of 20

Työttömyysturvan perusopas_2011.pdf

TYÖTTÖMYYSTURVAN PERUSOPAS 2011 Julkisten ja hyvinvointialojen työttömyyskassa 1 Sisällys: 4 Työttömän ja lomautetun hakuohje…
0 views20 pages
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Documenttranscript
TYÖTTÖMYYSTURVAN PERUSOPAS 2011 Julkisten ja hyvinvointialojen työttömyyskassa 1 Sisällys: 4 Työttömän ja lomautetun hakuohje lyhyesti 5 Työttömyyskassan palvelut 12 Ansiopäivärahan määrä Normaali ansiopäiväraha Ansiopäiväraha korotetulla ansio-osalla Ansiopäiväraha muutosturvan ansio-osalla 6 Työttömyysturvasanastoa Ylläpitokorvaus 8 Ansiopäiväraha 15 Soviteltu päiväraha Pidä jäsenyys kunnossa Sovitellun päivärahan suuruus Ansiopäivärahan työvoimapoliittisen edellytykset Sovitellun päivärahan hakeminen Ansiopäivärahan muut edellytykset Sovitellun päivärahan maksaminen Ansiopäivärahan saamisen estävät etuudet 16 Vähennetty päiväraha 10 Lomautus Etuuden maksaminen lomautuksen aikana 16 Ansiopäivärahaoikeuden kesto Enimmäismaksuaika 10 Muutosturva Lisäpäiväoikeus 11 Työllistymistä edistävät palvelut 17 Vuorotteluvapaa Työttömyysetuudella tuettu opiskelu Etuuden maksaminen työllistymistä edistävän palvelun ajalta Kuka voi jäädä vuorotteluvapaalle Vuorottelukorvauksen määrä Vuorottelukorvauksen hakeminen ja maksaminen Oppaan toimitustyöryhmä: kassanjohtaja Pasi Koskinen, toimistopäällikkö Harri Isoviita, palvelupäällikkö Maria Vataja ja Merja Jokinen sekä toimittaja Ulla Puustinen Kuvat: JHL:n kuva-arkisto ja Rodeo, Piirrokset: Pertti Mäkelä, Ulkoasu: graafinen sunnittelija Leena Nätti Paino: Kirjapaino Jaarli 02/2011 2 Tiedonsaanti työttömyysturvasta on tärkeää – JHL tarjoaa sitä monin eri tavoin! Julkisten ja hyvinvointialojen työttömyyskassa saa säännöllisesti palautetta jäseniltään, ja sen perusteella asiakkaamme ovat tyytyväisiä kassan toimintaan. On kannustavaa huomata, että olemme kehitystyössämme oikealla polulla. Asiakaspalvelun kehittäminen on kuitenkin luonteeltaan jatkuvaa. Tämän kehitystyön erityinen haaste on jäsenten moninaisiin tiedontarpeisiin vastaaminen. Erilaiset tiedontarpeet johtuvat todennäköisesti ansioturvaa koskevien menettelyiden ja laintasoisten määräysten monivivahteisuudesta, jopa vaikeaselkoisuudesta. Siksi kassa on kiinnittänyt erityistä huomiota juuri tiedottamiseen. Onnistuneesta tiedonvälityksestä on hyötyä sekä JHL:n jäsenelle että työttömyyskassalle. Kun hakemukset ja selvitykset tulevat kassaan oikein täytettyinä ja asianmukaisilla liitteillä varustettuina, vähenee jatkoselvitysten tarve. Tällöin myös etuuksien maksatus sujuu joustavammin ja nopeammin. Saadun palautteen perusteella keski-ikäiset jäsenemme ovat tyytyväisimpiä kassaan, kun taas nuorten ikäluokat kaipasivat enemmän tietoa työttömyysturvasta. Myös ensimmäistä kertaa kassan palveluihin turvautuvien tiedontarve on suuri. Siksi lähetämmekin tämän perusoppaan tänä vuonna myös kaikille liiton opiskelijajäsenille. Kassaan voi liittyä vain työssä oleva, joten opiskelijoiden on hyvä muistaa hoitaa asia kuntoon esim. kesätöihin mennessään ja ottaa yhteys liiton jäsenpalveluun. Kassa tarjoaa jo tällä hetkellä jäsenilleen erilaisia väyliä hankkia menettelyohjeita ja tietoa työttömyysturvasta. Runsaassa käytössä ovat muun muassa JHL:n vuonna 2010 täysin uudistuneet kotisivut, eWertti Nettikassa laajoine palveluineen, eEmeli Puhelinkassa, jäsenkalenteri ja Motiivi-lehti. Myös Työttömyysturvan Perusopasta luetaan ahkerasti, ja sitä hyödynnetään myös jäsen- ja aktiivikoulutuksessa. Hakemusten käsittelyä jäsenet voivat seurata