of 37

Raha-automaattiyhdistyksen toimihenkilöitä koskeva työehtosopimus

Raha-automaattiyhdistyksen toimihenkilöitä koskeva työehtosopimus 1.4.2014 – 31.1.2017 Palvelualojen työnantajat PALTA ry Eteläranta 10 PL…
0 views37 pages
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Documenttranscript
Raha-automaattiyhdistyksen toimihenkilöitä koskeva työehtosopimus 1.4.2014 – 31.1.2017 Palvelualojen työnantajat PALTA ry Eteläranta 10 PL 62 00131 Helsinki Työmarkkinapäällikkö Arto Kettunen 040 587 4345 a href= /cdn-cgi/l/email-protection class= __cf_email__ data-cfemail= e8899a9c87c6838d9c9c9d868d86a89889849c89c68e81 [email protected] /a Asiantuntija Juha Teerimäki 040 840 0580 a href= /cdn-cgi/l/email-protection class= __cf_email__ data-cfemail= 4b213e232a653f2e2e3922262a20220b3b2a273f2a652d22 [email protected] /a Ammattiliitto Pro ry Selkämerenkuja 1 A PL 183 00181 HELSINKI Johtaja Tarja Munukka 09 1727 3776 a href= /cdn-cgi/l/email-protection class= __cf_email__ data-cfemail= c0b4b5afb6a9eeafb2b0a1aea180b0b2afaca9a9b4b4afeea6a9 [email protected] /a Sopimusalavastaava Iiris Ben Aissa 050 3566813 a href= /cdn-cgi/l/email-protection class= __cf_email__ data-cfemail= abc2c2d9c2d885c9cec5cac2d8d8caebdbd9c4c7c2c2dfdfc485cdc2 [email protected] /a Rahapelialan ammattilaiset Pro ry Pääluottamusmies Kristiina Lindroos 050 364 6972 a href= /cdn-cgi/l/email-protection class= __cf_email__ data-cfemail= 056e776c76716c6c6b642b696c6b61776a6a764577647c2b636c [email protected] /a Sisällysluettelo ALLEKIRJOITUSPÖYTÄKIRJA koskien Raha-automaattiyhdistyksen työehtoja koskevan runkosopimuksen jatkamista................................................................. 2 I YLEISET EHDOT................................................................................................ 5 1 § Soveltamisala ..................................................................................................... 5 2 § Työsuhteen alkaminen....................................................................................... 5 3 § Työn johto, jakaminen ja järjestäytymisoikeus ............................................... 5 4 § Työsuhteen päättyminen ................................................................................... 6 5 § Muut sopimukset ................................................................................................ 6 II TYÖAIKA ............................................................................................................ 7 6 § Muu kuin jaksotyö .............................................................................................. 7 7 § Jaksotyö.............................................................................................................. 8 8 § Virkistystauko ................................................................................................... 10 III PALKKA JA ERILAISET KORVAUKSET .................................................... 10 9 § Palkat................................................................................................................. 10 10 § Matkakustannukset ja päivärahat ................................................................. 10 11 § Lisä-, yli- ja pyhätyö sekä viikkolepokorvaus .............................................. 10 12 § Varallaolo ........................................................................................................ 