of 13

Referat - Gudumholm-Lillevorde Pastorat

Menighedsrådsmøde mandag d. 15. september 2014 kl. 19.00 i graverhuset, Gudumholm Til stede: Alle inklusiv ekstern kasserer, Mogens Kaiser. Dagsorden:…
0 views13 pages
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Documenttranscript
Menighedsrådsmøde mandag d. 15. september 2014 kl. 19.00 i graverhuset, Gudumholm Til stede: Alle inklusiv ekstern kasserer, Mogens Kaiser. Dagsorden: 1. Sammenlægning af menighedesrådene 2. Kirkegårdsvedtægter 3. APV / MUS 4. Grøn kirke 5. Regnskab / budget – Mogens Kaiser 6. Gudum præstegård 7. Gudum kirke 8. Gudumholm og Lillevorde kirker / kirkegårde 9. Præstegårdsudvalget 10. Aktivitetsudvalget 11. Siden sidst 12. Evt. 1. SAMMENLÆGNING AF MENIGHEDSRÅDENE: Samtlige rådsmedlemmer underskrev beslutning om sammenlægning, jf. tidligere møder i år if. offentliggjorte referater. Der kan være fra 6 til 11 i det nye råd, og vi blev enige om 9, hvilket svarer til nuværende antal medlemmer: Svend Bendsen, Rasmus Thomsen, Lise Berthelsen, Jens Bendsen, Keld Dahl Christensen, Anne Steenberg, Lene Rosenkilde, Birgit Bendsen og Jannie Jønsson. De har konstitueret sig tidligere på året. 2. KIRKEGÅRDSVEDTÆGTER: Man vil holde et møde m.h.p. at få lavet en synkronisering. 3. APV / MUS: Der skal holdes APV – hvert 3. år, samt MUS hvert år. Anne og Rasmus orienterede om kommende lovpligtige møder for de ansatte her. 4. GRØN KIRKE: Der blev fremlagt materiale fra Danske Kirkers Råd om Grøn kirke – til senere overvejelse: Se http://www.gronkirke.dk/ 5. REGNSKAB / BUDGET – Mogens Kaiser: Kvartalsrapporter og budgetregnskab var udleveret i forvejen for Gudum/Gudumholm og Lillevorde. KOMMENTARER TIL HALVÅRSRESULTAT GUDUMHOLM: 2014 er det første år. Hvor der aflægges regnskab samlet for Gudum og Gudumholm efter sognesammenlægningen, der trådte i kraft 1/1 2014 Budgettet er udarbejdet som et samlet budget. Driftsresultatet er realiseret med et overskud på 27.395 kr. Heri indgår et § 6 tilskud på 70.000 kr. bevilget sidste år til kirkegården som følge af frostskader. Pengene er først modtaget i år. Der indgår også et tilskud på 43.625 kr. fra energistyrelsen til vejbelægning. Beløbet er indtægtsført under driften, men omkostninger er ført under anlæg, idet der er en anlægsbevilling hertil. Der skal formentlig søges om at en andel af anlægsbevilling kan anvendes til drift. Samlet er der modtaget tilskud på 113.425 kr., der ikke indgik i budgettet. Uden disse tilskud ville der have været realiseret et underskud på 86.030 kr. Dertil kommer at forpagtningsindtægter på 51.000 kr. er budgetteret for hele året, men modtaget i 1. halvår. Dette betyder at omkostningerne for halvåret samlet set er realiseret ca. 110.000 kr. højere end budgetteret, men de er dækket af tilskud og indtægter, der ikke vil gentages i 2. halvår. Merforbruget vedrører i hovedtræk: 1. Lønninger med ca. 63.000 kr. 2. Nettoomkostninger præstegård excl. Renter på ca. 35.000 kr. 3. Renteudgifter på ca. 45.000 