of 2

Smertedagbog

Smertedagbog Eksempel på smertedagbog Dato Klokken Beskriv dine smerter på en skala fra 0 til 10 Bemærkninger 23/10-2014 Kl. 14.30 0 1 2 3 4 5 6 7…
0 views2 pages
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Documenttranscript
Smertedagbog Eksempel på smertedagbog Dato Klokken Beskriv dine smerter på en skala fra 0 til 10 Bemærkninger 23/10-2014 Kl. 14.30 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 23/10-2014 Kl. 19. 00 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 24/10-2014 Kl. 7.30 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Dato Klokken Beskriv dine smerter på en skala fra 0 til 10 Havearbejde - ondt i hofte Vågnede med smerter Bemærkninger 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Beskriv hvor ondt du har det fra 0 til 10. 0 betyder, at du slet ingen smerter har, mens 10 betyder, at smerten er allerværst. 5 er middelsvære smerter osv. Skriv evt. hvordan smerten føles, hvad du har foretaget dig, om du har taget medicin eller andet, som du mener er relevant. Hvis smerten varierer hen over dagen, kan du notere intensitet på forskellige tidspunkter på en dag. På www.hejsundhedsvæsen.dk finder du flere råd og redskaber til, hvordan du får en tryg og sikker behandling. Smertedagbog Dato Klokken Beskriv dine smerter på en skala fra 0 til 10 Bemærkninger 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Beskriv hvor ondt du har det fra 0 til 10. 0 betyder, at du slet ingen smerter har, mens 10 betyder, at smerten er allerværst. 5 er middelsvære smerter osv. Skriv evt. hvordan smerten føles, hvad du har foretaget dig, om du har taget medicin eller andet, som du mener er relevant. Hvis smerten varierer hen over dagen, kan du notere intensitet på forskellige tidspunkter på en dag. På www.hejsundhedsvæsen.dk finder du flere råd og redskaber til, hvordan du får en tryg og sikker behandling.
Advertisement
MostRelated
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks
SAVE OUR EARTH

We need your sign to support Project to invent "SMART AND CONTROLLABLE REFLECTIVE BALLOONS" to cover the Sun and Save Our Earth.

More details...

Sign Now!

We are very appreciated for your Prompt Action!

x