of 81

Thong-tu-27-2015-btnmt-dtm-khbvmt

Thông tư số: 27/2015/TT-BTNMT ngày 29 tháng 05 năm 2015 về đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường và kế hoạch bảo vệ môi trường. Cần tham khảo thêm thông tư, nghị định và luật hãy theo dõi chúng tôi nhé! Tham khảo thêm tại: moitruongnhietdoi.com.vn
2 views81 pages
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Documenttranscript
 • 1. Moitruongnhietdoi.com.vn BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƢỜNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 27/2015/TT-BTNMT Hà Nội, ngày 29 tháng 05 năm 2015 THÔNG TƢ VỀ ĐÁNH GIÁ MÔI TRƢỜNG CHIẾN LƢỢC, ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG MÔI TRƢỜNG VÀ KẾ HOẠCH BẢO VỆ MÔI TRƢỜNG Căn cứ Luật Bảo vệ môi trường ngày 23 tháng 6 năm 2014; Căn cứ Nghị định số 18/2015/NĐ-CP ngày 14 tháng 02 năm 2015 của Chính phủ quy định về quy hoạch bảo vệ môi trường, đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường và kế hoạch bảo vệ môi trường; Căn cứ Nghị định số 21/2013/NĐ-CP ngày 04 tháng 3 năm 2013 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài nguyên và Môi trường; Xét đề nghị của Tổng Cục trưởng Tổng cục Môi trường và Vụ trưởng Vụ Pháp chế; Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành Thông tư quy định về đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường và kế hoạch bảo vệ môi trường. Chƣơng I QUY ĐỊNH CHUNG Điều 1. Phạm vi điều chỉnh Thông tƣ này quy định chi tiết thi hành điểm c Khoản 1 Điều 32 Luật Bảo vệ môi trƣờng năm 2014; Khoản 5 Điều 8, Khoản 7 Điều 12, Khoản 4 và Khoản 6 Điều 14, Khoản 2 Điều 16, Khoản 4 Điều 17, Khoản 5 Điều 19 và Khoản 4 Điều 21 Nghị định số 18/2015/NĐ-CP ngày 14 tháng 02 năm 2015 của Chính phủ quy định về quy hoạch bảo vệ môi trƣờng, đánh giá môi trƣờng chiến lƣợc, đánh giá tác động môi trƣờng và kế hoạch bảo vệ môi trƣờng (sau đây gọi tắt là Nghị định số 18/2015/NĐ-CP). Điều 2. Đối tƣợng áp dụng Thông tƣ này áp dụng đối với cơ quan, tổ chức, cá nhân có các hoạt động liên quan đến đánh giá môi trƣờng chiến lƣợc, đánh giá tác động môi trƣờng và kế hoạch bảo vệ môi trƣờng. Chƣơng II ĐÁNH GIÁ MÔI TRƢỜNG CHIẾN LƢỢC Điều 3. Thực hiện đánh giá môi trƣờng chiến lƣợc 1. Cơ quan đƣợc giao nhiệm vụ xây dựng chiến lƣợc, quy hoạch, kế hoạch thuộc Danh mục các đối tƣợng phải thực hiện đánh giá môi trƣờng chiến lƣợc quy định tại Phụ lục I ban hành kèm theo Nghị định số 18/2015/NĐ-CP có trách nhiệm lập, gửi hồ sơ đề nghị thẩm định báo cáo đánh giá môi trƣờng chiến lƣợc theo quy định tại Khoản 2 Điều 8 Nghị định số 18/2015/NĐ-CP. Hồ sơ đề nghị thẩm định báo cáo đánh giá môi trƣờng chiến lƣợc gửi trực tiếp hoặc qua bƣu điện đến cơ quan thẩm định, gồm: a) Một (01) văn bản đề nghị thẩm định báo cáo đánh giá môi trƣờng chiến lƣợc thực hiện theo mẫu quy định tại Phụ lục 1.1 Thông tƣ này; b) Chín (09) bản báo cáo đánh giá môi trƣờng chiến lƣợc và chín (09) bản dự thảo chiến lƣợc, quy hoạch, kế hoạch. Trƣờng hợp số lƣợng thành viên hội đồng thẩm định nhiều hơn chín (09) ngƣời, cơ quan đƣợc giao nhiệm vụ xây dựng chiến lƣợc, quy hoạch, kế hoạch phải cung cấp thêm số lƣợng báo cáo đánh giá môi trƣờng chiến lƣợc. Hình thức trang bìa, trang phụ bìa và yêu cầu về cấu trúc và nội dung của báo cáo đánh giá môi trƣờng chiến lƣợc thực hiện theo
