of 2

Tulostettava lomaesite (PDF)

Yksityisen sosiaali- ja terveysalan ammattilaiset ry (YSTEA) ja Maaseudun Terveys- ja Lomahuolto järjestää tuetun loman RAY:n tuella vuonna 2015…
2 views2 pages
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Documenttranscript
Yksityisen sosiaali- ja terveysalan ammattilaiset ry (YSTEA) ja Maaseudun Terveys- ja Lomahuolto järjestää tuetun loman RAY:n tuella vuonna 2015 seuraavasti: Yyterin Kylpylähotelli www.yyterinkylpylahotelli.fi Sipintie 1, 28840 Pori Työt takana -loma 30.8. – 4.9.2015 Hakuaika päättyy: 29.5.2015 Työt takana -loma on suunnattu henkilöille, joilla työelämä on jo takana tai eläkkeelle jäänti häämöttää. Tavoitteena on, että lomalainen kokee yhteisöllisyyttä vertaisryhmässä, saa tietoa ja ohjeita arkeen sekä säilyttää aktiivisuutensa ja kerää voimia elämänmuutoksessa. LOMATUEN HAKEMINEN Tukea myönnetään taloudellisin, terveydellisin ja sosiaalisin perustein. Tukea myönnettäessä otetaan huomioon hakijan ja puolison tulot, menot - myös velat, elämäntilanne ja aikaisemmin saatu lomatuki. Perustelut tuen tarpeesta välttämättömät. Hakemus palautetaan viimeistään kolme (3) kuukautta ennen toivotun loma alkua. Lomatukea ei voida myöntää kuin korkeintaan kahden kalenterivuoden välein. Lomatuen hakeminen ei edellytä järjestön tai yhdistyksen jäsenyyttä. Perustelut Hakemuksen perustelut ovat välttämättömät. Perusteluina ilmoitetaan ne taloudelliset, terveydelliset tai sosiaaliset syyt, joilla hakija perustelee tuetun loman tarpeen. Muuta huomioitavaa Puutteellisesti täytettyä hakemusta emme valitettavasti voi käsitellä. Myönteisestä päätöksestä ilmoitetaan hakijalle noin 2 kuukautta ennen loman alkua. Kielteisestä päätöksestä ei ilmoiteta. Kyselyjä voi tehdä 2 kuukautta ennen haetun loman alkua arkisin klo 9.00 - 13.00 puh. 010 219 3464. LOMAN OMAVASTUU Omavastuuosuus on 20 € / vrk / aikuinen. Alle 17 v. lapset mukana maksutta. LOMAN SISÄLTÖ Lomaan sisältyy täysihoito, majoitus kahden hengen huoneessa, lomapaikan allasosaston ja kuntosalin käyttö, yleinen vapaa-ajan ohjelma ja ryhmän ohjelma. Lomaohjelmasta vastaa lomapaikan henkilökunta. MISTÄ JA MITEN LOMAA HAETAAN Lomatukea haetaan lomatukihakemuksella, jonka voi täyttää sähköisesti ja tulostaa. Jos haluat itsellesi tulosteen hakemuksesta, tulosta se ennen lähettämistä. Hakemuslomakkeita voi myös tilata Maaseudun Terveys- ja Lomahuollosta puh. 010 219 3464, www.mtlh.fi, lomatuen haku. Sähköinen haku Tulostettava hakulomake HAKEMUKSET LÄHETETÄÄN OSOITTEESEEN Maaseudun Terveys- ja Lomahuolto ry Mannerheimintie 31 B 20, 00250 HELSINKI LISÄTIETOJA YSTEA ry Kaija Raatikainen Tammirannantie 11 A 9 70910 Vuorela puh. 050 573 8717 a href= /cdn-cgi/l/email-protection class= __cf_email__ data-cfemail= a2c9c3cbc8c38cd0c3c3d6cbc9c3cbccc7cce2c7d0d6cd8cc4cb [email protected] /a Maaseudun Terveys- ja Lomahuolto ry Mannerheimintie 31 B 20, 00250 HELSINKI puh. 010 219 3464 tai 040 455 7067 a href= /cdn-cgi/l/email-protection class= __cf_email__ data-cfemail= 7a1b14141f541b0f1615141f143a170e1612541c13 [email protected] /a
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks
SAVE OUR EARTH

We need your sign to support Project to invent "SMART AND CONTROLLABLE REFLECTIVE BALLOONS" to cover the Sun and Save Our Earth.

More details...

Sign Now!

We are very appreciated for your Prompt Action!

x