of 25

Tilaaja- tuottaja -malli - Hämeenlinnan Eläkkeensaajat ry

Ikäihmisten asiakasohjausyksikkö Tilaaja- tuottaja -malli ãHämeenlinnassa toimitaan tilaaja-tuottaja -mallin mukaisesti siten, että tilaajan ja…
0 views25 pages
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Documenttranscript
Ikäihmisten asiakasohjausyksikkö Tilaaja- tuottaja -malli ãHämeenlinnassa toimitaan tilaaja-tuottaja -mallin mukaisesti siten, että tilaajan ja tuottajan tehtävät on erotettu toisistaan. ãAsiakasohjausyksikön päällikkö, vs. ãTilaaja vastaa palvelujen järjestämisestä päättämällä, mitä palveluja kuntalaisille tarjotaan ja mistä tarvittavat palvelut hankitaan. Tilaajan vastuulla on myös palvelu- ja asiakasohjaus. ãTilaajapäällikkö  VUOKKO LEHTIMÄKI p. 03 621 2242  LEENA HARJULA ãTilaajajohtaja  JUKKA LINDBERG Palveluneuvonta ãPalveluneuvojat tarjoavat yleistä neuvontaa ikäihmisten palveluista palvelupiste Kastellissa os. Raatihuoneenkatu 11, 13100 Hml ã Puhelinneuvonta päivittäin ãPalveluneuvojat:  MARJA KALLIOPOHJA  KATJA SAREN ã yleinen neuvonta ãtietoa ateriapalveluista (mm. kylmäateriapalvelu) p. 03 621 3103 Palveluohjaus ãPalveluohjaajat tarjoavat neuvontaa ja ohjausta ikäihmisten palveluista. ãPalveluohjausta annetaan puhelimitse sekä tehdään kotikäyntejä palvelutarpeen selvittämiseksi ãKotikäynneillä kartoitetaan asiakkaan kotona selviytymistä ja mahdollista kotihoidon, yksityisen ja kolmannen sektorin palveluiden tarvetta. Palveluohjaajat:        MAARIT HAKONEN KATRI HARHAMA SIRKKU JÄRVINEN HELENA KANTOJÄRVI-OJALA RIIKKA LEPPÄNEN REIJA LUMIVUOKKO MARJA-LIISA NÄRÄNEN Puhelinaika arkisin klo 9-12 p. 03 621 2870 Sosiaalityö Tehtävät ja alueet: EIJA VENTO-JOKINEN p. 621 2893 MARTTA TOMMILA p. 621 2490 Alue: Idänpää, Sairio, Hätilä, Katinen,Ruununmylly, Katuma, Käikälä, Harviala, Miemala, Jukola, Nummi, Loimalahti, Voutila, Luolaja, Hirsimäki, Vuorentaka, Ahvenisto, Hattelmala Omaishoidon tuki Toimeentulotuki (säännöllisen kotihoidon ja omaishoidontuen asiakkaat) Palvelutalojen hoitoneuvottelut ja asiakasmaksut Alue: Hämeenlinnan keskusta, Myllymäki,Kankaantaka, Asemanseutu, Keinusaari, Kantola, Ojoinen, Puistonmäki, Kalvola, Renko Omaishoidon tuki Toimeentulotuki (säännöllisen kotihoidon ja omaishoidontuen asiakkaat) Palvelutalojen hoitoneuvottelut ja asiakasmaksut Sosiaalityö jatkuu, ympärivuorokautinen pitkäaikaishoiva CAMILLA STRANG p. 6215124 Alue: Kauriala, Pullerinmäki, Rinkelinmäki, Nuppola, Lammi, Tuulos, Hauho Omaishoidon tuki Toimeentulotuki (säännöllisen kotihoidon ja omaishoidontuen asiakkaat) Palvelutalojen hoitoneuvottelut ja asiakasmaksut ALLI HARALD p. 621 2770 SAS (asumispalveluhakemukset) Palvelusihteerit ãPalvelusihteerit vastaavat  kotihoidon ja ympärivuorokautisen pitkäaikaishoivan laskutuksesta  ympärivuorokautisen pitkäaikaishoivan maksupäätöksistä  asuntojen korjausavustukset veteraanirahahakemukset. PÄIVI KARLSSON p. 03 621 2487 ARJA LAINE (ma-ke) ANNA MÄKISALO (to-pe) p. 03 621 2448 RAILI MÄKISALO p. 03 621 5096 PIRKKO RANTANEN p. 03 621 5038 Asuntojen muutostyöt ã Kaupungin avustus pienimuotoisiin korjauksiin: max. 2500 €/talous, haku palvelusihteerin (Arja Laine) kautta ã Avustusta haetaan lomakkeella, johon liitetään fysioterapeutin lausunto sekä viimeisin veropäätös. (bruttotuloraja on yksin asuvalta 1600 €/kk ja pariskunnalta 2700 €/kk, varallisuusraja 20 000 €) ã Vaikeavammaisten asunnon muutostyöt vammaispalvelujen sosiaalityöntekijöiden kautta Kotihoidon tukipalvelut ã Ateriapalvelu ã Turvapuhelin ã Päivätoiminta ã Lyhytaikaishoito ã Kuljetuspalvelu Lyhytaikaishoito ã Omaishoitajan lyhytaikaisen vapaan ajaksi, kotihoidon asiakkaan kotona selviytymisen tai sairaalasta kotiutumisen tukemiseksi ã Perusteena hoivan tarve ã Hakemus lyhytaikaishoitopaikoista palveluohjaaja Kati Sankalalle ã Säännöllisiä, kertaluontoisia ja akuutteja ã Vanhainkodeissa, joissakin palvelutaloissa Kuljetuspalvelu SHL (sosiaalihuoltolaki) ã Hakemukset palveluohjaukseen ã Päätökset tekee palveluohjaaja ã Liitteeksi terveydenhuoltohenkilön lausunto ã 8 tai 4 matkaa/kk ã Tuloraja yksin asuvalle 1234€/kk br ja 2 –hengen perheessä 2159€/kk br VPL (vammaispalvelulaki) ã Sama hakemus kuin SHL ã Päätökset tekee vammaispalvelu ã Liitteeksi terveydenhuoltohenkilön lausunto ã Edellyttää vaikeavammaisuutta ã 18 matkaa/kk ã Ei tulorajoja Kolmas sektori Esim. ã Kumppanuustoiminta ã Vapaaehtoistyön keskus Pysäkki ã Hämeenlinna-Vanajan Seurakunta ã Omaishoitajat ja läheiset ry ã Kanta-Hämeen Muistiyhdistys Kotihoito ãTarkoitettu ikäihmisille, jotka tarvitsevat apua arjen toiminnoissa. ãTavoitteena on tukea ikäihmisen kotona asumista ja toimintakykyä. ãMyönnetään palveluohjaajan tekemän palvelutarpeen arvioinnin perusteella. ãKotihoidon kokonaisuus:      Säännöllinen kotihoito Tilapäinen kotihoito ja kotisairaanhoito (enintään 3 kk) Kotisairaanhoito (sairaanhoitajan ja lääkärin arvioimana) Akuutti kotihoito ja kotisairaanhoito Fysioterapia (säännöllisen kotihoidon asiakkaille) Kotihoidon kriteerit ã Asiakas ei selviydy arjesta itsenäisesti ã Tarvitsee apua sairauden, asumisolosuhteiden tai sosiaalisen verkoston puuttumisen vuoksi. ã Palveluntarve on toistuvaa, pääsääntöisesti päivittäistä tai useita kertoja viikossa (poikkeuksena muistisairaat, mielenterveysasiakkaat, toimeentulo-oikeutetut sekä omaishoidontukeen oikeutetut). ã RAVA yli 1,5 (toimintakykymittari) ã Pelkkä siivous, asiointipalvelu, vaatehuolto tai saunotus eivät kuulu kotihoidon palveluihin  yksityiset palveluntuottajat ã Lääkehoitoa tarvitseva ohjataan ensisijaisesti annosjakelun piiriin Kotihoidon maksut ã Säännöllisestä kotihoidosta peritään kuukausimaksu, joka perustuu suunniteltuun hoivan tuntimäärään sekä asiakkaan bruttotuloihin. ã Joissakin tapauksissa yksityiseltä palveluntuottajalta ostettu kotihoito voi tulla kunnallista kotihoitoa edullisemmaksi. ã Tilapäisestä ja akuutista kotihoidosta peritään 8,70€/ käynti, kuitenkin vuorokaudessa enimmillään 17,40€. ã Akuutista kotisairaanhoidosta peritään 8,70€/käynti, vuorokaudessa enimmillään 32,60€. Maksut määräytyvät alla olevan taulukon mukaisesti siten, että kuukausittaisen tulorajan ylittävästä osuudesta peritään tuntimäärän mukainen prosenttiosuus asiakkaan tai pariskunnan tuloista. Henkilöitä Tuloraja €/kk 1-10 h/kk 11-20 h/kk 21-30 h/kk 31-40 h/kk 41-50 h/kk Yli 50 h/kk 1 528 12 % 17 % 22 % 27 % 32 % 35 % 2 975 8% 12 % 15 % 18 % 20 % 22 % 3 1528 7% 10 % 12 % 15 % 17 % 18 % 4 1890 6% 9% 11 % 12 % 14 % 15 % 5 2288 5% 8% 10 % 11 % 12 % 13 % 6 2627 4% 6% 8% 9% 10 % 11 % Omaishoidontuki ã Hakemus oman alueen sosiaalityöntekijälle ã Liitteeksi lääkärinlausunto (C-lausunto) ã Hoito ympärivuorokautisesti tai jatkuvasti päivittäin sitovaa ã Tuki palkkiona ja/tai palveluina ã Palkkiot: 4 eri maksuluokkaa 1. 