of 37

LSS 20

Title: Figur nr 1: Aktuell tolkning av interaktioner mellan komponenterna i ICF Author: P ivi Adolfsson Last modified by: Lewin_L Created Date: 2/16/2004 10:48:35 AM
0 views37 pages
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Documenttranscript
Title: LSS 20 1 LSS 20 år. Vem bryr sig om LSS värdegrund idag? 2015-03-19 FOMS Möjlighet till verklighet fokus på delaktighet, självbestämmande och relationer!Med dr Barbro Lewin, funktionshinderforskare,anknuten till nätverket Centrum för forskning om funktionshinder, Uppsala universitet
 • Barbro.Lewin_at_statsvet.uu.se
 • 2 Konstnär Debbie Glover 2011 Självporträtt 3 Mina olika hattar
 • Anhörig
 • Medlem i FUB
 • Ledamot i ALA. (Arvfondsansökningar)
 • Idépolitiskt aktiv i RiksFUB som funktionshinderforskare
 • Socialstyrelsens etiska råd
 • 4 Temat för seminariet- Vitsen med LSS i ett nötskal!Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade
 • Delaktighet
 • Självbestämmande
 • Relationer möjlighet att leva ett liv som andra
 • 5 Förutsättning att LSS funkar
 • Oro för urholkning av LSS-tanken både vid handläggning och i utförandet
 • Har LSS blivit SoL?
 • Konsekvensen i korthet önskemål blir rutinmässigt hanterade Det här erbjuder vi, Så här gör vi
 • Begränsat liv
 • 6 Med de tre värdegrundsorden i LSS
 • Delaktigheten i samhällslivet inte bara i det lilla livet kring säng, toalett och matplats
 • Självbestämmandet över sitt liv? Inflytandet över det stöd man har rätt till
 • Relationerna bara med personal i boende, daglig verksamhet och med anhöriga?
 • Målet Att leva ett liv som andra
 • 7 Några aktuella diskussionspunkter
 • Ledsagarservice, kontaktperson svårare att få
 • Välgörenhet eller offentlig verksamhet
 • Volontärer
 • Samverkan mellan huvudmän funkar det? Hälsofrågan en jämlik vård
 • 8 Bakgrunden till projektet Att få och få behålla LSS-insatser
 • Kalla fakta Avslag till varje pris i TV4 10 november 2013 blev den tändande gnistan (för mig)
 • Idépolitiskt arbete i RiksFUB och i Uppsala FUB
 • Frustrerande kontakter efter min bok För din skull, för min skull eller för skams skull? Om LSS och bemötande (2011)
 • Utredningar och avslagsbeslut som verkade ha olika brister i rättssäkerheten
 • LSS 20 år hur ser myndighetsutövningen ut?
 • 9 Uppföljning av tidig utvärdering
 • Uppföljning av Funktionshinder och medborgarskap (Avhandling 1998). Fokus på politik och reformförverkligande
 • Slutsats då
 • Kommunpolitiker vill inte
 • Handläggarna förstår inte vitsen
 • Medborgarna kan inte bevaka sina rättigheter
 • 10 De politiska intentionerna bakom LSS
 • Ur SOU 199146 Handikapp Välfärd Rättvisa Ideologin bakom LSS
 • Våra förslag handlar inte om förmåner eller välgörenhet. De beskriver i stället nödvändiga och självklara verktyg för att göra målen om full delaktighet och jämlikhet möjliga att förverkliga. När enskildas utgångslägen är olika till följd av funktionsnedsättningar måste skillnader i förhållande till andra människors villkor kunna beskrivas. Men det behövs också en kunskap om hur skillnader kan överbryggas, utjämnas och/eller kompenseras. Viktigast är dock den målmedvetenhet som omsätter kunskapen i praktisk och solidarisk handling.
 • 11 Kortversionen av LSSLSS är en hyperindividualistisk möjlighetslag
 • Rätten att leva ett liv som andra med delaktighet i samhällslivet efter sina egna förutsättningar
 • Rätten till inflytande vid både behovsbedömningen och utförande har svenska folket genom riksdagsbeslut tillerkänt människor med svåra funktionshinder
 • 12 Dagens verklighetLSS fyllde 20 år 2014 ros och ris
 • Mycket är bra
 • Hälsan tiger still bra personal, det mesta funkar
 • Men kompetensutveckling behövs inga regeringspengar till LSS-personal
 • Lagändringar uppdateringar, förtydliganden
 • 13 En hel del skrivet
 • Intra
 • LSS målsättningen som försvann.
 • Om hur kommunerna, Försäkringskassan och förvaltningsdomstolarna tolkar och tillämpar LSS (Akademikerförbundet SSR och Handikappförbunden 2014)
 • Rapport 2013 om utvecklingen från Riksförbundet FUBs LSS-kommitté
 • http//www.fub.se/sites/www.fub.se/files/bilagor/l ss_rapport_fran_lss_kommitten.pdf
 • Bygger främst på Socialstyrelsens rapporter
 • FUB rapporter om förvaltningsdomstolar
 • 14 Några exempel på resultat från kommunerna Verkställigheten
 • Neddragning av kostnader för insatser
