of 28

Maatalous sivuelinkeinoineen

TUNNE SOSIAALITURVASI! Maatalous sivuelinkeinoineen YEL, yrittäjän eläkevakuutus MYEL, maatalousyrittäjän eläkevakuutus TyEL,…
0 views28 pages
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Documenttranscript
TUNNE SOSIAALITURVASI! Maatalous sivuelinkeinoineen YEL, yrittäjän eläkevakuutus MYEL, maatalousyrittäjän eläkevakuutus TyEL, työntekijän eläkevakuutus MATA, maanviljelijän lakisääteinen tapaturmavakuutus Mela, Maatalousyrittäjien eläkelaitos Kela, Kansaneläkelaitos Voit säästää jopa 1000 euroa vuodessa! SISÄLTÖ 1 Johdanto............................................................................................................................ 4 2 Sivuelinkeinon aloittaminen - mitä eläkevakuutuksia tarvitsen?................................... 4 2.1 Kuka sitten tarvitsee YEL -vakuutuksen?................................................................... 5 2.1.1 Johtava asema........................................................................................... 6 2.1.2 Perheenjäsen............................................................................................. 7 2.2 Työtulo........................................................................................................................ 7 2.3 Vakuutusmaksut......................................................................................................... 7 3 Miten työeläke muodostuu?.............................................................................................. 8 3.1 Työeläke...................................................................................................................... 8 3.1.1 Miten työeläkkeeni kerääntyy?................................................................... 9 3.2 Eläkkeen karttuminen sosiaalieduista........................................................................ 9 3.3 Elinaikakerrointa sovelletaan vuodesta 2010 alkaen.................................................. 9 3.4 Eläkkeen hakeminen................................................................................................. 10 3.5 Työskentely eläkkeen rinnalla................................................................................... 10 4 Mitä tapahtuu onnettomuuden sattuessa tai ammattisairauden iskiessä?................ 11 4.1 Maanviljelijän tapaturmavakuutus............................................................................ 11 4.2 Maatalous sivuelinkeinoineen................................................................................... 11 4.3 Vapaaehtoinen yrittäjien tapaturmavakuutus........................................................... 12 5 Päiväraha.......................................................................................................................... 13 5.1 Sairauspäiväraha sairauden yhteydessä.................................................................. 13 5.1.1 Maatalousyrittäjän sairauspäiväraha........................................................ 14 5.1.2 Yrittäjän sairauspäiväraha........................................................................ 14 5.1.3 Kelan sairauspäiväraha............................................................................ 14 5.2 Maanviljelijän tapaturma ja ammattitauti.................................................................. 15 5.2.1 Päiväraha tapaturman tai ammattitaudin sattuessa................................. 15 5.2.2 Sairausloman jatkuminen......................................................................... 