of 9

palveluseteli Mikkelin seudulla vuonna 2013

PALVELUSETELI Mikkelin seudulla vuonna 2013 Haukivuori KANGASNIEMI 13 HIRVENSALMI 72 MIKKELI 5 Anttola PERTUNMAA RISTIINA 5 MÄNTYHARJU 15 62 PUUMALA SUOMENNIEM…
0 views9 pages
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Documenttranscript
PALVELUSETELI Mikkelin seudulla vuonna 2013 Haukivuori KANGASNIEMI 13 HIRVENSALMI 72 MIKKELI 5 Anttola PERTUNMAA RISTIINA 5 MÄNTYHARJU 15 62 PUUMALA SUOMENNIEM I 13 Tekijät: Seudullinen palvelusetelitiimi Miset Oy Lähteet: Sosiaali- ja terveydenhuollon palvelusetelin käyttöalan laajentamisen toimenpideohjelma (Mikkelin seudun sosiaali- ja terveyslautakunta 26.9.2012) Mikkelin seudun vanhuspalveluiden käsikirja Seudulliset asiakasmaksut ja rahalliset etuudet vuonna 2013 (Mikkelin seudun sosiaali- ja terveyslautakunta 13.12.2012) Palvelusetelin käyttöä säätelee laki sosiaali- ja terveydenhuollon palvelusetelistä (569/2009) sekä laki sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista (1311/2003). Sosiaalipalvelujen osalta palvelusetelin käyttöä säätelee myös sosiaalihuoltolaki (710/1982) sekä laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista (812/2000). Palvelusetelin käyttö merkitsee uutta tapaa järjestää ja saada kunnallisia sosiaali- ja terveyspalveluja. Palvelun toteuttaa yritys, jonka Mikkelin seudun sosiaali- ja terveystoimen asiakas on valinnut hyväksyttyjen palveluntuottajien joukosta. Mikkelissä, Hirvensalmella, Kangasniemellä ja Mäntyharjulla palveluseteli on käytössä vanhusten kotihoidon sekä omaishoitajien vapaapäivien järjestämisessä. Tämän lisäksi vuonna 2013 palveluseteliä käytetään ã Mikkelissä ja Kangasniemellä lapsiperheiden tilapäisessä kotipalvelussa ã Mikkelissä ja Hirvensalmella rintamaveteraanien kotiin vietävien avopalvelujen järjestämisessä ã Pertunmaalla erikoislääkäri- ja erityistyöntekijäpalveluissa PALVELUSETELI Asiakkaat Palvelusetelitoiminta Mikkelin seudulla Palveluseteli on käytössä Mikkelissä, Hirvensalmella, Kangasniemellä, Mäntyharjulla ja Pertunmaalla. Palvelusetelin hyödyntäminen Mikkelin seudun sosiaali- ja terveystoimen palveluntuotannossa on monivaiheinen prosessi, jonka toimijoina ovat palvelusetelin myöntäjä, asiakas ja palveluntuottaja. Ulkopuolisena maksuoperaattorina toimii Smartum Oy. Mikkelin seudun elinkeinoyhtiö Miset Oy vastaa mm. ajantasaisen palveluntuottajarekisterin (klemmari.info) ylläpidosta ja hyväksyttyjen palveluntuottajien koulutuksesta. Palveluseteliasiakkaita ovat seudullisen sosiaali- ja terveydenhuollon piirissä olevat henkilöt, joiden on todettu tarvitsevan sellaista hoitoa tai palvelua, jonka järjestämisessä Mikkelin seudun sosiaali- ja terveystoimi käyttää myös palveluseteliä. Sosiaali- ja terveydenhuollon viranomainen (palveluohjaaja) tarjoaa asiakkaalle palveluseteliä silloin, kun se on mahdollista. Asiakas voi halutessaan ottaa vastaan palvelusetelin kunnan tuottaman palvelun sijaan. Asiakkaalla on myös oikeus kieltäytyä