 • 2. Moitruongnhietdoi.com.vn mẫu tƣơng ứng quy định tại các Phụ lục 1.2 và 1.3 Thông tƣ này. 2. Trƣờng hợp điều chỉnh chiến lƣợc, quy hoạch, kế hoạch quy định tại Khoản 4 Điều 8 Nghị định số 18/2015/NĐ-CP: a) Cơ quan lập chiến lƣợc, quy hoạch, kế hoạch gửi đến Bộ Tài nguyên và Môi trƣờng một (01) văn bản giải trình các nội dung điều chỉnh của chiến lƣợc, quy hoạch, kế hoạch và các vấn đề môi trƣờng liên quan kèm theo một (01) dự thảo điều chỉnh chiến lƣợc, quy hoạch, kế hoạch; b) Trong thời hạn hai mƣơi (20) ngày làm việc, Bộ Tài nguyên và Môi trƣờng có trách nhiệm xem xét, có ý kiến bằng văn bản gửi cơ quan lập chiến lƣợc, quy hoạch, kế hoạch và cơ quan phê duyệt chiến lƣợc, quy hoạch, kế hoạch. Điều 4. Thẩm định báo cáo đánh giá môi trƣờng chiến lƣợc 1. Việc thẩm định báo cáo đánh giá môi trƣờng chiến lƣợc thực hiện thông qua hội đồng thẩm định do thủ trƣởng hoặc ngƣời đứng đầu cơ quan thẩm định thành lập với cơ cấu, thành phần quy định tại Khoản 1 Điều 10 Nghị định số 18/2015/NĐ-CP. 2. Hoạt động của hội đồng thẩm định báo cáo đánh giá môi trƣờng chiến lƣợc quy định tại Chƣơng V Thông tƣ này. 3. Thời hạn thẩm định báo cáo đánh giá môi trƣờng chiến lƣợc quy định tại Khoản 4 Điều 10 Nghị định số 18/2015/NĐ-CP; trƣờng hợp hồ sơ không đầy đủ, hợp lệ, trong thời hạn tối đa năm (05) ngày làm việc kể từ ngày nhận đƣợc hồ sơ, cơ quan thẩm định có văn bản thông báo gửi cơ quan đề nghị thẩm định báo cáo đánh giá môi trƣờng chiến lƣợc để biết, bổ sung, hoàn thiện. Điều 5. Tiếp thu ý kiến thẩm định và báo cáo kết quả thẩm định báo cáo đánh giá môi trƣờng chiến lƣợc 1. Cơ quan đƣợc giao nhiệm vụ xây dựng chiến lƣợc, quy hoạch, kế hoạch có trách nhiệm nghiên cứu, tiếp thu ý kiến của hội đồng thẩm định và gửi lại cơ quan thẩm định: a) Một (01) văn bản giải trình về việc tiếp thu ý kiến của hội đồng thẩm định báo cáo đánh giá môi trƣờng chiến lƣợc thực hiện theo mẫu quy định tại Phụ lục 1.4 Thông tƣ này; b) Một (01) bản báo cáo đánh giá môi trƣờng chiến lƣợc kèm theo một bản đƣợc ghi trên đĩa CD; một (01) dự thảo chiến lƣợc, quy hoạch, kế hoạch đã đƣợc hoàn chỉnh trên cơ sở nghiên cứu, tiếp thu ý kiến của hội đồng thẩm định. 2. Trong thời hạn không quá mƣời lăm (15) ngày làm việc kể từ ngày nhận đƣợc báo cáo đánh giá môi trƣờng chiến lƣợc đã hoàn chỉnh trên cơ sở nghiên cứu, tiếp thu ý kiến hội đồng thẩm định do cơ quan đƣợc giao nhiệm vụ xây dựng chiến lƣợc, quy hoạch, kế hoạch gửi đến, cơ quan thẩm định báo cáo đánh giá môi trƣờng chiến lƣợc có trách nhiệm báo cáo cấp có thẩm quyền phê duyệt chiến lƣợc, quy hoạch, kế hoạch về kết quả thẩm định báo cáo đánh giá môi trƣờng chiến lƣợc theo mẫu quy định tại Phụ lục 1.5 Thông tƣ này. Chƣơng III ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG MÔI TRƢỜNG Điều 6. Hồ sơ đề nghị thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trƣờng Chủ dự án của các đối tƣợng