of 11

Osa-aikaeläke

HELSINGIN KAUPUNKI HENKILÖSTÖKESKUS Henkilöstöpolitiikka Leena Mattheiszen OHJE 1 14.2.2013 Jakelussa mainituille…
2 views11 pages
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Documenttranscript
HELSINGIN KAUPUNKI HENKILÖSTÖKESKUS Henkilöstöpolitiikka Leena Mattheiszen OHJE 1 14.2.2013 Jakelussa mainituille OSA-AIKAELÄKEJÄRJESTELYISTÄ Tämä ohje korvaa henkilöstökeskuksen 28.9.2010 antaman ohjeen ja on voimassa enintään 31.12.2022 saakka. Osa-aikaeläkettä koskevat muutokset on merkitty pystyviivalla. Sisällysluettelo 1 Osa-aikaeläke …………………………………………………………………………………….. 2 1.1 Yleistä ……………………………………………………………………………………….. 2 1.2 Osa-aikaeläkkeen saamisen edellytykset ……………………………………………….. 2 1.3 Osa-aikaeläkkeen määrä ………………………………………………………………….. 3 1.4 Osa-aikaeläkkeen vaikutus vanhuuseläkkeeseen ……………………………………… 3 1.5 Osa-aikaeläkkeen kustannukset ………………………………………………………….. 4 1.6 Osa-aikaeläkkeen hakeminen …………………………………………………………….. 4 2 Osa-aikaeläkkeelle siirtymisen edellytykset …………………………………………………… 4 3 Tehtäväjärjestelyt ja päätöksenteko ……………………………………………………………. 5 4 Osa-aikaeläkkeellä olevan palvelussuhteen ehdot ……………………………………………. 6 4.1 Osa-aikatyön ansio ………………………………………………………………………… 6 4.2 Työaika ………………………………………………………………………………………. 7 4.3 Ylityön tekeminen ja ylityökorvaukset ……………………………………………………. 9 4.4 Vuosiloma …………………………………………………………………………………… 9 4.5 Sairausloma ja työtapaturmaloma ………………………………………………………. 10 4.6 Muu virka- ja työvapaa …………………………………………………………………… 10 5 6 7 Työterveyshuollon palvelujen käyttöoikeus ……………………………………………………10 Voimassa olevat päätökset ja ohjeet ………………………………………………………….. 10 Lisätiedot …………………………………………………………………………………………. 11 Postiosoite PL 4500 00099 Helsingin kaupunki a href= /cdn-cgi/l/email-protection class= __cf_email__ data-cfemail= 244c414a4f4d484b57504b4f41574f5157644c41480a424d [email protected] /a Käyntiosoite Ensi linja 1 Helsinki 53 http://www.hel.fi/ Puhelin +358 9 310 1611 Faksi +358 9 310 37952 Tilinro 800012-62637 Y-tunnus 0201256-6 Alv.nro FI02012566 HELSINGIN KAUPUNKI HENKILÖSTÖKESKUS Henkilöstöpolitiikka Leena Mattheiszen OHJE 2 14.2.2013 1 Osa-aikaeläke 1.1 Yleistä Osa-aikaeläke antaa mahdollisuuden keventää työmäärää ja siirtyä kokoaikatyöstä osa-aikatyöhön viimeisinä työssäolovuosina ennen vanhuuseläkkeelle siirtymistä. Osa-aikaeläke-järjestelyllä voidaan myös vähentää työkyvyn alenemaan perustuvien varhaiseläkkeiden työnantajalle aiheuttamia lisäkustannuksia. Osa-aikaeläkkeellä ansiot muodostuvat osa-aikatyön palkasta ja osaaikaeläkkeestä. Osa-aikatyössä voi jatkaa halutessaan 68 -vuotiaaksi saakka. Osa-aikaeläkkeellä oleva voi palata kokoaikatyöhön vain sopimalla siitä työnantajan kanssa. Myös ammatillisen eläkeikäjärjestelmän valinnut henkilö voi jäädä osaaikaeläkkeelle. Osa-aikaeläkkeelle jääminen merkitsee sitä, että vanhan eläkeikäjärjestelmän valinta raukeaa ja henkilökohtainen vanhuuseläkeikä on se, mikä se olisi ollut, jos valintaa ei olisi tehty. 