11 13 § Kuukausipalkan jakaja ................................................................................... 12 IV SOSIAALISET ASIAT ................................................................................... 12 14 § Sairastuminen................................................................................................. 12 15 § Äitiys- ja isyysvapaan palkka ........................................................................ 13 16 § Lääkärintarkastukset ..................................................................................... 14 17 § Tilapäinen poissaolo ...................................................................................... 14 18 § Vuosiloma ....................................................................................................... 15 19 § Lomaltapaluuraha .......................................................................................... 16 20 § Voimassa olevat etuudet ............................................................................... 17 21 § Ryhmähenkivakuutus .................................................................................... 17 V MUUT ASIAT .................................................................................................... 17 22 § Toimintaohjeet ................................................................................................ 17 23 § Kokoontuminen työpaikoilla ......................................................................... 17 24 § Erimielisyyksien ratkaiseminen .................................................................... 18 25 § Työtaistelutoimenpiteet ................................................................................. 18 26 § Jäsenmaksun periminen ............................................................................... 18 27 § Sopimuksen voimassaoloaika ...................................................................... 18 LUOTTAMUSMIESSOPIMUS ................................................................................. 20 KOULUTUSSOPIMUS ............................................................................................. 27 INTERNET-YKSIKÖN ASIAKASPALVELUHENKILÖSTÖN SEKÄ OPERATIIVISEN KESKUKSEN HENKILÖSTÖN TYÖAIKA .................................. 30 1 RAY:N TOIMIHENKILÖITÄ KOSKEVA TYÖEHTOSOPIMUS ALLEKIRJOITUSPÖYTÄKIRJA koskien koskevan runkosopimuksen jatkamista Raha-automaattiyhdistyksen työehtoja 1. Lähtökohdat Keskusjärjestöt ovat 30.8.2013 saavuttaneet Työllisyys- ja kasvusopimusta koskevan neuvottelutuloksen sekä sopineet sen vahvistamisesta sopimukseksi viipymättä sen jälkeen, kun alakohtaiset sopimukset on tehty. Työehtosopimuksen osapuolet ovat sopineet työehtosopimuksen uudistamisesta Työllisyys- ja kasvusopimuksen mukaisesti seuraavasti: 2. Sopimuskausi Sopimuskausi koostuu kahdesta sopimusjaksosta. Ensimmäinen sopimusjakso alkaa 1.4.2014 ja päättyy 31.1.2016 Toinen sopimusjakso alkaa 1.2.2016 ja päättyy 31.1.2017 3. Palkankorotukset 3.1. Ensimmäinen sopimusjakso 3.1.1. Vuosi 2014 Toimihenkilöiden henkilökohtaista säännöllisen työajan palkkaa korotetaan 20 eurolla / kuukausi. Osa-aikaisen toimihenkilön kuukausipalkkaa nostetaan työajan suhteessa ja tuntipalkkaa nostetaan 13 senttiä. Taulukkopalkkoja korotetaan vastaavasti. Iltavuorolisää korotetaan kahdella sentillä ja yövuorolisää 3 sentillä. Henkilöstöedustajien korvausta nostetaan 5 %:lla. Nämä korotukset ovat voimassa 31.1.2017 asti. Korotukset tulevat voimaan 1.8.2014 lukien 3.1.2. Vuosi 2015 Toimihenkilöiden kuukausi- ja tuntipalkkoja korotetaan 1.8.2015 lukien 0.4%:lla ja toteutetaan kuten korotus 2014. Taulukkopalkkoja korotetaan vastaavasti 1.8.2015 alkaen. 