16 5.2.3 Muu yrittäjätyö.......................................................................................... 16 5.2.4 Tapaturma ansiotyössä työntekijänä........................................................ 18 5.2.5 Viransijaisapu........................................................................................... 18 5.2.6 Korvausten verotus.................................................................................. 18 5.3 Yrittäjien vapaaehtoinen tapaturmavakuutus........................................................... 18 5.3.1 Päiväraha.................................................................................................. 18 5.3.2 Muut korvaukset....................................................................................... 18 5.3.3 Verotus..................................................................................................... 18 5.4 Äitiys-, isyys- ja vanhempainraha............................................................................. 18 5.4.1 Jos tulot ovat nousseet vähintään 20 %.................................................. 20 6 Yrittäjien ja maanviljelijöiden työttömyysturva.............................................................. 20 6.1 Kuka on yrittäjä?....................................................................................................... 20 6.2 Milloin yrittäjä on työtön?......................................................................................... 21 6.3 Yrityksen myyntivoiton jaksotus............................................................................... 21 2 Toukokuu 2012 Julkaisija: Österbottens Svenska Lantbrukssällskap r.f. 6.4 Milloin maatalousyrittäjä on työtön?......................................................................... 21 6.5 Mitä pitää tehdä jos jää työttömäksi?...................................................................... 21 6.6 Milloin saa tulosidonnaista päivärahaa?................................................................... 22 6.7 Työttömyyseläke....................................................................................................... 23 7 Työterveydenhuolto.......................................................................................................... 24 7.1 Yrittäjille ja maatalousyrittäjille.................................................................................. 24 7.1.1 Kustannukset........................................................................................... 25 7.2 Korvauksen hakeminen............................................................................................ 25 7.3 Maatalousyrittäjille.................................................................................................... 25 7.4 Työnantajalle............................................................................................................. 26 8 Tärkeitä linkkejä............................................................................................................... 