kassan tarjoamasta käsittelytilannepalvelusta, joka löytyy sekä kassan kotisivuilta että eEmeli Puhelinkassasta. Jos edelleen jää kysyttävää, kassan henkilökohtainen puhelinpalvelu opastaa ja neuvoo. Työttömyysturvaan ei tullut vuonna 2011 merkittäviä rakenteellisia tai sisällöllisiä muutoksia – vain etuuksien tasoon tehtiin yleisestä kustannuskehityksestä johtuvia korotuksia. Työttömyysturvan Perusoppaaseen 2011 on päivitetty uusimmat etuuksia ja kassan palveluja koskevat tiedot. JHL:n työttömyyskassa jatkaa kuluvanakin vuonna toimintansa ja jäsenpalvelujensa kehittämistä. Ne ovat tarvittaessa käytössäsi! Pasi Koskinen kassanjohtaja 3 Työttömän ja lomautetun hakuohje lyhyesti Jos jäät työttömäksi, ã Käy jo ensimmäisenä työttömyyspäivänä ilmoittautumassa työnhakijaksi työ- ja elinkeinotoimistossa (TE-toimisto), josta saat päivärahahakemuksen. Löydät kaikki hakemukset myös eWertti Nettikassasta. ã Tutustu hakemuksen täyttöohjeisiin ja hanki siinä mainitut liitteet. ã Lähetä hakemus täytettynä ja allekirjoitettuna työttömyyskas- saan. Voit lähettää kaikki etuushakemuksesi liitteineen sähköisesti työttömyyskassaan eWertti Nettikassassa. Kokonaan työttömän neljän kalenteriviikon tai kalenterikuukauden jatkohakemuksen voit lähettää myös eEmeli Puhelinkassassa. ã Työttömyyden alkamishetkes- tä käynnistyy omavastuuaika, jolta päivärahaa ei makseta. Omavastuuaika on seitsemää täyttä työttömyyspäivää vastaava aika enintään kahdeksan peräkkäisen kalenteriviikon aikana. Ensimmäinen hakemus kannattaa siis lähettää vasta omavastuuajan jälkeisenä sunnuntaina. Jatkossa päivärahaa haetaan neljän kalenteriviikon tai kalenterikuukauden jaksoissa. ã Työttömyyspäivärahaa on haettava viimeistään kolmen kuukauden kuluessa siitä päivästä lukien, josta päivärahaa haetaan maksettavaksi. ã Pidä työnhakusi voimas- sa TE-toimiston ohjeiden mukaan. 4 Puutteellisesti täytetty hakemus viivästyttää ã Jos olet ollut lomautettuna aiemmin ja tarpeettomasti käsittelyä. Jos hakemuksessa lomautusten välillä on alle 34 kalente- on puutteita, kassa hankkii selvitystä itse tai riviikkoa, liitä hakemukseen palkkato- pyytää sitä hakijalta. distus edellisen lomautuksen jälkeiseltä ajalta. Työttömyyskassa tarvitsee sitä työs- Hakemuslomakkeen lisäksi kassa tarvitsee seuraavat liitteet: säoloehdon seurantaa varten. ã Jos sinut on lomautettu lyhennetylle työ- ã Palkkatodistus vähintään työttömyyttä päivälle tai työviikolle, liitä hakemukseen edeltäneeltä 34 kalenteriviikolta. Todis- palkkatodistus lomautusviikoilta sovitel- tuksessa tulee näkyä eriteltynä lomarahat lun päivärahan laskemista varten. ja -korvaukset, muut mahdolliset korvaukset, palkattomat jaksot ja syy niihin. Työttömyyskassaan tulevat hakemukset kä- ã Kopio irtisanomisilmoituksesta. Jos sinut sitellään saapumisjärjestyksessä. Mikäli ha- on irtisanottu taloudellisista tai tuotan- kemuksesta puuttuu tarvittavia asiakirjoja ja nollisista syistä, liitä mukaan myös ansio- todistuksia, se saattaa viivyttää hakemuksen työluettelo. Sen voit tilata eläkelaitoksis- käsittelyä. ta: Kun päivärahaoikeus ja päivärahan suuruus Eläketurvakeskus, puh. 010 7511 on selvitetty, lähettää kassa postitse päivära- Kuntien eläkevakuutus, puh. 020 614 2573 hapäätöksen. Tavallisesti päätös päivärahan Jos sinut lomautetaan, ã Ilmoittaudu henkilökohtaisesti TE-toimis- myöntämisestä, sen suuruudesta, lomakorvauksen jaksotuksesta ja omavastuuajasta annetaan samanaikaisesti. toon työnhakijaksi mikäli sinut lomaute- Yleensä päätös tehdään vasta silloin, kun taan toistaiseksi