of 4

Seminaariesite

Ravinteet kiertoon - seminaari 21.11.2014 Pohto, Vellamontie 12, Oulu, klo 9.00 - 13.00 Seminaarissa käsitellään uudistuvaa nitraattiasetusta ja…
2 views4 pages
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Documenttranscript
Ravinteet kiertoon - seminaari 21.11.2014 Pohto, Vellamontie 12, Oulu, klo 9.00 - 13.00 Seminaarissa käsitellään uudistuvaa nitraattiasetusta ja ympäristötukia, jotka tuovat uusia haasteita maatalouden toimintaympäristöön. Lisäksi luomme katsauksen tulevaisuuden mahdollisuuksiin maatalouden ravinteiden kierron tehostamiseksi. Seminaari on osa Ympäristöministeriön tukemaa ravinteiden kierrätyksen edistämistä ja Saaristomeren tilan parantamista koskevaa ohjelmaa. SFTec Oy – Kehittää innovaatioita materiaalitehokkuuden tarpeisiin ”Voimme tehdä paljon enemmän kierrätettyjen lannoitevalmisteiden markkinoiden luomiseksi ja käytön esteiden poistamiseksi sekä jo olemassa olevien teknologioiden käyttöönottamiseksi. Muunnetaan lantaongelma liiketoimintamahdollisuuksiksi.” ex-Ympäristöministeri Ville Niinistö Ympäristöministeriön tavoite on että ravinteet, erityisesti fosfori ja typpi, eivät valu rehevöittämään Itämerta. Erottelemalla ja kierrättämällä ravinteet saadaan hyötykäyttöön. Suomen hallitus sitoutui Itämerihuippukokouksessa 2010 tehotoimiin, jotta Saaristomeren vesien tila saadaan hyväksi vuoteen 2020 mennessä. Lisäksi Suomesta luvattiin tehdä ravinteiden kierrätyksen esimerkkialue. Ympäristöministeriö on laatinut ohjelman ravinteiden kierrätyksen edistämisestä ja Saaristomeren tilan parantamisesta (2012-2015). Ohjelma ja sen rahoittamat hankkeet edistävät mm. seuraavia asioita: - Lannan, jätevesien ja puhdistamolietteiden tehokkaampi käsittely ja ravinteiden talteenotto Lannan ja orgaanisten lannoitevalmisteiden käytön lisääminen Rajallisten fosforivarojen säästäminen Maatalouden vesiensuojelun edistäminen Ravinteiden kerääminen vesistöistä ja palauttaminen hyötykäyttöön Suomalaisen ravinnekierrätysteknologian ja -innovaatioiden synnyttäminen SFTec Oy:n ModHeat-hanke on yksi rahoitetuista hankkeista. Tämä hanke toteutetaan vuoden 2014 aikana. ModHeat – kuivain on uudentyyppinen materiaalinkuivain, joka hyödyntää optimaalisesti kaikkia siirtoilmiöitä tehden kuivauksesta erittäin tehokasta. Innovatiivisen ja yksinkertaisen rakenteen ansiosta menetelmä on skaalattavissa ja mukautettavissa lukuisille eri materiaaleille ja käyttölämpötila-alueille. Siirrettävä ModHeat- kuivain SFTec Oy:n tarkoituksena on kehittää ja tuotteistaa tuottavuuden parantamiseen tähtääviä innovaatiota maatalouden, teollisuuden ja erityisesti ekologisen materiaalitehokkuuden tarpeisiin. Kehitystyön perusta on ModHeat -kuivain. Seminaariohjelma 8.30 – 9.00 Ilmoittautuminen ja kahvi 9.00 – 9.10 Tilaisuuden avaus Mikko Jokinen, SFTec Oy 9.10 – 9.35 Ravinteiden kierrätyksen edistämistä ja Saaristomeren tilan parantamista koskeva ohjelma - Ympäristöministeriö mukana edistämässä uusia avauksia ja liiketoimintaa Anni Karhunen, Ympäristöministeriö 9.35 – 10.00 Maatalouden ympäristötuet Heli Ronkainen, Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus 10.00 – 10.25 Uudistunut nitraattiasetus Jaana Rintala, Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus 10.25 – 10.50 ModHeat – teknologia maatalouden materiaalivirtojen kuivaukseen ja jatkojalostukseen Hanna Kontturi, SFTec Oy 10.50 – 11.20 Kahvi 11.20 – 11.45 Elektrokoagulaation (EC) hyödyntäminen ravinteiden talteenotossa Ville Kuokkanen, Oulun yliopisto 11.45 – 12.10 Rakeistettujen biotuhkien hyödyntämisen tulevaisuus – kemiallinen näkö kulma Toivo Kuokkanen, Oulun yliopisto 12.10 Tilaisuuden päätös Mikko Jokinen, SFTec Oy SFTec Oy Paavo Havaksen tie 5 D 90570 Oulu a href= /cdn-cgi/l/email-protection class= __cf_email__ data-cfemail= 87ede6e9eea9eef4e8ece6e6e9f3e6c7f4e1f3e2e4a9e1ee [email protected] /a mobile: +358 (0)40 834 8088 www.sftec.fi
Advertisement
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks
SAVE OUR EARTH

We need your sign to support Project to invent "SMART AND CONTROLLABLE REFLECTIVE BALLOONS" to cover the Sun and Save Our Earth.

More details...

Sign Now!

We are very appreciated for your Prompt Action!

x