27 Kuva: istockphoto.com Toukokuu 2012 Julkaisija: Österbottens Svenska Lantbrukssällskap r.f. 3 1 Johdanto Maatalousyrittäjän ryhtyessä maatalouden ohella muuhun yritystoimintaan hänellä on erilaisia valintamahdollisuuksia sosiaaliturvansa järjestämiseksi. Jos veroviranomainen hyväksyy sivuelinkeinosi maatalouden sivutulona, riittää kirjanpito ja maatalousyrittäjän eläkevakuutus eli MYEL-vakuutus. Jos sen sijaan sivuelinkeino on alalla jota ei hyväksytä maatalouden sivuelinkeinoksi, sinun täytyy rekisteröidä sivuelinkeinosi erikseen. Siinä tapauksessa tarvitset erillisen kirjanpidon ja yrittäjän eläkevakuutuksen eli YEL-vakuutuksen. Voit rekisteröidä sivuelinkeinon yksityisenä elinkeinonharjoittajana, avoimena yhtiönä, kommandiittiyhtiönä tai osakeyhtiönä. Ennen muun yritystoiminnan aloittamista maatalouden ohessa on tärkeää suunnitella tarkoin yritysmuoto, eläkevakuutus ja muun sosiaaliturvan järjestäminen. Maatalousyrittäjille jotka suunnittelevat sivuelinkeinon aloittamista, on tarvetta antaa tietoa valintamahdollisuuksista. Maatalousyrittäjä voi tai joutuu yhdistämään kaksi eri järjestelmää. Jos maatalousyrittäjällä on sivuelinkeino jota verotetaan elinkeinoverolain mukaan, hän tarvitsee yrittäjien eläkevakuutuksen, YEL, sivuelinkeinoaan varten ja samalla maatalousyrittäjän eläkevakuutuksen, MYEL, päätoimentuloaan eli maataloutta varten. Tämän esitteen tarkoituksena on antaa sivuelinkeinoa harjoittaville maatalousyrittäjille tietoa maatalousyrittäjien ja yrittäjien eläkevakuutuksia, maatalousyrittäjien tapaturmavakuutuksia (MATA) ja yrittäjien tapaturmavakuutuksia koskevista valintamahdollisuuksista. Esitteessä on tietoa myös työeläkkeen muodostumisesta, päivärahaoikeuksista sekä työttömyysturvasta ja työterveydenhuollosta. Esitteessä käsitellään ainoastaan sosiaaliturvaa ja lähtökohtana tässä esitteessä on että pääasiallisena toimeentulona on maatalous. Pelkästään maataloutta harjoittaville on ennestään olemassa sosiaaliturvaa koskevaa materiaalia. Esite ”Tunne sosiaaliturvasi” on elektronisessa muodossa Lantbrukssällskapet -järjestön kotisivulla www.osl.fi 2 Sivuelinkeinon aloittaminen - mitä eläkevakuutuksia tarvitsen? Jos suunnittelet yrityksen perustamista, sinun kannattaa ensin miettiä eläkevakuutusvaihtoehtoja, erityisesti jos pääelinkeinonasi on maatalous. Jos uutta sivuelinkeinoasi verotetaan maatilaverotuksessa, sivuelinkeino lasketaan maatalouden sivuelinkeinoksi, jolloin tarvitaan vain MYEL-vakuutus. 4 Toukokuu 2012 Julkaisija: Österbottens Svenska Lantbrukssällskap r.f. Kuva: istockphoto.com Suunnittelemme esimerkkinä puuverstasta maatalouden täydennykseksi. Puuverstas perustetaan avoimeksi yhtiöksi. Molemmat puolisot omistavat yhtiön. Puuverstasta verotetaan elinkeinoverotuksen mukaan, minkä vuoksi meidän on hankittava YEL-vakuutus tätä sivuelinkeinoa varten. MYEL-vakuutus on pakollinen, jos yrittäjällä on maatila ja vakuutuksen vaatimukset täyttyvät. Vaatimuksena on vähintään viisi MYEL-hehtaaria viljeltyä viljelymaata ja metsää. MYEL-vakuutus kattaa kuitenkin vain maataloustoiminnan. Ennen sivuelinkeinon aloittamista on syytä tarkastaa veroviranomaisilta hyväksytäänkö elinkeino maatalouden sivuelinkeinoksi. Jos näin on, riittää MYEL-vakuutus. Sivuelinkeino hyväksytään maatalouden sivuelinkeinoksi ainoastaan jos se liittyy maatalouteen. Toiminnassa tulee käyttää maataloudessa käytettäviä koneita tai tiloja. Sivuelinkeinon toiminnan laajuus ratkaisee myös voidaanko se hyväksyä maatalouden sivuelinkeinoksi. Jos sivuelinkeinona on esimerkiksi puuverstas ja sitä ei hyväksytä maatilaverotuksen piiriin, on otettava YEL-vakuutus, joka kattaa puuverstastoiminnan. Jos esimerkiksi työskentelee yrittäjänä ja on myös palkkatyössä, on maksettava YEL-vakuutusta, mutta palkasta on myös maksettava TyEL-vakuutusmaksua. Maatalouden piiriin hyväksytty sivuelinkeino on aina mainittava MYEL-vakuutuksessa. Jos täydentävässä toiminnassa sattuu onnettomuus, korvausasiat sujuvat helpommin, jos toiminta on mainittu vakuutuksessa. Työajan tapaturmavakuutus sisältyy automaattisesti MYEL-vakuutukseen. Sen sijaan tapaturmavakuutusta ei sisälly YEL-vakuutukseen, vaan se on tehtävä erikseen yritystoiminnan osalta. 