of 21

Neum, 18-20 septembar 2014.godine

Title: Slide 1 Author: A K Last modified by: dell Document presentation format: On-screen Show (4:3) Other titles: Arial Calibri Courier New Wingdings Times New Roman ...
0 views21 pages
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Documenttranscript
Title: Neum, 18-20 septembar 2014.godine 1 XVII MEÐUNARODNI SIMPOZIJ FEB U SUSRET PROMJENAMA POSLJEDICE NEAŽURIRANJA MRS I MSFI U BIH Prof. dr Meliha Bašic Doc. dr Ševala Isakovic-Kaplan Neum, 18-20 septembar 2014.godine 2 Zakon o racunovodstvu i reviziji BiHSlužbene novine BIH broj 42/04
 • Ovim zakonom se
 • utvrduju obavezni standardi racunovodstva i revizije, ukljucujuc i kodeks profesionalne etike za profesionalne racunovode i revizore koji se obavezno primjenjuju na cijeloj teritoriji Bosne i Hercegovine,..., ureduje osnivanje nezavisne komisije za racunovodstvo i reviziju BiH, koja ce nadgledati primjenu standarda i vršiti druge poslove u skladu sa ovlaštenjima iz ovog zakona, za cijelu teritoriju BiH.
 • (Clan 1) 2 3 Zakon o racunovodstvu i reviziji BIH Službene novine BIH broj 42/04
 • Racunovodstveni standardi koji se primjenjuju na cijeloj teritoriji BiH su
 • a) medunarodni racunovodstveni standardi (IAS), odnosno medunarodni standardi finansijskog izvještavanja (IFRS)
 • b) prateca uputstva, objašnjenja i smjernice koje donosi Odbor za medunarodne racunovodstvene standarde (IASB).
 • (Clan 2) 3 4 Zakon o racunovodstvu i reviziji BiH Službene novine BIH broj 42/04
 • Komisija prevodi i objavljuje standarde, prateca uputstva, objašnjenja i smjernice i nacela profesionalne etike...
 • (Clan 3)
 • 4 5 Zakon o racunovodstvu i reviziji u FBiH Službene novine FBIH broj 83/09
 • Racunovodstveni i revizorski standardi su standardi, prateca uputstva, objašnjenja i smjernice, principi profesionalne etike iz clana 33. ovog Zakona objavljeni od strane Komisije, a koji su obavezni za cjelokupnu racunovodstvenu i revizorsku profesiju u Federaciji Bosne i Hercegovine, Republike Srpske i Brcko Distrikta Bosne i Hercegovine.
 • (Clan 2) 5 6 Zakon o racunovodstvu i reviziji RS Službeni glasnik RS 36/09 i 52/11
 • Racunovodstveni i revizijski standardi su standardi, uputstva, objašnjenja, smjernice i nacela definisana ovim zakonom, objavljena od Komisije za racunovodstvo i reviziju BiH ili drugog profesionalnog tijela koje ima saglasnost ove komisije.
 • (Clan 2)
 • 6 7 Odluka o objavljivanju MSFI Upravni odbor Saveza racunovoda, revizora i finansijskih radnika FBiH , 28.04.2010.
 • OBJAVLJENI MSFI
 • MSFI 1 Prva primjena Medunarodnih standarda finansijskog izvještavanja
 • MSFI 2 Placanje temeljeno na dionicama
 • MSFI 3 Poslovna spajanja
 • MSFI 4 Ugovori o osiguranju
 • MSFI 5 Dugotrajna imovina namijenjena prodaji i prestanak poslovanja
 • MSFI 6 Istraživanje i procjena mineralnih resursa
 • MSFI 7 Finansijski instrumenti Objavljivanje
 • MSFI 8 Poslovni segmenti
