of 28

Studieordning 2013-2015 - IBA Erhvervsakademi Kolding

Studieordning forfinans‐ økonom(AK) Erhvervsakademiuddannelse inden for finansområdet 2013‐2015 Revideret18.juni2013 Version0.9 Studieordningen…
0 views28 pages
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Documenttranscript
Studieordning forfinans‐ økonom(AK) Erhvervsakademiuddannelse inden for finansområdet 2013‐2015 Revideret18.juni2013 Version0.9 Studieordningen gælder for studerende med studiestart pr. september 2013 og er fælles for følgende institutioner: Erhvervsakademi Aarhus www.eaaa.dk Erhvervsakademiet Lillebælt www.eal.dk Professionshøjskolen University College Nordjylland www.ucn.dk Erhvervsakademiet Copenhagen Business www.cphbusiness.dk Erhvervsakademi SydVest www.easv.dk Erhvervsakademi Sjælland www.easj.dk Erhvervsakademi Kolding www.iba.dk Erhvervsakademi Dania www.eadania.dk Erhvervsakademi Midtvest www.eamv.dk 1 Forord Studieordningen for Finansøkonomuddannelsen er opdelt i en fællesdel og en særskilt del for den enkelte uddannelsesinstitution. Fællesdelen er udarbejdet i fællesskab for Erhvervsakademi Aarhus, Erhvervsakademiet Copenhagen Business, Professionshøjskolen University College Nordjylland, Erhvervsakademiet Lillebælt, Erhvervsakademi Dania, Erhvervsakademi Midtvest, Erhvervsakademi Sjælland, Erhvervsakademi SydVest samt Erhvervsakademi Kolding. Uddannelsesinstitutionerne bag denne studieordning har forpligtet sig til et tæt samarbejde med det formål at sikre en national kompetence og merit bl.a. ved at tilrettelægge og gennemføre fælles eksterne prøver. Det er desuden aftalt, at justeringer i fællesdelen af studieordningen foretages i fællesskab på baggrund af de løbende evalueringer samt samarbejdet med et nationalt uddannelsesudvalg med deltagelse af bl.a. Finanssektorens Arbejdsgiverforening, HK, Finansforbundet, Realkreditrådet, Forsikring & Pension, Forsikringsakademiet, Ejendomsforeningen Danmark og Dansk Ejendomsmæglerforening. September 2013 2 Indholdsfortegnelse Forord........................................................................................................................................... 2 Indholdsfortegnelse ...................................................................................................................... 3 1 Indledning.............................................................................................................................. 5 2 Generelle bemærkninger ........................................................................................................ 6 3 4 2.1 Formål ............................................................................................................................ 6 2.2 Uddannelsens navn og dimittendernes titel ..................................................................... 6 2.3 Adgang ........................................................................................................................... 6 2.4 Varighed ......................................................................................................................... 6 Uddannelsens indhold ............................................................................................................ 6 3.1 Struktur .......................................................................................................................... 6 3.2 Obligatoriske uddannelseselementer (80 ECTS) ............................................................. 7 3.3 Uddannelseselementer med mulighed for individuel prægning (40 ECTS) ......................... 7 3.3.1 Valgfrie uddannelseselementer (10 ECTS) ................................................................. 7 3.3.2 Praktik (15 ECTS) ...................................................................................................... 8 3.3.3 Afsluttende eksamensprojekt (15 ECTS) .................................................................... 8 Kerneområder ........................................................................................................................ 8 4.1 4.1.1 Erhvervsjura – 10 ECTS ............................................................................................. 8 4.1.2 Erhvervsøkonomi – 15 ECTS...................................................................................... 8 4.1.3 Finansielle markeder og rådgivning samt finansiel markedsføring– 25 ECTS ............. 9 4.1.4 Salg og kunderelationer - 10 ECTS ............................................................................ 9 4.1.5 Samfundsøkonomi – 10 ECTS ................................................................................. 10 4.1.6 Statistik og Økonomisk Metode – 10 ECTS .............................................................. 