palvelusetelin vastaanottamisesta. Palvelusetelin käyttö edellyttää, että asiakas on sekä halukas että kykenevä kantamaan tavallista suuremman vastuun omasta tilanteestaan ja palvelukokonaisuudestaan. Asiakkaan oikeudet ja velvollisuudet Asiakkaan oikeus palveluihin on samanlainen riippumatta palvelun tuottamistavasta. Asiakkaalla ei ole ehdotonta oikeutta palvelusetelillä tuotettuun palveluun. Palveluseteliä käyttävällä asiakkaalla on sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista annetun lain mukaiset oikeudet ja velvollisuudet. Kuluttajansuoja Asiakkaalla on kuluttajansuojalain mukainen kuluttajansuoja palvelusetelillä maksettuihin palveluihin. Sopimus palvelun toteuttamisesta ja ajankoh- dasta tehdään asiakkaan ja palveluntuottajan kesken. Mikkelin seudun sosiaali- ja terveystoimi ei ole enää tässä vaiheessa sopimusosapuoli. Palvelun laatua koskevissa kysymyksissä ja ongelmissa asiakkaan tulee kääntyä ensisijaisesti palveluntuottajan puoleen. Palvelusetelin myöntäjät Mikkelin seudun sosiaali- ja terveystoimen palveluohjaajat ja kotihoidon ohjaajat vastaavat palveluseteleiden myöntämisestä asiakkaille ja palvelun toteutumisen valvonnasta. Palveluohjaaja toteuttaa asiakkaan palvelutarpeen arvioinnin ja laatii palvelupäätöksen asiakkaan valittua palvelusetelin palvelun järjestämisen tavaksi. Palveluohjaaja neuvoo asiakkaita palveluseteliasioissa. Palveluntuottajat Palveluntuottajat ovat sosiaali- ja terveysalan yrityksiä, jotka täyttävät palvelusetelilaissa määritellyt vaatimukset sekä Mikkelin seudun sosiaali- ja terveystoimen asettamat palveluntuottajavaatimukset. Palveluntuottajien toteuttaman palvelun tulee olla laadultaan vähintään seudullisen sosiaali- ja terveystoimen oman palvelutuotannon tasoista. Sähköinen palveluseteli Mikkelin seudun sosiaali- ja terveystoimen palvelutuotantoyksiköissä myönnetään vain sähköisiä palveluseteleitä, jotka luodaan sähköisessä palvelusetelijärjestelmässä lukuun ottamatta Pertunmaan erikoissairaanhoidon ja erityistyöntekijöiden palveluseteliä. Palveluntuottajat löytyvät yhdestä osoitteesta – www.klemmari.info Palveluntuottajat löytyvät seudullisesta palveluntuottajarekisteristä palvelusetelityypin mukaan. Palveluntuottajarekisterissä on ilmoitettu kaikkien hyväksyttyjen palveluntuottajien yhteystiedot, palvelujen hinnat sekä muita lisätietoja. Listan palveluntuottajista voi tulostaa suoraan verkosta. PALVELUSETELI ERI PALVELUISSA Palveluseteli on vaihtoehto Palvelusetelin käyttö on asiakkaalle vapaaehtoista ja halutessaan asiakas voi kieltäytyä hänelle tarjotusta palvelusetelistä, jolloin hänet ohjataan muilla tavoin järjestettävien palvelujen piiriin. Säännöllisen kotihoidon palveluseteli Mikkelissä, Kangasniemellä ja Mäntyharjulla Palveluseteli voidaan myöntää asiakkaalle, jos asiakkaan avuntarve ja kokonaistilanne täyttävät Mikkelin seudun sosiaali- ja terveystoimen palvelun myöntämiselle määrittämät kriteerit ja kyseistä palvelua järjestetään