of 42

Sn

... (ATR) 6.sympozium CSBM Jihlava 2010 Total IBCT IU HSE Anti-D ATR HTR TRALI PTP Ta-GvHD TTI TACO TAD auto Death in which transfusion reaction was causal or ...
0 views42 pages
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Documenttranscript
Title: Sn 1 Rizika alogenní krevní transfuze Helena Ondrášková Klinika anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny FN Brno LF MU Brno 2 Restriktivní transfuzní strategie Hébert, P.C., Wells, G., Blajchman, M.A., Marshall, J., Martin, C., Pagliarello, G., Tweeddale, M., Schweitzer, I., Yetisir, E. A multicenter, randomized, controlled clinical trial of transfusion requirements in critical care. Transfusion Requirements in Critical Care Investigators, Canadian Critical Care Trials Group N.Engl.J.Med., 1999, 340, 409-417
 • pocet podaných jednotek krve se zvyšuje
 • Dánsko liberální transfuzní praxe
 • Norgaard, A. et al. Transfusion culture and blood management implementation in a Danish university hospital ICU 10th Annual NATA Symposium, Linz, Austria, 16-17, 2009 3 Restriktivní transfuzní strategie Hébert, P.C., Wells, G., Blajchman, M.A., Marshall, J., Martin, C., Pagliarello, G., Tweeddale, M., Schweitzer, I., Yetisir, E. A multicenter, randomized, controlled clinical trial of transfusion requirements in critical care. Transfusion Requirements in Critical Care Investigators, Canadian Critical Care Trials Group N.Engl.J.Med., 1999, 340, 409-417
 • pocet podaných jednotek krve se zvyšuje
 • Dánsko liberální transfuzní praxe
 • Španelsko populace 13, dárcovství 19, RBCT 25
 • signifikantní nárust po implantaci ULR (2002 2006), redukce obsahu Hb
 • Norgaard, A. et al. Transfusion culture and blood management implementation in a Danish university hospital ICU 10th Annual NATA Symposium, Linz, Austria, 16-17, 2009 Garcia-Erce,J.A., Campos,A., Munoz,M. Blood donation an blood transfusion in Spain (1997-2006) the effects of demographic changes and universal leukoreduction 10th Annual NATA Symposium, Linz, Austria, 16-17, 2009 4 Up to date
 • 16. 17. dubna 2009 Linz
 • Network for Advancement of Transfusion
 • Alternatives
 • výmena zkušeností mezi jednotlivými odbornostmi se vztahem k transfuzní medicíne 5 Krev je biologický materiál lidského puvodu biologická revoluce
 • upozornil na rizika, vyplývající z dusledku
 • lidského jednání
 • drívejší revoluce nebyly tak nebezpecné
 • byly zvratitelné
 • manipulace s živými organizmy muže mít irreverzibilní dusledky
 • 6 Serious hazards of transfusion initiative (SHOT) Williamson,L.M. SHOT analysis of the first two annual reports BMJ 199931916-19 7 Serious hazards of transfusion initiative (SHOT) Taylor, C., et al. SHOT Annual Report 2008 Available at http//www.shotuk.org 8 Serious hazards of transfusion initiative (SHOT)
 • inappropriate and unnecessary transfusion (IU)
 • handling and storage errors (HSE)
 • incorrect blood/component transfused (IBCT)
 • 9 Serious hazards of transfusion initiative (SHOT)
 • transfusion transmitted infection (TTI)
 • 10 Serious hazards of transfusion initiative (SHOT) autologous transfusion related adverse incidents (AAI) transfusion-associated circulatory overload (TACO) transfusion-associated dyspnoea (TAD) 11 Serious hazards of transfusion initiative (SHOT)