10 4.2 5 Kerneområder obligatoriske uddannelseselementer ......................................................... 8 Kerneområder uddannelseselementer med mulighed for individuel prægning ................ 10 4.2.1 Praktik – 15 ECTS ................................................................................................... 10 4.2.2 Afsluttende eksamensprojekt – 15 ECTS ................................................................. 11 Eksamen, prøver og bedømmelse ......................................................................................... 12 5.1 Vilkår ............................................................................................................................ 12 5.2 Eksamensframelding ..................................................................................................... 12 5.3 Prøverne på finansøkonom ............................................................................................ 13 5.4 Beskrivelse af uddannelsens prøver ............................................................................... 14 5.4.1 Økonomisk Metode (1. interne) .............................................................................. 14 5.4.2 Årsprøve (1. eksterne) ............................................................................................ 14 5.4.3 Privatkunderådgivning (2. interne) .......................................................................... 15 5.4.4 Erhvervskunderådgivning (3. interne)...................................................................... 15 3 5.4.5 Brancheretning (4. interne) ..................................................................................... 16 5.4.6 Valgfag (5. interne) ................................................................................................. 16 5.4.7 Praktikeksamen (6. interne) .................................................................................... 16 5.4.8 Afsluttende eksamensprojekt (2. eksterne) ............................................................. 16 5.5 Eksamenssnyd............................................................................................................... 18 5.5.1 Brug af egne og andres arbejde - plagiat................................................................. 18 5.5.2 Disciplinære foranstaltninger i tilfælde af eksamenssnyd og forstyrrende adfærd ved eksamen 18 5.5.3 Processen ved afklaring af eksamenssnyd, herunder plagiering .............................. 19 5.5.4 Sanktioner overfor eksamenssnyd og forstyrrende adfærd under prøven ................ 19 5.6 Klageadgang ................................................................................................................. 20 5.6.1 Klager over prøver og anke af afgørelser ................................................................ 20 5.6.2 Anke ...................................................................................................................... 21 5.6.3 Klage over retlige forhold ....................................................................................... 22 6 Dispensation ........................................................................................................................ 22 7 Overgange og merit ............................................................................................................. 22 7.1 Andre erhvervsakademiuddannelser .............................................................................. 22 7.2 Overgange mellem Finansøkonom og Finansbachelor og vice versa ............................... 23 7.2.1 Fra Finansøkonom til Finansbachelor ...................................................................... 23 7.2.2 Fra Finansbachelor til Finansøkonom ...................................................................... 23 8 Udenlandske uddannelsesinstitutioner ................................................................................. 23 9 Udbud under åben uddannelse ............................................................................................. 23 10 Ikrafttræden ..................................................................................................................... 24 DEL 2: INSTITUTIONSDEL ............................................................................................................. 25 11 Kriterier for studieaktivitet i forhold til fastholdelse af SU .................................................. 25 12 Valgfrit uddannelseselement – ikke brancherettet ............................................................. 25 13 Regler for praktikkens gennemførsel ................................................................................ 25 14 Muligheder for at gennemføre dele af uddannelsen i udlandet .......................................... 