1.2 Osa-aikaeläkkeen saamisen edellytykset Kaupungin palveluksesta voi jäädä osa-aikaeläkkeelle, kun  on täyttänyt 60 vuotta  vuonna 1954 tai sen jälkeen syntynyt on täyttänyt 61 vuotta  siirtyy kokoaikatyöstä osa-aikatyöhön,  on ollut kuntatyössä vähimmäisajan,  on sopinut osa-aikatyön järjestelyistä työnantajan kanssa,  ei saa muuta lakisääteistä eläkettä. Perhe-eläke ei kuitenkaan estä osa-aikaeläkkeen saamista. Kokoaikatyön edellytykset:  Postiosoite PL 4500 00099 Helsingin kaupunki a href= /cdn-cgi/l/email-protection class= __cf_email__ data-cfemail= f59d909b9e9c999a86819a9e90869e8086b59d9099db939c [email protected] /a Käyntiosoite Ensi linja 1 Helsinki 53 http://www.hel.fi/ henkilö on ollut välittömästi ennen osa-aikatyöhön siirtymistä yhdenjaksoisesti kuusi kuukautta kokoaikatyössä, jossa ansio yltää vahvistettuun vähimmäismäärään kuu- Puhelin +358 9 310 1611 Faksi +358 9 310 37952 Tilinro 800012-62637 Y-tunnus 0201256-6 Alv.nro FI02012566 HELSINGIN KAUPUNKI HENKILÖSTÖKESKUS Henkilöstöpolitiikka Leena Mattheiszen OHJE 3 14.2.2013 kaudessa ja  osa-aikaeläkkeelle siirtymistä edeltäneiden viiden kalenterivuoden aikana on ansainnut kunnallisista palvelussuhteista vähintään kolmena vuotena vahvistetun vuosittaisen vähimmäismäärän. Osa-aikaeläke ei voi alkaa sairauslomalla. 1.3 Osa-aikaeläkkeen määrä Osa-aikaeläkkeen määrä on eläkepalkan (vakiintuneen ansiotason) ja osa-aikatyön palkan erotus jaettuna kahdella, kuitenkin enintään 75 prosenttia henkilölle karttuneiden työeläkkeiden yhteismäärästä. Tämä ehto voi rajoittaa osa-aikaeläkkeen määrää, jos työhistoria on lyhyt ja työeläkettä on siksi kertynyt vähän. Osa-aikaeläkelaskelmassa otetaan huomioon osa-aikatyön ansiona varsinaisen palkan lisäksi verolliset luontoisedut esim. asuntoetu ja asiointilippu, lomaraha, tulospalkkio ja muut palkkaukseen kuuluvat erilliset lisät. Jos työntekijällä on samanaikaisesti useampia rinnakkaisia kunnallisia tai muita palvelussuhteita, eläkkeen määrä lasketaan käyttäen yhteenlaskettuja ansiotuloja sekä kokoaikatyön että osa-aikatyön osalta. 1.4 Osa-aikaeläkkeen vaikutus vanhuuseläkkeeseen Osa-aikaeläkkeellä olo pienentää aina vanhuuseläkkeen määrää. Osa-aikatyöstä karttuu eläkettä samoilla prosenteilla kuin kokoaikatyöstä eli 1,9 % vuodessa 53 – 62 -vuotiaille (2 % / vuosi, jos henkilö on täyttänyt 55 vuotta ennen 31.12.2004) ja 4,5 % / vuosi 63 – 67vuotiaille. Ansion alenemasta karttuu eläkettä 2 % vuodessa vuonna 1946 ja sitä ennen syntyneille. Vuonna 1947 - 1952 syntyneille karttuu eläkettä 0,75 % vuodessa (1 % vuodessa 