palvelusetelillä. Tilapäisen kotihoidon palveluseteli Mikkelissä, Hirvensalmella, Kangasniemellä ja Mäntyharjulla Palveluseteli on tarkoitettu kotiutustilanteisiin tai muutoin tilapäisesti epävarmuutta ja turvattomuutta kokeville henkilöille lyhytkestoisesti. Palvelusetelillä tarjotaan kotisairaanhoidoksi, kotipalveluksi ja tukipalveluiksi luokiteltavia palveluja asiakkaan kotiin. Palvelu voi olla esimerkiksi hygieniaan, pukeutumiseen ja asiointiin liittyvää tukea ja apua. Palvelulla tuetaan asiakkaan kotona asumista ja selviytymistä arkipäivän askareissa ja henkilökohtaisissa toiminnoissa. Palvelusetelin myöntää asiakkaan asuinkunnan tai -alueen kotihoidon ohjaaja tai palveluohjaaja. Palvelusetelin arvo on 20 €/tunti. Asiakas maksaa palvelusta omavastuuosuuden. Palvelua myönnetään kerrallaan enintään kuukauden ajaksi. Palveluseteli myönnetään kotihoidon kriteerit täyttävän asiakkaan hoitoon tilanteessa, jossa palvelutarve on säännöllistä. Palvelusetelillä tarjotaan kotipalveluksi, tukipalveluiksi ja kotisairaanhoidoksi luokiteltavia palveluja asiakkaan kotiin. Palvelu voi olla esimerkiksi hygieniaan, pukeutumiseen ja asiointiin liittyvää tukea ja apua. Palvelulla tuetaan asiakkaan kotona asumista ja selviytymistä arkipäivän askareissa ja henkilökohtaisissa toiminnoissa. Palvelusetelin myöntää asiakkaan asuinkunnan tai -alueen kotihoidon ohjaaja tai palveluohjaaja. Palvelusetelin arvo on asiakkaan ja puolison tuloista riippuvainen. Palvelusetelin arvo on vähintään 7 € ja enintään 25 €/tunti. Asiakas maksaa palvelusta omavastuuosuuden. Lisätietoja tilapäisen ja säännöllisen kotihoidon palveluseteleistä: Hirvensalmi: Leena Torniainen, kotihoidonohjaaja p. 050 564 0565 Kangasniemi: Sirpa Roitto, kotihoidon sairaanhoitaja p. 0400 124 603 Mäntyharju: Seppo Hujanen, vs. kotihoidon ohjaaja p. 0400 241 129 Kotihoidon ohjaajat alueittain Mikkelissä, Hanna Puikkonen, eteläinen alue p. 044 794 4018 Miia Pöyhönen, läntinen alue p. 044 794 4015 Sari Hellman, itäinen alue p. 044 794 4017 Pirjo Sajapuro, Anttola p. 044 794 5186 Marjut Asikainen, Haukivuori p. 044 794 5347 Sisko Pöntinen-Pusa, Ristiina p. 040 861 3328 Tuula Kauppi, Suomenniemi p. 040 772 8293 Omaishoitajan vapaapäivien palveluseteli Mikkelissä, Hirvensalmella, Kangasniemellä ja Mäntyharjulla Palveluseteli myönnetään omaishoitajien vapaapäivien toteuttamiseksi. Palveluseteli myönnetään omaishoitajalle silloin, kun se soveltuu vaihtoehtona omaishoitajan vapaapäivien korvaamiseen. Omaishoitajan vapaa voidaan järjestää kotiin annettavana palveluna tai lyhytaikaishoitona hoivayksikössä. Palvelu on omaishoidettavan päivittäisissä toimissa avustamista. Hoivayksikössä omaishoidettavalle tarjotaan ympärivuorokautinen hoito. Palvelusetelin myöntää asiakkaan asuinkunnan tai -alueen kotihoidon ohjaaja tai palveluohjaaja. Lakisääteisten omaishoitajan vapaapäivien (3 vrk/kk) osalta omavastuuosuus on 10,60 €/vrk. Palveluseteli myönnetään kerrallaan enintään kolmen