25 15 Undervisnings- og arbejdsformer ...................................................................................... 26 16 Deltagelsespligt under uddannelsesforløbet ...................................................................... 26 17 Kvalitetssikring ................................................................................................................. 26 18 Merit ................................................................................................................................ 26 4 DEL 1: FÆLLESDEL 1 Indledning Denne studieordning for Finansøkonomuddannelsen (AK) er udarbejdet efter retningslinjerne i bekendtgørelse nr. 636 af 29. juni 2009 om erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser, bekendtgørelse nr. 714 af 27. juni 2012 om prøver og eksamen i erhvervsrettede videregående uddannelser og bekendtgørelse XXX af XXXX om erhvervsakademiuddannelse inden for finansområdet (finansøkonom AK). Finansøkonomuddannelsen er tilrettelagt således, at horisontal merit er sikret mellem udbyderne: Erhvervsakademi Aarhus, Erhvervsakademiet Copenhagen Business, Professionshøjskolen University College Nordjylland, Erhvervsakademiet Lillebælt, Erhvervsakademi Dania, Erhvervsakademi Midtvest, Erhvervsakademi Sjælland, Erhvervsakademi SydVest samt Erhvervsakademi Kolding. Uddannelsesinstitutionerne samarbejder desuden med forskellige interesseorganisationer, bl.a. Finanssektorens Arbejdsgiverforening, Finansforbundet, Realkreditrådet, Forsikring & Pension, Forsikringsakademiet, Ejendomsforeningen Danmark, og Dansk Ejendomsmæglerforening. Studieordningen giver overblik over og beskriver uddannelsens aktiviteter samt undervisningsformer og eksamen. Fællesdelen i studieordningen indeholder en beskrivelse af:        Uddannelsens indhold og kerneområder De obligatoriske uddannelseselementer. For læringsmål for fagene henvises til studieordning bind II: Fagbeskrivelser Det valgfrie uddannelseselement ”brancheretning” er placeret under studieordningens fællesdel, idet alle udbydende uddannelsesinstitutioner forpligtiger sig til at følge samme indhold og forløb efter aftagervirksomhedernes ønske. Praktik Prøver, der er fælles for alle godkendte udbud af uddannelsen Regler om merit Afsluttende eksamensprojekt Den enkelte uddannelsesinstitutions del indeholder:        Valgfrit uddannelseselement – ikke brancherettet Regler for praktikkens gennemførsel Muligheder for at gennemføre dele af uddannelsen i udlandet Undervisnings- og arbejdsformer Deltagelsespligt Kvalitetssikring Merit 5 2 Generellebemærkninger 2.1 Formål Formålet med uddannelsen er at kvalificere den uddannede til selvstændigt at kunne varetage arbejde med at planlægge, organisere og realisere opgaver inden for finansiering, kapitalanvendelse, forsikring, ejendomshandel og -administration. Den uddannede skal kunne arbejde såvel nationalt som internationalt med problemstillinger i virksomheden og i forbindelse med finansiel rådgivning. Den uddannede skal kunne varetage opgaverne i et bredt perspektiv og i samarbejde med andre med forskellig kulturel og uddannelsesmæssig baggrund. 2.2 Uddannelsensnavnogdimittendernestitel Uddannelsens navn er Erhvervsakademiuddannelsen inden for finansområdet. Dimittenderne fra uddannelsen har ret til at anvende titlen Finansøkonom (AK). Dimittendernes engelske titel er AP in Financial Management (AK). Uddannelsen betegnes på engelsk som The Academy Profession Degree Programme in Financial Management. 2.3 Adgang Adgang til uddannelsen gives efter BEK nr. 210 af 01/03/2013 om Bekendtgørelse om adgang til erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser. Der henvises til www.retsinfo.dk Se endvidere afsnittet ”merit” under institutionsdelen. 2.4 Varighed Uddannelsen er en erhvervsakademiuddannelse på fuldtid normeret til 2 år (studenterårsværk) svarende til 120 ECTS-point (se nedenfor). Et studenterårsværk er en fuldtidsstuderendes arbejde i 1 år. 3 Uddannelsensindhold 3.1 Struktur Uddannelsens fag og aktiviteter er tildelt point efter European Credit Transfer System (ECTS). Ved at anvende dette formaliserede ECTS-pointsystem er det muligt at meritere uddannelsen i forhold til videre studier i Danmark eller i udlandet. Uddannelsen består af obligatoriske uddannelseselementer, praktik samt valgfrie uddannelseselementer herunder brancheretning og et afsluttende eksamensprojekt. De obligatoriske uddannelseselementer udgør 80 ECTS-point. De valgfrie uddannelseselementer herunder brancheretning udgør 10 ECTS. Praktik udgør 15 ECTS. Det afsluttende eksamensprojekt udgør 15 ECTS. Fordeling af uddannelseselementer på de enkelte semestre: ECTS fordelingen angiver den relative studiebelastning inden for hvert semester. Fordelingen er følgende: 6 Uddannelseselementer fordelt på semestrene Læringsramme: Den finansielle sektor – produkter og