of 10

Tiedonsiirtolomake- ja prosessi toiselle asteelle: Sanna Annala

TIEDONSIIRTOLOMAKE JA –PROSESSI TOISELLE ASTEELLE Coulutuscoctail 26.10.2012 Sanna Annala Tiedonsiirtolomake ã Valmisteltu työryhmän kanssa ã…
0 views10 pages
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Documenttranscript
TIEDONSIIRTOLOMAKE JA –PROSESSI TOISELLE ASTEELLE Coulutuscoctail 26.10.2012 Sanna Annala Tiedonsiirtolomake ã Valmisteltu työryhmän kanssa ã Viimeistely: Pirkanmaan ammatillisen erityisopetuksen koordinaatiokeskus (PAEK); syksy 2012 ã Lainvoimainen (henkilötietolaki) lakimiehen vahvistuksella ã Lomakkeen olemassaolosta ja käyttöönotosta tiedotettu Pirkanmaan alueen yläkoulujen rehtoreita, yläkoulujen yhteyshenkilöitä (erityistä tukea tarvitsevien oppilaiden asiat) sekä Pirkanmaan alueen opinto-ohjaajia (PIPOn kautta). ã Tiedotettu myös PAEKin muita yhteistyötahoja (toinen aste) Kohderyhmä? ã Kyseinen tiedonsiirtolomake täytetään, mikäli oppilas saa yläkoulussa - erityistä tai - tehostettua tukea. Mitä? ã Tärkeää on siirtää tieto, joka on olennaista toisen asteen opintojen järjestämisen kannalta. ã Tiivistetty tieto ã Mahdollisuuksien mukaan alakohtainen tieto. Milloin? ã Lomake täytetään yläkoulun päättöluokan aikana. ã Lomake toimitetaan toiselle asteelle pääsääntöisesti opintojen alkaessa. Miksi? ã Tiedonsiirtolomake on muotoiltu toisen asteen opintojen ã ã ã ã ã järjestämistä varten. Perusopetuksen aikana kertyneen tiedon hyödyntäminen Saattaen vaihto Tieto erityisen tuen tarpeesta mahdollisimman varhain toisella asteella. Oppilaan/opiskelijan etu. Tietojen siirtäminen on tärkeää opintojen alkaessa, jotta tukea tarvitsevalle opiskelijalle voidaan mahdollisimman pian ja opiskelijan tausta huomioon ottaen, tarjota hänen tarvitsemaansa tukea (opiskelijan opintoihin kiinnittyminen ja motivaatio). Kuka tekee ja mitä? ã Tiedonsiirtolomake täytetään yhteistyössä oppilaan, hänen ã ã ã ã huoltajansa/huoltajiensa sekä opettajan/erityisopettajan/erityisluokanopettajan kanssa. Lomakkeen täyttämiseen voivat tarpeen mukaan osallistua myös muut tahot. Tiedonsiirtoa varten pyydetään oppilaan huoltajien lupa (allekirjoitus lomakkeelle). Tiedonsiirto lomakkeen avulla on ensisijaisesti oppilaan/opiskelijan sekä hänen huoltajansa/huoltajiensa vastuulla Mikäli opiskelija/huoltajat eivät toimita tiedonsiirtolomaketta toiselle asteelle, toisen asteen toimijat voivat pyytää sitä perusopetuksen yhteyshenkilöltä. Perusopetuksen yhteyshenkilö toimittaa lomakkeen toiselle asteelle, mikäli tiedonsiirtoon on huoltajien lupa. Millaista tietoa lomakkeella kysytään? ã Tuen tarvetta kysytään alueittain/teemoittain. ã Lomakkeen täyttämistä varten jokaiseen alueeseen liittyen on listattu asioita, joita lomakkeeseen esimerkiksi voidaan kirjata  edellä mainitun mukaisesti on hyvä ajatella millaisesta tiedosta toisella asteella hyödytään. ã Tuen tarve alueittain: - Opiskelutaidot: Vahvuudet ja kehittämisalueet - Sosiaaliset taidot - Kieli- ja kommunikaatiotaidot - Matemaattiset taidot - Liikkuminen ja motoriset taidot - Arjen taitojen hallinta - Muu tuen tarve tai muut opetusjärjestelyt Yhteistyön edistäminen nivelvaiheessa ã Pirkanmaan alueen yläkoulujen yhteyshenkilöiden yhteystietojen (erityistä tukea tarvitsevien oppilaiden asiat) koonti. ã Ammatillisten oppilaitosten yhteyshenkilöiden (tiedonsiirto) yhteystietojen koonti.  Löytyvät osoitteesta: www.ammattipolku.fi ã Huoltajien ja opiskelijoiden sitoutuminen tiedonsiirtoon ja yhteistyöhön. Kiitos! Sanna Annala Pirkanmaan ammatillisen erityisopetuksen koordinaatiokeskus 050 3030 748 a href= /cdn-cgi/l/email-protection class= __cf_email__ data-cfemail= 3f4c5e51515e115e51515e535e7f4f564d5450115956 [email protected] /a www.ammattipolku.fi
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks
SAVE OUR EARTH

We need your sign to support Project to invent "SMART AND CONTROLLABLE REFLECTIVE BALLOONS" to cover the Sun and Save Our Earth.

More details...

Sign Now!

We are very appreciated for your Prompt Action!

x