kuukauden ajaksi. Mikäli palveluseteli myönnetään muun kuin lakisääteisen vapaan järjestämiseksi, palvelusetelin arvo on 20 €/tunti kotiin annettavana palveluna tai 100 €/vuorokausi, lyhytaikaisjaksona hoivayksikössä. Lisätietoja Mikkeli: Sari Kemppainen, palveluohjaaja p. 050 311 7136 Hirvensalmi: Leena Torniainen, kotihoidonohjaaja p. 050 564 0565 Kangasniemi: Sirpa Roitto, kotihoidon sairaanhoitaja p. 0400 124 603 Mäntyharju: Seppo Hujanen, vs. kotihoidon ohjaaja p. 0400 241 129 Rintamaveteraaneille kotiin vietävien avopalvelujen palveluseteli Mikkelissä ja Hirvensalmella Palveluseteliin on oikeutettu Suomessa asuva vuosien 1939–1945 sotaan osallistunut rintamasotilastunnuksen, rintamapalvelustunnuksen tai rintamatunnuksen omaava rintamaveteraani. Palveluseteli myönnetään sosiaalihuoltolain mukaisen kotipalvelun antamiseen sen tarpeessa oleville veteraaneille. Kotiin vietävinä palveluina voivat tulla kyseeseen esim. siivouspalvelu, asiointi- ja ulkoiluapu, vaatehuoltopalvelu ja pihatyöt. Palvelusetelin arvo määräytyy vuosittain. Palveluseteli kattaa kaikki palvelun tuottamisesta koituvat kustannukset eikä asiakkaalle jää maksettavaksi omavastuuosuutta. Lisätietoja: Marju Vehviläinen, veteraanien palveluohjaaja p. 044 794 5112 Palveluntuottajien matkakustannusten korvaus 2013 Asiakkaalle voidaan myöntää erillisen harkinnan perusteella korvaus kattamaan palvelun toteutumisesta syntyviä matkakuluja. Korvaus määräytyy kilometrien mukaan (veroton kilometrikorvaus 10 kilometriä ylittävästä matkasta). Lapsiperheiden tilapäisen kotipalvelun palveluseteli Mikkelissä ja Kangasniemellä Palvelu on tarkoitettu lapsiperheille, joilla on tarvetta tilapäiseen lastenhoitoapuun ja/tai välttämättömään kodinhoitoapuun, eikä se ole sidottu lastensuojeluun. Käytännössä apu on esimerkiksi lastenhoitoa, ruoanlaittoa, pyykinpesua, imurointia tai kodin ylläpitosiistimiseen liittyvää apua. Palvelun tarkoituksena on lisätä lapsiperheiden hyvinvointia ja ennaltaehkäistä lapsiperheiden ongelmia. Kangasniemellä perhe voi hakea lapsiperheiden kotipalvelua kotihoidosta ja Mikkelissä perhepalveluiden perhetyön yksiköstä joko puhelimitse tai kirjallisena. Yksiköiden palveluohjaajat arvioivat palvelutarpeen ja palvelusetelin sopivuuden myöntämiskriteereiden perusteella. Palvelusetelin arvo on 20 €/tunti. Palvelua tarjotaan yhdestä tunnista alkaen, enintään kuukauden ajan. Palvelu on tilapäistä ja määrärahasidonnaista, minkä vuoksi päätös tehdään määräajaksi. Lisätietoja Mikkeli: Virpi Hosio, perhepalveluohjaaja p. 044 7945166 Kangasniemi: Sirpa Roitto, kotihoidon sairaanhoitaja p. 0400 124 603 Erikoislääkäri- ja erityistyöntekijäpalvelujen palveluseteli Pertunmaalla Asiakas voi saada erikoissairaanhoidon-, psykologi-, puheterapia- ja ravitsemusterapiapalveluja tai muita erityisasiantuntijapalveluja palvelusetelillä lääketieteelliseen arvioon perustuen. Palveluseteliä tarjotaan vaihtoehtona potilaille kiireettömään kertaluontoiseen