of 2

Työmaapääte esite PDF - Skanska Rakennuskone Oy

KON SU LT OI N TI M YYN TI OH J ELM I ST O PALVE L U T T U KI Olemme kiinnittäneet erityisesti huomiota henkilöstömme kykyyn palvella korkealla…
2 views2 pages
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Documenttranscript
KON SU LT OI N TI M YYN TI OH J ELM I ST O PALVE L U T T U KI Olemme kiinnittäneet erityisesti huomiota henkilöstömme kykyyn palvella korkealla ammattitaidolla. Huolto- pääkäyttö ja IT palveluihin olemme valinneet Suomen parhaita ammattilaisia juuri kyseistä tarvetta varten. Ammattilaisemme voivat konsultoida työmaanne tarpeet ja järjestelmä kokonaisuuden. Voitte tilata edullisesti Net service palvelustamme nopeasti ja vaivatta kaikki haluamanne tuotteet. Ohjelmistot toimivat SaaS palveluna, jolloin voitte vaivatta käyttää järjestelmää mistä ja milloin tahansa. Tuki-organisaatiomme palvelee teitä 24 h. Tukisopimuksen kautta voitte vaivatta tehdä sopimuksen Megaflex pääkäytöstä ja keskittyä varsinaiseen liiketoimintaanne. MEGAFLEX 5.0 TYÖMAA OHJELMISTOT Nuijamiestentie 3 c 00250 Helsinki www.megaflex.fi +358 105812550 a href= /cdn-cgi/l/email-protection class= __cf_email__ data-cfemail= 5f363139301f323a383e39333a27713936 [email protected] /a MEILTÄ SA AT PARHAAT YRITYKSESI TARVITSEM AT TYÖMAARA TKAISUT MEGAFLEX on saanut alkunsa innovaatioista, joilla kulkemista ja suuria kohde massoja voidaan hallita. Ratkaisujemme taso on jo pitkään ollut niin korkea, että olemme voineet keskittyä kulkemisen rajoittamisen sijaan siihen, kuinka sen hallintaa helpotetaan. Teemme turvallisuus-, kiinteistö- ja rakennusalalle kokonaisvaltaisia kulkemista parantavia tuote- ja palveluratkaisuja. Suunnittelun, toteutuksen ja yhteistyöyrityksien kautta pyrimme ohjelmistotuotteiden toimivuuteen sekä asiakkaan kannalta taloudelliseen ajatteluun. Toteutamme korkealla profiililla Megaflex laatutakuuta ISO 9001 ja ISO14000 ja hyödynnämme sitä asiakkaittemme eduksi. Kotimainen toimittaja ja kotimainen moderni todellinen 2010 luvun Megaflex-ohjelmisto. MEGAFLEX 5.0 TARJOAA TÄYDELLISEN RATKAISU N ALUSTA LOPPUUN SAAS - PALVELUT TÄYDELLINEN PILVIPALVELU ã KÄYTÄ MISTÄ JA MISSÄ TAHANSA PC, PUHELIN, TABLETTI, YMS. Megaflex Oy on suomen suurin kulunhallintaohjelmistojen kehittäjiä ja toteutussekä rakennusprojektien toteuttaja. Olemme kiinnittäneet huomiota juuri asiakastyytyväisyyteen vahvoilla alan ammattilaisilla. . T Y Ö MA A P A L V E L U T SOVELLUSTEN HALLINTA Megaflex 5 työmaaportaali on kulunhallinta järjestelmä, joka on suunniteltu erityisesti työmaiden tarpeisiin, oli tarve kuinka suuri tai pieni tahansa. Tarvitset sitten rikosilmoittimia, kameravalvontaa, kulunvalvontaovia, -puomeja, pyörö tai liukuportteja. Työmaapääte on juuri työmaita varten suunniteltu läsnäolopääte. Tämä on vaivaton ratkaisu kaiken kokoisiin kohteisiin. Tarvittaessa käymme työmaalla kartoittamassa kokonaistarpeet. Megaflex 5 on paras ratkaisu 1.7 2014 alkavaan lakisäädökseen, joka edellyttää raportoinnin verohallinnolle rakentamiseen liittyvistä työntekijöistä. Tarjoamme asiakkaillemme Megaflex 5.0 turvallisuus- järjestelmän, joka toimii pilvipalveluna. Asiakkaamme voivat käyttää sovellusta helposti tietokoneella, tabletilla tai muulla älylaitteella, jossa on internet-selain käytössä. Sovellus on helppokäyttöinen ja selkeä design käyttöliittymä. Tarjoamme asiakkaillemme koulutettua henkilökuntaa tukemaan Megaflex 5.0 työmaa sovelluksen käyttöä. Palvelumme soveltuu kaikille huolimatta siitä, onko järjestelmä asiakkaan tarpeisiin räätälöity tai pakettiratkaisu. ã AUTOMAATTISET VERO RAPORTIT ã TILAAJAVASTUU INTEGROITU ã HELPPO JA NOPEA KÄYTTÖÖNOTTO ã DESIGN KÄYTTÖLIITTYMÄ ã 24/7 YLLÄPITO ã MOBIILI LIITTYMÄT PIENTYÖMAILLE ÄLÄ TEE TURHAA TYÖTÄ, VALITSE MEGAFLEX MOBIILI PALVELUT Mobiili työmaapalvelu on Megaflex Oy:n kehittämä ratkaisu, jossa kiinteän leimauspäätteen voi korvata liikkuvalla leimauslaitteella. Leimauslaite voi olla esimerkiksi työntekijän oma puhelin, jolla työntekijä voi leimata itsensä työmaalle. Työnjohtaja voi vastaavasti rekisteröidä liikkuvat työntekijät työmaalle sekä tarvittaessa todentaa mobiililaitteella kaikki työmaalle rekisteröidyt henkilöt. Asiakkaamme voivat keskittyä omaan liiketoimintaansa, me pidämme huolta järjestelmistä. Sitoudumme asiakkaamme järjestelmien ylläpitoon koko sen elinkaaren ajaksi. Kerromme mielellämme lisää palveluistamme. RÄÄTÄLÖIDYT RATKAISUT Megaflex ratkaisee ison kuin pienemmänkin ohjelmisto ongelman hyvin rakennetulla kokonaisuudella. Voimme tuottaa oheispalveluja ja integrointeja muihinkin laitteisiin ja siten ratkaista asiakkaan vaativimmatkin ongelmat WEB-RATKAISUT Konesalipalvelumme sekä SAAS palvelun kautta voitte huoletta rakentaa suuriakinkokonaisuuksia, eikä välittää Tietoteknisistä tarpeista. Megaflex on korkean pankkitason salauksen omaava ja sitä kautta erittäin turvallinen. Voitte käyttää järjestelmää huoletta ,mistä tai millä tahansa. INTEGROINIT Järjestelmä on integroitu muun muassa Vero.fi ja Tilaajavastuu.fi järjestelmiin. Toimitamme myös räätälöityjä ratkaisuja eri rakennusliikkeiden kanssa yhteensopivaksi. Olemme myös integroineet HR, KV,RI CCTV järjestelmien kanssa.
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks
SAVE OUR EARTH

We need your sign to support Project to invent "SMART AND CONTROLLABLE REFLECTIVE BALLOONS" to cover the Sun and Save Our Earth.

More details...

Sign Now!

We are very appreciated for your Prompt Action!

x