quy định tại Khoản 5 Điều 33 Luật Bảo vệ môi trƣờng năm 2014 và Khoản 1 Điều 12 Nghị định số 18/2015/NĐ-CP có trách nhiệm lập, gửi cơ quan có thẩm quyền thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trƣờng quy định tại Khoản 1 Điều 14 Nghị định số 18/2015/NĐ-CP. Hồ sơ đề nghị thẩm định gồm: 1. Một (01) văn bản đề nghị thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trƣờng thực hiện theo mẫu quy định tại Phụ lục 2.1 Thông tƣ này. 2. Bảy (07) bản báo cáo đánh giá tác động môi trƣờng của dự án. Trƣờng hợp số lƣợng thành viên hội đồng thẩm định nhiều hơn bảy (07) ngƣời, chủ dự án phải cung cấp thêm số lƣợng
 • 3. Moitruongnhietdoi.com.vn báo cáo đánh giá tác động môi trƣờng. Hình thức trang bìa, trang phụ bìa và yêu cầu về cấu trúc và nội dung của báo cáo đánh giá tác động môi trƣờng thực hiện theo mẫu tƣơng ứng quy định tại các Phụ lục 2.2 và 2.3 Thông tƣ này. 3. Một (01) bản báo cáo nghiên cứu khả thi hoặc báo cáo dự án đầu tƣ hoặc tài liệu tƣơng đƣơng khác. Điều 7. Tham vấn trong quá trình thực hiện đánh giá tác động môi trƣờng 1. Chủ dự án phải thực hiện việc tham vấn theo quy định tại các Khoản 4, 5 và 6 Điều 12 Nghị định số 18/2015/NĐ-CP. 2. Văn bản của chủ dự án gửi xin ý kiến tham vấn thực hiện theo mẫu quy định tại Phụ lục 2.4 Thông tƣ này. 3. Văn bản trả lời của cơ quan, tổ chức đƣợc xin ý kiến tham vấn thực hiện theo mẫu quy định tại Phụ lục 2.5 Thông tƣ này. 4. Biên bản họp tham vấn cộng đồng dân cƣ chịu tác động trực tiếp bởi dự án thực hiện theo mẫu quy định tại Phụ lục 2.6 Thông tƣ này. 5. Trong quá trình tham vấn, chủ dự án có trách nhiệm bảo đảm văn bản xin ý kiến tham vấn kèm theo báo cáo đánh giá tác động môi trƣờng đƣợc gửi đến các cơ quan, tổ chức đƣợc tham vấn. 6. Thời hạn trả lời bằng văn bản đối với cơ quan, tổ chức đƣợc tham vấn ý kiến tối đa là mƣời lăm (15) ngày làm việc, kể từ ngày nhận đƣợc văn bản xin ý kiến tham vấn do chủ dự án gửi đến. 7. Trƣờng hợp dự án thuộc địa bàn từ hai (02) xã trở lên, chủ dự án đƣợc lựa chọn hình thức cuộc họp tham vấn cộng đồng dân cƣ chịu tác động trực tiếp bởi dự án theo từng xã hoặc liên xã. Điều 8. Thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trƣờng 1. Việc thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trƣờng đƣợc thực hiện thông qua hội đồng thẩm định, trừ trƣờng hợp quy định tại Khoản 5 Điều 14 Nghị định số 18/2015/NĐ-CP. 2. Thời hạn thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trƣờng quy định tại Khoản 2 Điều 14 Nghị định số 18/2015/NĐ-CP; trƣờng hợp hồ sơ không đầy đủ, hợp lệ, trong thời hạn tối đa năm (05) ngày làm việc kể từ ngày nhận đƣợc hồ sơ, cơ quan thẩm định phải có văn bản thông báo cho chủ dự án. 3. Trong quá trình thẩm định, cơ quan thẩm định đƣợc tiến hành các hoạt động sau đây: a) Khảo sát, kiểm chứng các thông tin, số liệu về hiện trạng môi trƣờng tại địa điểm thực hiện dự án và khu vực kế cận; b) Lấy mẫu phân tích kiểm chứng; c) Tổ chức lấy ý kiến các chuyên gia, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp phản biện nội dung của báo cáo đánh giá tác động môi trƣờng; d) Tổ chức các