2.1 Kuka sitten tarvitsee YEL -vakuutuksen? - - - - - Yrittäjän on otettava YEL-vakuutus, jos hän on 18–67-vuotias hän työskentelee yrityksessä yritystoiminta on jatkunut vähintään neljä kuukautta keskeytyksettä sen jälkeen, kun yrittäjä on täyttänyt 18 vuotta. työtulo on vähintään 7.105,84 € vuodessa (vuonna 2012) hänen ansiotyönsä ei kuulu muun eläkelain piiriin. Toukokuu 2012 Julkaisija: Österbottens Svenska Lantbrukssällskap r.f. 5 Sivuelinkeinoa varten valittava yhtiömuoto vaikuttaa siihen, miten ja kuka tarvitsee vakuutusta. Yksityinen Avoin yhtiö elinkeinoharjoittaja Kommandiittiyhtiö Osakeyhtiö Yrittäjän eläkevakuutus Liike- tai ammatin- Yhtiömies Vastuullinen (YEL) harjoittaja ja perheen- avoimessa yhtiömies jäsen joka yhtiössä, joka kommandiittiyhtiössä työskentelee työskentelee joka työskentelee yrityksessä mutta yrityksessä. yrityksessä. joka ei saa palkkaa. Henkilö johtavassa asemassa osake- yhtiössä, työskentelee siellä ja omistaa yksin yli 30 % osakkeista tai jolla on yksin yli 30 % äänimäärästä. Työntekijän Yrittäjän lapset Perheenjäsen joka Äänetön yhtiöjäsen eläkevakuutus jotka työskentelevät työskentelee jos tällä on palkattua työntekijöille yrityksessä ja saavat yrityksessä työtä, perheenjäsen (TyEL) palkkaa palkalla, mutta ei joka työskentelee ole yhtiömies yrityksessä palkalla, mutta ei ole yhtiömies. Osakas joka yksin tai yhdessä perheen kanssa omistaa korkeintaan puolet osakkeista. Palkkatyö. Osakkaan perheen- jäsen (ei omista osakkeita yhtiössä): palkattu työ. Eläketurvan Perheenjäsen joka Äänetön yhtiöjäsen, ulkopuolella työskentelee ilman jos tämä työskentelee palkkaa, ei ilman palkkaa. Myös yhtiömies vain pääomatuloa nostava yhtiömies. Perheenjäsen joka työskentelee ilman palkkaa ei yhtiömies. Osakas joka yksin tai yhdessä perheen kanssa omistaa korkeintaan puolet osakkeista, joka työskentelee ilman palkkaa tai nostaa vain pääomatuloa. Osakkaan perheen- jäsen (ei omista osakkeita yhtiössä): palkatonta työtä. YEL -vakuutus tulee ottaa eläkevakuutusyhtiöstä. Tämä tulee tehdä puolen vuoden kuluessa yritystoiminnan alkamisesta. Yksi YEL-vakuutus riittää vaikka yrittäjällä olisi toimintaa useissa yrityksissä. Esimerkkimme puuverstaassa, joka on avoin yhtiö, molemmilla omistajilla tulee olla YEL-vakuutus. Jos perheenjäsen työskentelee yhtiössä mutta ei ole yhtiömies, tämä henkilö tulee vakuuttaa TyEL:n mukaan palkkatyöstä. Ilman palkkaa työskentelevä on eläketurvan ulkopuolella. 2.1.1 Johtava asema Johtavassa asemassa ovat toimitusjohtaja, hallituksen jäsen ja muut vastaavassa asemassa olevat henkilöt. Myös hallituksen varajäsen tulee vakuuttaa YEL:n mukaan, jos hänellä on yhtiössä nimenkirjoitusoikeus tai jos voidaan osoittaa, että hän pitemmän aikaa, esimerkiksi vuoden, toimii varsinaisen hallituksen jäsenen tilalla. 6 Toukokuu 2012 Julkaisija: Österbottens Svenska Lantbrukssällskap r.f. 2.1.2 Perheenjäsen Perheenjäsenillä tarkoitetaan yrityksessä työskentelevän henkilön puolisoa ja avopuolisoa. Perheenjäseniä ovat myös yrittäjän lapset ja vanhemmat sekä heidän puolisonsa, jos nämä asuvat samassa taloudessa yrittäjän kanssa. Sisaruksia ei lasketa perheenjäseniksi YEL:ssä, vaikka nämä asuisivat samassa taloudessa. 