kr. I modsat retning virker at der har været besparelser på anskaffelser - og vedligeholdelsesomkostninger på andre bygninger end præstegård på i alt ca. 45.000 kr. hovedsagelig som følge af periodeforskydninger. Lønninger har været højere end budgetteret til 3 personer. Begge gravere har haft højere løn, dels som følge af merarbejde dels som følge af udbetalt 6. ferieuge. Der har været skiftet organist, hvilket har udløst feriepenge til fratrædende organist. Nettoomkostningerne på præstegården har været højere, dels som følge af lavere indtægter (boligbidrag ¬+ forbrugsbetaling) dels som følge af højere udgifter begge - dele i forbindelse med flytningen. Renteudgifterne har været højere end budgetteret som følge af midlertidigt højere prioritetslån, der afdrages i forbindelse med salg af præstegård. Der var enighed om at søge PU-udvalg om hjælp til dækning af forøgede kørselsomkostninger til minikonfirmander og konfirmander. FOR LILLEVORDES VEDKOMMENDE er der overskud på kr. 44.000. ÅRSBUDGET GUDUM/GUDUMHOLM 2015 UDLEVERET: Gudum og Gudumholm sogne er sammenlagt 1/1 2014. Årsbudgettet er for begge kirker. Balancerne er konsolideret pr. 1/1 2014, hvormed egenkapitalspecifikationerne i dette budget udgør summen af de to kirkers egenkapital. Der er købt ny præstegård i 2013. I forbindelse hermed er der optaget stiftslån på 1.805.000 kr. Dette lån indfries juni 2015 med midler fra salg af den gamle præstegård og forpagterbolig, og præstegårdsjord. I budget 2015 indgår forrentningen af de 1.805.000 kr. i ½ år. I lighed med budgettet for Lillevorde er kirkesangerlønnen nu reguleret, således at den alene afholdes i Gudum/Gudumholm. Den reduktion i ligningen på kr. 30.000, der er indarbejdet i budgettet for Lillevorde er tilsvarende overført som et tillæg i Gudumholm og indarbejdet i budgetforslag. Der anmodes om, at driftsrammebevillingen hæves med renter på stiftslån i alt kr. 70.678 i tillæg til ovennævnte 30.000 kr. Ved den endelige budgetforhandling er driftsrammen hævet med 71.000 kr., hvilket også er indarbejdet i budgetforslag. Kirkelig ligning Gudum/Gudumholm er på kr. 2.703.000. ÅRSBUDGET FOR LILLEVORDE UDLEVERET: Ligning reduceret med kr. 30,000 – se om kirkesangerløn ovenfor. Ligningen er således nedsat fra. kr. 180.000 til 150.000. Der budgetteres ikke med større anskaffelser og vedligeholdelsesopgaver med væsentlige ændringer i den løbende drift. 6. GUDUM PRÆSTEGÅRD: Orientering om salget: Der kan indgives tilbud til ejendomsmægler Evald Borup indtil 2. oktober 2014 kl. 12.00. Sælger forbeholder sig ret til at vælge blandt de indkomne forslag eller evt. forkaste dem alle. Tilbudsgivere vil få besked snarest efter, senest 10. 2014 oktober kl. 16.00 7. GUDUM KIRKE: Der mangler stadig de sidste vurderinger af kirkens tilstand. I forbindelse med diskussion om orgelet, blev muligheden for at udskifte til elektronisk orgel drøftet. Sagen skal også drøftes med arkitekt Ole Knudsen. Hvad skal der i så fald ske med kirkens nuværende orgel, der er anskaffet i 1996 – tidligere Nibe kirkes orgel. Det er et Gregersen orgel, godt og vel 150 år. Blev i forbindelse med opstillingen i Gudum kirke ført tilbage til sin oprindelige form. Der blev efterfølgende foretaget afhjælpning af hårdt anslag. 