of 10

Lektion 1

Lektion I I lektion I skal du lære følgende: Hvad er et subjekt? Hvad er et adverbielt led? Hvad er et subjektsprædikat? Hvad er et verballed?…
0 views10 pages
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Documenttranscript
Lektion I I lektion I skal du lære følgende: Hvad er et subjekt? Hvad er et adverbielt led? Hvad er et subjektsprædikat? Hvad er et verballed? Hvad ender nominativ singularis på? Hvad ender ablativ singularis på? Hvad ender 3. person person singularis præsens på? Jupiter templet på Forum Romanum i Rom Øvelse http://www.quia.com/jg/2260894.html Læs og oversæt de små historier. historier. Brug evt. gloserne efter hver historie eller den samlede gloseliste,, som du finder på hjemmesiden for dette kursus kursus.. gloseliste Lav øvelserne øvelserne i de små bokse, der hedder ”Øvelse”. ”Øvelse”. Læs også de grønne grammatikbokse. grammatikbokse. Augustinus Augustinus medicus est. Læg mærke til, at Augustinus in Roma vivit. udsagnsleddet står sidst i sætningerne. Roma in Italia est. Roma urbs magna est. Augustinus in villa vivit. Augustinus bonus medicus est. Augustinus in villa magna vivit. Læg mærke til, at alle udsagnsordene (indtil videre) ender på – t. Gloser Bonus, bona, bona bonum adj. god Magnus, magna, magnum adj. stor Medicus subst. mask. 2. dekl. læge Vivit verb. 3. konj. bor/lever Hermogenes Hermogenes canis est. Hermogenes cum Augustino vivit. Hermogenes canis bonus est. Hermogenes quoque canis magnus est. Læg mærke til, at Augustinus pludselig staves anderledes! Det ændrer ikke på, at han stadigvæk hedder Augustinus Gloser Canis subst. mask. 3. dekl. hund Cum præp. med/hos Quoque adv. også Cornelius Cornelius servus est. Læg mærke til, at også Cornelius cum Augustino et Hermogene vivit. Hermogenes pludselig staves anderledes! Det ændrer ikke på, Cornelius servus bonus est. at han stadigvæk hedder Hermogenes. Hermogenes Cornelius senex est. Gloser Et konj. og Senex adj. gammel Servus subst. mask. 2. dekl. slave Melissa Melissa ancilla est. Læg mærke til, at der er forskel på bonus og bona. Men begge Melissa quoque in villa vivit. former betyder god. Hvorfor Melissa cum Augustino et Hermogene et Cornelio vivit. mon, der er forskel? Melissa ancilla bona est. Gloser Ancilla subst. fem. 1. dekl. slavinde Grammatik Navneord og Egennavne falder på latin i samme kategori, nemlig Substantiver. Substantiver Vi inddeler substantiver i køn (maskulinum, femininum og neutrum) og deklinationer. deklinationer Du skal lære om 3 forskellige deklinationer – grupper - i dette kursus. Substantiver bøjes i kasus. kasus Et ords kasus afgør, hvilken funktion ordet har i sætningen. I denne lektion har du indtil nu mødt to kasus. kasus De hedder Nominativ og Ablativ. Ablativ Nominativ har to funktioner. Dem skal vi se nærmere på nu. Nominativ som subjekt Subjekt betyder grundled. grundled Det er subjektet i en sætning, der udfører handlingen, og subjektet står ALTID i nominativ nominativ. Du har indtil nu mødt nominativ i tre forskellige deklinationer og to forskellige køn. køn Du har indtil nu kun mødt ord i singularis – ental. Deklinationer 1. deklination – Femininum 2. deklination I – Maskulinum 2. deklination II – Neutrum (har du ikke set endnu) 3. deklination I - Maskulinum/Femininum 3. deklination II – Neutrum (har du ikke set endnu) Her finder du et skema over endelser i nominativ singularis – http://www.jlj.dk/Latin/link1.jpg Øvelse http://www.quia.com/rr/812802.html In villa Prøv at overveje, hvilke Melissa in villa laborat. ord, der står i nominativ. nominativ Melissa in culina laborat. Kig på skemaet over Cornelius in villa non laborat. endelser i nominativ. nominativ Cornelius in horto est. Cornelius non in horto laborat. Cornelius in horto dormit. Læg mærke til, at Hermogenes quoque in horto est. sætningens subjekt – Hermogenes non dormit. altså den, der foretager sig noget – også er den, Hermogenes laetus est. der står i nominativ. nominativ Hermogenes latrat. Har du tænkt over, at der i Cornelius iam non dormit. nogle af sætningerne er to Cornelius iratus est. ord, der står i nominativ? Cornelius multus iratus est. Hermogenes iam non in horto est. Hermogenes in culina est. Prøv at lægge mærke til, at det Hermogenes iam fessus est. er i de sætninger, hvor est Melissa