of 42

Tutustu suunnitelmaan (pdf) - Säkylän Pyhäjärven kalastusalue

Säkylän Pyhäjärven käyttö- ja hoitosuunnitelma vuosille 2009–2015 Pyhäjärven kalastusalue 2008 1. YLEISTÄ…
3 views42 pages
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Documenttranscript
Säkylän Pyhäjärven käyttö- ja hoitosuunnitelma vuosille 2009–2015 Pyhäjärven kalastusalue 2008 1. YLEISTÄ ....................................................................................................................................................................... 3 A. PERUSTIEDOT KALASTUSALUEESTA ............................................................................................................... 4 2. SUUNNITTELUALUE ................................................................................................................................................ 4 2.1. ALUEEN YLEISKUVAUS .......................................................................................................................................... 4-5 2.2. RAVINNETASE ........................................................................................................................................................... 6 2.3. VEDEN LAATU........................................................................................................................................................... 7 3. ALUEEN KALATALOUS ........................................................................................................................................... 8 3.1. KALAVESIEN HALLINTA JA JÄRJESTÄYTYNEISYYS .................................................................................................... 8 3.1.1. Osakaskunnat ja yksityiset kalavedenomistajat ............................................................................................... 8 3.1.2. Kalastusalue ..................................................................................................................................................... 8 3.1.3. Kalastusseurat ja yhdistykset ............................................................................................................................ 8 3.1.4. Kalavesien vuokraus 8 3.2. PYYDYKSET, KALASTAJAMÄÄRÄT ............................................................................................................................ 9 3.3. KALATALOUDEN KEHITTÄMINEN ............................................................................................................................ 10 3.3.1. Ammattikalastus .............................................................................................................................................. 10 3.3.2. Saaliskirjanpito ............................................................................................................................................... 11 4. KALAKANTA, KANNANTILA JA KALANSAALIS ............................................................................................ 12 4.1. YLEISTÄ.................................................................................................................................................................. 12 4.2. KALAKANTA................................................................................................................................................... 13-14 4.3. KALANSAALIIT JA KALAKANNAT ....................................................................................................................... 15-16 4.3.1. Muikku ....................................................................................................................................................... 17-21 4.3.2. Siika ........................................................................................................................................................... 21-23 4.3.3. Ahven .............................................................................................................................................................. 24 4.3.4. Kiiski ............................................................................................................................................................... 25 4.3.5. Särki ........................................................................................................................................................... 25-26 4.3.6. Hauki .............................................................................................................................................................. 