8. GUDUMHOLM OG LILLEVORDE KIRKER/KIRKEGÅRDE: I Gudumholm er der nu tilsået græsstykker på sløjfede grave i sydvestlige del. Der mangler maling i Gudumholms kirkeskib ved radiator – er bestilt. 9. PRÆSTEGÅRDSUDVALGET: Provstiudvalget har bevilliget kr. 65.000 til det arbejde, der går tilbage til indflytningssyn 8. april 2014. Heri maling af to søjler, som man ikke kunne male ved indflytningsarbejde primo november 2013. 10. AKTIVITETSUDVALGET: Der er vedlagt fælles opdateres liste. Næste fælles møde i Sognegården er den 9. oktober (vi mødes kl. 18.30 – ½ time før mødets start), og den 25. november er der aktivitetsudvalgsmøde i Sognegården kl. 17.00. 11. SIDEN SIDST: Der blev drøftet det sidste vedrørende søndagens høstgudstjeneste i Lillevorde kirke. Både i Gudumholm og Lillevorde går høstoffer til Kirkens Korshær. 12. EVT: Næste møde fastsat til 17. november kl. 19.00 i Graverhuset i Gudumholm. Rasmus sørger for forplejning. Ref. Jan September SØNDAG DEN 7. SEPTEMBER KL. 10.30 I GUDUMHOLM KIRKE: Høstgudstjeneste for børn. Her medvirker konfirmanderne. Traktement bagefter. TORSDAG DEN 11. SEPTEMBER KL. 19.00 I SOGNEGÅRDEN STORVORDE: DEN MODERNE KUNST I DANMARKS KIRKER. Aftenen er ved sognepræst Bent Andreasen fra Trinitatis sogn i Fredericia. Han har i mange år været højskoleforstander ved Løgumkloster LØRDAG DEN 13. SEPTEMBER KL. 10.00 I SEJLFLOD KIRKE – Lørdagsdåb LØRDAG DEN 13. SEPTEMBER KL. 11.30 I STORVORDE KIRKE – Lørdagsdåb TIRSDAG DEN 16. SEPTEMBER KL. 19.00 I SOGNEGÅRDEN: ”FRI OS FRA DET ONDE” Det onde og Den Onde i bibelsk belysning. Kirsten Nielsen er tidligere professor ved Det Teologiske Fakultet i Aarhus, hvor hun har undervist i faget Gammel Testamente. Hun har ikke mindst beskæftiget sig med det bibelske billedsprog. Derudover har hun interesseret sig for de bibelske forestillinger om Djævelen. I sit foredrag vil hun vise, at forholdet mellem godt og ondt ikke altid er blevet opfattet som et rent modsætningsforhold. Ved at skildre forholdet mellem Gud og Satan som et forhold mellem far og søn lykkes det for bl.a. forfatteren til Jobs Bog at give udtryk for den erfaring, at godt og ondt, Gud og Djævelen, også er ”i familie med” hinanden. Vi skal høre om nogle af de billeder, Bibelen anvender, når der tales om godt og ondt, og hun vil drøfte, om det stadig er muligt at tale om Djævelen som en person. SØNDAG DEN 21. SEPTEMBER KL. 10.30 I LILLEVORDE KIRKE: HØSTGUDSTJENESTE FOR HELE FAMILIEN: Giv os i dag vort daglige brød, siger vi i en af Fadervors bønner. Med de ord takker vi Gud for føden, vi lever af. Ved høstgudstjenesterne er den samme taknemmelighed draget helt i centrum, når vi takker for årets høst på markerne og i haverne. Her medvirker minikonfirmander. Der