of 29

Midland Neptune 100 käyttöohje - RXTX

Midland Neptune 100 Meri-VHF-puhelin 1 Sisällysluettelo Sisällysluettelo…
3 views29 pages
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Documenttranscript
Midland Neptune 100 Meri-VHF-puhelin 1 Sisällysluettelo Sisällysluettelo Sisällysluettelo......................................................................................................................................2 1. Turvallisuus ennen kaikkea..............................................................................................................4 1.1 Ohjeen merkintätavat............................................................................................................4 1.2 Varoitukset............................................................................................................................4 1.3 ETSI -tiedot...........................................................................................................................5 1.4 Tuotetuki...............................................................................................................................5 1.5 Ohjekirjasta...........................................................................................................................5 2. Esittely..............................................................................................................................................6 2.1 Yleistä...................................................................................................................................6 3. Säädinten ja liitäntöjen kuvaukset....................................................................................................7 3.1 Etupaneeli..............................................................................................................................7 3.2 Takapaneeli (liitännät)..........................................................................................................8 3.3 Mikrofoni..............................................................................................................................9 4. Asennus..........................................................................................................................................10 4.1 Pakkauksen sisältö..............................................................................................................10 4.2 Lähetinvastaanottimen sijoitus............................................................................................11 4.3 Lähetinvastaanottimen kiinnitys.........................................................................................12 4.4 Käyttökulman säätäminen...................................................................................................13 4.5 Antennin asennus / elektromagneettinen altistuminen........................................................13 4.6 Mikrofonin kiinnitys...........................................................................................................13 4.7 Liitännät..............................................................................................................................14 5. Käyttöohjeet...................................................................................................................................15 5.1 NEPTUNE 100:n virran kytkeminen ja katkaisu................................................................15 5.2 Äänenvoimakkuuden säätö.................................................................................................15 5.3 Kohinasalvan säätö.............................................................................................................15 5.4 Radiokanavan valinta..........................................................................................................15 5.5 Lähetys ja vastaanotto.........................................................................................................15 5.6 Korkean ja matalan lähetystehon valinta............................................................................16 5.7 Kanavan 16 pikavalinta.......................................................................................................16 5.8 Näytön valaisu.....................................................................................................................16 6. Skannaustoiminnot.........................................................................................................................17 