2 3.2. Toinen sopimusjakso Työmarkkinakeskusjärjestöt kokoontuvat vuoden 2015 kesäkuussa tarkastelemaan yleistä taloudellista tilannetta, rakenteellisten uudistusten toteutumista, työllisyyden, viennin ja kilpailukyvyn kehitystä sekä näihin vaikuttaneita tekijöitä. Selvitystyössä käytetään tarvittaessa apuna tulo- ja kustannuskehityksen selvitystoimikuntaa ja ulkopuolisia asiantuntijoita. Tarkastelun perusteella työmarkkinakeskusjärjestöt sopivat toisen jakson palkkaratkaisun kustannusvaikutuksesta ja toteutusajankohdasta. 4. Tekstimuutokset 4.1. Lisätään 6 §: n 1. kohtaan lause: ”Osa-aikaisen toimihenkilön viikoittainen työaika on vähintään 18 tuntia, ellei hänen kanssaan ole sovittu alemmasta kuitenkin vähintään 10 tunnin viikoittaisesta työajasta.” 4.2. Keskimääräinen työaika, 6§ 2. kohta ”2. ”…Työvuorolistalle merkityt palaverit katsotaan työvuoroiksi. Tasoittumisjakso…” 4.3. Muutetaan 7§:n 1. kappale seuraavaksi: ”Jaksotyöaikaa koskevia määräyksiä voidaan noudattaa RAY-pelisaleissa, kasinoissa, ravintolakasinopeleissä ja live-gaming-toiminnassa. Ns. internetyksikön jaksotyöaikasopimusta noudatetaan edelleen asiakaspalvelukeskuksessa ja valvontakeskuksessa niissä tehtävissä, joissa työskennellään 24/7. Uusista jaksotyöajan piiriin tulevista tehtävistä / toiminnoista neuvotellaan ja sovitaan paikallisesti 31.12.2013 mennessä. Samassa yhteydessä sovitaan live-gamingtoiminnassa jaksotyöajan piiriin kuuluvat tehtävät.” 4.4. Muutetaan 7§:n määräystä työvuoroista ja lepoajoista ” … Työvuorolistalle merkityt palaverit katsotaan työvuoroiksi.” ”Yötyö- ja aamuvuorojen väliin tulee jäädä vähintään 10 tunnin lepoaika. Toimihenkilön kanssa voidaan sopia lyhyemmästä, kuitenkin vähintään 7 tuntia.” 4.5. Lomaltapaluurahan vaihtaminen vapaaksi Lisätään 19§:n loppuun uusi 6. kohta: ”Lomaltapaluurahan vaihtamisesta vapaaksi voidaan sopia työnantajan ja toimihenkilön kesken noudattaen työantajan ja pääluottamusmiehen kesken neuvoteltua sopimusta.” 5. Muut asiat 5.1. Tasa-arvo ja samapalkkaisuus Työpaikalla laaditaan vuosittain tasa-arvolain mukaisesti yhteistyössä henkilöstön kanssa tasa-arvosuunnitelma sekä siihen liittyvä palkkakartoitus. Suunnitelmaa ja palkkakartoitusta tehtäessä työnantaja antaa henkilöstön edustajille kaikki tarvittavat tiedot. Valmis tasa-arvosuunnitelma pidetään työpaikalla koko henkilöstön nähtävillä. Paikallisesti selvitetään yhteistyössä sopimuskauden aikana, miten tasa-arvo toteutuu RAY:ssa ja miten sitä voidaan edistää mm. hyvillä käytännöillä ja tasa-arvosuunnitelmilla.” 3 5.2. Palkkausjärjestelmän kehittämistä jatketaan paikallisessa työryhmässä. Tavoitteena on uusi palkkausjärjestelmä, jonka käyttöönotosta voidaan sopia paikallisesti viimeistään 31.3.2014. 5.3. Paikallinen sopiminen Paikallisen sopimisen tavoista sovitaan 31.5.2014 mennessä. Siihen saakka noudatetaan RAY:ssä vakiintuneita paikallisen sopimisen käytäntöjä. 5.4. Toimihenkilöitä koskevan palkkatilastotyöryhmän tehtävänä on uudistaa palkkatilastot ja täsmentää pääluottamusmiehelle annettavat tiedot ml. tasaarvolain mukainen palkkakartoitus. 