 • ALI TRALI, TACO,TAD
 • transfusion related acute lung injury (TRALI)
 • 12 Serious hazards of transfusion initiative (SHOT)
 • haemolytic transfusion reaction (HTR)
 • acute transfusion reaction (ATR)
 • 13 Kumulativní mortalita/morbidita 1996-2008 Total IBCT IU HSE Anti-D ATR HTR TRALI PTP Ta-GvHD TTI TACO TAD auto Death in which transfusion reaction was causal or contributory 125 24 2 0 0 18 11 40 2 13 14 1 0 0 Major morbidity probably or definitely attributed to transfusion reaction imputability 2/3 417 109 1 0 24 31 40 147 13 0 46 6 1 0 Minor or no morbidity as a result of Transfusion Reaction 4810 3167 73 139 176 782 344 49 34 0 6 11 0 28 Outcome unknown 15 11 0 0 0 3 1 0 0 0 0 0 0 0 TOTAL 5367 3311 76 139 200 834 396 236 49 13 66 18 1 28 14 Rizika prevodu allogení krve
 • jsou všeobecne známá
 • technicko-fyzikální
 • biochemicko-metabolická
 • infekcní
 • imunologicko-sérologická
 • 15 Technicko-fyzikální rizika
 • podchlazení
 • hemolýza
 • mikroagregáty
 • hypervolémie (TACO)
 • 16 rychlá krevní transfúze 1,5 ml/kg/min masivní krevní transfuze 70 ml/kg ohrívace 17 Mikroagregáty
 • již po nekolika hodinách skladování krve
 • desticky (dny)
 • leukocyty, fibrin (8.den)
 • ruzná velikost, skladování, druh konzervacního roztoku 10 200 um
 • konvencní filtry 170-230um
 • TRALI nyní jiný mechanizmus vzniku
 • 18 TACO
 • transfusion-associated circulatory overloading
 • 2007 samostatná kategorie transfuzní komplikace
 • po rychlém prevodu velkého objemu krve
 • casto nerozpoznaná, podcenená
 • hydrostatický plicní edém
 • známky akutního plicního edému a známky kardiální dekompenzace (naplnené jug žíly, ortopnoe, tachykardie)
 • mortalita se ruzní podle klinického stavu
 • (kardiovaskulárne kompromitovaní pacienti, deti)
 • 19 TAD
 • transfusion-associated dyspnoea
 • 2009 samostatná kategorie transfuzní komplikace
 • dušnost, která neodpovídá charakteristikou ani objemovému pretížení, ani TRALI
 • dif.dg.TRALI, ALI z jiných prícin a TACO je zvlášte obtížná u kriticky nemocných s MODS (klinický prubeh a odpoved na terapii)
 • neinvazivní echokardiografie, B-typ natriuretického peptidu, invazivní techniky pravostranná srdecní katetrizace
 • dif.dg. plicních T reakcí spolupráce klinika a transfuziologa
 • klinické informace, diskuze, rozhodne transfuziolog, systematický a standardizovaný postup, prínos pro stanovení dg, lécbu pro konkrétního pacienta, pro T stanice
 • Gajic,O. ALI, TRALI or TACO?
 • Division of Pulmonary and Critical Care Medicine,, Mayo Clinic College of Medicine, Rochester, USA
 • 10th Annual NATA Symposium, Linz, Austria, 16-17, 2009
 • 20 storage lesion souhrn biochemických a biomechanických zmen
 • Biochemické
 • pokles Na, vzestup K, pokles 2,3 difosfoglycerátu a ATP
 • Zimrin,A.B., Hess,J.R. Current issues relating to the transfusion of stored red blood cells. Vox Sang. 2009 Feb96(2)93-103. Review Dzik,W. Fresh blood for everyone? Balancing availability and quality of stored RBCs. Transfus. Med. 2008 Aug18(4)260-5
 • Metabolické
 • uvolnení prozánetlivých mediátoru, které pocházejí nejen z cizích krevních
 • elementu, ale také ze skladovacího media
 • Morfologické
 • zmena agregace, alterace tvaru ery, jejich deformace vede k poruchám
 • mikrocirkulace na periferii zvlášte behem dysoxie