27 4.3.7. Taimen ............................................................................................................................................................ 27 4.3.8. Kuha................................................................................................................................................................ 28 4.3.9. Muut lajit ........................................................................................................................................................ 28 4.4. TÄPLÄRAPU ............................................................................................................................................................ 29 4.5. KALASTUSLUVAT JA LUPA-ALUEET ........................................................................................................................ 30 4.5.1. kalastusluvat ................................................................................................................................................... 30 4.5.2. lotit .................................................................................................................................................................. 31 4.6. SUORITETUT HOITOTOIMET ..................................................................................................................................... 31 4.6.1 Istutukset .......................................................................................................................................................... 31 4.7. KALASTUSALUETOIMINNAN RAHOITUS................................................................................................................... 32 B. KÄYTTÖ- JA HOITOSUUNNITELMA .................................................................................................................... 33 1 1. TAVOITTEET ............................................................................................................................................................ 33 2. KALASTUKSEN JÄRJESTÄMINEN ..................................................................................................................... 34 2.1. KALASTUS ............................................................................................................................................................... 34 2.1.1. Muikku ............................................................................................................................................................ 34 2.1.2. Siika ................................................................................................................................................................ 35 2.1.3. Ahven .............................................................................................................................................................. 35 2.1.4. Hoitokalastus .................................................................................................................................................. 36 2.2. KOTITARVE- JA VIRKISTYSKALASTUS ..................................................................................................................... 36 2.2.1. Muikku, siika ja ahven ............................................................................................................................... 36-37 2.2.1. Hauki .............................................................................................................................................................. 37 2.2.2. Taimen ............................................................................................................................................................ 37 2.3. RAVUSTUS .............................................................................................................................................................. 37 2.4. OSAKASKUNTIEN JÄRJESTÄYTYMINEN ..................................................................................................... 37 2.5. RAUHOITUSALUEET JA -AJAT .................................................................................................................................. 38 2.6. VALVONTA ............................................................................................................................................................. 38 3. SEURANTA JA SELVITYKSET ............................................................................................................................. 