of 20

Teema 2

Teema 2 MONIAMMATILLINEN L HESTYMISTAPA TOIMINTAKYVYN ARVIOIMISEEN ICF-LUOKITUKSEN TAUSTATEORIOISTA (suhde sosiaali- ja terveysalan laajempaan k sitekarttaan)
0 views20 pages
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Documenttranscript
Title: Teema 2 1 Teema 2 MONIAMMATILLINEN LÄHESTYMISTAPA TOIMINTAKYVYN ARVIOIMISEEN ICF-LUOKITUKSEN TAUSTATEORIOISTA (suhde sosiaali- ja terveysalan laajempaan käsitekarttaan) 2 Kuka on kiinnostunut toimintakyvyn arvioimisesta/edistämisestä
 • Hallinnonalat kuten
 • sosiaali- ja terveystoimi (vajavuudethoito/parant aminen/palvelut )
 • sosiaalipolitiikka, sosiaalivakuutus (etuusratkaisut)
 • tilastotoimi (toimintakyvyn väestötutkimukset, rekisterit )
 • työvoimatoimi (työllistämisstrategiat, työllistymisohjelmat)
 • opetustoimi (opetussuunnitelmat )
 • oikeustoimi (lakien ja asetusten muutokset/säädökset)
 • taloustoimi/ympäristösuunnittelu, tuote- ja teknologiakehittely (budjetit, toimintakykyä edistävä ulkoinen ympäristö /design for all)
 • palvelujen kehittäminen 3 Tehtävässään auttaa eri toimialoja arvioimaan ja edistämään toimintakykyä ICF on vielä raakile ja ontuu KÄYTÄNNÖN MENETELMIEN ja RATKAISUJEN KANNALTA. Mutta jos katsomme yhteistä kieltä ja sen taustafilosofiaa niin ICF viitoittaa oikealle tielle ihmisen auttamisessa. Onnistuuko ICF tehtävässään? Toimintakyvyn, toimintarajoitteiden ja terveyden kansainvälinen luokitus WHO ICF arvot ja teoria 4 Toimintakyvyn, toimintarajoitteiden ja terveyden kansainvälinen luokitus (ICF. WHO, 2001) Lääketieteellinen terveydentila (sairaus, tauti) Ruumiin toiminnot rakenteet (Ongelmat) Suoritukset (Rajoitteet) Osallistuminen (Rajoitteet) Yksilö-tekijät Ympäristö-tekijät 5 Skandinaaviset filosofit Pörn, Nordenfelt ja RauhalaIhmisluonnon, ihmisen eksistenssin ja käyttäytymisen teoria
 • Ihmisen perusluonne on olla toimiva subjekti (agentti)
 • Toiminta on tavoitteellista ja päämääräkeskeistä
 • Tavoitteen saavuttamista säätelee
 • - yksilön kykyjen repertuaari (toiminnot, suoritukset ja osallistuminen)
 • - tilanteen eli situaation konteksti (yksilötekijät/ympäristötekijät
 • tavoitteet kyky-repertuaari tilannetekijät 6 Ihmisen hyvinvointi ja terveys - tasapainoteoria sairaus, tauti / ei sairautta, ei tautia 7 Ihmisen hyvinvoinnin edellytykset
 • tavoitteiden autonomia, omaehtoisuus
 • kyky toimia autonomisten tavoitteiden mukaisesti
 • ympäristön tarjoamat mahdollisuudet toimia omaehtoisten realististen tavoitteiden mukaisesti
 • kykyä ja uskallusta autonomiaan autonomian salliminen yhteisössä 8 Teoria ihmisestä toimivana subjektina ICF-luokituksen taustateoria tavoitteet ICF-luokituksen kuvauskohteita kykyrepertuaari ruumiin/kehon toiminnot, suoritusten ja osallistumisen arviointi suorituskykynä Pörn tilannetekijät toimintojen vaikeusastetta ja suoritusten ja osallistumisen suoritustasoa määritteleviä yksilö- ja ympäristötekijöitä 9 Toimintakyvyn, toimintarajoitteiden ja terveyden kansainvälinen luokitus (ICF. WHO, 2001) Lääketieteellinen terveydentila (sairaus, tauti) S B P Ruumiin toiminnot rakenteet (Ongelmat) Suoritukset (Rajoitteet) Osallistuminen (Rajoitteet) BPS BPS BPS Yksilö-tekijät Ympäristö-tekijät 10 BIOPSYKOSOSIAALISEN LÄHESTYMISOTTEEN LIITTÄMINEN ICF-LUOKITUKSEN TARJOAMAAN VIITEKEHYKSEEN (BPS-ICF-MALLI) Psykologi Sosiaalityöntekijä Lääkäri Seija Talo Ulla Rytökoski Anneli Hämäläinen 11 BIOPSYKOSOSIAALINEN LÄHESTYMISOTE INTEGROIDAAN TERVEYSALAN KESKEISIIN TAVOITTEISIIN
 • Arvioida henkilön toimintakyky, toimintarajoitteet ja terveys lääketieteellisen terveydentilan kontekstissa
 • Tunnistaa henkilön toiminnalliset tarpeet tarkoituksena hoitaa ja edistää toimintakykyä ja terveyttä
 • Laatia ja dokumentoida toimintakykyyn ja toiminnallisiin tarpeisiin suhteessa oleva toimenpidesuunnitelma
 • Määritellä palvelut, jotka ovat täsmällisessä suhteessa tehtyyn toimenpidesuunnitelmaan (arvioituihin tarpeisiin)
 • Informoida virkamiehiä ja päättäviä elimiä toimenpidesuunnitelmaa vastaavien palveluiden saatavuudesta yhteisössä (kirjattu ja päivitetty luettelo)
 • 12 BPS-MALLIN SYNTY Birth of the Finnish BPS-model for functioning