 • 21 Stárí krve Tinmouth A, Fergusson D, Yee IC, Hebert PC Clinical consequences of red cell storage in the critically ill. Transfusion 2006, 46(11)2014-2027
 • transfuze RBCs skladované déle než 14 / 28 dní jsou spojeny s špatnými výsledky
 • 22 Stárí krve Tinmouth A, Fergusson D, Yee IC, Hebert PC Clinical consequences of red cell storage in the critically ill. Transfusion 2006, 46(11)2014-2027
 • transfuze RBCs skladované déle než 14 / 28 dní jsou spojeny s špatnými výsledky
 • staré RBCs zvyšují aktivitu polymorfonukleáru, koncentraci superoxidových anionu a IL-8, které mohou být výsledkem proinflamatorních bioaktivních lipidu, které se zvyšují s casem skladování RBCs
 • Zallen G, Moore EE, Ciesla DJ, Brown M, Biffl WL, Silliman CC Stored red blood cells selectively activate human neutrophils to release IL-8 and secretory PLA2. Shock 2000, 13(1)29-33. 23 Stárí krve Tinmouth A, Fergusson D, Yee IC, Hebert PC Clinical consequences of red cell storage in the critically ill. Transfusion 2006, 46(11)2014-2027
 • transfuze RBCs skladované déle než 14 / 28 dní jsou spojeny s špatnými výsledky
 • staré RBCs zvyšují aktivitu polymorfonukleáru, koncentraci superoxidových anionu a IL-8, které mohou být výsledkem proinflamatorních bioaktivních lipidu, které se zvyšují s casem skladování RBCs
 • skladované RBCs jsou spojeny s inflamatorní aktivitou, imunomodulací, alterací tkánové perfúze a zhoršenou vasoregulací
 • vztah mezi stárím skladovaných RBCs a výsledky zustává kontroverzní u kriticky nemocných
 • Zallen G, Moore EE, Ciesla DJ, Brown M, Biffl WL, Silliman CC Stored red blood cells selectively activate human neutrophils to release IL-8 and secretory PLA2. Shock 2000, 13(1)29-33. Zimrin,A.B., Hess,J.R. Current issues relating to the transfusion of stored red blood cells. Vox Sang. 2009 Feb96(2)93-103. Review 24 Age of blood Does is matter?10th Annual NATA Symposium, Linz, Austria, 16-17, 2009
 • Yes Dr. Murphy,G.J. (Bristol) No Dr.Fergusson,D.A.(Ottawa)
 • studie o spojení stárí krve s horšími klinickými výsledky jsou retrospektivní a observacní
 • dukazy jsou na úrovni 2, prícinná souvislost nebyla prokázána
 • chybí velká randomizovaná studie, stále trvají nevyrešené klinické a metodologické sporné body
 • 25 Stárí krve
 • poslední studie trauma, RBCs, délka skladování gt 28 dní, vyšší výskyt hluboké žilní trombózy a MOF s následkem smrti
 • Spinella,P.C. et al. Duration of red blood cell storage is associated with increased incidence of deep vein thrombosis and in-hospital mortality in patients with traumatic injuries Critical Care 2009, 13R151 doi10.1186/cc8050 26 Infekcní rizika
 • Historicky nejnižší riziko
 • bakteriální
 • virové
 • parazitární
 • priony
 • Latentní perioda mezi nákazou virem a objevením se protilátek za 6 týdnu i více 27 Bakteriální kontaminace2.nejcastejší prícina úmrtí po podání krevní transfuze
 • produkty erytrocytu - vzácne Y.enterocolitica, P.fluorescens, P.putida, Psychrophilic pseudomonas, E.cloacae, E.herbicola, C. jejuni,.
 • - fatální 1 10 miliónu
 • produkty desticek - teplota skladování 22 - 20C
 • - náchylné k pomnožení baktérií
 • - život ohrožující sepse 1100 000 príjemcu
 • - smrt 1500 000 príjemcu
 • inaktivace patogenu RBCs pouze preklinické pokusy