38 KIITOKSET.................................................................................................................................................................... 38 KIRJALLISUUSLUETTELO .................................................................................................................................. 39-41 2 1. Yleistä Kalastuslain 1 §:n mukaan kalastusta harjoitettaessa on pyrittävä vesialueiden mahdollisimman suureen pysyvään tuottavuuteen. Erityisesti on pidettävä huolta siitä, että kalakantaa käytetään hyväksi järkiperäisesti ja ottaen huomioon kalataloudelliset näkökohdat, sekä huolehdittava kalakannan hoidosta ja lisäämisestä. Edellä mainitun tilanteen aikaan saamiseksi tulee kalastusalueen laatia käyttö- ja hoitosuunnitelma, joka sisältää selvityksen kalakantojen tilasta sekä hoitoa ja kalastuksen järjestämistä koskevat yleiset suuntaviivat (KL 79 §). Ensimmäinen Säkylän Pyhäjärven käyttö- ja hoitosuunnitelma valmistui vuonna 1992. Käyttö- ja hoitosuunnitelman laati Pyhäjärven kalastusalueen hallitus. Suunnitelman selvitysosassa on hyvin laajasti käsitelty Pyhäjärven kalastuksen historiaa ja kehitystä viime vuosisadan alusta alkaen. Koska laajamittainen katsaus Pyhäjärven kalakantojen kehitykseen on jo olemassa, voin uudessa käyttö- ja hoitosuunnitelmassa keskittyä järven tämän hetkiseen vedenlaadun ja kala- ja rapukantojen tilaan. Tämänhetkisen tilan ymmärtäminen vaatii kuitenkin tietoa siitä miten tähän on tultu ja pyrinkin esittämään käytettävissäni olevien tietojen perusteella, miten vedenlaadun ja kalakantojen tila on muuttunut 1990-luvun alusta alkaen. Keväällä 2007 Säkylän Pyhäjärven kalastusalueen hallitus antoi FM Perttu Louhestolle tehtäväksi käyttö- ja hoitosuunnitelman täydennyksen ja saattamisen ajan tasalle. Säkylän Pyhäjärvi on ollut pitkään yhtenä Turun yliopiston ekologian osaston tutkimuskohteista ja uutta tietoa Pyhäjärveltä on saatavissa hyvinkin runsaasti. Vuonna 1995 perustettu Pyhäjärven suojelurahasto on pyrkinyt perustamisestaan lähtien voimakkaasti vähentämään Pyhäjärven ulkoista ja sisäistä kuormitusta ja koko rehevöitymiskehitystä. Selvitykseen pyrittiin keräämään uuteen käyttö- ja hoitosuunnitelmaan soveltuvin osin kaikki käytettävissä olevat tutkimustiedot alueelta ja esittämään mitä hoitotoimenpiteitä järven kunnostamiseksi alueella on tehty. Pääpaino pysyy kuitenkin kalavesien käytön suunnittelussa ja tarvittavien hoitosuositusten laatimisessa. 3 A. Perustiedot kalastusalueesta 2. Suunnittelualue 2.1. Alueen yleiskuvaus Pyhäjärven kalastusalueeseen kuuluu ainoastaan yksi suuri vesistö, Pyhäjärvi ja osia siihen laskevista ja poistuvista joista (Yläneenjoki, Pyhäjoki, Vähäjärvi osittain ja Lammijärvi). Säkylän Pyhäjärvi sijaitsee länsisuomen läänissä, Euran, Säkylän ja Yläneen kuntien alueella. Järven pintaala on 155 km2 ja valuma-alueen pinta-ala on 616 km2 (taulukko 1.1). Pääosa valuma-alueesta sijaitsee järven itä- ja kaakkoispuolella. Järveen laskevat suurimmat joet ovat eteläpäähän laskeva Yläneenjoki ja itälaidalle virtaava Pyhäjoki, joiden valuma-alueet käsittävät 68 % koko valumaalueesta. Järven pohjoispäästä saa alkunsa Eurajoki, jota pitkin Pyhäjärven vedet laskevat kohti Pohjanlahtea. Järvi on säännöstelty. Pyhäjärvi on matala ja avoin järvi, jonka yhtenäisen järvenselän pituus on yli 25 km ja saaria on noin kolmisenkymmentä. Järven pinta-alasta noin 96 % on alle 7 m syvää. Syvin kohta, 25,5 m, löytyy järven länsiosassa sijaitsevasta ainoasta syvänteestä. Pyhäjärven kalastusalue on esitetty kuvassa 1.1. Taulukko 1.1. Säkylän Pyhäjärven perustiedot Pyhäjärvi Pinta-ala Valuma-alueen pinta-ala Tilavuus Keskisyvyys Maksimisyvyys Veden viipymä 155 km2 616 km2 849x106 m3 5,5 m 25,5 m 3,2 a Valuma-alue Osuus pinta-alasta Yläneenjoki Lähivaluma-alue Pyhäjoki 51 % 32 % 17 % (Lähde: LOS) 4 Kuva 1.1. Pyhäjärven kalastusalue (nro 14). lisätään karttaan osakaskuntien rajat. 