 • Samlokalisering med äldreboenden, även samma personal
 • Ökat antal boenden i bostad med särskild service
 • Den funktionshinderpolitiska principen om den lilla gruppen upprätthålls inte
 • 15 Några exempel på resultat från kommunerna Myndighetsutövningen
 • Gemensamma värdegrunder för LSS och SoL
 • Begränsande riktlinjer
 • Handläggare följer inte upp beslut
 • Gynnande beslut ändras utan att behov ändras
 • Minskning av insatsen ledsagarservice
 • Den funktionshinderpolitiska principen att man inte ska ha merkostnader på grund av sin funktionsnedsättning upprätthålls inte
 • T ex resor till daglig verksamhet, omkostnader för ledsagare
 • 16 Hur ser det ut idag när ideologin möter verkligheten?
 • Redskapet finns
 • Mycket kunskap finns om livssituationen
 • Mycket kunskap finns om tillämpningen under 20 år
 • Men hur är det med målmedvetenheten?
 • 17 Det verkar finnas en misstro och bristande tillit till myndigheterna
 • Kalla Fakta 10 november 2013 väckte insikten hos många att det finns stora problem i myndighetsutövningen
 • 18 Vi väntar på rapport från Socialstyrelsen
 • Regeringsbeslut 2014-01-09 Uppdrag att kartlägga och analysera vissa insatser i LSS
 • Ledsagarservice, avlösarservice, korttidsvistelse, bostad med särskild service för vuxna eller annan särskilt anpassad bostad för vuxna enligt LSS
 • Regionala skillnader i utformningen?
 • Riktlinjer?
 • 19 Tidigare var vi snällare Vad är det som har hänt efter 20 år med LSS?
 • Föreläsning vid jubileumskonferens 10 april 2014 i riksdagens förstakammarsal
 • Avslutande fråga Vilka aktörer kan vi hoppas på?
 • Handläggarna? Kommunpolitikerna? Rikspolitikerna? Medborgarna själva?
 • Min inställning I väntan på (eventuella) initiativ till återupprättande av LSS måste funktionshindrade främst lita till sig själva
 • 20 Myndighetsutövning handlar om makt och beroende i det offentligas bemötande av enskilda medborgare
 • Rättigheter enligt LSS förmedlas genom kommunala handläggare på delegation eller av grupp politiker
 • LSS ger rätt till ett personligt, individuellt anpassat stöd för att möta sociala behov och önskemål
 • 21 Det verkar finnas problem när LSS rättigheter ska förmedlas till enskilda av kommuner och Försäkringskassan
 • LSS-reformens förverkligande förutsätter att det är LSS som styr myndighetsutövningen (den parlamentariska styrningskedjan)
 • Myndighetsutövningen måste vara rättssäker Att medborgarna uppfattar hela handläggningsprocessen som rättfärdig och korrekt (legitim) oberoende av om beslutet är gynnande eller ej
 • 22 LSS ställer inte bara formella krav på myndighetsutövningen
 • Välfärdsstatliga mål, värden och principer ska också styra arbetssättet (materiell rättssäkerhet)
 • T ex FN-konventionen, Förvaltningslagen om service- och informationsskyldighet (FLs hjälpande hand)
 • De står inte om i LSS
 • I Socialstyrelsens Handbok för dokumentation och handläggning står om Allmänna förvaltningsrättsli ga regler och principer
 • 23 Preliminära resultat. Några exempel på olika rättssäkerhetsproblem
 • LSS-ärenden handläggs enligt SoL
 • Begreppet Goda levnadsvillkor används på fel sätt
 • Gynnande beslut får inte ändras om lag eller andra omständigheter inte ändras (Den förvaltningsrättsliga principen om gynnande besluts negativa rättskraft)
 • 24 Om att LSS-ärenden handläggs enligt SoL. Hur kan det uppmärksammas?
 • Väldigt svårt för den enskilde att uppmärksamma
 • Behövs kanske en forskarfalk med rättssäkerhetsglasögon ?
 • Kan ni spela en roll i att uppmärksamma detta?
 • Att funka som lots till LSS-stöd?
 • 25 Utgångspunkten är den politiska avsikten LSS är en pluslag till SoL
 • Större inflytande för individen både vid handläggningen och vid utförandet
 • Både behov och önskemål
 • Kommunens intresse får stå tillbaka om rätt till stöd finns enligt LSS
 • Höga ambitionsnivån goda levnadsvillkor genom LSS
 • 26 Steg 1 Personkretsbedömning
 • För FUB Personkretsarna 1 och 2
 • Diagnosstyrda
 • Personkretsbedömning (oftast) efter professionella utlåtanden
 • 27 Steg 2 Att ha behov av sådan hjälp
 • Vem äger behovet? Den enskilde beskriver behov och önskemål
 • Handläggaren bedömer om behovet är sådant att en LSS-insats skulle vara ändamålsenlig för att möta behovet
 • Beaktas den enskildes inflytande enligt LSS 6 LSS? Samt många uttalanden om önskemål i Prop 1992/93159?
 • Er roll Att stötta, puffa, ge argument för behov av LSS?