 • - desticky vysoce úcinná amotosalen, , UV ozárení
 • - plazma rada technik, detergenty, methylenová modr, amotosalen, riboflavin
 • US FDA Revisions to labeling and storage requirements for blood and blood components. Federal Registr 2003,68, 95 Center for Disease Control and Prevention Fatal Bacterial Infection Associated with Platelet Transfusion. US 2004, MMWR 2005, 54, 168 - 170 28 Objevení se nového patogenu
 • Human Herpes Virus-8 (HHV-8) Kaposiho sarkom
 • Hepatitis G Virus/GB Virus C (HGV/GBV-C)
 • fulminantní selhání jater
 • Transfusion-Transmitted virus (TTV)
 • hepatitis non A-G hepatotropními viry
 • virus západní nilské horecky
 • SENV-H potransfuzní hepatitis
 • Borna virus fatální encefalitída, puvodne identifikován u kone
 • SARS virus
 • virus ptací chripky
 • Chikungunya virus v Itálii 2009
 • 29 Priony Gregori, L., et al. Reduction of transmissible spongiform encephalopathy infectivity from human blood cells with prion protein affinity ligands Transfusion, 2006, 46, 1152-61
 • Creutzfeldt Jacob choroba
 • vCJD patrí mezi nejzáhadnejší choroby století
 • zkoušeny filtry k odstranení prionových proteinu z ery v UK
 • neexistují filtry pro odstranení prionu z plazmy, desticek a plné krve
 • 2.referovaný prípad z dárcovské krve podané v 1999, restrikce, pokles dárcu
 • o 20, otázka úcinnosti leukoredukce
 • Peden,A.H., et al. Preclinical vCJD after blood transfusion in a PRNP codon 129 heterozygous patient Lancet, 2004, 364, 527 - 9 30 Imunologicko-sérologická rizika
 • Niels Jerne
 • Krev cloveka je jako otisky jeho prstu, nejsou dva
 • typy krve, které jsou presne stejné
 • The Nobel Prize in Physiology or Medicine 1984 "for theories concerning the specificity in development and control of the immune system and the discovery of the principle for production of monoclonal antibodies" 31 TRIM transfusion related immunomodulation Opelz,G., et al. Effect of blood transfusions on subsequent kidney transplants Transplant Proc., 1973, 5, 253-259 podání alogenní transfuze imunomodulace zejména imunosuprese odpovedný substrát leukocyty 32 Mechanizmus imunosuprese
 • apoptoza
 • anergie
 • NK bunecná suprese
 • Th2 polarizace
 • mikrochimérizmus
 • 33 Mechanizmus imunosuprese
 • apoptoza
 • anergie
 • NK bunecná suprese
 • Th2 polarizace
 • mikrochimérizmus
 • k nejmasivnejší apoptóze dochází behem
 • prvních 7 dní skladování, za 14 dní podlehne
 • 70 apoptóze (neleukoredukované)
 • desticky 60 apoptotických bunek již 4.den
 • Chimérizmus jev, kdy bunky a/nebo cásti molekul z geneticky rozdílných jedincu spolu existují v jenom tele nebo jedné molekule
 • bunky a antigeny dárce prežívají u príjemce transfuze
 • MIKROCHIMÉRIZMUSsmíšená bunecná populace 34 Klinická manifestace, cíl imunologické reakce cíl typ reakce erytrocyty hemolytická reakce leukocyty febrilní reakce, plicní infiltráty trombocy ty potransfuzní purpura IgA anafylaxe IgG, IgM, IgA koprivka, horecka 35 Imunosuprese následky
 • perioperacní infekce - predchozí studie jednoznacne prokázaly, že transfuze krve významne zvyšuje riziko infekcní komplikace
 • Tailor,R.W. Red blood cell transfusion and nosocomial infections in critically ill patiens. Crit.Care Med., 2006, 34, 2302-2308