5 2.2. Ravinnetase Ulkoisen kuormituksen määrät vaihtelevat hyvin voimakkaasti ympäristöolosuhteiden vaihteluiden myötä. Mitä enemmän vettä sataa, sitä enemmän ravinteita huuhtoutuu maaperästä vesistöihin. Erityisesti lauhat talvet lisäävät ravinnehuuhtouman määrää, sillä paljaat pellot eivät kykene sitomaan ravinteita. Vuosina 1995–1999 Pyhäjärveen on tullut keskimäärin 15,8 tonnia fosforia vuodessa kun taas vuosina 2000–2005 vastaava luku on ollut 14,1 tonnia (taulukko 1.2). Merkittävin vaikutus fosforikuormituksen vähenemiseen on ollut Yläneenjoen kuormituksen vähenemisellä. Yläneenjoki on Pyhäjärven suurin ulkoisen fosforikuormituksen lähde, jonka mukana kulkeutuu yli 50 % järveen tulevasta fosforista. Yläneenjoen valuma-alue käsittää noin puolet koko järven valuma-alueesta, mikä selittää syyn Yläneenjoen suureen kuormitusosuuteen. Yläneenjoen fosforikuormituksen vähenemisen syinä voidaan pitää valuma-alueella toteutettuja lukuisia vesiensuojelutoimia (esim. kosteikkoja, laskeutusaltaita, erilaisia hiekkasuodattimia ja kiinteistökohtaisia jätevedenpuhdistamoja) ja sadannan vähenemistä. Vaikka ilmasta tulevan fosforin ei olekaan havaittu olevan suoraan riippuvainen sadannasta, on sen määrä vähentynyt myös merkittävästi 2000-luvulla. Järveen tulevan fosforin vähetessä on myös sen järvessä olevaa määrää onnistuttua poistamaan tehokkaammin. Viime vuosina Pyhäjärvellä toteutetun tehokalastusjakson aikana saatiin kalojen mukana pois 0,5 tonnia enemmän fosforia kuin 1990-luvun lopulla ja näin järveen tulleesta fosforista 25 % poistui kalojen mukana. Typpeä on tullut Pyhäjärveen 1990-luvulla keskimäärin 174 tonnia ja Pyhäjoesta 41 tonnia vuodessa (Pyhäjärvi-instituutti 2007a). 2000-luvun alkupuolella kuormitusmäärät ovat olleet molempien jokien osalta poikkeuksellisen alhaiset vähäsateisten vuosien ansiosta. Viime vuosina typpikuormituksen määrä on sateisimpien vuosien myötä noussut takaisin 1990-luvun keskimääräisiin arvoihin. Taulukko 2.1. Säkylän Pyhäjärven fosforitase vuosina 1995–1999 ja 2000–2005. Tuleva Poistuva Jäävä Yläneenjoki Pyhäjoki Lähivalumaalue Ilmalaskeuma Yhteensä Kalansaalis Eurajoki Yhteensä tonnia % 1995–1999 tonnia % 9,0 57 1,6 10 3,0 19 2,2 15,8 3,0 2,5 5,5 10,3 65 14 19 16 2000–2005 tonnia % 7,5 53 1,7 12 3,3 23 1,6 14,1 3,5 2,4 5,9 8,2 58 Muutos tonnia % -1,5 -16,9 0,1 9,5 0,3 9,5 11 -0,6 -29,2 25 17 0,5 -0,1 14,8 -3,2 -2,1 (Lähde: Ventelä ym painossa) Pyhäjärven kalakannan rakenteen ja vedenlaadun kannalta on tärkeää, että valuma-alueelta järveen tulevan kuormituksen määrä saataisiin suojelutoimilla laskettua pysyvästi vuosien 2002–2003 alhaiselle tasolle. Tämä tarkoittaisi käytännössä sitä, että ulkoinen kuormitus laskisi vuositasolla fosforin osalta 8–9 tonniin, mikä on n. 60 % 2000-luvun kuormituksen vuosittaisesta keskiarvosta. Myös kalansaaliin mukana poistuvan fosforin määrä tulisi samaan aikaan saada vuosien 2002–2003 tasolle eli noin 4 tonniin. Tällöin Pyhäjärveen jäävän fosforin määrä jäisi n. 4–5 tonniin. Viime vuosien kokemusten perusteella voidaan selvästi osoittaa, että kun ulkoinen kuormitus laskee 6 riittävän alhaiseksi ja kalaston rakenne on kunnossa, järvi palautuu erinomaiseen tilaan erittäin nopeasti. Ulkoisen kuormituksen lasku vähentää aikaa myöten myös sisäistä kuormitusta ja rehevöitymisen kierteestä pystytään pääsemään irti. Sisäisen kuormituksen määrää on vaikea arvioida, mutta sen arvellaan olevan Pyhäjärvellä merkittävän suuri. Pyhäjärven suojelurahaston kolmannen toimintakauden 2007–2013 tärkeimpiin tavoitteisiin kuuluukin juuri ulkoisen kuormituksen vähentäminen vuosien 2000–2006 tasoa alemmaksi ja sisäisen kuormituksen vähentäminen (Pyhäjärvi-instituutti 2007b). Lisävaikeutta tavoitteelle aiheuttavat tulevien vuosikymmenien ilmasto-olot, sillä niiden on ennustettu olevan kuormitusten kannalta ongelmallisia. 2.3. Veden laatu Näkösyvyys on Pyhäjärvellä vaihdellut viime vuosina 2,5–3 metrin välillä ja on lähes samaa tasoa kuin 1990-luvun keskimääräinen arvo. Näkösyvyydellä tarkoitetaan syvyyttä, josta veteen laskettu valkoinen levy voidaan juuri ja juuri erottaa. 1980-luvulla näkösyvyys on ollut selvästi nykytasoa parempi ja on vaihdellut 2,5 metristä jopa neljään metriin. Pyhäjärvellä näkösyvyyteen vaikuttaa suurimmaksi osaksi kasviplanktonin määrä. Suomen ympäristökeskuksen luokituksen mukaan Pyhäjärven pintaveden laatu on näkösyvyyden perusteella erinomainen (SYKE 2005). Kokonaisfosforipitoisuus ilmoittaa nimensä mukaisesti vedessä olevan fosforin kokonaismäärän. Fosforipitoisuus on erittäin tärkeä veden rehevyyden arvioinnissa, koska se on yleensä myös perustuotannon minimitekijä. Mittayksikkö on µg/l (mikrogrammaa per litra) 1 mg = 1000 µg. Pyhäjärven kokonaisfosforipitoisuus on 1990-luvulla ollut keskimäärin 18,8 µg/l. Vuosien 2003– 2005 keskimääräinen kokonaisfosforipitoisuus oli 17,0 µg/l. Luonnontilaisten karujen vesien kokonaisfos
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks
SAVE OUR EARTH

We need your sign to support Project to invent "SMART AND CONTROLLABLE REFLECTIVE BALLOONS" to cover the Sun and Save Our Earth.

More details...

Sign Now!

We are very appreciated for your Prompt Action!

x