuu työyksikön toimintaan tekemällä tutkinnon osan arvioinnin kohteiden ja kriteereiden mukaisia lähihoitajan tehtäviä. Tutkintotilaisuuden pituus määritellään henkilökohtaistamissuunnitelmassa. Päätöksen tutkintotilaisuuden pituudesta tekevät arvioijat yhdessä. Tutkinnon osan suorittajan on perusteltava toimintaansa ja päätöksiään ammatillisella tiedolla. Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto – Lähihoitaja (1.11..2010) Sivu 5/10 Aikuisten ammatillinen näyttötutkinto pähkinänkuoressa 6. AMMATTITAIDON ARVIOINTI ã Arviointi on systemaattista arviointiaineiston keräämistä ja päätöksentekoa, jossa verrataan tutkinnon osan suorittajan ammatillisia valmiuksia tutkinnon osan ammattitaitovaatimuksiin. (LIITE 1) ã Työelämän arvioijat keräävät tutkintotilaisuuden aikana arviointiaineistoa kyselemällä, havainnoimalla, kuuntelemalla jne. Kyseinen aineisto on ammattitaidon arvioinnin perusta. (LIITE 1) ã Tutkinnon suorittajan oman työn arviointi on osa arviointiaineistoa. Ammattitaitovaatimus kuvaa sitä, mitä tutkinnon suorittajan pitää osata kyseisessä tutkinnon osassa. ã Ammattitaitovaatimuksena ovat tiedot, taidot ja valmiudet, joita tutkinnon osassa edellytetään. Nämä on kuvattu arviointilomakkeissa ja tutkinnon perusteissa. ã Ennen tutkintotilaisuutta tutkinnon suorittaja täydentää tarvittaessa tietojaan ja taitojaan. Arvioinnin kohteet määrittävät sen, mitä ammattitoiminnasta pitää arvioida, jotta saadaan selville tutkinnon suorittajan ammattitaito. Arvioinnin kriteerit määrittävät sen, millä ehdoilla ammattitaito hyväksytään. Niiden perusteella tehdään päätösesitys arvosanasta tutkintotoimikunnalle. Arviointikeskustelu käydään aikaisintaan seuraavana päivänä tutkintotilaisuuden päättymisestä ja pääsääntöisesti viikon kuluessa. Arviointikeskusteluun osallistuvat työnantaja-arvioija, työntekijäarvioija ja opettaja-arvioija. Tilaisuudessa kuullaan tutkinnon osan suorittajan itsearviointi, jonka jälkeen tutkinnon suorittaja poistuu paikalta arviointiesityksen teon ajaksi. Arviointikeskustelun vaiheet ovat seuraavat: 1. Arvioijat tarkastelevat sitä, millä tasolla tutkinnon suorittaja on osoittanut tutkinnon osassa vaadittavan ammattitaidon. 2. Arvioijat tekevät kolmikantaisesti esityksen arvosanasta tutkintotoimikunnalle. 3. Opettaja, joka vastaa arvioinnin oikeellisuudesta, laatii arviointikeskustelun perusteella arviointipöytäkirjan. 4. Tutkinnon suorittaja kuulee arvosanaesityksen ja perustelun arvioinnille. 5. Kaikki osapuolet allekirjoittavat arviointiesityksen ja opetusalan arvioija toimittaa sen oppilaitokseen. 6. Oppilaitos toimittaa arvosanaesityksen tutkintotoimikunnalle, joka tekee päätöksen arvosanasta. 7. Kun tutkintotoimikunnan päätös tulee oppilaitokseen, se tiedotetaan välittömästi tutkinnon osan suorittajalle. Arviointiasteikko on sosiaali- ja terveysalan perustutkinnossa numeerinen (K3 T1/hylätty). Hylätyn tutkintosuorituksen voi uusia. Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto – Lähihoitaja (1.11..2010) Sivu 6/10 Aikuisten ammatillinen näyttötutkinto pähkinänkuoressa 7. OIKAISUMENETTELY AMMATTITAIDON ARVIOINNISSA Kun tutkinnon suorittaja on saanut tutkintotoimikunnan arviointipäätöksen tietoonsa, hänellä on oikeus hakea oikaisua 14 vuorokauden kuluessa. Kirjallinen oikaisupyyntö osoitetaan tutkintotoimikunnalle. Tutkinnon suorittajalla on oikeus saada kopiot tutkintoon ja arviointiin liittyvistä dokumenteista. Tutkintotoimikunta pyytää arviointiin liittyvät asiapaperit, tutkinnon osan suorittajalle annetut ohjeet ja kirjalliset lisäselvitykset arviointitapahtumasta eri osapuolilta. Tutkintotoimikunta voi toimitettujen papereiden perusteella hylätä oikaisupyynnön tai, jos päätös on ilmeisen virheellinen, velvoittaa toimittamaan uuden arvioinnin. Tutkintotoimikunnan päätöksestä ei voi valittaa. Mikäli arvioinnissa on tapahtunut selvä virhe, arvioijat voivat suorittaa uuden arvioinnin ilman oikaisupyyntöä (ns. itseoikaisu). Oikaisumenettely