forretningsforståelse 1. semester E C T S Læringsramme: Privat og rådgivning Læringsramme: Erhverv – rådgivning og forretningsudvikling 2. semester 3. semester Læringsramme: Praktik og specialisering 4. semester Finansielle markeder og rådgivning Økonomisk metode 20 10 5 5 5 5 Erhvervsjura 10 5 5 Erhvervsøkonomi 15 5 5 Samfundsøkonomi 10 5 5 Salg og kunderelationer 10 5 Statistik 5 5 Valgfag 5 5 Finansiel markedsføring 5 5 Brancheretning 5 5 5 5 Praktik 15 15 Hovedopgave 15 15 I alt 120 30 30 30 30 3.2 Obligatoriskeuddannelseselementer(80ECTS) Hvert semester har en overordnet læringsramme, hvor uddannelseselementerne og den tilhørende undervisning tilrettelægges i relation til denne overordnede læringsramme. Læringsmålene for hvert enkelt uddannelseselement på hvert enkelt semester er beskrevet i studieordningens bind II ’Fagbeskrivelser’. 3.3 Uddannelseselementermedmulighedforindividuelprægning(40ECTS) Denne del består af tre elementer: Valgfrie uddannelseselementer indeholdende brancheretning og valgfag, praktikforløb samt afsluttende eksamensprojekt. 3.3.1 Valgfrieuddannelseselementer(10ECTS) Den studerende har via uddannelsen mulighed for at specialisere sig inden for en af nedenstående 4 brancheretninger på hver 5 ECTS:    Rådgivning og det finansielle detailmarked (pengeinstitut / forsikring) Ejendomshandel Ejendomsadministration 7  Økonomistyring i private og offentlige virksomheder Undervisningen i de givne brancheretninger sker i samarbejde med de øvrige udbydere af finansøkonom. Udover brancheretninger tilbydes valgfag på 5 ECTS. Der henvises til studieordningens institutionsdel. 3.3.2 Praktik(15ECTS) Hver studerende skal i 3 måneders praktik. Praktikken afvikles på 4. semester. Læringsmålene for praktikken udarbejdes fælles for alle udbydende uddannelsesinstitutioner og fremgår i en særskilt vejledning til praktikforløbet, der er fælles for alle udbydende uddannelsesinstitutioner. For regler om praktikkens gennemførsel mv. henvises til institutionsdelen. 3.3.3 Afsluttendeeksamensprojekt(15ECTS) Eksamensprojektet skal dokumentere den studerendes evne til på et metodisk grundlag at kunne bearbejde en kompleks problemstilling i relation til en konkret opgave inden for finansområdet. Problemstillingen skal som hovedregel udarbejdes i samarbejde med en finansiel virksomhed eller med økonomifunktionen i en privat eller offentlig virksomhed. Uddannelsesinstitutionerne udgiver hvert år en fælles vejledning om det afsluttende eksamensprojekt. 4 Kerneområder 4.1 Kerneområderobligatoriskeuddannelseselementer For beskrivelse af finansøkonomuddannelsens læringsmål inden for uddannelsens obligatoriske uddannelseselementer henvises til studieordningens bind II, hvor læringsmålene for de enkelte fag på de enkelte semestre er præciseret. Finansøkonomuddannelsens obligatoriske uddannelseselementer tilrettelægges inden for nedenstående kerneområder: 4.1.1 Erhvervsjura–10ECTS Viden Den uddannede har viden om  retssystemet, retskilder, tilsyn og lovgivning inden for den finansielle sektor Færdigheder Den uddannede kan  anvende reglerne om aftaler, fuldmagter, erstatningsret, køb og salg af fast ejendom, tinglysning, fordringers ophør og overdragelse Kompetencer Den uddannede kan  deltage i fagligt og tværfagligt samarbejde med en professionel tilgang 4.1.2 Erhvervsøkonomi–15ECTS Viden Den uddannede har viden om 8  indhold og sammenhænge i årsrapporter med dertil hørende budgetter Færdigheder Den uddannede kan  anvende driftsøkonomisk teori, metode og modeller,  anvende og vurdere regnskabsanalyser og regnskaber aflagt af virksomheder Kompetencer Den uddannede kan  deltage i fagligt og tværfagligt samarbejde med en professionel tilgang 4.1.3 Finansiellemarkederogrådgivningsamtfinansielmarkedsføring–25ECTS Viden Den uddannede har viden om  de væsentligste typer af udbydere af finansielle ydelser samt finansielle produkter, og hvilke behov de dækker hos forskellige kundetyper,  hovedstrukturen i regnskabet for finansielle virksomheder  forretningsmuligheder og lønsomhedsbetragtninger i en finansiel virksomhed Færdigheder Den uddannede kan  anvende metoder til at identificere forhold af intern såvel som ekstern karakter (efterspørgsels-, konkurrence- og makroforhold), der øver indflydelse på erhvervsvirksomheder og finansielle virksomheder  vurdere privatkunders finansielle behov, risici og muligheder og foretage økonomisk og juridisk ansvarlig rådgivning af disse Kompetencer Den uddannede kan    4.1.4 håndtere de finansielle produkter i en tværfaglig sa
Advertisement
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks
SAVE OUR EARTH

We need your sign to support Project to invent "SMART AND CONTROLLABLE REFLECTIVE BALLOONS" to cover the Sun and Save Our Earth.

More details...

Sign Now!

We are very appreciated for your Prompt Action!

x