374,52 €/kk 2. 451,68 €/kk 3. 626,32 €/kk 4. 1550,17 €/kk ã Alle 65-vuotiaat hoidettavat kuuluvat vammaispalveluun lukuun ottamatta muistisairaat Edunvalvonta ã Ilmoitus maistraatille edunvalvonnan tarpeessa olevasta henkilöstä. Henkilö itse voi myös hakea edunvalvojaa. ã Maistraatti hankkii lääkärinlausunnon, mikäli ei ole hakemuksen liitteenä. ã Syitä edunvalvonnan hakemiselle:  velkaantuminen  ei kykene esim. muistisairauden vuoksi huolehtimaan rahaasioistaan  taloudellinen hyväksikäyttö ã Edunvalvontavaltuutus: Henkilö voi itse etukäteen järjestää asioidensa hoidon sen varalta, että hän tulee myöhemmin kykenemättömäksi hoitamaan asioitaan esimerkiksi heikentyneen terveydentilansa vuoksi. Taloudellinen tuki Toimeentulotuki Kela: ã Hakemus liitteineen Aikuissosiaalityö ã Vain yli 65-v säännöllisen kotihoidon asiakkaan osalta hakemus ikäihmisten sos.tt:lle ã Voidaan myöntää, jos käytettävissä olevat varat eivät riitä pakollisiin menoihin (lääkkeet, sairaanhoito tms. ) ã Asumistuki ã Hoitotuki ã Lääkemaksukatto ã Matkakustannusten korvaus/maksukatto Asuminen ãVanhusten asuntosäätiön vuokra-asunnot/ SKV:  hakija väh. 60-vuotias  hakija on asunut Hml:ssa väh. 5 vuotta  valinnat tekee isännöitsijä ãPalvelutalo/vanhainkotihakemus (ei yleisessä jaossa):  C-todistus ja selvitys toimintakyvystä  valinnat tekee SAS-työryhmä Tehostetun palveluasumisen maksut ã Palveluasumisen maksuperusteet perustuvat mm. sosiaalihuoltolakiin, asiakasmaksulakiin sekä Sosiaali- ja terveysministeriön ohjeisiin. ã Palveluasumisen maksut muodostuvat viidestä eri osasta:  Asukkaalla on vuokrasopimussuhteinen asunto.  Hoivapalvelun kuukausimaksu määräytyy tulojen ja varallisuuden perusteella (vrt. kotihoidonmaksu).  Ympärivuorikautisen hoidon palvelumaksu on 50,00 euroa/kk (hälytysjärjestelmä, yhteisten tilojen kalustus ja henkilökunnan ympärivuorokautinen saatavuus).  Ateriat maksavat 14,20 euroa päivässä.  Lääkkeet ja kaikki muut henkilökohtaiset tarvikkeet asukas maksaa itse. ã Vuokrasopimuksen tekee ja vuokran perii hoivapalveluyrittäjä tai kiinteistön omistaja. Hämeenlinnan kaupunki laskuttaa hoivamaksun, ympärivuorokautisen hoivan ja ateriat. Vanhainkodin maksut ã Maksu määräytyy laitoshoidon asiakasmaksulain säännösten mukaan. Asiakasmaksu on 85 % hoidossa olevan nettokuukausituloista kuitenkin niin, että asiakkaalle jää käyttövaraa vähintään 99 €. Hoito- ja palvelusuunnitelma ã Laaditaan kuukauden sisällä asukkaan muuttamisesta. ã Hoitoneuvottelussa on yleensä läsnä asukas, läheinen, omahoitaja ja sosiaalityöntekijä. ã Hoitoneuvottelussa käydään läpi asukkaan kokonaisvaltainen hoito sekä sosiaalietuudet. ã Mikäli asukkaan omat tulot ja varallisuus eivät riitä maksuihin, voi niihin hakea maksualennusta sosiaalityöntekijältä. Käyntiosoite: Palvelupiste Kastelli (4. krs) Raatihuoneenkatu 11 13100 Hämeenlinna Postiosoite: Hämeenlinnan kaupunki/ Asiakasohjausyksikkö (työntekijän nimi) PL 84 13101 Hämeenlinna
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks
SAVE OUR EARTH

We need your sign to support Project to invent "SMART AND CONTROLLABLE REFLECTIVE BALLOONS" to cover the Sun and Save Our Earth.

More details...

Sign Now!

We are very appreciated for your Prompt Action!

x