arviointiin ilman tilanteeseen liittyvää laajempaa tutkimustarvetta. Palvelusetelin myöntää ja sen arvon määrittää johtava lääkäri. Lisätietoja: Maija Loponen, johtava hoitaja p. 050 389 5558 TIETOA PALVELUNTUOTTAJILLE Palveluntuottajana Mikkelin seudulla Palveluntuottajina voivat toimia sosiaali- ja terveysalan yritykset sekä liiketoimintaa harjoittavat yhdistykset ja säätiöt, jotka tarjoavat kotiin vietäviä hoito-, hoiva- ja tukipalveluja, palveluasumisen palveluja sekä tiettyjä terveyspalveluja. Mikkelin seudun sosiaali- ja terveystoimi hyväksyy palveluntuottajaksi ainoastaan kriteerit täyttävät toimijat. Palvelun tuottaminen palvelusetelillä Palvelun toteuttaminen alkaa asiakkaan, asiakkaan omaisen tai kunnan edustajan yhteydenotosta palveluntuottajaan. Palvelun sisällöstä ja ajankohdas- ta sovitaan ennen varsinaista asiakaskäyntiä. Toteutettava palvelu perustuu asiakkaan sosiaali- ja terveystoimelta saamaan palvelupäätökseen, jossa on kerrottu mitä palveluja ja minkä verran niitä saa tuottaa. Asiakkaan luona yrittäjä tarkistaa palvelupäätöksen yhdessä asiakkaan kanssa. Tämän lisäksi tarkistetaan yhdessä palvelupäätöksen yhteydessä Hae palveluntuottajaksi! Palveluntuottajaksi hakeudutaan erillisellä hakemuksella. Ohjeet ja hakulomakkeet löytyvät osoitteesta www.miset.fi/palveluseteli. myönnetyn palvelusetelin tiedot (tuloste sähköisestä palvelusetelijärjestelmästä). Asiakas on saanut kunnasta kaksi kappaletta palvelusetelipäätöksiä, joista toisen hän antaa palveluntuottajalle. Palveluntuottaja toteuttaa palvelun. Tämän jälkeen palveluntuottaja kirjoittaa palvelusetelissä varattuun kohtaan palvelun toteuttamisajankohdan sekä palvelun arvon. Palveluntuottaja ja asiakas vahvistavat palvelun toteutumisen allekirjoituksellaan. Mikäli palveluntuottajan toteuttaman palvelun hinta on palvelusetelin arvoa kalliimpi, palveluntuottaja veloittaa erotuksen omavastuuosuutena asiakkaalta. Asiakaskäynnin päätyttyä palveluntuottaja laskuttaa palvelusetelin arvon maksuoperaattorilta sähköisessä palvelusetelijärjestelmässä ja toimittaa kun- taan asiakkaalta saamansa palvelupäätöksen sekä tarvittaessa raportin. Yksityisten sosiaali- ja terveyspalvelujen tarjoamista säädellään lailla. Yksityisiä sosiaalipalveluja tarjoaville palveluntuottajille tärkeitä säädöksiä ovat muun muassa laki yksityisistä sosiaalipalveluista (922/2011), laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista (812/2000) sekä laki sosiaalihuollon ammatillisen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista (272/2005). Apua ja neuvontaa Mikäli palveluntuottajalle herää kysymyksiä asiakaspalvelutilanteessa, hän voi ottaa yhteyttä ensisijaisesti palvelusetelin myöntäneeseen palveluohjaajaan. Apua ja neuvoja saa myös Mikkelin seudun sosiaali- ja terveystoimen nimetyiltä palveluseteliyhteyshenkilöiltä. Mikäli kysymys liittyy palveluntuottajaksi hakeutumiseen, tietoihin palveluntuottajarekisterissä tai yleisesti palvelusetelitoimintaan, apua