tai mikäli määräaikainen päivärahaa on jäänyt maksettavaksi. Siksi on- lomautus koskee työpaikallasi alle 10 hen- kin tärkeää, että seuraava ns. jatkohakemus kilöä. Jos määräaikainen lomautus kos- toimitetaan kassalle sen hakuajan, joko neljän kee työpaikallasi vähintään 10 henkilöä, kalenteriviikon tai kalenterikuukauden, pää- ei henkilökohtaista ilmoittautumista tar- tyttyä, vaikkei kassalta olisi vielä siihen men- vita. Tarkista kuitenkin, että olet mukana nessä tullut päätöstä päivärahan myöntämi- työnantajan tekemässä ryhmälomautus- sestä. Kassan käsittelijä pyytää tarvittaessa ilmoituksessa. Jos lomautuksesi perustuu toimittamaan hakemuksen, mutta omatoimi- työsopimuksessasi sovittuun työnteon ja suudella voi nopeuttaa maksua. palkanmaksun keskeytykseen, tulee sinun eWertti Nettikassan tai eEmeli Puhelinkas- tällöin aina ilmoittautua henkilökohtai- san kautta lähetetty kokonaan työttömän jat- sesti työnhakijaksi. kohakemus on maksussa muutamien päivien ã Liitä hakemuksesi mukaan kopio lomautusilmoituksesta. kuluessa hakemuksen saapumisesta. Postitse lähetetty kokonaan työttömän jatkohakemus ã Liitä päivärahahakemuksen liitteeksi palk- on maksussa viikon kuluttua hakemuksen saa- katodistus lomautusta edeltäneeseen päi- pumisesta. Mikäli jatkohakemus on siis saapu- vään asti vähintään 34 kalenteriviikon nut kassaan postitse maanantaina, se on mak- ajalta. sussa seuraavan viikon maanantaina. Työttömyyskassan palvelut Julkisten ja hyvinvointialojen työt- JHL:n työttömyyskassa tarjoaa jäsenilleen tömyyskassa on Julkisten ja hyvin- kattavat sähköiset palvelut, joita ovat eWert- vointialojen liitto JHL ry:n yhtey- ti Nettikassa ja eEmeli Puhelinkassa. eEwertti Nettikassa on internetissä toimiva sähköisen dessä toimiva maamme suurimpiin asioinnin väylä, johon pääset kotisivultam- kuuluva työttömyyskassa. Maksam- me osoitteesta www.jhl.fi. eWertti Nettikas- me jäsenillemme ansiopäivärahaa ja vuorottelukorvausta. san kattavat palvelut ovat helppokäyttöisiä, välillä. Luonnollisesti voit lähettää hakemuk- ja sen avulla pystyt lähettämään kaikki etuus- sesi liitteineen myös postitse työttömyyskas- hakemuksesi ja muutosilmoitukset sähköisesti saan. Tällöin päivärahahakemuksia ja muita työttömyyskassaan itsellesi parhaiten sopiva- asiakirjoja ei tarvitse liittää toisiinsa nitojalla, na ajankohtana. Palvelun käyttö on maksu- klemmarilla tai teipillä. Kokonaan työttömän tonta, ja voit kirjautua palveluun miltä ta- jatkohakemukset ovat kuitenkin oleellisesti hansa tietokoneelta, jolta on internetyhteys. nopeammin maksussa, kun lähetät ne eWertti eWertti Nettikassa tarjoaa ensimmäise- Nettikassan tai eEmeli Puhelinkassan kautta. nä Suomessa mahdollisuuden lähettää hake- Mikäli haluat henkilökohtaista puhelin- musten liitteet, esimerkiksi palkkatodistuk- palvelua, saat yhteyden kassan virkailijoihin sen, sähköisesti työttömyyskassaan. eWertti puhelimitse maanantaista perjantaihin klo Nettikassassa voit lisäksi tarkistaa oman ha- 9.00 – 15.00. Tällöin voit kysyä neuvoa työt- kemuksesi käsittelytilanteen, selata omia päi- tömyyskassan maksamiin etuuksiin ja niiden värahatietojasi, muuttaa henkilötietojasi ja hakemiseen liittyvissä asioissa. lähettää viestin suoraan hakemuksen käsitte- Puhelinpalvelun aukioloaikojen muutok- lijälle. Mikäli haluat tiedon päivärahan mak- sista sekä muista ajankohtaisista asioista tie- susta matkapuhelimeesi, pystyt tekemään ti- dotetaan Motiivi-lehdessä ja JHL:n kotisivuil- lauksen siitä eWertti Nettikassassa. la. Kotisivuilla on myös työttömyyskassan