perustuu seuraaviin lakeihin ja asetuksiin: ã Laki ammatillisesta aikuiskoulutuksesta (631/1998) ã Asetus ammatillisesta aikuiskoulutuksesta (812/1998) ã Asetus ammatillisesta koulutuksesta (811/1998) ã Näyttötutkinto-opas, Opetushallitus 2007 8. TUTKINTOTODISTUS Oppilaitos perii tutkinnon suorittajalta tutkintomaksuna 50,50 euroa tutkinnon suorittamiseen ja tilittää rahat Opetushallitukselle. Oppilaitos laatii tutkintotodistuksen, jotka tutkintotoimikunnan puheenjohtaja allekirjoittaa. Tutkinnon suorittaja saa tutkintotoimikunnalta tutkintotodistuksen tai osatutkintotodistuksen. Todistus postitetaan kotiin. Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto – Lähihoitaja (1.11..2010) Sivu 7/10 Aikuisten ammatillinen näyttötutkinto pähkinänkuoressa LIITE 1 TYÖNTEKIJÄARVIOIJAN TEHTÄVÄT ã Perehtyy tutkinnon osan ammattitaitovaatimuksiin ja arviointikriteereihin ã Perehtyy tutkinnon perusteisiin ã Tuntee näyttöympäristön ã Tiedottaa työyhteisössä tutkintotilaisuudesta ã Perehtyy tutkinnon suorittajan hensuun ja hyväksyy sen toteuttamiskelpoisuuden tutkintotilaisuuden suunnitelmaksi ã Työskentelee tutkinnon suorittajan työparina riittävästi havaintoja tehden, jotta pystyy arvioimaan ammattitaitoa ã Kirjaa päivittäin työskentelystä nousevia perusteluita arvioinnille ã Tutustuu tutkinnon suorittajan kokoamaan täydentävään aineistoon ã Huolehtii ajantasaisesta ammattitaidostaan näyttötutkinnon arvioinnissa ã Tukee tutkinnon suorittamisen onnistumista luontevalla vuoropuhelulla antaen palautetta tutkintotilaisuuden edetessä ã Tekee tutkintotilaisuuden lopuksi kirjallisen arvioinnin ã Ottaa yhteyttä tarvittaessa opettaja-arvioijaan. ARVOIJIEN KOULUTUSVAATIMUKSET ã Opettaja-arvioijalla on näyttötutkintomestarin koulutus. ã Työntekijäarvioijalla tulee olla arvioijakoulutus sekä vähintään yhden vuoden alan ammatillinen työkokemus ja toisen asteen koulutus. Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto – Lähihoitaja (1.11..2010) Sivu 8/10 Aikuisten ammatillinen näyttötutkinto pähkinänkuoressa LIITE 2 KANSILEHTI HENKILÖKOHTAINEN TUTKINTOTILAISUUDEN SUUNNITELMA, hensu TUTKINTO ________________________________________________ TUTKINNON OSA ________________________________________________ Tutkintotilaisuuden ajankohta ____________________________________________ Tutkinnon osan suorittaja Nimi Osoite Puhelin Sähköposti ________________________________________________ ________________________________________________ ________________________________________________ ________________________________________________ Näyttöympäristö Paikka/yritys ________________________________________________ Osoite ________________________________________________ Puhelin ________________________________________________ Sähköposti ________________________________________________ Työntekijäarvioija ________________________________________________ Ammattitaidon arvioijakoulutus suoritettu □ kyllä, vuonna _________ □ ei, muu perehdytys, aika _______________ Työnantaja-arvioija _____________________________________________ Opettaja-arvioija ________________________________________________ Puh. ____________________ Sähköposti _________________________________ Henkilökohtainen tutkintotilaisuuden suunnitelma (hensu) hyväksytty: Työntekijäarvioija ___________________________ Pvm: _______________ Opettaja-arvioija ___________________________ Pvm: _______________ Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto – Lähihoitaja (1.11..2010) Sivu 9/10 Aikuisten ammatillinen näyttötutkinto pähkinänkuoressa MUISTIINPANOJA Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto – Lähihoitaja (1.11..2010) Sivu 10/10
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks
SAVE OUR EARTH

We need your sign to support Project to invent "SMART AND CONTROLLABLE REFLECTIVE BALLOONS" to cover the Sun and Save Our Earth.

More details...

Sign Now!

We are very appreciated for your Prompt Action!

x