iam non i culina est. optræder, at du kan finde to ord i nominativ. Melissa in horto cum Cornelio est. Culina quieta est. Hermogenes in culina dormit. Gloser Culina subst. fem. 1. dekl. køkken Dormit verb. 4. konj. sover Fessus, Fessus Fessa, Fessa Fessum adj. træt Iam adv. nu/mere Intrat verb. 1. konj. går ind Iratus, Iratus Irata, Irata Iratum adj. vred/sur Laborat verb. 1. konj. arbejder Laetus, Laetus Laeta, Laeta Laetum adj. glad Latrat verb. 1. konj. gør/siger vov Multus, Multus Multa, Multa Multum adj. meget Quietus, Quietus Quieta, Quieta Quietum adj. stille Læg mærke til, at gloselisten (både den store og de små her i lektionerne) giver dig substantiverne i nominativ singularis (ental). (ental) Du får også at vide, hvilket køn og hvilken deklination ordene bøjes efter – altså hvilken kolonne i skemaet, ordet bøjes efter. Øvelse http://www.quia.com/pop/508731.html Nominativ som subjektsprædikat subjektsprædikat Subjektsprædikat betyder omsagnsled til grundled. grundled Et subjektsprædikat er et ord, der beskriver subjektet nærmere. Subjektsprædikater står ligesom subjekterne i nominativ nominativ. Subjektsprædikater optræder, når vi har en form af at være (er, var, vil være osv.), som f.eks. est, der jo betyder er. Subjekter markerer vi ved at sætte X under og subjektsprædikater ved at sætte Cornelius iratus est Hermogenes laetus est X Cornelius er vred under. Melissa ancilla est X X Hermogenes er glad Melissa er slavinde Subjektsprædikater er ofte adjektiver (tillægsord) – men de bøjes ligesom substantiverne. substantiverne Adjektiverne retter sig efter subjekterne mht. køn og kasus. kasus Et adjektiv i femininum nominativ lægger sig altså til et substantiv i femininum nominativ og så fremdeles. Øvelse http://www.quia.com/cb/760516.html In tablino Augustinus in tablino est. Augustinus in tablino scribit, quod medicus est. Husker du at overveje, hvem eller hvad sætningens subjekt er? Og om, der evt. optræder et subjektsprædikat? subjektsprædikat Hermogenes quoque in tablino est. Hermogenes laetus est. Hermogenes latrat, quod laetus est. I denne tekst er subjektsprædikaterne markeret med fed og kursiv skrift. Augustinus iam non scribit. Læg mærke til, at nogle gange Augustinus iratus est, quod canis in tablino est. udelades subjektet i quod-sætningen. Det må man gerne, hvis subjektet er Augustinus clamat: ”furcifer” det samme som i sætningen foran. Hermogenes iam non laetus est, quod Augustinus iratus est. Hermogenes exit. Augustinus rursus in tablino scribit. Læs evt. sætningerne højt for dig selv. Husk at holde en lille pause ved hvert komma. Gloser Clamat verb. 1. konj. råber/udbryder Exit verb. 4. konj. går ud Furcifer subst. mask. 3. dekl. slyngel Rursus adv. igen Scribit verb. 3. konj. skriver Tablinum subst. neut. 2. dekl. kontor Quod adv. fordi Den anden kasus, kasus du har mødt til substantiver og adjektiver udover nominativ, nominativ er ablativ. ablativ Ablativ er en kasus, der udelukkende bruges til adverbielle led. led Et adverbielt led er et led, der beskriver handlingen i sætningen nærmere. Du har indtil nu kun mødt ablativ i forbindelse med præpositioner. præpositioner Præpositioner er småord som f.eks. in og cum. Efter en præposition har vi altså (indtil videre) et ord i ablativ. ablativ Man siger, at præpositionen og det ord, der står i ablativ, ablativ samlet set er et adverbielt led, led der beskriver handlingen nærmere. Her finder du et skema over endelser i ablativ singularis: http://www.jlj.dk/Latin/link2.jpg In horto Melissa in horto est. Læg mærke til, at efter in Hermogenes quoque in horto est. kommer i dette tilfælde et Hermogenes rursus laetus est, quod iam non in tablino est. ord i ablativ. ablativ De to ord udgør tilsammen tilsamm en et adverbielt led. Hermogenes latrat. Melissa non irata est. Melissa multa laeta est, quod Hermogenes in horto est. Hermogenes in horto ludit. Melissa ridet, quod Hermogenes laetus est. Husk, at hvis en sætning Hermogenes iam non ludit, quod fessus est. ikke har et subjekt dvs. et nominativ, så substantiv i nominativ Hermogenes in horto dormit. er det, fordi subjektet subjektet er Melissa laeta est, quod hortus quietus est. det samme som i sætningen før. Gloser Ludit verb. 3. konj. leger Ridet verb. 2. konj. griner/smiler Adverbielle