2.2 Työtulo Työtulon tulee sekä maanviljelijän että yrittäjän kohdalla vastata omaa työpanosta. Sen tulee vastata palkkaa, joka maksettaisiin ulkopuoliselle henkilölle saman työn suorittamisesta. On tärkeää pitää eläkevakuutuksen työtulo oikealla tasolla, koska siihen perustuvat eläkekertymä ja kaikki sosiaaliset edut, esimerkiksi sairauspäiväraha. Voimassa olevien vakuutusten muutokset ovat voimassa hakupäivästä mutta eivät koskaan takautuvasti (MYEL ja YEL). 2.3 Vakuutusmaksut Vasta jos työtulo ylittää 39.118,22 euroa MYEL-vakuutuksessa, tämän summan yli menevä osa nousee samaan maksuprosenttiin kuin YEL-vakuutus. Tämä ilmenee oheisesta taulukosta. Näin ollen MYEL-vakuutus on siis edullinen verrattuna YEL-vakuutukseen. Yrittäjällä on siis mahdollisuus säästää rahaa, jos sivuelinkeinoa voidaan verottaa maatilalain mukaan, maatalouden sivuelinkeinona. YEL- ja MYEL-vakuutusmaksujen vertailu. YEL-maksuMYEL-maksu Vuonna 2011 Työtulo < 24.893,37 24.893,37–39.118,22 < 39.118,22 Alle 53 -vuotias yrittäjä 22,50 % 11,025 % Nousee liukuvan asteikon mukaan 22,50 % Yli 53 -vuotias yrittäjä 23,85 % 11,6865 % nousee liukuvan asteikon mukaan 23,85 % Uusi yrittäjä 25 % alennus ensimmäiset neljä vuotta Katso vuosittain päivitetyt tiedot osoitteista www.mela.fi ja www.yrityssuomi.fi. YEL-maksu on joustava. Yrittäjällä on mahdollisuus maksaa pienempää tai suurempaa vakuutusmaksua kuin mitä vahvistettu työtulo edellyttää. Tämä mahdollistaa tulevan eläkkeen parantamisen hyvinä vuosina maksamalla lisämaksua korottamatta työtuloa. Huonompina aikoina yrittäjä voi maksaa pienempää maksua alentamatta kuitenkaan vahvistettua työtuloa. Koska vahvistettu työtulo pysyy muuttumattomana, jousto ei vaikuta esimerkiksi sairauspäivärahan tasoon. Yrittäjä voi vuodeksi kerrallaan sopia vakuutusyhtiönsä kanssa jouston Toukokuu 2012 Julkaisija: Österbottens Svenska Lantbrukssällskap r.f. 7 käyttämisestä. Lisämaksu voi olla 10100 % normaalista maksusta ja pienennetty maksu 10-20 % matalampi kuin normaali maksu. Maksua ei kuitenkaan voi alentaa summaan, joka on pienempi kuin YEL-työtulon raja. Vuonna 2012 raja on 7.105,84 euroa. Lisämaksua voidaan maksaa joka vuosi, mutta alennettua maksua ainoastaan kolme kertaa 7 vuoden jakson aikana. Sinulle ei myönnetä joustavaa YEL-maksua, jos saat alennusta YEL-vakuutuksestasi uutena yrittäjänä tai jos sinulla on maksamattomia vakuutusmaksuja. MYEL-vakuutuksessa ei ole vastaavaa joustavuutta. Siinä ei voi maksaa lisämaksua tai alennettua maksua. Jos näin tapahtuu, täytyy vakuutuksen vahvistettua työtuloa muuttaa. Maksamattomat YEL- ja MYEL-maksut vähentävät kokonaistyötuloa ja vaikuttavat näin eläkkeen määrään. Toisin sanoen, siltä ajalta jolloin maksu on ollut maksamatta, ei kartu eläkettä. Yrittäjä voi valita maksaako hän maksun itse vai maksaako sen yritys. YEL- ja MYELmaksut ovat kokonaisuudessaan vähennyskelpoisia verotuksessa. Vuosittain päivitetyt tiedot löytyvät Melan tai Yritys-Suomen internet- sivuilta, www.mela. fi ja www.yrityssuomi.fi. 3 Miten työeläke muodostuu? Suomessa on kaksi lakisääteistä eläkejärjestelmää, jotka täydentävät toisiaan: ã ã Työeläke (ansioeläke) - kerätään omalla palkkatyöllä ja yrittäjätoiminnalla Kansaneläke - turvaa vähimmäistoimeentulon eläkevuosina. Eläketurva voi muodostua yhdestä tai useammasta työel&
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks
SAVE OUR EARTH

We need your sign to support Project to invent "SMART AND CONTROLLABLE REFLECTIVE BALLOONS" to cover the Sun and Save Our Earth.

More details...

Sign Now!

We are very appreciated for your Prompt Action!

x