6.1 Kanavaskannaus..................................................................................................................17 6.2 Kaksoiskuuntelu ja kolmoiskuuntelu..................................................................................17 6.3 MEM-toiminto....................................................................................................................18 7. Käyttö GPS:n kanssa......................................................................................................................19 7.1 Toiminto..............................................................................................................................19 7.2 GPS-tiedot näytöllä.............................................................................................................19 8. Digital Selective Calling (DSC).....................................................................................................20 8.1 Johdanto..............................................................................................................................20 8.2 Mobile Marine Identification Service (MMSI)...................................................................20 8.3 DSC-valikon käyttö.............................................................................................................20 8.4 Yksittäinen kutsu.................................................................................................................20 8.5 Ryhmäkutsu........................................................................................................................21 8.6 Yleinen kutsu kaikille laivoille...........................................................................................21 8.7 DSC-hätäkutsu....................................................................................................................21 2 8.8 Sijaintipyyntö......................................................................................................................22 8.9 STAND BY.........................................................................................................................22 9. DSC-kutsun vastaanottaminen.......................................................................................................23 9.1 Hätäkutsun vastaanottaminen.............................................................................................23 9.2 Yksittäinen kutsu.................................................................................................................23 10 Muokkaus......................................................................................................................................23 10.1 ”Log” (Vastaanotettujen kutsujen loki)............................................................................23 10.2 ”Dir” (MMSI-hakemisto)..................................................................................................24 10.3 GPS...................................................................................................................................24 10.4 GPS SELECT (GPS:n valinta)..........................................................................................25 10.5 ”Beep” (Ota/poista käytöstä näppäinäänet)......................................................................25 10.6 Näytön/näppäimistön taustavalo.......................................................................................25 10.7 Taajuusalueen valinta........................................................................................................25 10.8 LCD-näytön kontrasti.......................................................................................................26 10.9 MMSI (Henkilökohtaisen ja ryhmä-MMSI-koodin asettaminen)....................................26 10.10 ”ATIS” (ATIS-koodin asettaminen ja automaattisen lähetyksen aktivointi/deaktivointi) ...................................................................................................................................................26 11 Yksityiskanavien ohjelmointi ja valinta........................................................................................27 12 Huolto............................................................................................................................................27 12.1 Huolto ja varoitukset.........................................................................................................27 