antaa Mikkelin seudun elinkeinoyhtiö Miset Oy:n palveluseteliyhteyshenkilöt. Palveluntuottajia koskevat yleiset vaatimukset vuonna 2013 Yksityisiä sosiaalipalveluja tuottavan palveluntuottajan tulee täyttää yksityi- sistä sosiaalipalveluista annetussa laissa (922/2011) asetetut vaatimukset. Palveluntuottajan on oltava merkittynä asianomaisen aluehallintoviranomaisen ylläpitämään rekisteriin. Poikkeuksena tästä: - Mikäli palveluntuottaja tarjoaa vain tukipalveluiksi luokiteltavia yksityisiä sosiaalipalveluja (kotisiivous, asiointiapu, ulkoilutus), yrityksen tulee olla Mikkelin seudun sosiaali- ja terveystoimen rekisterissä. - Mikäli palveluntuottaja tarjoaa asumispalveluja useamman kuin yhden aluehallintoviraston toimialueella, sen tulee olla Valviran ylläpitämässä rekisterissä. Yksityisiä terveyspalveluja tarjoavan palveluntuottajan tulee täyttää yksityi- sestä terveydenhuollosta annetussa laissa (152/1990) asetetut vaatimukset ja olla merkittynä asianomaisen aluehallintoviranomaisen ylläpitämään rekisteriin. Muista omavalvontaPalveluntuottajan tulee olla suunnitelma! - merkitty ennakkoperintärekisteriin Vuonna 2011 voimaan - hankkinut vastuuvakuutuksen ja terveydenhuollon astunut laki yksityisistoimija potilasvahinkovakuutuksen tä sosiaalipalveluista - sitoutunut maksamaan veronsa ja lakisääteiset (922/2011) edellyttää vakuutusmaksunsa sekä huolehtii muista yhteiskuntaja työnantajavelvoitteistaan moitteettomasti kaikilta palveluntuottasitoutunut yhteistyöhön Mikkelin seudun sosiaali- ja jilta omavalvontasuunniterveystoimen, Mikkelin seudun elinkeinoyhtiö Miset telmaa. Ohjeita omavalOy:n ja maksuliikennetuottajan kanssa vontasuunnitelman laa- sitoutunut hyvään laatuun ja luotettavuuteen dinnasta ja päivittämi- sitoutunut vaitiolovelvollisuuteen asiakasasioissa sestä löytyy Valviran sivuilta www.valvira.fi/ohjaus_ja_valvonta/sosiaalihuolto/omavalvonta Palveluntuottaja - ei saa tuottaa palvelusetelillä tuotettavia palveluja raha-automaattiyhdistyksen (RAY) tuella - antaa luvan julkaista tietonsa seudun yhteisessä pa veluntuottajarekisterissä www.klemmari.info Mikkelin seudun sosiaali- ja terveystoimen sosiaali- ja terveysjohtaja hyväksyy palveluntuottajat. USEIN KYSYTTYÄ PALVELUSETELISTÄ ? Saako palvelusetelin jälkeen ylimenevästä osasta tehdä kotitalousvähennyksen? Ei saa tehdä. Palvelua on jo kertaalleen tuettu palvelusetelillä eli vähennystä ei saa tehdä. Voiko palvelusetelit käyttää kerralla esimerkiksi suursiivoukseen? Ei voi. Setelit on aina käytettävä asiakkaan palvelupäätöksen mukaisesti. Mikkelin seudulla palveluseteleitä ei myönnetä suursiivoukseen. Voiko palveluntuottajan vaihtaa, ellei ole tuottajaan tyytyväinen? Ky
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks
SAVE OUR EARTH

We need your sign to support Project to invent "SMART AND CONTROLLABLE REFLECTIVE BALLOONS" to cover the Sun and Save Our Earth.

More details...

Sign Now!

We are very appreciated for your Prompt Action!

x