of 3

Raskaana olevan anestesia eri vaiheissa – riskit ja lääkkeet

Raskaana olevan anestesia eri vaiheissa – riskit ja lääkkeet Seppo Alahuhta Anestesiologian klinikka Oulun yliopisto [email protected] Tutkimusten…
0 views3 pages
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Documenttranscript
Raskaana olevan anestesia eri vaiheissa – riskit ja lääkkeet Seppo Alahuhta Anestesiologian klinikka Oulun yliopisto a href= /cdn-cgi/l/email-protection class= __cf_email__ data-cfemail= fb889e8b8b94d59a979a938e938f9abb948e978ed59d92 [email protected] /a Tutkimusten mukaan ã 0,3 % päiväkirurgiseen leikkaukseen ã 2,6 % laparoskooppiseen sterilisaatioleikkaukseen ã 1,2 % nuorista naisista kirurgiseen toimenpiteeseen tullessaan oli tietämättään raskaana. Manley S, ym. Anesthesiology 1995 Kasliwal A, Farquharson RG. Br J Obstet Gynaecol 2000 Azzam FJ, ym. Anesth Analg 1996 Esiintyvyys vaihtelee 0,3:sta 2,2:en % ã ã ã ã ã ã ã Laparoskopia Appendikektomia Kohdunkaulan heikkouden hoito (Cervical cerclage) Munasarjakirurgia Sappikirurgia Trauma Rintarauhastuumorikirurgia tai muu syöpäkirugia Mazze & Källen, 1989 Anestesiatyössä huomiotavaa raskauden aikaisen ei-obstetrisen kirurgian yhteydessä Raskaana olevan riskit ã anatomiset ja fysiologiset muutokset Sikiön riskit ã anestesia-aineiden teratogeeniset vaikutukset ã istukkaverenvirtauksen häiriintyminen ja sikiön hypoksian vaara ã ennenaikaisen synnytyksen vaara Hengityselimistön muutokset Sydän- ja verenkiertoelimistön muutokset Supiinihypotensio-oireyhtymä 20. raskausviikolta ã RV ↓ ã ERV ↓ ã FRC ↓ ↓ – 5. raskauskuukaudelta ã Hapen kulutus ↑ – 8 - 12 raskausviikoilta ⇒ hypoksemia herkästi apnoen aikana RV = keuhkojen jäännöstilavuus ERV = uloshengityksen varatila FRC = toiminnallinen loppu-uloshengitystilavuus 1 Maha-suolikanavan muutokset Ihmissikiön kehityksen vaiheet Aspiraatioriski lisääntynyt Tummanvihreät alueet kaikista herkimpiä teratogeenisesta näkökulmasta Kahden ensimmäisen viikon aikana sikiö ei ole herkkä teratogeenisille vaikutuksille, koska solut ovat vielä erilaistumattomia Lisäämällä 14 pv oheisiin viikkoihin saadaan tulokseksi raskausviikot Anestesia-aineiden teratogeenisyys Anestesia-aineiden teratogeenisyys ã Typpioksiduuli (ilokaasu) Mikään yksittäinen anestesia-aine ei ole määritelty teratogeeniseksi (”unlikely teratogens”) – heikosti teratogeeninen koe-eläimillä pitkän altistuksen (> 24 h) jälkeen suurina pitoisuuksina – teratogeenistä vaikutusta ei ole todettu ihmisillä – lisääntynyt riski saada spontaani keskenmeno ??? – voi johtaa hedelmällisyyden alentumiseen ??? – alentunut myöhemmät epidemiologiset tutkimukset eivät tue aikaisemmin esitettyä epäilyä typpioksiduulin teratogeenisuudesta Raskaudenaikaisen kirurgian vaikutukset I Raskaudenaikaisen kirurgian vaikutukset II ã Sikiön kasvun hidastuminen ↑ ã Ennenaikainen synnytys ↑ ã Perinataali mortaliteetti ↑ ã Keskenmeno ↑ Vatsaontelon sisäinen sairaus (katastrofi) suurin riski Hoidettava sairaus etiologinen syy?? Anestesia-aineet tai -tekniikat turvallisia Ei elektiivistä kirurgiaa raskauden aikana ã Ei elektiivistä kirurgiaa raskauden aikana ã Jos operatiivinen toimenpide välttämätön: – 1. raskauskolmannes: teratogeeninen riski suurin – 2. raskauskolmannes turvallisin – 3. raskauskolmannes: keskenmenon ja ennenaikaisen synnytyksen vaara Toinen raskauskolmannes turvallisin 2 Ei-obstetrinen kirurgian raskauden aikana Anestesiologisia näkökohtia ã Konsultoi obstetrikkoa ã Sikiön monitorointi – toteuttavissa 18-20 raskausviikoilta – sikiön sykkeen vaihtelu (FHR variability) todettavissa 25-27 rv:lta ã Anestesiamenetelmä – – – – – – – valinta raskaana olevan indikaatioilla aspiraation ennaltaehkäisy supiinihypotensio-oireyhtymän ehkäisy regionaalianestesia suositeltavin esihappeutus, rapid-sequence-induktio varo hypotensiota normoventilaatio Toimenpiteen aikainen anestesiologinen hoito ã Mikään tietty lääke tai anestesiamenetelmä ei ole toista suositeltavampi kunhan raskaana olevan riittävästä kudoshappeutumisesta huolehditaan ã Asianmukainen anestesian anto on tärkeämpää kuin yksittäinen lääke tai menetelmä Laparoskopia raskauden aikana ã pneumoperitoneumin paine tulee pyrkiä pitämään matalana, 10 – 15 mmHg ã Trendelenburgin asento voi korostaa raskauden vaikutuksia hengityselimistöön ⇒ huolellinen valvonta! ã CO2-pneumoperitoneumilla ja vatsaontelon kohonneella paineella näyttää olevan vain vähäinen vaikutus sikiöön ã ETCO2-mittaus! Kirjallisuutta ã de Velde, Marc Van. Nonobstetric surgery during pregnancy. Kirjassa: Obstetric Anesthesia. Chestnut D, Polley L, Tsen LC, Wong CA (toim.). Mosby – Elsevier, 4. painos 2009. ã Mazze RI, Källén B. Reproductive outcome after anaesthesia and operation during pregnancy: A registry study of 5405 cases. Am J Obstet Gynecol 1989; 161: 1178-85. ã Muista välttää hypotensiota ja hypoksiaa! 3
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks
SAVE OUR EARTH

We need your sign to support Project to invent "SMART AND CONTROLLABLE REFLECTIVE BALLOONS" to cover the Sun and Save Our Earth.

More details...

Sign Now!

We are very appreciated for your Prompt Action!

x