13 Ongelmanratkaisuopas..................................................................................................................28 3 1. Turvallisuus ennen kaikkea 1.1 Ohjeen merkintätavat Käytön helpottamiseksi, tässä ohjeessa käytetään seuraavia merkintätapoja ilmaisemaan kiireellisiä tilanteita, käytännön neuvoja ja yleistä tietoa. Tämän kaltaiset varoitukset sisältävät tärkeää tietoa, joka koskee teknisiä korjauksia, vaarallisia olosuhteita, turvallisuusvaroituksia, neuvoja ja/tai muita tärkeitä tietoja. Varoitusten huomiotta jättämisestä voi seurata vakavia ongelmia ja/tai vaurioita ja/tai vahinkoa sinulle itsellesi. Tämän kaltaiset huomautukset sisältävät käytännön neuvoja joita kannattaa noudattaa, jotta NEPTUNEsta saa irti kaiken mahdollisen. 1.2 Varoitukset 1.2a Yleiset varoitukset – Tämä laite on D-luokan digitaalisten merilaitteiden rajoitusten mukainen. Rajoitukset luotiin vahingollisten häiriöiden minimoimiseksi. – Tätä laitetta tulee käyttää vain navigointiapuna. Sen asetuksiin voivat vaikuttaa lukuisat tekijät, kuten laiteen puutteet tai rikkoontuminen, ympäröivät tekijät tai vääränlainen käyttö. – On käyttäjän vastuulla navigoida järkevästi ja riittävän hillitysti, eikä tätä laitetta saa pitää riittävän hillinnän korvikkeena. – Älä aukaise radiolaitetta mistään syystä! NEPTUNE 100:n tarkkuusmekaniikan ja elektroniikan korjaus vaativat ammattitaitoa ja erityisvälineitä; samasta syystä radion rakennetta ei tulisi koskaan muokata, koska se on valmiiksi kalibroitu parhaan toiminnan aikaansaamiseksi. Laitteen luvaton avaaminen aiheuttaa takuun raukeamisen. 1.2b Radiotaajuudet/asennus – Midland suosittelee, että noudatat radiosäteilylle altistumisen eston säädöksiä. Laitteen luvaton muuttaminen tai modifiointi voi johtaa siihen, ettei laite ole ETSI-säädösten mukainen. – Tämä VHS DSC lähetinvastaanotin generoi ja säteilyttää elektromagneettista energiaa (EME) radiotaajuudella (RF), ja siksi se täytyy asentaa käyttöpaikkaan joka on tämän ohjekirjan ohjeiden ja voimassaolevien säädösten mukainen. Näiden ohjeiden noudattamatta jättämisestä voi seurata vahinkoa sinulle itsellesi tai vaurioita laitteelle. – Älä käytä NEPTUNE 100:a ennen kuin olet liitänyt siihen toimivan antennin – vaikka NEPTUNE 100 on suojattu, käyttö ilman antennia voi vakavasti vaurioittaa lähetintä. – Älä lähetä ennen kuin olet varmistanut että antenni on oikein kytketty. Pysy lähetyksen aikana vähintään 1m etäisyydellä antennista. 1.2c Lähettimen automaattinen tunnistustoiminto (ATIS) – Tarpeen vaatiessa meri-VHF-puhelimesi voi aktivoida ATIS-toiminnon. ATIS-toiminnon voi aktivoida kun radiota käytetään Euroopan sisäisillä purjehdittavilla vesillä, missä vaaditaan tunnistetietojen automaattinen lähettäminen. Jos haluat lisätietoja, ota yhteyttä paikallisiin viranomaisiin. 4 1.2d Ympäristö – – – Kiinnitä huomiota vallitseviin olosuhteisiin – vaikka NEPTUNE 100 on suunniteltu toimimaan kaikkein vaativimmissakin olosuhteissa, on tärkeää estää laitteen altistuminen liialliselle kosteudelle tai pölylle, tai -15°C kylmemmälle tai +55°C kuumemmalle lämpötilalle. Vältä altistamasta laitetta suoralle auringonvalolle. Vältä kolauksia tai liiallista tärinää – NEPTUNE 100 on rakennettu kestämään täräyksiä ja tärinää, kunhan se on sähkölaitteiden yleisen kestokyvyn rajoissa. Älä käytä laitetta ympäristössä jossa on räjähdysvaara. Yksikin kipinä voi aiheuttaa räjähdyksen. 1.3 ETSI -tiedot ETSI (Euroopan telekommunikaatiostandardi-instituutti) on määritellyt erityiset vaatimukset (EN 301 025-2/3) meri-VHF-puhelimille joissa on ”D”-luokan DSC-toiminto. Ei saa käyttää SOLASaluksissa. 1.4 Tuotetuki Kehotamme sinua kirjoittamaan lähetinvastaanottimesi sarjanumeron muistiin. Numero lukee laitteen takapaneelissa, ja on hyödyllinen jos radiosi tarvitsee korjausta/tuotetukea tai jos se on kadonnut tai varastettu. Sarjanumero: __________________________________________________ 1.5 Ohjekirjasta Tämä ohje on kirjoitettu, jotta saisit kokonaisvaltaista, tarkkaa ja ajan tasalla olevaa tietoa NEPTUNE 100 -radiostasi. Valmistaja ei kuitenkaan vastaa laitteen käytössä sattuvista viheistä, joihin se ei voi vaikuttaa. Kuvatut laitteet ja vaihtoehdot voivat vaihdella riippuen käyttömaasta. 