 • 28 Steg 3 Förutsättning för LSS-insats att behovet faktiskt inte tillgodoses på annat sätt
 • Innebörden enligt ett LSS-tänk, till skillnad från SoL-tänk att behov och önskemål faktiskt är tillgodosedda så att den enskilde kan förvänta sig att uppleva goda levnadsvillkor genom insatsen
 • Er roll Bekräfta att så är fallet?
 • 29 Om inte lag eller andra omständigheter ändras kan inte heller ett gynnande beslut ändras
 • Den förvaltningsrättsliga principen om gynnande besluts negativa rättskraft
 • Preliminärt resultat Det verkar vara en tendens att personer efter många års ledsagarservice och kontaktperson förlorar dessa insatser utan att lag eller omständigheter ändras
 • Det kanske kan löna sig att söka på nytt. Framgång i kammarrätten
 • 30 Begreppet Goda levnadsvillkor är ett individbaserat kvalitetsbegrepp
 • Goda levnadsvillkor enligt LSS är ett kvalitetsbegrepp som skiljer sig från en skälig levnadsnivå enligt SoL
 • Det är relaterat till den enskildes upplevelse av stödet (7 Avsnittet Rätten till insatser) Rätten att man genom stödet upplever sig kunna leva som andra med delaktighet i samhällslivet (individmålen)
 • Huvudmannen kan inte garantera att den enskilde faktiskt upplever goda levnadsvillkor genom stödet, men har skyldighet att skapa förutsättningar för goda levnadsvillkor genom verksamhet av god kvalitet (6 ) så att individmålen uppnås (5 )
 • 31 Felaktig användning av kvalitetsbegreppet goda levnadsvillkor
 • Preliminärt resultat
 • Bedömningar att behov tillgodoses av givet stöd
 • Ord står mot ord
 • Att goda levnadsvillkor uppnås utan stöd
 • Er roll Att beskriva att behov och önskemål inte tillgodoses så att den enskilde upplever LSS Goda levnadsvillkor?
 • 32 En preliminär slutsats LSS verkar inte vara en levande lag för handläggarna (främst)
 • Vattentäta skott mellan behovsredovisning och bedömning
 • Lagtext och utdrag ur LSS-propositionen redovisas men verkar inte användas vid bedömningen av behov och rätt till insats
 • Förutsebarheten saknas också i de fall där motiveringen inte utgår från bedömningen
 • 33 En preliminär slutsats Rättslösa rättighetsbärare när LSS inte styr myndighetsutövningen
 • För att kunna förverkliga reformen måste handläggarna
 • ha kunskap om och förståelse för LSS värdegrund och vad Förvaltningslagen kräver av service- och informationsskyldighet
 • men även vilja och förmåga (genom styrning från högre tjänstemän och politiker) att lyda LSS
 • 34 Idag finns risk för ett begränsat liv i en kollektiv miljö
 • Man erbjuds insatser, kan inte kräva efter sina egna önskemål
 • Om man tackar ner, uppfattas det som om man inte vill ha den aktiviteten
 • Etisk problematik Den svårfångade viljan
 • 35 Offentliga initiativ eller välgörenhet?
 • Förlita sig på lokala initiativ? Förenligt med LSS?
 • Välgörenhet eller offentligt? Professionalismen?
 • Förenligheten med LSS värdegrund? Personals bemötande
 • De övergripande värdena Humanistisk människosyn och Goda levnadsvillkor för att förverkliga delaktighet och självständighet, möjlighet att leva som andra
 • Bemötande med respekt för självbestämmande och integritet, frivillighet
 • 36 Några länkar till mer av Barbro Lewin
 • Intervju om boken För din skull, för min skull eller för skams skull. Om LSS och bemötande http//folkbildning.net/amnen/funktionsnedsattning /allmant/vitsen-med-lss/
 • Unt-artikel http//www.unt.se/asikt/debatt/inkomp etens-utan-lagstod-3397550.aspx
 • Underlag föreläsning 10 april LSS20 http//www.fub.se/sites/www.fub.se/files/bilagor/l ewin_lss20_tidigare_var_vi_snallare.pdf
 • Hela konferensen http//www.assistans.tv/lss20/30 70-lss20-barbro-lewin-del-1.html
 • Almedalen 2014. 20 år med personlig assistans. Blev det som vi tänkte oss? https//www.youtube.co m/playlist?listPL-P2_OMSfBELbPvBV8G4nRF0JeHClkkvp
 • RBU-konferens http//www.rbu.se/nyheter/material- fran-konferensen-pesonlig-assistans
 • På nätet också en hel del intervjuer om t ex personlig assistans
 • Advertisement
  We Need Your Support
  Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

  Thanks to everyone for your continued support.

  No, Thanks
  SAVE OUR EARTH

  We need your sign to support Project to invent "SMART AND CONTROLLABLE REFLECTIVE BALLOONS" to cover the Sun and Save Our Earth.

  More details...

  Sign Now!

  We are very appreciated for your Prompt Action!

  x