 • Työryhmissä ja tiimeissä oli taitavia työntekijöitä monista ammattiryhmistä
 • 1980 me työskentelimme Kelan uudessa upeassa kuntoutustutkimuslaitoksessa
 • Meiltä puuttui jäsentynyt malli tehdä tiimityötä
 • Meiltä puuttui systemaattinen tiedonkeruu-menetelm ä (toimintakyvyn arviointiin)
 • Me menetimme aikaa, energiaa ja rahaa päällekkäisen työn tekemisen vuoksi
 • 13 Birth of the BPS-model for functioning BPS-MALLI PÄÄLLEKKÄISEN TYÖN VÄLTTÄMINEN
 • Oli jaettava toimintakyvyn arviointitehtävät moniammatillisen tiimin jäsenten välillä
 • Oli päätettävä mitkä toimintakyvyn aspektit ovat minkäkin ammattiryhmän tietotaito-aluetta
 • Oli tunnettava toimintakyvyn kaikki aihealueet
 • (WHO tuli apuun tuottamalla 1424 toimintakyvyn kuvauskohdetta eli ICF-itemiä määrittelemään toimintakykyä)
 • kun luokittelemme ICF-itemit moniammatillisiksi ydinkäsiteryhmiksi voivat eri ammattiryhmät valita oman tietämyksensä alaan kuuluvat aihealueet
 • Toimintakyvyn arvioimisen ja edistämisen biopsykososiaalinen malli 14 Toimintakyvyn Arvioimisen ja Edistämisen biopsykososiaalinen malli (BPS-ICF) Toimintakyvyn , toimintarajoitteiden ja terveyden kansainvälinen luokitus BioPsykoSosiaalinen lähestymisote psyko ICF BPS sosio bio kontekstuaaliset tekijät ja rakenteet 15 ICF-luokituksen 4 osa-alueen toisen luokitusportaan kuvauskohteet luokiteltuna biopsykososiaalisen (BPS) mallin 9 osa-alueelle (frekvenssit) psyko Omakohtainen suuntautuneisuus rooleissa P-29 Kognitiiviset suoritukset P- 31 Osallis- tuminen bio sosio Mielen toiminnot P- 18 tukset Yhteis- kunnan Suori- Fyysinen suoriutu-minen rooleissa B- 29 Yhteisö-suoritukset S- 23 Fyysiset suoritukset B- 20 tarjoamat Sosio-kulttuuriset toiminnot S- 22 Ruumiin toiminnot B-61 mahdol- lisuudet Toiminnot S-46 16 Mitä biopsykososiaalinen tarkoittaa? Esimerkki!
 • Bio- näkökulma
 • Psyko- näkökulma
 • Sosio- näkökulma
 • BPS-periaate edellyttää, että jokainen ICF-itemi arvioidaan fyysisestä, psykologisesta ja sosiaalisesta näkökulmasta, jotta voitaisiin kehittää toimintakykyä edistäviä kohdennettuja palveluita 17 Toimintakyvyn Arvioimisen ja Edistämisen Biopsykososiaalinen malli Toimintakyvyn , toimintarajoitteiden ja terveyden kansainvälinen luokitus BioPsykoSosiaalinen lähestymisote psyko ICF BPS sosio bio ja rakenteet 18 psyko ARVIOINTI suuntautuneisuus elämän rooleihin (työ, vapaa-aika) sosio bio sosiaali- poliittiset ratkaisut elämän rooleihin (työ, vapaa-aika) kognitiiviset suoritukset fyysiset edellytykset elämän rooleihin (työ, vapaa-aika ) yhteisö suorituk-set fyysiset suorituk-set mielen toimin-not sosio- kulttuu-riset toim. ruumiin toiminnot EDISTÄMINEN BIOPSYKOSOSIAALINEN ICF MALLI HAHMOTTAMINEN tuke-minen, valtais-tami-nen fyysi-nen harjoit- telu fyysinen valmennus/ harjoitta- minen elämän rooleihin keho kansa- lainen sosiaali-poliitinen mahdollis-taminen elämän rooleihin minä hallinta ja valtaistuminen motivointi itsenäisiin roolivalintoihin TOIMINTAKYVYN ARVIOIMISEN JA EDISTÄMISEN BIOPSYKOSOSIAALISET EDELLYTYKSET ICF-VIITEKEHYKSESSÄ 19 HYVINVOINTI JA T E R V E Y S ELÄMÄNLAATU TERVEYDENTILA itse-arviointi ulkopuolinen arviointi toiminnallinen tila lääketieteellinen terveydentila ICF Toimintakyvyn, toimintarajoitteiden ja terveyden kansainvälinen luokitus ICD 10 Tautiluokitus Psykologiset määrittelijät BPS (biopsykosososiaalista) -mallia tarvitaan, koska arkityössä ICF-kuvauskohteiden ("kvantitatiivinen") arviointi on useimmiten tehtävä sekä fyysisestä, psyykkisestä että sosiaalisesta näkökulmasta Fyysiset määrittelijät Sosiaaliset määrittelijät psyko sosio bio osallistuminen suoritukset kontekstuaaliset tekijät ruumiin/kehon toiminnot ja rakenteet
  Advertisement
  We Need Your Support
  Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

  Thanks to everyone for your continued support.

  No, Thanks
  SAVE OUR EARTH

  We need your sign to support Project to invent "SMART AND CONTROLLABLE REFLECTIVE BALLOONS" to cover the Sun and Save Our Earth.

  More details...

  Sign Now!

  We are very appreciated for your Prompt Action!

  x