5 2. Esittely 2.1 Yleistä Onnittelut Midlandin NEPTUNE 100 -meri-VHF-radion valinnasta. Tämä tuote on korkealuokkainen liikuteltava meri-VHF-DSC-lähetinvastaanotin. Seuraavassa sen pääominaisuudet: – Kaikki saatavilla olevat kansainväliset kanavat asennettu – Korkea lähetysteho 25 W, joten käyttäjä voi olla yhteydessä pitkien matkojen päähän, ja matala lähetysteho 1 W, joten lyhyillä etäisyyksillä viestittäessä virrankulutus on minimoitu. – Pääasialliset komennot annettavissa mikrofonista – kanavanvaihto ja kanavan 16 valinta. – Taustavalaistu LCD-näyttö ja säädettävä kontrasti – näyttää jatkuvasti NEPTUNE 100:n parametrit ja asetukset, optimaalisesti visualisoituna. – Mahdollisuus 20 yksityisen kanavan ohjelmointiin erillisen ”PGR NEPTUNE 100” -ohjelmointilaitteen avulla. Muista, että yksityisten kanavien käyttö on kansallisen viranomaisen hallinnoimaa: tästä syystä kannattaa ottaa yhteys paikalliseen radioliikenneviranomaiseen. – Erittäin hyvä vedenkestävyys, IPX7-standardin mukainen. – Suoravalintanäppäin kanavalle 16 – välitön pääsy kanavalle 16 (yleinen hätäkanava merillä) – NMEA-yhteys – mukana tulevalla yhteysjohdolla voit helposti yhdistää lähetinvastaanottimen GPS-laiteeseen, kuten GR213 tai muu yhteensopiva GPS. Kun laitteet on yhdistetty, näyttö näyttää automaattisesti päivitettävät koordinaatit (pituus ja leveys) sekä aikatiedot. – DSC Digital Selective Calling – Parantaa turvallisuutta vesillä ja mahdollistaa pikaisten viestien automaattisen lähetyksen (lähetinvastaanotin tukee DSC-toimintoa tätä varten suunnitellun DSC-yksikön avulla, joka on ITU-R -standardin M493-11 Luokka D -vaatimusten mukainen.) – MMSI-hakemisto, mikä yksinkertaistaa DSC-viestien lähetyksen tutuille kontakteille ja näyttää kontaktin nimen näytöllä. – Kiinnitys säädettävään kehikkoon, jolloin laitteen asentoa voi säätää kaikissa olosuhteissa. – Liitäntä ulkoiseen kaiuttimeen (vaihtoehtoinen) – jotta voit kuunnella viestintää kauempana lähetinvastaanottimesta. – Parantaakseen laatua edelleen, valmistaja varaa oikeuden muuttaa yllälueteltuja ominaisuuksia ilman etukäteisilmoitusta. Voit tarkistaa päivitykset ohjeisiin osoitteesta www.cte.it tai jälleenmyyjältäsi. 6 3. Säädinten ja liitäntöjen kuvaukset 3.1 Etupaneeli 1. OFF/VOLUME-nuppi Kytkee NEPTUNE 100:n virran päälle ja pois, ja säätää kaiuttimen äänenvoimakkuutta. 2. Kohinasalpanuppi Säätää kohinasalvan tasoa (poistaa kohinan kun radio ei vastaanota signaalia). 3. 16-näppäin Tällä näppäimellä pääset nopeasti kanavalle 16. 4. HI/LOW-näppäin HI/LOW-näppäimellä voit valita korkean tai matalan lähetystehon. 5. DW-näppäin Tästä näppäimestä voit aktivoida kaksoiskuuntelutoiminnon, jolloin radio kuuntelee kahta valitsemaasi kanavaa samanaikaisesti. 6. DISTRESS-näppäin Pehmeän suojuksen alla olevalla napilla voit lähettää hätäkutsun. Hätäkutsu sisältää MMSItunnistekoodisi ja hädän luonteen. Jos radioon on kytketty GPS-laite, kutsuun sisällytetään tietoja sijainnistasi ja ajankohdasta. Hätäkutsutoiminto, tai mikään muukaan DSC-lähetystoiminto, ei ole saatavilla ennen kuin MMSI-koodi on syötetty laiteeseen. 7. MENU/SELECT-näppäin Tällä näppäimellä voit siirtyä puhelimen valikkoon ja vahvistaa valintasi. 8. T/W-näppäin Tämä näppäin aktivoi kolmoiskuuntelutoiminnon, jolloin radio kuuntelee kolmea eri kanavaa samanaikaisesti. 9. STEP/SCAN-näppäin Tällä näppäimellä voit valita kahdesta eri skannausvaihtoehdosta. 10. MEM-näppäin Tällä näppäimellä voit tallentaa valitun kanavan muistiryhmään. 11. Ylös/Alas-näppäimet ▲/▼ 7 Näillä näppäimillä voit selata valikkoa ja vaihtaa radiokanavaa. 12. Sisäinen kaiutin Takaa tulevien viestien selkeän kuuluvuuden. 3.2 Takapaneeli (liitännät) Varoitus! Virheelliset kytkennät tai oikosulut voivat vakavasti vaurioittaa NEPTUNE 100:a. Ennen kuin teet mitään kytkentöjä, katso kyseinen kohta ohjekirjasta. 1. Antenniliitäntä SO 239-liittimeen kytketään sopiva antenni. 2. Virtajohto Punamusta johto tulee kytkeä 12 Vdc:n virtalähteeseen (punainen on positiivinen). 3. Liitäntä ulkoiselle lisäkaiuttimelle Tähän liitäntään voit tarvittaessa liittää sopivan ulkoisen kaiuttimen. 4. GPS-liitäntä Tähän voit liittää valinnaisen GPS-vastaanotinmoduulin ”GR213” cod. C833 (tai muu yhteensopiva vastaanotin), jolla voit saada, katsella ja lähettää (DSC:n kanssa) nykyisen sijaintiin ja aikaan liittyviä tietoja. 8 3.3 Mikrofoni 1. Ylös ja Alas -näppäimet Näillä kahdella näppäimellä voit vaihtaa radiokanavaa. Ylös selaa viritettyjä meriradio
Advertisement
MostRelated
View more
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks
SAVE OUR EARTH

We need your sign to support Project to invent "SMART AND CONTROLLABLE REFLECTIVE BALLOONS" to cover the Sun and Save Our Earth.

More details...

Sign Now!

We are very appreciated for your Prompt Action!

x