 • 7 8 Odluka o objavljivanju MSFI Upravni odbor Saveza racunovoda, revizora i finansijskih radnika FBiH , 28.04.2010. 8 9 Pregled izmjena MSFI. MSFI MSFI Prvo izdanje Prvo izdanje Revidiranja do 2010. Revidiranja do 2010. Revidiranje od 2010. Revidiranje od 2010. MSFI MSFI Objava Primjena Objava Primjena Objava Primjena MSFI 1 Prva primjena Medunarodnih standarda finansijskog izvještavanja 2003 01/01/2004 2005 01/01/2006 01/2010 01/07/2010 MSFI 1 Prva primjena Medunarodnih standarda finansijskog izvještavanja 2003 01/01/2004 05/2008 01/01/2009 05/2010 01/01/2011 MSFI 1 Prva primjena Medunarodnih standarda finansijskog izvještavanja 2003 01/01/2004 11/2008 01/07/2009 12/2010 01/07/2011 MSFI 1 Prva primjena Medunarodnih standarda finansijskog izvještavanja 2003 01/01/2004 07/2009 01/01/2010 03/2012 01/01/2013 MSFI 1 Prva primjena Medunarodnih standarda finansijskog izvještavanja 2003 01/01/2004 07/2009 01/01/2010 05/2012 01/01/2013 MSFI 1 Prva primjena Medunarodnih standarda finansijskog izvještavanja 2003 01/01/2004 07/2009 01/01/2010 12/2013 - MSFI 2 Placanja po osnovu dionica 2004 01/01/2005 2008 01/01/2009 12/2013 01/07/2014 MSFI 2 Placanja po osnovu dionica 2004 01/01/2005 04/2009 01/07/2009 12/2013 01/07/2014 MSFI 2 Placanja po osnovu dionica 2004 01/01/2005 06/2009 01/01/2010 12/2013 01/07/2014 MSFI 3 Poslovne kombinacije 2004 31/03/2004 2008 01/07/2009 05/2010 01/07/2010 MSFI 3 Poslovne kombinacije 2004 31/03/2004 2008 01/07/2009 12/2013 01/07/2014 MSFI 4 Ugovori o osiguranju 2004 01/01/2005 2005 01/01/2006 - - MSFI 5 Dugotrajna imovina namijenjena prodaji i obustavljeno poslovanje 2004 01/01/2005 05/2008 01/07/2009 - - MSFI 5 Dugotrajna imovina namijenjena prodaji i obustavljeno poslovanje 2004 01/01/2005 04/2009 01/01/2010 - - MSFI 6 Istraživanje i vrednovanje mineralnih resursa 2004 01/01/2006 - - - - MSFI 7 Finansijski instrumenti objavljivanje 2005 01/01/2007 05/2009 01/01/2009 05/2010 01/01/2011 MSFI 7 Finansijski instrumenti objavljivanje 2005 01/01/2007 05/2009 01/01/2009 10/2010 01/07/2011 MSFI 7 Finansijski instrumenti objavljivanje 2005 01/01/2007 05/2009 01/01/2009 12/2011 01/01/2013 MSFI 7 Finansijski instrumenti objavljivanje 2005 01/01/2007 05/2009 01/01/2009 12/2011 01/01/2015 MSFI 7 Finansijski instrumenti objavljivanje 2005 01/01/2007 05/2009 01/01/2009 11/2013 U vezi sa primjenonom MSFI 9 MSFI 8 Poslovni segmenti 2006 01/01/2009 04/2009 01/01/2010 12/2013 01/07/2014 9 10 Pregled izmjena MSFI. MSFI MSFI Prvo izdanje Prvo izdanje Revidiranja Revidiranja MSFI MSFI Objava Primjena Objava Primjena MSFI 9 Finansijski instrumenti (klasificiranje i mjerenje finansijskih sredstava) 08/2009 01/01/2013 10/2010 01/01/2013 MSFI 9 Finansijski instrumenti (klasificiranje i mjerenje finansijskih sredstava) 08/2009 01/01/2013 12/2011 01/01/2015 MSFI 9 Finansijski instrumenti (klasificiranje i mjerenje finansijskih sredstava) 08/2009 01/01/2013 11/2013 - MSFI 9 Finansijski instrumenti (klasificiranje i mjerenje finansijskih sredstava) 08/2009 01/01/2013 07/2014 01/01/2018 