1947 - 1951 syntyneille, jotka jäävät ensimmäisen kerran osa-aikaeläkkeelle 60 vuoden iän täyttämisen jälkeen). Vuonna 1953 ja sen jälkeen syntyneille ei kerry eläkettä ansion alenemasta. Postiosoite PL 4500 00099 Helsingin kaupunki a href= /cdn-cgi/l/email-protection class= __cf_email__ data-cfemail= 4028252e2b292c2f33342f2b25332b35330028252c6e2629 [email protected] /a Käyntiosoite Ensi linja 1 Helsinki 53 http://www.hel.fi/ Puhelin +358 9 310 1611 Faksi +358 9 310 37952 Tilinro 800012-62637 Y-tunnus 0201256-6 Alv.nro FI02012566 HELSINGIN KAUPUNKI HENKILÖSTÖKESKUS Henkilöstöpolitiikka Leena Mattheiszen OHJE 4 14.2.2013 1.5 Osa-aikaeläkkeen kustannukset Osa-aikaeläkkeelle siirtyvästä henkilöstä työnantajalle ei tule erillistä eläkemaksua eläkkeelle jäännin yhteydessä. Työnantaja maksaa eläkelaitokselle työnantajan eläkemaksun osa-aikatyön palkasta saman prosentin mukaan kuin kokopäivätyössä olevistakin. 1.6 Osa-aikaeläkkeen hakeminen Osa-aikaeläkettä haetaan sähköisellä hakemuslomakkeella Kevasta. Sähköisen hakemuksen tekemisen vaihtoehdot:  Eläkkeen hakija käy tekemässä eläkehakemuksen Kevassa, Unioninkatu 43, 1. kerros. Hakijalla tulee olla mukana hakemukseen liitettävä OE- liite, joka sisältää työnantajan allekirjoittaman ilmoituksen osa-aikatyön alkamisesta, ansioista ja työajoista.  Jos virastossa tai liikelaitoksessa on oma eläkeasiamies, hakemus voidaan tehdä hänen kanssaan.  Eläkehakemus tehdään henkilöstökeskuksen eläkeneuvonnassa, jonne tulee varata aika, puh. 310 37974 ja 310 37972. 2 Osa-aikaeläkkeelle siirtymisen edellytykset Osa-aikaeläke edellyttää aina osa-aikaisen tehtävän löytymistä. Ehdotonta oikeutta osa-aikatyöhön ja osa-aikaeläkkeelle siirtymiseen ei ole. Jos esimiesasemassa oleva jää osa-aikaeläkkeelle, hän ei voi jatkaa esimiestehtävässä, vaan hänelle järjestetään koulutustaan ja kokemustaan vastaavaa projekti- tai muuta työtä. Osa-aikatyöjärjestelyä suunniteltaessa tulee esimiehen ottaa huomioon kunkin työyksikön toiminnalliset edellytykset selviytyä tehtävistään. Mahdollisuuksien mukaan otetaan huomioon myös henkilön toiveet osa-aikatyön järjestelystä. Työyhteisön kanssa on etukäteen hyvissä ajoin suunniteltava osa-aikatyötä koskevat järjestelyt ja sen vaikutukset työyhteisössä. Postiosoite PL 4500 00099 Helsingin kaupunki a href= /cdn-cgi/l/email-protection class= __cf_email__ data-cfemail= 630b060d080a0f0c10170c080610081610230b060f4d050a [email protected] /a Käyntiosoite Ensi linja 1 Helsinki 53 http://www.hel.fi/ Puhelin +358 9 310 1611 Faksi +358 9 310 37952 Tilinro 800012-62637 Y-tunnus 0201256-6 Alv.nro FI02012566 HELSINGIN KAUPUNKI HENKILÖSTÖKESKUS Henkilöstöpolitiikka Leena Mattheiszen OHJE 5 14.2.2013 Useimmat osa-aikaeläkkeellä olevat työskentelevät osa-aikaisina