 • V roce 2006 Vamvakas zkontroloval výsledky všech randomizovaných studií, všechny studie uvádely zvýšený výskyt pooperacních infekcí, co se týká leukoredukce, byly výsledky studií protichudné
 • Vamvakas,E.C. Pneumonia as a complication of blood product transfusion in the critically ill transfusion-related immunomodulation (TRIM) Crit.Care Med., 2006, 34 (5 suppl), 151-159 36 Imunosuprese následky
 • perioperacní infekce NATA 2009 zvýšené riziko infekce je hlavne obecne u operací s vysokým rizikem bakteriální kontaminace
 • - po operacích streva
 • - po operacích otevrených zlomenin
 • u nekontaminovaných operací není spojena s infekcními komplikacemi (?)
 • recidivy nádoru gastrointestinální tumory
 • elektivní resekce primárního kolorektálního ca perioperacní BT následný rozvoj pooperacní infekce významný nezávislý faktor zhoršující prognózu
 • v.c. BT per se nemá vztah k prognoze
 • není spojena s horší prognozou u resekcí solidních tumoru (?)
 • reaktivace latentních infekcí príjemce
 • Hans Jørgen Nielsen, Hvidovre, Dánsko, Transfusion-Associated Immune Modulation
 • 10th Annual NATA Symposium, Linz, Austria, 16-17, 2009
 • 37 TRALI transfusion-related acute lung injury
 • 1985 definice
 • - respiracní distress s hypoxemií a hypotenzí
 • - bez známek tekutinového pretížení
 • - s casovou souvislostí s podáním TRF prípravku s obsahem plazmy
 • do 6 hod od podání
 • incidence 15000
 • Popovsky, M.A., Moore, S.B. Diagnostic and pathogenetic considerations in transfusion-related acute lung injury. Transfusion, 1985 25 573-577 38 TRALI co dnes víme
 • život ohrožující transfuzní príhoda
 • 5, ale nejcastejší prícina úmrtí
 • dg je podcenena
 • dramatický klinický prubeh, podobající se ARDS
 • liší se casovou souvislostí s podáním TRF prípravku do 6 hodin
 • množství hypotéz o patogenezi
 • TRALI se muže objevit po jakémkoli typu krevního produktu
 • po malém množství menším než jedna jednotka
 • TRALI dg protilátky proti granulocytum a/nebo lymfocytum v krvi dárce se podarí prokázat v 80
 • význam pro další príjemce
 • 39 Záver
 • existuje reálne riziko smrti po podání allogení krevní
 • transfuze
 • infekcní riziko historické minimum
 • latentní perioda (diagnostické okno)
 • kontaminace
 • nová infekcní agens
 • centrum zájmu imunomodulace
 • mechanismus neobjasnen
 • perioperacní transfuse zvyšuje riziko pooperacních
 • komplikací u operací s vysokým rizikem bakteriální
 • kontaminace
 • velké strevní operace
 • operace otevrených zlomenin
 • 40 Záver
 • 3 nové kategorie
 • inappropriate and unnecessary transfusion (IU)
 • handling and storage errors (HSE)
 • transfusion-associated dyspnoea (TAD)
 • vztah mezi storage time RBCs a outcome zustává kontroverzní
 • leukodeplece se zatím doporucuje, ale nenarizuje
 • není korelace mezi výsledky leukoredukce a
 • náklady na ní
 • stále chybí indikacní kritéria k podání transfuzí
 • 41 ..stací jedna a jsi mrtvý..
  We Need Your Support
  Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

  Thanks to everyone for your continued support.

  No, Thanks
  SAVE OUR EARTH

  We need your sign to support Project to invent "SMART AND CONTROLLABLE REFLECTIVE BALLOONS" to cover the Sun and Save Our Earth.

  More details...

  Sign Now!

  We are very appreciated for your Prompt Action!

  x