6. Sopimuksen sitovuus Mikäli keskusjärjestöt eivät pääse yksimielisyyteen toisen jakson sopimuskorotusta koskevissa neuvotteluissa, sopijaosapuolet voivat irtisanoa voimassa olevan sopimuksen neljän kuukauden irtisanomisaikaa noudattaen päättyväksi 31.1.2016, jolloin ne aloittavat neuvottelut uudesta sopimuksesta oman aikataulunsa mukaisesti. Helsingissä, lokakuun 28. päivänä 2013 Palvelualojen työnantajat PALTA ry Ammattiliitto Pro ry 4 I YLEISET EHDOT 1 § Soveltamisala Tätä sopimusta noudatetaan Raha automaattiyhdistykseen työsuhteessa oleviin toimihenkilöihin. Pöytäkirjamerkintä: Raha-automaattiyhdistyksen työehtoja koskeva runkosopimus jakaantui 1.9.2012 työntekijä- ja toimihenkilötyöehtosopimuksiin. Muutos oli luonteeltaan tekninen, eikä sillä ole tarkoitus muuttaa työehtosopimuksen soveltamisalaa millään muulla tavoin. 2 § Työsuhteen alkaminen 1. Työsuhteen alkaessa voidaan sopia enintään neljän kuukauden koeajasta, jonka aikana työsuhde voidaan kummaltakin puolen purkaa ilman irtisanomis-aikaa. Tällöin työsuhde lakkaa sen työpäivän päättyessä, jonka aikana ilmoitus purkamisesta tehtiin. 2. Työnantajan edustaja selvittää työhön tulevalle uudelle toimihenkilölle lyhyesti alan järjestö- ja neuvottelusuhteet ja ilmoittaa, kuka toimii työpaikan luottamusmiehenä ja missä luottamusmies on tavattavissa. 3. Työsopimus tehdään kirjallisena viimeistään yhden kuukauden kuluttua työsuhteen alkamisesta. 3 § Työn johto, jakaminen ja järjestäytymisoikeus 1. Työnantajalla on oikeus johtaa ja jakaa työtä sekä ottaa toimeen ja erottaa toimihenkilöitä. 2. Lisätyötä tarjotaan RAY:ssä käytössä olevan lisätyöohjeen mukaisesti. Pöytäkirjamerkintä: Lisätyön tarjoamista koskee työsopimuslain 2 luvun 5 §. ”Jos työnantaja tarvitsee lisää työntekijöitä hänen osa-aikatyötä tekeville työntekijöilleen sopiviin tehtäviin, työnantajan on tarjottava näitä osaaikatyöntekijöille työsopimuslain 6 luvun 6 §:stä riippumatta. Jos 1 momentissa tarkoitetun työn vastaanottaminen edellyttää sellaista koulutusta, jonka työnantaja voi toimihenkilön soveltuvuuteen nähden kohtuudella järjestää, toimihenkilölle on annettava tällainen koulutus.” 3. Järjestäytymisoikeus on molemmin puolin loukkaamaton. 5 4. Jos toimihenkilö katsoo, että hänet on vastoin tämän pykälän määräyksiä erotettu ammattijärjestöön kuulumisensa vuoksi, on hänen, ennen kuin muihin toimenpiteisiin ryhdytään, järjestönsä välityksellä pyydettävä tutkimusta asiassa. 4 § Työsuhteen päättyminen 1. Työsuhteen päättyessä noudatetaan seuraavia irtisanomisaikoja: Työnantajan irtisanoessa ã 14 päivää, jos työsuhde on jatkunut keskeytyksettä enintään vuoden ã 1 kuukausi, jos työsuhde on jatkunut keskeytyksettä yli vuoden, mutta enintään 4 vuotta ã 2 kuukautta, jos työsuhde on jatkunut keskeytyksettä yli 4, mutta enintään 8 vuotta ã 4 kuukautta, jos työsuhde on jatkunut keskeytyksettä yli 8, mutta enintään 12 vuotta ã 6 kuukautta, jos työsuhde on jatkunut keskeytyksettä yli 12 vuotta Toimihenkilön irtisanoutuessa ã 14 päivää, jos työsuhde on jatkunut enintään 5 vuotta ã 1 kuukausi, jos työsuhde on jatkunut yli 5 vuotta Kirjallinen todistus 2. Työnantajan on toimihenkilön pyynnöstä viivytyksettä ilmoitettava tälle kirjallisesti irtisanomisen tai purkamisen perusteiden pääkohdat ja työsopimuksen päättymispäivämäärä. 5 § Muut sopimukset Tämän työehtosopimuksen osana noudatetaan voimassa olevia keskusjärjestösopimuksia, ellei niistä liittojen välillä ole toisin sovittu. Noudatettavia sopimuksia ovat: − yleissopimus 1990 − yhteistoimintasopimus PT – STTK 2001 Liitot ovat erikseen sopineet luottamusmiessopimuksen sekä koulutussopimuksen sekä Internet-yksikön työaikasopimuksen, jotka ovat työehtosopimuksen liitteinä. 