cuộc họp đánh giá theo chuyên đề. 4. Hoạt động của hội đồng thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trƣờng thực hiện theo quy định tại Chƣơng V Thông tƣ này. Điều 9. Phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trƣờng 1. Sau khi báo cáo đánh giá tác động môi trƣờng đã đƣợc thẩm định với kết quả thông qua không cần chỉnh sửa, bổ sung hoặc thông qua với điều kiện phải chỉnh sửa, bổ sung, chủ dự án hoàn thiện và gửi cơ quan thẩm định hồ sơ đề nghị phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trƣờng, gồm: a) Một (01) văn bản đề nghị phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trƣờng, trong đó giải trình rõ những nội dung đã đƣợc chỉnh sửa, bổ sung theo kết luận của hội đồng thẩm định, trừ
 • 4. Moitruongnhietdoi.com.vn trƣờng hợp không phải chỉnh sửa, bổ sung; b) Báo cáo đánh giá tác động môi trƣờng đƣợc đóng quyển gáy cứng, chủ dự án ký vào phía dƣới của từng trang báo cáo kể cả phụ lục (trừ trang bìa thực hiện theo mẫu quy định tại Phụ lục 2.2 Thông tƣ này) với số lƣợng đủ để gửi tới các địa chỉ quy định tại Khoản 3 Điều 9 Thông tƣ này kèm theo một (01) đĩa CD trên đó chứa một (01) tệp văn bản điện tử định dạng đuôi “.doc” chứa nội dung của báo cáo và một (01) tệp văn bản điện tử định dạng đuôi “.pdf” chứa nội dung đã quét (scan) của toàn bộ báo cáo (kể cả phụ lục). 2. Sau khi nhận đƣợc hồ sơ đề nghị phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trƣờng do chủ dự án gửi đến, cơ quan thẩm định có trách nhiệm: a) Trong thời hạn hai mƣơi (20) ngày làm việc kể từ ngày nhận đƣợc hồ sơ đề nghị phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trƣờng, thủ trƣởng hoặc ngƣời đứng đầu cơ quan thẩm định ban hành quyết định phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trƣờng theo mẫu quy định tại Phụ lục 2.7 Thông tƣ này và xác nhận vào mặt sau trang phụ bìa của báo cáo đánh giá tác động môi trƣờng đã đƣợc phê duyệt theo mẫu quy định tại Phụ lục 2.8 Thông tƣ này; b) Trƣờng hợp chƣa đủ điều kiện phê duyệt hoặc không phê duyệt phải có văn bản nêu rõ lý do trong thời hạn mƣời (10) ngày làm việc kể từ ngày nhận đƣợc hồ sơ đề nghị phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trƣờng. 3. Cơ quan thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trƣờng gửi quyết định phê duyệt và báo cáo đánh giá tác động môi trƣờng sau khi xác nhận đến chủ dự án và các cơ quan liên quan, cụ thể nhƣ sau: a) Đối với báo cáo đánh giá tác động môi trƣờng thuộc thẩm quyền tổ chức thẩm định, phê duyệt của Bộ Tài nguyên và Môi trƣờng: gửi quyết định phê duyệt kèm báo cáo đánh giá tác động môi trƣờng đến Ủy ban nhân dân cấp tỉnh nơi thực hiện dự án; b) Đối với báo cáo đánh giá tác động môi trƣờng thuộc thẩm quyền tổ chức thẩm định, phê duyệt của các Bộ, cơ quan ngang Bộ: gửi quyết định phê duyệt đến Bộ Tài nguyên và Môi trƣờng, gửi quyết định phê duyệt kèm theo báo cáo đánh giá tác động môi trƣờng đến Ủy ban nhân dân cấp tỉnh nơi thực hiện dự án, trừ dự án thuộc phạm vi bí mật nhà nƣớc về quốc phòng, an ninh; c) Đối với báo cáo đánh giá tác động môi trƣờng thuộc thẩm quyền thẩm định của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh: gửi quyết định phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trƣờng đến Bộ Tài nguyên và Môi trƣờng, Ủy ban nhân dân cấp huyện, Ủy ban nhân dân cấp xã nơi thực hiện dự án; gửi quyết định phê duyệt kèm theo báo cáo đánh giá tác động môi trƣờng đến Sở Tài nguyên và Môi trƣờng và đến Ban quản lý các khu công nghiệp trong trƣờng hợp dự án thực hiện trong khu công nghiệp. 