led markerer vi ved at sætte en bølgestreg under. Der findes også andre former for adverbielle led end præpositionsforbindelser præpositionsforbindelser (præpositioner præpositioner efterfulgt af et ord i ablativ.). ablativ Alle de ord, der i gloselisten efterfølges af et adv. er adverbier og er også adverbielle led, led der beskriver handlingen nærmere. Øvelse Du skal nu lave en syntaktisk analyse. analyse En syntaktisk syntaktisk analyse er en analyse, analyse hvor du bestemmer, hvilket led hvert ord er. Du har indtil videre lært om subjekter, subjekter subjektsprædikater og adverbielle led. led http://www.quia.com/cz/427592.html In via Hermogenes in via est. Hermogenes circumspectat. Alia canis quoque in via est. Du mangler nu kun et led i den syntaktiske analyse, analyse for at kunne analysere hele sætningen. Alia canis est Metella. Metella cum puella ludit. Metella laeta est. Puella quoque laeta est, quod cum Metella ludit. Læg mærke til, at alle de Hermogenes laetus est et latrat. ord, du mangler analyse til, ender på – t og står til Metella circumspectat. Puella quoque circumspectat. Puella territa est, sed Hermogenes non pericolosus est. Puella ridet. sidst i sætningerne. Læg også mærke til, at alle Puella cum Metella et Hermogene ludit. de ord, du ikke har en Puella laeta est. analysebetegnelse til, er verber verber – altså udsagnsord. udsagnsord Metella quoque laeta est et Hermogenes quoque laetus est. Gloser Alius, Alia, Aliud adj. en anden Circumspectat verb. 1. konj. ser sig omkring Pericolosus, Pericolusa, Pericolosum adj. farlig Puella subst. fem. 1. dekl. pige Sed konj. men Territus, Territus Territa, Territa Territum, Territum adj. bange Udsagnsord, Udsagnsord dem vi sætter at og jeg foran på dansk, hedder verber på latin. De latinske verber inddeles i 4 grupper – de kaldes konjugationer. konjugationer Udover inddelingen i konjugationer bøjes verber i person, tal, og tid. Du har indtil nu mødt verber i 3. person, singularis (ental), præsens (nutid). Her finder du et skema over de latinske verbalformer, du har mødt: http://www.jlj.dk/Latin/link3.jpg Når vi laver en syntaktisk analyse hedder verberne verballed. verballed Ligesom man sætter X under subjekter osv. sætter man O under verballed. verballed Øvelse http://www.quia.com/jg/2262470.html Labor - Melissa Melissa in culina est. Prøv at overveje, hvilket led de forskellige ord er. Melissa laeta est. Melissa coquit. Cibus in mensa est. Læg mærke til, at brugen af 3. person singularis i verberne passer med, at subjekterne er Augustinus intrat. han/hun/den/det og alle i singularis. Dette, at de passer singularis Augustinus circumspectat. sammen, kaldes kongruens. kongruens Augustinus quoque laetus est, quod cibus in mensa stat. Gloser Cibus subst. mask. 2. dekl. mad Coquit verb. 3. konj. laver mad Mensa subst. fem. 1. dekl. bord Øvelse http://www.quia.com/rr/813225.html Cornelius Cornelius in horto est. Cornelius laetus est, quod sol in caelo est. Cornelius in horto laborat. Husk, når du læser, at verballeddet og Augustinus quoque in horto est, sed non laborat. subjektet tilsammen udgør sætningens kerne. Når du har styr på dem, bygger kerne Augustinus non in horto laborat, quod medicus est. man langsomt de andre led oven på. Cornelius bonus servus est, quod diligenter in horto laborat. Augustinus laetus est, quod Cornelius bonus servus est. Augustinus quoque leatus est, quod hortus bellus est. Tit kan man ”høre” på verballeddet, verballeddet hvilke andre led, der optræder i sætningen. Est – er – udløser naturligt spørgsmålet: ”Hvad er han?” Her skal vi altså lede efter et subjektsprædikat, subjektsprædikat der beskriver subjektet nærmere. Laborat – arbejder – udløser naturligt spørgsmålet: ”Hvor arbejder han?”. Her leder vi efter et adverbielt led, led der beskriver handlingen nærmere. Gloser Bellus, Bellus Bella, Bella Bellum adj. smuk Caelum subst. neut. 2. dekl. himmel Diligenter adv. flittigt Sol subst. mask. 3. dekl. sol Øvelse http://www.quia.com/cz/427651.html
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks
SAVE OUR EARTH

We need your sign to support Project to invent "SMART AND CONTROLLABLE REFLECTIVE BALLOONS" to cover the Sun and Save Our Earth.

More details...

Sign Now!

We are very appreciated for your Prompt Action!

x