of 2

silkpeel / dermolissage renseprocedure

SILKPEEL® / DERMOLISSAGE™ RENSEPROCEDURE EFTER ENDT BEHANDLING 1. Fjern den tomme solution flaske fra forgreningsrøret til forsyningsvæsken og…
0 views2 pages
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Documenttranscript
SILKPEEL® / DERMOLISSAGE™ RENSEPROCEDURE EFTER ENDT BEHANDLING 1. Fjern den tomme solution flaske fra forgreningsrøret til forsyningsvæsken og fjern behandlingshovedet. Rens behandlingshovedet i OptiCide3 i minimum 5 minutter eller autoklave ved 132° C i 5 minutter. 2. Placer den blå rensehætte på behandlingshovedet. Trin 1 3. Hvis du har en DermoLissage® drej Treat/Disinfect knappen mod uret så den peger på ”Disinfect” Indsæt desinfektion solution i forgreningsrøret. BRUG IKKE VAND! 4. Indstil knapperne for vakuum og flow til deres maksimale indstillinger ved at dreje begge knapper helt til højre (med uret). Trin 2 5. Lad OptiCide3 solution løbe gennem systemet indtil flasken er tom. 6. Lad maskinen køre og lad luft løbe ind i slangen i ca. 30 sekunder. Trin 3 Trin 4 Trin 5 Trin 6 KORREKT RENGØRING ER VIGTIG I FORHOLD TIL DINE KUNDERS HELBRED OG FOR AT FORLÆNGE LEVETIDEN PÅ DIN MASKINE. HVIS RENGØRINGSINSTRUKTIONER IKKE FØLGES, VIL DETTE PÅVIRKE GARANTIEN PÅ MASKINEN. SILKPEEL® / DERMOLISSAGE RENSEPROCEDURE EFTER ENDT ARBEJDSDAG 1. Fjern den tomme solution flaske fra forgreningsrøret til forsyningsvæsken og fjern behandlingshovedet. Rens behandlingshovedet i OptiCide3 i minimum 5 minutter eller autoklave ved 132° C i 5 minutter. 2. Placer den blå rensehætte på behandlingshovedet. 3. Hvis du har en DermoLissage® drej Treat/Disinfect knappen mod uret så den peger på ”DISINFECT” Indsæt desinfektion solution i forgreningsrøret. BRUG IKKE VAND! 4. Indstil knapperne for vakuum og flow til deres maksimale indstillinger ved at dreje begge knapper helt til højre (med uret). Trin 1 Trin 2 5. Lad OptiCide3 solution løbe gennem systemet indtil det når håndstykket og begynder at løbe ned i affalds‐ beholderen. 6. Når væsken begynder at løbe ned i beholderen sluk enheden og løsn affaldsbeholderen for at udligne vakuum. Lad desinfektionsvæsken blive i slangen til næste behandling. Trin 3 Før næste behandling: 1. Fastgør affaldsbeholderen og tænd for maskinen. Lad den kører til alt desinfektionsvæsken er løbet gennem maskinen. Trin 4 2. Lad maskinen køre og lad luft løbe ind i slangen i ca. 30. sekunder. 3. Sluk for maskinen. 4. Tøm affaldsbeholderen og fastgør den igen til forgreningsrøret. Du er nu klar til at udføre en behandling. Trin 5 5. Hvis du har en DermoLissage®, drej Treat/Disinfect knappen med uret mod ”Treat”. Trin 6 KORREKT RENGØRING ER VIGTIG I FORHOLD TIL DINE KUNDERS HELBRED OG FOR AT FORLÆNGE LEVETIDEN PÅ DIN MASKINE. HVIS RENGØRINGSINSTRUKTIONER IKKE FØLGES, VIL DETTE PÅVIRKE GARANTIEN PÅ MASKINEN.
Advertisement
MostRelated
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks
SAVE OUR EARTH

We need your sign to support Project to invent "SMART AND CONTROLLABLE REFLECTIVE BALLOONS" to cover the Sun and Save Our Earth.

More details...

Sign Now!

We are very appreciated for your Prompt Action!

x