4. Sau khi nhận đƣợc quyết định phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trƣờng do các Bộ, cơ quan ngang Bộ gửi đến, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh sao lục và gửi đến Sở Tài nguyên và Môi trƣờng, Ủy ban nhân dân cấp huyện, Ủy ban nhân dân cấp xã nơi thực hiện dự án và Ban quản lý các khu công nghiệp đối với dự án thực hiện trong khu công nghiệp. Điều 10. Trách nhiệm của chủ dự án sau khi báo cáo đánh giá tác động môi trƣờng đƣợc phê duyệt 1. Thực hiện các nội dung quy định tại Điều 16 Nghị định số 18/2015/NĐ-CP. 2. Lập kế hoạch quản lý môi trƣờng trên cơ sở chƣơng trình quản lý và giám sát môi trƣờng đã đề xuất trong báo cáo đánh giá tác động môi trƣờng đƣợc phê duyệt; trƣờng hợp có thay đổi chƣơng trình quản lý và giám sát môi trƣờng thì phải cập nhật kế hoạch quản lý môi trƣờng và gửi đến Ủy ban nhân dân cấp xã theo quy định tại Khoản 3 Điều này. Hình thức trang bìa, trang phụ bìa và yêu cầu về cấu trúc, nội dung thực hiện theo mẫu tƣơng ứng quy định tại các Phụ lục 2.9 và 2.10 Thông tƣ này. 3. Gửi kế hoạch quản lý môi trƣờng đến Ủy ban nhân dân cấp xã nơi đã tham vấn ý kiến trong quá trình thực hiện đánh giá tác động môi trƣờng để đƣợc niêm yết công khai trƣớc khi khởi
 • 5. Moitruongnhietdoi.com.vn công xây dựng. Mẫu văn bản của chủ dự án gửi Ủy ban nhân dân cấp xã để niêm yết công khai kế hoạch quản lý môi trƣờng thực hiện theo quy định tại Phụ lục 2.11 Thông tƣ này. 4. Thông báo kế hoạch vận hành thử nghiệm các công trình xử lý chất thải đến các tổ chức đã tiến hành tham vấn và cơ quan phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trƣờng theo mẫu quy định tại Phụ lục 2.12 Thông tƣ này; tổ chức vận hành thử nghiệm các công trình xử lý chất thải đồng thời với quá trình vận hành thử nghiệm dự án. Trƣờng hợp gây ra sự cố môi trƣờng thì phải dừng ngay hoạt động vận hành thử nghiệm và báo cáo kịp thời tới cơ quan quản lý nhà nƣớc có thẩm quyền để hƣớng dẫn giải quyết; chịu trách nhiệm khắc phục sự cố môi trƣờng, bồi thƣờng thiệt hại theo quy định của pháp luật. 5. Trƣờng hợp khu kinh tế, khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao, cụm công nghiệp, khu kinh doanh, dịch vụ tập trung tiếp nhận dự án đầu tƣ không phù hợp ngành nghề thu hút đầu tƣ trong báo cáo đánh giá tác động môi trƣờng đã đƣợc phê duyệt của dự án xây dựng cơ sở hạ tầng nhƣng chƣa đến mức phải lập lại báo cáo đánh giá tác động môi trƣờng quy định tại điểm c Khoản 1 Điều 15 Nghị định số 18/2015/NĐ-CP, chủ đầu tƣ dự án xây dựng cơ sở hạ tầng phải có văn bản giải trình gửi cơ quan đã phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trƣờng và chỉ thực hiện các thủ tục tiếp nhận đầu tƣ sau khi có ý kiến chấp thuận bằng văn bản của cơ quan đã phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trƣờng. 