entisissä tehtävissään. Esimiehen kanssa tulee selvittää osa-aikatyön mahdollisuudet omassa työyksikössä. Jos osa-aikatyö ei järjesty omassa työyksikössä tai henkilö haluaa siirtyä muualle, on hänen itse selvitettävä osa-aikatyömahdollisuudet joko omassa virastossa tai liikelaitoksessa tai muualla kaupungin organisaatiossa tai kaupungin ulkopuolella. Esimiehen tulee mahdollisuuksien mukaan auttaa uuden työn löytämisessä. Osa-aikaeläkkeelle aikovan tulee mahdollisuuksien mukaan ilmoittaa aikomuksistaan esimiehelleen vähintään kuusi kuukautta ennen suunnittelemaansa eläkkeelle siirtymisajankohtaa. 3 Tehtäväjärjestelyt ja päätöksenteko Osa-aikaeläkkeelle siirtyvän työntekijän kanssa tehdään uusi työsopimus osa-aikatyöstä. Työsopimuslomakkeen kohtaan lisätiedot on syytä kirjata osa-aikatyön olennaiset ehdot, kuten työajan jaksotus osaaikatyön alkaessa. Osa-aikaeläkkeelle siirtyvälle viranhaltijalle myönnetään osittaista palkatonta virkavapaata osa-aikaeläkkeellä oloa varten. Virkavapaa myönnetään kuukauden ensimmäisestä päivästä lukien enintään siihen saakka, kunnes viranhaltija täyttää 68 vuotta. Jos osa-aikaeläkeläinen alkaa hoitaa toisia tehtäviä (toista vakanssia), hänen on haettava ero kokoaikaisesta tehtävästään ja asiasta on tehtävä eropäätös. Osa-aikaeläkejärjestelyn yhteydessä on tarpeen aina tarkastella uudelleen myös tehtävien sisältö. Vapautuvia tehtäviä hoitamaan ei tule automaattisesti ottaa uutta henkilöä, vaan ensin tulee selvittää, onko mahdollista jakaa tehtävät uudelleen työyksikön sisällä. Esimiehellä on aina velvollisuus perustella uuden henkilön tarve. Tehtävä täytetään normaalia täyttölupamenettelyä noudattaen. Työjärjestelyt on sovittava siten, että osa-aikaeläkkeelle siirtyvällä on työaikaan nähden kohtuullinen työmäärä (ei tee kokopäivätyötä osaaikaisena ja toisaalta varmistetaan, että työtä on riittävästi). Sijaisuuskysymykset ja tiedonkulkuun liittyvät asiat on syytä sopia etukäteen. Postiosoite PL 4500 00099 Helsingin kaupunki a href= /cdn-cgi/l/email-protection class= __cf_email__ data-cfemail= 3c545952575550534f485357594f57494f7c545950125a55 [email protected] /a Käyntiosoite Ensi linja 1 Helsinki 53 http://www.hel.fi/ Puhelin +358 9 310 1611 Faksi +358 9 310 37952 Tilinro 800012-62637 Y-tunnus 0201256-6 Alv.nro FI02012566 HELSINGIN KAUPUNKI HENKILÖSTÖKESKUS Henkilöstöpolitiikka Leena Mattheiszen OHJE 6 14.2.2013 Jos kysymyksessä on viraston tai liikelaitoksen päällikkö, osastotasoisen yksikön päällikkö, kaupunginsihteeri tai vastaavassa asemassa oleva keskushallinnon viranhaltija, osa-aikaeläkkeelle siirtymistä koskevista tehtäväjärjestelyistä päättää kaupunginhallitus. Muissa tapauksissa osa-aikaeläkkeelle siirtymistä koskevista tehtäväjärjestelyistä päättää viraston tai liikelaitoksen päällikkö tai muu alempi viranhaltija siitäkin huolimatta, että toimielin olisi ottanut osa-aikaeläkkeelle siirtyneen henkilön palvelukseen. 