MSFI 10 Konsolidovani finansijski izvještaji 05/2011 01/01/2013 06/2012 01/01/2013 MSFI 10 Konsolidovani finansijski izvještaji 05/2011 01/01/2013 10/2012 01/01/2014 MSFI 10 Konsolidovani finansijski izvještaji 05/2011 01/01/2013 09/2014 01/01/2016 MSFI 11 Zajednicki poduhvati 05/2011 01/01/2013 06/2012 01/01/2013 MSFI 11 Zajednicki poduhvati 05/2011 01/01/2013 05/2014 01/01/2016 MSFI 12 Objavljivanje udjela u drugim subjektima 05/2011 01/01/2013 06/2012 01/01/2013 MSFI 12 Objavljivanje udjela u drugim subjektima 05/2011 01/01/2013 10/2012 01/01/2014 MSFI 13 Mjerenje fer vrijednosti 05/2011 01/01/2013 12/2013 01/07/2014 MSFI 14 Razgranicenja 01/2014 01/01/2016 - - MSFI 15 Prihodi od ugovora sa kupcima 05/2014 01/01/2017 - - 10 11 Pregled izmjena MRS. MRS MRS Prvo izdanje Prvo izdanje Revidiranja do 2010. Revidiranja do 2010. Revidiranje od 2010. Revidiranje od 2010. MRS MRS Objava Primjena Objava Primjena Objava Primjena MRS 1 Prezentacija finansijskih izvještaja 2003 01/01/2005 2005 01/01/2007 05/2010 01/01/2011 MRS 1 Prezentacija finansijskih izvještaja 2003 01/01/2005 2007 01/01/2009 06/2011 01/07/2012 MRS 1 Prezentacija finansijskih izvještaja 2003 01/01/2005 2008 01/01/2009 05/2012 01/01/2013 MRS 1 Prezentacija finansijskih izvještaja 2003 01/01/2005 05/2008 01/01/2009 05/2012 01/01/2013 MRS 1 Prezentacija finansijskih izvještaja 2003 01/01/2005 04/2009 01/01/2010 05/2012 01/01/2013 MRS 2 Zalihe 2003 01/01/2005 - - - - MRS 7 Izvještaj o novcanim tokovima 1992 01/01/1994 4/2009 01/01/2010 - - MRS 8 Racunovodstvene politke, promjene racunovodstvenih procjena i greške 2003 01/01/2005 - - - - MRS 10 Dogadaji nakon izvještajnog perioda 2003 01/01/2005 - - - - MRS 11 Ugovori o izgradnji 1993 01/01/1995 - - - - MRS 12 Porez na dobit 1996 01/01/1998 - - 12/2010 01/01/2012 MRS 16 Nekretnine, postrojenja i oprema 2003 01/01/2005 05/2008 01/01/2009 05/2012 01/01/2013 MRS 16 Nekretnine, postrojenja i oprema 2003 01/01/2005 05/2008 01/01/2009 12/2013 01/07/2014 MRS 16 Nekretnine, postrojenja i oprema 2003 01/01/2005 05/2008 01/01/2009 05/2014 01/01/2016 MRS 16 Nekretnine, postrojenja i oprema 2003 01/01/2005 05/2008 01/01/2009 06/2014 01/01/2016 MRS 17 Najmovi 2003 01/01/2005 04/2009 01/01/2010 - - MRS 18 Prihodi 1993 01/01/1995 1998 01/01/2001 - - MRS 19 Primanja zaposlenih 1998 01/01/1999 2004 01/01/2006 06/2011 01/01/2013 MRS 19 Primanja zaposlenih 1998 01/01/1999 05/2008 01/01/2009 11/2013 01/07/2014 11 12 Pregled izmjena MRS. MRS MRS Prvo izdanje Prvo izdanje Revidiranja do 2010. Revidiranja do 2010. Revidiranje od 2010. Revidiranje od 2010. MRS MRS Objava Primjena Objava Primjena Objava Primjena MRS 20 Državne donacije i objavljivanje državne pomoci 1983 01/01/1984 2008 01/01/2009 - - MRS 21 Efekti promjena kurseva stranih valuta 2003 01/01/2005 11/2005 01/012005 - - MRS 23 Troškovi pozajmljivanja 2007 01/01/2009 05/2008 01/01/2009 - - MRS 24 Objavljivanje povezanih strana 2003 01/01/2005 11/2009 01/01/2011 12/2013 