serveres pølsehorn m.m. FILMAFTEN TIRSDAG DEN 23. SEPTEMBER KL. 19.00 I SOGNEGÅRDEN: Vi skal se filmen ”Adams Æbler”. En film, der perspektiverer til Jobs Bog. TIRSDAG DEN 30. SEPTEMBER KL. 17.30 I SEJLFLOD KIRKE – Ulvetimegudstjeneste Fællesspisning i sognegården ca. kl. 18.00. OKTOBER TIRSDAG DEN 7. OKTOBER KL. 16.30 I GUDUMHOLM KIRKE: “MAD & TRO” Årets konfirmander og deres forældre indbydes til en aftengudstjeneste med efterfølgende spisning. ONSDAG DEN 8. OKTOBER KL. ??? I SOGNEGÅRDEN – AKTIVITETSUDVALGS MØDE TORSDAG DEN 9. OKTOBER KL. 19.00 I SOGNEGÅRDEN - MENIGHEDSRÅDSMØDE ONSDAG DEN 22. OKTOBER KL. 19.00 I SOGNEGÅRDEN: LIV ELLER DØD – ET ETISK DILEMMA Jo mere vi kan, des mere bør vi tænke over, hvad vi bør. Den sætning er blevet en slags ledetråd for Ole Hartling, overlæge og tidligere formand for Det Etiske Råd. Vi kan klone mennesker - men skal vi? Nye teknologiske muligheder giver nye etiske dilemmaer i spørgsmål om liv og død. Samtidig dukker nye dilemmaer op på områder, hvor den nye teknologi er taget i brug. Vi mangler organer - men er det en moralsk pligt at være organdonor? Ole Hartling fortæller om grænser, der rykker sig, og som kalder på spørgsmål, om vi altid bør gøre, hvad teknologien og forskningen giver mulighed for. SØNDAG DEN 26. OKTOBER KL. 10.30 i GUDUMHOLM KIRKE: BUSK – Børn, Unge, Sogn, Kirke Hvor godt ser Gud på os? BUSK-gudstjenesten er særligt tilrettelagt for børn og unge. TIRSDAG DEN 28. OKTOBER KL. 19.00 I SOGNEGÅRDEN – AKTIVITETSUDVALGS MØDE ONSDAG DEN 29. OKTOBER KL. 19.00 I GUDUMHOLM KIRKE: ”BAG MINE ØJENLÅG” – koncert med Mathilde Falch. Sangerinden Mathilde Falch har gennem to soloalbums og en EP fortalt sin historie om et liv med misbrug og om at have en spiseforstyrrelse. Teksterne er selvbiografiske med et budskab: Vær dig selv! Til denne aften inviteres konfirmander fra både Gudumholm-Lillevorde og Storvorde-Sejlflod. TORSDAG DEN 30. OKTOBER KL. 18.30 I SEJLFLOD KIRKE – Halloween med FDF NOVEMBER SØNDAG DEN 2. NOVEMBER ALLE HELGENS DAG: Læse navne op og udlevere blomster. ONSDAG DEN 5. NOVEMBER KL. 19.00 I SOGNEGÅRDEN, STORVORDE: ENTRÉ: Pensionist/ungdom -- 50 kr. Gruppe på 5 -----------75 kr. Voksen----------------100 kr. VINGER PÅ HJERNEN – en musikalsk forestilling med Cecilia Zwick Nash Et one woman multimedia show og galopperende dialog om livet, kærligheden, eksistensen og meningen med det hele. Fyldt med humor, varme og finurlighed – en dialog på tværs af tid og rum, fiktion og virkelighed. ã ã ã ã ã ã Kan døden være lige så sjov som livet? Kan man finde vej, selvom man er faret vild? Kan tre døde kvinder flytte ind i én nulevende? Kan man ryge og drikke, når man er død? Kan man grine med de døde? Kan en opdigtet kvindes liv være ligeså levende, som dem der har levet i virkeligheden? Nora fra et Dukkehjem, Selma Lagerlöf og Emma Gad blander sig insisterende og nysgerrigt. Sammen er de på udgang for at hente Karen Blixen tilbage til dødsriget, hvor forberedelserne til