4 Osa-aikaeläkkeellä olevan palvelussuhteen ehdot Osa-aikaeläkkeellä olevan palvelussuhteen ehdot määräytyvät kunnallisten virka- ja työehtosopimusten mukaisesti. Vuosilomien ansainnasta on tehty paikalliset sopimukset. 4.1 Osa-aikatyön ansio Osa-aikatyöhön siirtyvän palkkausperusteet ja tehtävänimike määräytyvät uuden osa-aikatyön perusteella virka- ja työehtosopimusten mukaisesti. Tehtäväkohtainen palkka ja euromääräiset lisät ovat samassa suhteessa alempia kuin viranhaltijan tai työntekijän työaika on virka- ja työehtosopimusten mukaista säännöllistä työaikaa lyhyempi. Työkokemuslisät kertyvät työajan pituudesta riippumatta. Osa-aikatyön keskikuukausiansioiden tulee olla vähintään 35 ja enintään 70 prosenttia kokoaikatyön vakiintuneesta ansiosta (eläkelaitoksen laskemasta eläkepalkasta). Koska palkka ei saa nousta enimmäisrajan yli, suositellaan osa-aikatyön ansioksi enintään 65 prosenttia. Osa-aikatyö tulee suunnitella siten, että kuukausiansio pysyy mahdollisimman samansuuruisena, koska eläke määräytyy sen perusteella. Jos osa-aikaeläkkeellä oleva joutuu suunnitelmasta poiketen tekemään esim. lisä- tai ylityötä tai olemaan varalla, tulisi korvaukset antaa henkilölle vapaa-aikana. Yleiskorotukset eivät aiheuta muutoksia eläkkeeseen, koska pohjalla olevaa eläkepalkkaa vastaavasti tarkistetaan vuosittain indeksillä. Jos henkilön palkkaan tulee muita kuin yleiskorotuksia, tulee aina ottaa yhteys eläkelaitoksen neuvontaan, joka selvittää, aiheuttaako palkantarkistus muutoksen osa-aikaeläkkeen määrään. Ansiotasoa tarkastellaan vuositasolla. Jos muutos ilmoitetusta ansiotasosta vuositasolla on yli 15 prosenttia, lasketaan eläke uudelleen. Postiosoite PL 4500 00099 Helsingin kaupunki a href= /cdn-cgi/l/email-protection class= __cf_email__ data-cfemail= 6109040f0a080d0e12150e0a04120a14122109040d4f0708 [email protected] /a Käyntiosoite Ensi linja 1 Helsinki 53 http://www.hel.fi/ Puhelin +358 9 310 1611 Faksi +358 9 310 37952 Tilinro 800012-62637 Y-tunnus 0201256-6 Alv.nro FI02012566 HELSINGIN KAUPUNKI HENKILÖSTÖKESKUS Henkilöstöpolitiikka Leena Mattheiszen OHJE 7 14.2.2013 Jos ansiot eivät jonain kuukautena pysy 35 - 70 prosentissa eläkepalkasta, lakkauttaa eläkelaitos eläkkeen maksamisen. Osa-aikaeläkkeellä olevan on mahdollista olla tulospalkkiojärjestelmän piirissä. Tulospalkkiojärjestelmän piiriin kuuluvan jäädessä osaaikaeläkkeelle tulee ottaa huomioon, ettei ansiotasoraja ylity. Osa-aikatyön palkkaan tulee ottaa mukaan tehtäväkohtaisen palkan lisäksi kaikki palkanlisät ja luontoisetujen verotusarvot, jotka ovat tiedossa osa-aikaeläkkeelle siirryttäessä. Jos henkilö on