6 II TYÖAIKA 6 § Muu kuin jaksotyö Kiinteä työaika 1. Säännöllinen työaika on enintään 8 tuntia vuorokaudessa ja 37,5 tuntia viikossa. Osa-aikaisen toimihenkilön viikoittainen työaika on vähintään 18 tuntia, ellei hänen kanssaan ole sovittu alemmasta kuitenkin vähintään 10 tunnin viikoittaisesta työajasta.” Keskimääräinen työaika 2. Työnantaja ja toimihenkilö tai toimihenkilöt sekä jommankumman osapuolen esityksestä luottamusmies voivat tämän pykälän määräyksistä poiketen kirjallisesti sopia, että säännöllinen viikoittainen työaika on keskimäärin 37,5 tuntia. Samassa yhteydessä voidaan sopia työajan sijoittumiseen liittyvistä lisistä. Vuorokautinen säännöllinen työaika saa tällöin olla enintään 10 tuntia ja vähintään 4 tuntia ja viikoittainen säännöllinen työaika enintään 40 tuntia. Työvuorolistalle merkityt palaverit katsotaan työvuoroiksi. Tasoittumisjakso on enintään 20 viikkoa. 3. Edellisessä kappaleessa tarkoitettu sopimus voidaan irtisanoa päättymään tasoittumisjakson päättyessä. Irtisanomisaika on 4 viikkoa, ellei toisin sovita. Luottamusmiehen tekemä sopimus on annettava toimihenkilölle tiedoksi viimeistään viikkoa ennen sen soveltamisen alkamista. Sopimus sitoo kaikkia työntekijöitä, joihin sovelletaan työehtosopimuksen palkkausjärjestelmää. 4. Keskimääräistä työaikaa käytettäessä on työtä varten ennakolta laadittava työajan tasoittumisjärjestelmä vähintään ajaksi, jonka kuluessa säännöllinen työaika tasoittuu 37,5 viikkotuntiin. Samoin on laadittava vähintään 3 viikoksi työvuoroluettelo, josta käy ilmi säännöllisen työajan alkamisen ja päättymisen ajankohdat. Työvuoroluettelo laaditaan nähtäväksi viikkoa ennen tasoittumisjakson alkamista. Tiedoksi saattamisen jälkeen työvuoroluetteloa saa muuttaa vain toimihenkilön suostumuksella tai töiden järjestelyihin liittyvästä painavasta syystä. Syyt on selvitettävä luottamusmiehen kanssa. Liukuva työaika 5. Liukuvan työajan (TAL 13 § ) käytöstä sovitaan työnantajan ja toimihenkilön välillä. Sopimusten raameista neuvotellaan ja sovitaan työnantajan ja pääluottamusmiehen välillä. Lepotauko 6. Vuorokauden säännöllinen työaika järjestetään, ellei perusteltua aihetta muuhun menettelyyn ole, lepotaukoa lukuun ottamatta yhdenjaksoisesti. Jos säännöllisen työajan yhdenjaksoisuudesta joudutaan poikkeamaan, käydään perusteet läpi pääluottamusmiehen kanssa. Lepotauko voidaan paikallisesti sopia puolen (1/2) yhden (1) tunnin pituiseksi. Mikäli toimihenkilö saa esteettömästi poistua työpaikalta lepotauon aikana, ei lepotaukoa lueta työaikaan. 7 Työviikko 7. Työviikko järjestetään pääsääntöisesti 5 -päiväiseksi. Edellä olevasta voidaan poiketa, milloin se paikallisista olosuhteista johtuen tai yrityksen toiminnan kannalta on tarpeellista. Työviikko alkaa maanantaina. Arkipyhäjärjestelyt 8. Pääsiäislauantai, joulu- ja juhannusaatto ovat vapaapäiviä, ellei yrityksen toiminnasta muuta johdu. 9. Sellaisina viikkoina, joille sattuu arkipyhä muulle arkip&aum
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks
SAVE OUR EARTH

We need your sign to support Project to invent "SMART AND CONTROLLABLE REFLECTIVE BALLOONS" to cover the Sun and Save Our Earth.

More details...

Sign Now!

We are very appreciated for your Prompt Action!

x