årets fest er i fuldt sving med Josefine Baker som aftenens stjerne. Blixen nægter at danse efter den sorte Josefines’ instruktioner – så hun skrider. Nu er damerne i den grad faret vild i tid og rum med Nora, som har notorisk dårlig stedsans, som anfører. SØNDAG DEN 9. NOVEMBER KL. 10.30 I SEJLFLOD KIRKE: Rytmisk gudstjeneste TIRSDAG DEN 18. NOVEMBER KL. ??? I SOGNEGÅRDEN – Konfirmandaften med film. ONSDAG DEN 19. OKTOBER KL. 19.00 I SOGNEGÅRDEN - MENIGHEDSRÅDSMØDE LØRDAG DEN 22. NOVEMBER KL. 10.00 I SEJLFLOD KIRKE OG 11.30 I STORVORDE KIRKE: Lørdagsdåb SØNDAG DEN 23. NOVEMBER KL. 12.00 I SOGNEGÅRDEN – Kirkefrokost (efter gudstjenesten) TIRSDAG DEN 25. NOVEMBER KL. 19.00 I SEJLFLOD KIRKE: Vi synger julen ind Medvirkende: Storvorde og Sejlflod kirkers børnekor Storvorde og Sejlflod kirkers lejlighedskor (voksenkor) ONSDAG DEN 26. NOVEMBER KL. 19.00 I SOGNEGÅRDEN, STORVORDE - ENTRÉ: 50 KR: DEN FORBUDTE FRELSE – foredrag med sogne- og migrantpræst Massoud Fouroozandeh Med det ene ben i gips og på to krykker flygter den kun 15-årige Massoud over de kurdiske bjerge væk fra Iran, og fra en tilværelse som børnesoldat i krigen mellem Iran og Irak, der herskede i det meste af 80’erne. Efter en studentereksamen og efterfølgende en markedsøkonomisk uddannelse drev han sin virksomhed i fem år – inden han konventerede til kristendommen og begyndte at læse teologi. Siden 1997 har han været leder af migrantforeningen ”Mohabat” (Church of Love). Efter sin teologiske eksamen og efterfølgende eksamen fra Pastoralseminariet ved Vartov i København har han været sogne- og migrantpræst i Odense. SØNDAG DEN 30. NOVEMBER KL: 15.00 I GUDUMHOLM KIRKE: Familiegudstjeneste med optog til byen juletræ, som tændes ved yngste deltager. Der serveres risengrød på skolen bagefter, i skolens kantine – et arrangement for hele familien, i samarbejde med Gudumholm Borgerforening. SØNDAG DEN 30. NOVEMBER KL. 15.30 I STORVORDE KIRKE – Børnegudstjeneste med krybbespil. (kl. 10.30 højmesse i Sejlflod kirke) DECEMBER TIRSDAG DEN 2. DECEMBER KL. 19.00 I LILLEVORDE KIRKE: Koncert med Landsbykoret St. Brøndum TORSDAG DEN 4. DECEMBER KL. 19.00 I SOGNEGÅRDEN: Vi skal se TH. Dreyers film ”Ordet”. TIRSDAG DEN 9. DECEMBER KL. 19.00 I SOGNEGÅRDEN: ”Ordet set i evangelisk, kritisk perspektiv” TO VESTJYSKE PRÆSTER – en fortælling om præsterne Kaj Munk og K. L. Aarestrup. Foredrag ved biskop Søren Lodberg Hvas Fortællingen samler sig om en karakteristik af de to personligheder, deres forhold til deres sogne, deres forståelse af hvad det indebærer at være præst, deres digteriske virke, vedr. Kaj Munk skuespillene ORDET og KÆRLIGHED, vedr. K. L. Aastrup enkelte udvalgte salmer. Sluttelig det spændte forhold mellem de to nabopræster. ONSDAG DEN 10. DECEMBER KL. 19 – 21 I SOGNEGÅRDEN: Konfirmandaften – med julehygge SØNDAG DEN 14. DECEMBER KL. 10.30 I GUDUMHOLM KIRKE: Lucia, børnene pynter juletræ, saft, småkager, pebernødder: Lene og Lise. Tovholder til 1. s. i advent i Gudumholm findes