ollut tulospalkkiojärjestelmän piirissä ennen osa-aikaeläkkeelle siirtymistään ja on edelleen siinä osa-aikaeläkkeellä ollessaan, tulee tulospalkkion määrä arvioida osa-aikatyön palkkaan suhteutettuna, esim. maksettujen tulospalkkioiden keskimäärän mukaan laskettuna. Jos henkilö osa-aikaeläkkeellä ollessaan tulee uutena tulospalkkiojärjestelmän piiriin, nostaa maksettu tulospalkkio osa-aikatyön ansioita siitä, mitä oli ilmoitettu, ja siitä tulee ilmoittaa Kevaan. Kevan neuvonnasta voidaan tarkistaa, aiheuttaako tulospalkkio muutosta eläkkeeseen. Tulospalkkiota tarkastellaan maksuvuoden ansiona. Kun henkilölle maksetaan osa-aikaeläkkeelle siirtymisvuonna edellisen vuoden kokoaikatyön perusteella ansaittua tulospalkkiota, sillä ei ole vaikutusta osaaikaeläkkeeseen. Tulospalkkiosta tulee ilmoittaa Kevaan. Osa-aikapalkka maksetaan jokaiselta kalenterikuukaudelta, myös vapaajaksoilta. Palkka maksetaan kuukausipalkkaiselle osaaikaeläkkeellä olevalle kerran kuukaudessa työssäolojaksotuksesta riippumatta. Tuntipalkkaiselle työntekijälle maksetaan palkka joka toinen viikko työaikojen erilaisista jaksotuksista riippumatta. Työtuntijärjestelmän mukaiset työtunnit ja ansaitut euromäärät jaetaan tasaisesti kaikille palkkakausille. Tuntipalkkaisen työntekijän osalta Kevaan ilmoitetaan kokopäivätyön kuukausiansiona ansio, joka saadaan kertomalla TTES 35 §:n 1 momentin mukaisesti laskettu keskituntiansio kertoimella 166. 4.2 Työaika Postiosoite PL 4500 00099 Helsingin kaupunki a href= /cdn-cgi/l/email-protection class= __cf_email__ data-cfemail= 8ee6ebe0e5e7e2e1fdfae1e5ebfde5fbfdcee6ebe2a0e8e7 [email protected] /a Työntekijä ja työnantaja sopivat osa-aikatyön työajasta. Työaikaa on vähennettävä samassa suhteessa kuin ansiotasoa alennetaan. Ansiotason ja työajan alenemassa sallitaan enintään 10 prosentin poikkeama. Esim. siirryttäessä toisiin työtehtäviin osa-aikaiseksi ansiotaso Käyntiosoite Ensi linja 1 Helsinki 53 http://www.hel.fi/ Puhelin +358 9 310 1611 Faksi +358 9 310 37952 Tilinro 800012-62637 Y-tunnus 0201256-6 Alv.nro FI02012566 HELSINGIN KAUPUNKI HENKILÖSTÖKESKUS Henkilöstöpolitiikka Leena Mattheiszen OHJE 8 14.2.2013 voi alentua 50 prosenttia ja työaika 40 prosenttia. Muutoin osa-aikatyö on varsin vapaasti järjestettävissä ja muutokset työajassa mahdollisia. Osa-aikaeläkejärjestely edellyttää aina työaikasuunnitelmaa, josta ilmenevät päivittäiset ja viikoittaiset säännölliset työajat, lyhentääkö henkilö päivittäistä työaikaansa vai työsken
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks
SAVE OUR EARTH

We need your sign to support Project to invent "SMART AND CONTROLLABLE REFLECTIVE BALLOONS" to cover the Sun and Save Our Earth.

More details...

Sign Now!

We are very appreciated for your Prompt Action!

x