6. Trƣờng hợp có thay đổi chủ dự án, chủ dự án mới có trách nhiệm tiếp tục thực hiện báo cáo đánh giá tác động môi trƣờng đã phê duyệt. Điều 11. Ủy quyền cho Ban quản lý các khu công nghiệp thẩm định, phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trƣờng 1. Ủy ban nhân dân cấp tỉnh đƣợc ủy quyền cho Ban quản lý các khu công nghiệp thẩm định, phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trƣờng khi Ban quản lý các khu công nghiệp đã thành lập Phòng Quản lý môi trƣờng và có đủ biên chế từ năm (05) ngƣời trở lên có chuyên môn về bảo vệ môi trƣờng. 2. Việc ủy quyền quy định tại Khoản 1 Điều này chỉ áp dụng đối với các dự án thuộc thẩm quyền thẩm định, phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trƣờng của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh đầu tƣ vào các khu công nghiệp đã đƣợc phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trƣờng của dự án xây dựng cơ sở hạ tầng, đã hoàn thành xây dựng trạm xử lý nƣớc thải tập trung hoặc đã đƣợc cơ quan có thẩm quyền xác nhận hoàn thành công trình bảo vệ môi trƣờng theo quy định của pháp luật. 3. Ủy ban nhân dân cấp tỉnh có trách nhiệm gửi văn bản đến Bộ Tài nguyên và Môi trƣờng xin ý kiến về việc ủy quyền thẩm định, phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trƣờng theo mẫu quy định tại Phụ lục 2.13 Thông tƣ này. Trong thời hạn mƣời lăm (15) ngày làm việc, Bộ Tài nguyên và Môi trƣờng có trách nhiệm trả lời Ủy ban nhân dân cấp tỉnh bằng văn bản. 4. Trên cơ sở ý kiến chấp thuận của Bộ Tài nguyên và Môi trƣờng, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh ủy quyền cho Ban quản lý các khu công nghiệp thẩm định, phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trƣờng bằng quyết định theo mẫu quy định tại Phụ lục 2.14 Thông tƣ này. 5. Ban quản lý các khu công nghiệp có trách nhiệm thực hiện các công việc trong phạm vi đƣợc ủy quyền với vai trò của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh trong thẩm định, phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trƣờng quy định tại các Khoản 2, 3, 4 và 5 Điều 14 Nghị định số 18/2015/NĐ-CP; thực hiện chế độ báo cáo định kỳ đến Ủy ban nhân dân cấp tỉnh; chịu sự kiểm tra, hƣớng dẫn của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh và Sở Tài nguyên và Môi trƣờng theo quy định của pháp luật. Chƣơng IV KIỂM TRA, XÁC NHẬN CÁC CÔNG TRÌNH BẢO VỆ MÔI TRƢỜNG PHỤC VỤ GIAI ĐOẠN VẬN HÀNH CỦA DỰ ÁN Điều 12. Báo cáo kết quả thực hiện các công trình bảo vệ môi trƣờng phục vụ giai đoạn vận hành dự án