senere. TIRSDAG DEN 16. DECEMBER KL. 19.00 i STORVORDE KIRKE: Koncert med Lene Siel. FREDAG DEN 19. DECEMBER KL. ??? I STORVORDE KIRKE: Skolernes juleafslutning + børnehavegudstjenester ??? JANUAR 2015 ONSDAG DEN 14. JANUAR KL. 19.00 i STORVORDE KIRKE: Salmemaraton KONCERT I GUDUMHOLM KIRKE TORSDAG DEN 15. JANUAR KL. 19.00: Orkesteret Mahalia Jackson Tribute spiller kendte negro- og gospelnumre af Mahalia Jackson i egne arrangementer og skaber en atmosfære af nærvær og intensitet. Og Musikken udføres med stor nerve og sjæl. Mahalia Jackson Tribute blev dannet i 2011, som var 100-året for den store gospelsangerinde Mahalia Jacksons fødsel - og det består af meget erfarne og kompetente musikere, nemlig Margrete Grarup (vocal), Jakob Mygind (sax), Ole Bech (guitar) og organist i Skæve kirke, Niels Ole Sørensen (Hammond B3). Margrete Grarup har et stort vokalt overskud og er berømt for en nærværende jazzfeel og intens soulpower. Hun spiller blandt meget andet i Hasseris kirkes orkester. Jakob Mygind har sin helt egen - og meget følsomme - saxofonsound. Han er kendt fra mange sammenhænge i det Nordjyske musikliv - bl.a. Match Brothers og Hasseris kirkes orkester. Ole Bech er garant for et roligt og sikkert guitarspil med forrygende soli, pakket ind i underspillet intensitet. Han er også fast medlem af Hasseris kirkes orkester. Allestedsnærværende Niels Ole Sørensen er organist i Bangsbostrand og Skæve Kirker og han spiller hammondorgel i mange forskellige sammenhænge - både kirkejazz og funky souljazz. Tag med til en spændende koncert. SOGNEAFTEN ONSDAG DEN 28. JANUAR kl. 19.00 I STORVORDE SOGNEGÅRD: Demenssygeplejerske fra Aalborg Kommune Marianne Aspegren Mortensen kommer og fortæller om sygdommen demens og om, hvordan man lever med sygdommen bedst muligt. SOGNEAFTEN TIRSDAG DEN 10. FEBRUAR KL. 19.00 I STORVORDE SOGNEGÅRD: Vi får besøg af læge Wiera Malamá Lorentzen, også kendt som Mama Doc. Wiera Malamá Lorentzen – eller Mamma Doc – er en af Danmarks mest erfarne krigslæger og har oplevet flere krige end mange soldater. Og som læge er hendes syn på krigen et ganske andet end det, man kender fra traditionelle soldaterbøger. For Wiera er bare en »doc«, der egentlig slet ikke bryder sig om våben. I bogen Mamma Doc fra 2011 fortæller Wiera om sit liv – om sin hårde opvækst i Warszawa, om kampen for at blive læge efter familiens flugt til Danmark og om sit krævende arbejde i det danske forsvar – men først og fremmest giver hun os sin personlige beretning om, hvad der sker, når danskerne drager i krig. Hvad enten det drejer sig om døende børn i Balkans flygtningelejre, raketangreb i den irakiske ørken eller konflikter mellem lægegerning og militær rangorden i Afgh
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks
SAVE OUR EARTH

We need your sign to support Project to invent "SMART AND CONTROLLABLE REFLECTIVE BALLOONS" to cover the Sun and Save Our Earth.

More details...

Sign Now!

We are very appreciated for your Prompt Action!

x