01/07/2014 MRS 26 Racunovodstvo i izvještavanje planova i penzionih fondova 1987 01/01/1988 - - - - MRS 27 Konsolidovani i odvojeni finansijski izvještaji - Odvojeni finansijski izvještaji (2011) 2003 01/01/2005 2008 01/01/2009 05/2010 01/07/2010 MRS 27 Konsolidovani i odvojeni finansijski izvještaji - Odvojeni finansijski izvještaji (2011) 2003 01/01/2005 2008 01/07/2009 05/2011 01/01/2013 MRS 27 Konsolidovani i odvojeni finansijski izvještaji - Odvojeni finansijski izvještaji (2011) 2003 01/01/2005 2008 01/07/2009 10/2012 01/01/2014 MRS 27 Konsolidovani i odvojeni finansijski izvještaji - Odvojeni finansijski izvještaji (2011) 2003 01/01/2005 2008 01/07/2009 08/2014 01/01/2016 MRS 28 Ulaganja u pridružene subjekte 2003 01/01/2005 2008 01/01/2009 - - MRS 28 Ulaganja u pridružene subjekte 2003 01/01/2005 2008 01/07/2009 - - MRS 29 Finansijsko izvještavanje u hiperinflacionim ekonomijama 1989 01/01/1990 2008 01/01/2009 - - 12 13 Pregled izmjena MRS. MRS MRS Prvo izdanje Prvo izdanje Revidiranja do 2010. Revidiranja do 2010. Revidiranje od 2010. Revidiranje od 2010. MRS MRS Objava Primjena Objava Primjena Objava Primjena MRS 31 Udjeli u zajednickim poduhvatima 2008 01/01/2009 2008 01/01/2009 - - MRS 31 Udjeli u zajednickim poduhvatima 2008 01/01/2009 2008 01/07/2009 - - MRS 32 Finansijski instrumenti prezentacija 2003 01/01/2005 2005 01/01/2007 12/2011 01/01/2014 MRS 32 Finansijski instrumenti prezentacija 2003 01/01/2005 2008 01/01/2009 05/2012 01/01/2013 MRS 32 Finansijski instrumenti prezentacija 2003 01/01/2005 2009 01/02/2010 05/2012 01/01/2013 MRS 33 Zarade po dionici 2003 01/01/2005 - - - - MRS 34 Finansijsko izvještavanje za periode tokom godine 1998 01/07/1999 - - 05/2010 01/01/2011 MRS 34 Finansijsko izvještavanje za periode tokom godine 1998 01/07/1999 - - 02/2012 01/01/2013 MRS 36 Umanjenje vrijednosti sredstava 2004 31/03/2004 05/2008 01/01/2009 05/2013 01/01/2014 MRS 36 Umanjenje vrijednosti sredstava 2004 31/03/2004 04/2009 01/01/2010 05/2013 01/01/2014 MRS 37 Rezervisanja, potencijalne obaveze i potencijalna sredstva 1998 01/07/1999 - - - - MRS 38 Nematerijalna sredstva 2004 31/03/2004 05/2008 01/01/2009 12/2013 01/07/2014 MRS 38 Nematerijalna sredstva 2004 31/03/2004 04/2009 01/07/2009 05/2014 01/01/2016 MRS 39 Finansijski instrumenti priznavanje i mjerenje 2003 01/01/2005 2004 01/01/2005 06/2013 01/01/2014 MRS 39 Finansijski instrumenti priznavanje i mjerenje 2003 01/01/2005 2004 01/01/2006 11/2013 U vezi sa primjenom MSFI 9 MRS 39 Finansijski instrumenti priznavanje i mjerenje 2003 01/01/2005 2005 01/01/2006 11/2013 U vezi sa primjenom MSFI 9 MRS 39 Finansijski instrumenti priznavanje i mjerenje 2003 01/01/2005 05/2008 01/01/2009 11/2013 U vezi sa primjenom MSFI 9 MRS 39 Finansijski instrumenti priznavanje i mjerenje 2003 01/01/2005 07/2008 01/07/2009 11/2013 U vezi sa primjenom MSFI 9 MRS 39 Finansijski instrumenti priznavanje i mjerenje 2003 01/01/2005 03/2009 30/06/2009 11/2013 U vezi sa primjenom MSFI 9 MRS 39 Finansijski instrumenti priznavanje i mjerenje 2003 01/01/2005 04/2009 01/01/2010 11/2013 U vezi sa primjenom MSFI 9 MRS 40 Ulaganja u nekretnine 2003 01/01/2005 05/2008 01/01/2009 12/2013 01/07/2014 MRS 41 Poljoprivreda 2008 01/01/2009 - - 06/2014 01/01/2016 13 14 Racunovdostvo kao informacioni sistem