 • 6. Moitruongnhietdoi.com.vn 1. Chủ dự án của các đối tƣợng quy định tại cột 4 Phụ lục II Nghị định số 18/2015/NĐ-CP phải lập hồ sơ báo cáo kết quả thực hiện các công trình bảo vệ môi trƣờng phục vụ giai đoạn vận hành dự án và gửi cơ quan phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trƣờng để đƣợc kiểm tra, xem xét cấp giấy xác nhận theo quy định tại Khoản 6 Điều 16 Nghị định số 18/2015/NĐ- CP. 2. Hồ sơ báo cáo kết quả thực hiện các công trình bảo vệ môi trƣờng phục vụ giai đoạn vận hành của dự án bao gồm: a) Một (01) văn bản đề nghị kiểm tra, xác nhận hoàn thành công trình bảo vệ môi trƣờng thực hiện theo mẫu quy định tại Phụ lục 3.1 Thông tƣ này; b) Một (01) bản sao quyết định phê duyệt kèm theo bản sao báo cáo đánh giá tác động môi trƣờng của dự án đã đƣợc phê duyệt; c) Bảy (07) bản báo cáo kết quả thực hiện các công trình bảo vệ môi trƣờng phục vụ giai đoạn vận hành của dự án thực hiện theo mẫu quy định tại Phụ lục 3.2 Thông tƣ này. Trƣờng hợp dự án nằm trên địa bàn từ hai (02) tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ƣơng trở lên, chủ dự án phải gửi thêm số lƣợng báo cáo bằng số lƣợng các tỉnh tăng thêm để phục vụ công tác kiểm tra. 3. Trƣờng hợp dự án có nhiều phân kỳ đầu tƣ hoặc có các hạng mục độc lập, chủ dự án đƣợc lập hồ sơ báo cáo kết quả thực hiện các công trình bảo vệ môi trƣờng phục vụ giai đoạn vận hành cho từng phân kỳ đầu tƣ hoặc cho từng hạng mục độc lập của dự án với điều kiện đã hoàn thành các công trình bảo vệ môi trƣờng phục vụ giai đoạn vận hành cho từng phân kỳ đầu tƣ hoặc cho từng hạng mục độc lập của dự án. 4. Dự án đƣợc phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trƣờng theo quy định của Luật Bảo vệ môi trƣờng năm 1993 hoặc Luật Bảo vệ môi trƣờng năm 2005 nhƣng không thuộc danh mục quy định tại cột 4 Phụ lục II Nghị định số 18/2015/NĐ-CP, chủ dự án đƣợc miễn trừ trách nhiệm lập hồ sơ báo cáo kết quả thực hiện các công trình bảo vệ môi trƣờng phục vụ giai đoạn vận hành dự án. Điều 13. Kiểm tra các công trình bảo vệ môi trƣờng phục vụ giai đoạn vận hành dự án 1. Việc kiểm tra các công trình bảo vệ môi trƣờng phục vụ giai đoạn vận hành của dự án đƣợc tiến hành thông qua đoàn kiểm tra do thủ trƣởng cơ quan phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trƣờng hoặc cơ quan đƣợc ủy quyền (sau đây gọi chung là cơ quan kiểm tra) thành lập. Quyết định thành lập đoàn kiểm tra việc thực hiện các công trình bảo vệ môi trƣờng phục vụ giai đoạn vận hành của dự án thực hiện theo mẫu quy định tại Phụ lục 3.3 Thông tƣ này. 2. Thành phần của đoàn kiểm tra gồm: công chức của cơ quan kiểm tra và các chuyên gia về môi trƣờng, lĩnh vực liên quan đến dự án với cơ cấu gồm: Trƣởng đoàn, một (01) Phó Trƣởng đoàn trong trƣờng hợp cần thiết, một (01) Thƣ ký và một số thành viên. 3. Trƣờng hợp kiểm tra các công trình bảo vệ môi trƣờng phục vụ giai đoạn vận hành của dự án không do Sở Tài nguyên và Môi trƣờng tổ chức thực hiện, ngoài thành phần quy định tại Khoản 2 Điều này, trong thành phần đoàn kiểm tra còn có đại diện Sở Tài nguyên và Môi trƣờng nơi thực hiện dự án. 4. Trƣờng hợp
 • We Need Your Support
  Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

  Thanks to everyone for your continued support.

  No, Thanks
  SAVE OUR EARTH

  We need your sign to support Project to invent "SMART AND CONTROLLABLE REFLECTIVE BALLOONS" to cover the Sun and Save Our Earth.

  More details...

  Sign Now!

  We are very appreciated for your Prompt Action!

  x