 • Izvor informacija o
 • Stanju i rezultatu poslovanja preduzeca
 • Poslovnim promjenama koje su dovele do iskazanog stanja i rezultata poslovanja preduzeca
 • Temelj je poslovnog planiranja menadžmenta
 • Obezbjeduje podlogu za analizu provedenih aktivnosti preduzeca i ostvarenog imovinskog stanja i rezultata poslovanja preduzeca
 • Predmet je redovnog racunovodstvenog nadzora i drugih oblika provjere i
 • Predstavlja osnovu za poslovno odlucivanje u preduzecu.
 • 15 Korisnici finansijskih izvještaja 16 Opci aksiomi važnosti i vrijednosti uskladenosti finansijskog izvještavanja sa odredbama MSFI i MRS
 • podizanje nivoa kredibiliteta finansijskih izvještaja
 • postizanje uporedivosti finansijskih izvještaja
 • podizanje nivoa razumljivosti finansijskih izvještaja
 • podizanje nivoa kvaliteta informacija prezentiranih u finansijskim izvještajima.
 • 17 Posljedice neažuriranja MSFI i MRS u FBiH
 • direktno i indirektno umanjen kredibilitet finansijskih izvještaja BH preduzeca
 • ogranicana mogucnost komparacije stanja i uspjeha poslovanja BH kompanija sa inostranim kompanijama
 • otežana pa cak i onemogucana izrada i prezentacija kvalitetnih finansijskih izvještaja.
 • 18 Problemi finansijskog izvještavanja u FBiH
 • Neažuriranje MRS-ova i MSFI-ova za potrebe primjene u finansijskom izvještavanju preduzeca u BiH
 • Nedovoljno teorijsko izucavanje MSFI-ova i MRS-ova
 • Neadekvatna i nepotpuna primjena svih odredbi MSFI-ova i MRS-ova u praksi privrednih društava u BiH
 • Neadekvatna i nepotpuna zakonska rješenja za oblast finansijskog izvještavanja
 • Nedovoljna educiranost korisnika finansijskih izvještaja, u pogledu svrhe i korisnosti finansijskih izvještaja za potrebe poslovnog odlucivanja.
 • 19 Nužnost ažuriranja MRS i MSFI u FBiH
 • Upravljanje poslovanjem preduzeca, nije moguce zamisliti bez odgovarajuce informacijske podloge.
 • Finansijski izvještaji su baza za izracunavanje velikog broja pokazatelja uspješnosti poslovanja preduzaca.
 • Kvalitetno finansijsko izvještavanje privrednih subjekata je važno za jacanje povjerenja.
 • Zakonskim rješenjem potrebno je utemeljiti obavezu kontinuiranog uskladivanja zakonodavnog okvira unutar zemlje sa odredbama MSFI-ova i MRS-ova.
 • 20 Hvala na pažnji!
  Advertisement
  MostRelated
  View more
  We Need Your Support
  Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

  Thanks to everyone for your continued support.

  No, Thanks
  SAVE OUR EARTH

  We need your sign to support Project to invent "SMART AND CONTROLLABLE REFLECTIVE BALLOONS" to cover the Sun and Save Our Earth.

  More details...

  Sign Now!

  We are very appreciated for your Prompt Action!

  x