Lisäksi työttömyyskassa on ottanut käyt- käsittelyaikapalvelu, josta voit tarkistaa tun- töön eEmeli Puhelinkassan, jossa voit tehdä nin välein päivittyvän reaaliaikaisen tiedon ympäri vuorokauden kokonaan työttömän siitä, minä päivänä kassaan saapuneet hake- neljän kalenteriviikon tai kalenterikuukauden mukset ovat käsittelyssä. jatkohakemuksen puhelimella ja saada itseäsi koskevia hakemuksen käsittely- ja maksatustietoja. Palvelu on toteutettu puheentunnistuksella eli ohjaat puheellasi palvelua tuottavaa automaattia. eEmeli Puhelinkassaan pääset soittamalla työttömyyskassan puhelinpalvelunumeroon 010 190 300. Hinta on kiinteästä verkosta soittaessasi paikallisverkkomaksu ja matkapuhelinverkosta soittaessasi oman operaattorin hinnoittelun mukainen. Jäsenyyteesi liittyvissä asioissa kuten jäsenmaksuasioissa ota tarvittaessa yhteyttä yhdistykseesi tai JHL:n jäsenyksikköön p. 010 7703 430. Voit hoitaa jäsenasioitasi myös liiton verkkosivujen jäsenpalvelun kautta osoitteessa www.jhl.fi. Sähköinen asiointi helpottaa ja nopeuttaa tiedonkulkua sinun ja työttömyyskassan 5 TYÖTTÖMYYSTURVASANASTOA 6 Ansiopäiväraha: Työtön, joka on Lisäpäivät: Lisäpäivillä tarkoitetaan päi- täyttänyt työssäoloehdon ja on kassan jäsen, värahapäiviä, jotka maksetaan 500 päivän li- saa ansiopäivärahaa. säksi. Eläkeputki: Ennen vuotta 1950 synty- ja hän jää työttömäksi siten että täyttää 59 nyt henkilö on ns. eläkeputkessa, kun hän jää vuotta ennen kuin ansiopäivärahan 500 päivän työttömäksi siten, että hän täyttää 57 vuotta enimmäismaksuaika täyttyy, hänelle voidaan ennen kuin ansiopäivärahan 500 päivän enim- maksaa päivärahaa sen kuukauden loppuun mäismaksuaika täyttyy. 500 päivän jälkeen hän saakka, jona hän täyttää 65 vuotta. Lisäedel- saa päivärahaa lisäpäivinä sen kalenterikuu- lytys maksulle on, että hakijan on ollut 500 kauden loppuun saakka, jona hän täyttää 60 päivän enimmäisajan täyttyessä eläkkeeseen vuotta. Tällöin hänellä on mahdollisuus hakea oikeuttavassa työssä vähintään viisi vuotta vii- työttömyyseläkettä. meksi kuluneiden 20 vuoden aikana. Jäsenyysehto: Mikäli henkilö on syntynyt 1950-1954 Mikäli henkilö on syntynyt vuonna 1955 tai Ansiopäivärahan saa- sen jälkeen ja hän jää työttömäksi siten että minen edellyttää vähintään 34 viikon jäse- täyttää 60 vuotta ennen kuin ansiopäivärahan nyyttä työttömyyskassassa. Työssäoloehdon on 500 päivän enimmäismaksuaika täyttyy, hänel- täytyttävä jäsenyysaikana. le voidaan maksaa päivärahaa sen kuukauden Karenssi: Työ- ja elinkeinotoimiston mää- loppuun saakka, jona hän täyttää 65 vuotta. Lisäedellytys maksulle on, että hakija on ollut räämä päivärahaton aika esim. sen johdosta, 500 päivän enimmäisajan täyttyessä eläkkee- että henkilö kieltäytyy tai eroaa työstä ilman seen oikeuttavassa työssä vähintään viisi vuot- pätevää syytä. ta viimeksi kuluneiden 20 vuoden aikana. Ennen vuotta 1950 syntyneet, ks. eläkeputki. Laskennallinen työtulo sovittelussa: Soviteltu päiväraha makse- Lomakorvaus: Jos työntekijällä on taan pääsääntöisesti neljän viikon tai kuukau- työsuhteen päättyessä pitämättömiä vuosilo- den jaksolta. Jos neljän viikon tai kuukauden mia, työnantaja maksaa näistä pitämättä jää- jaksolla on aikaa, jolta ei voida maksaa päivä- neistä päivistä korvauksen rahassa. Työnanta- rahaa, muutetaan jakson muilta päiviltä an- jan maksama lomaraha ei ole lomakorvausta. saittu tulo laskennallisesti vastaamaan kuukausituloa. Näin saadusta kuukausitulosta Muutosturva: otetaan huomioon 50 prosenttia sovittelussa. teena on nopeuttaa ja helpottaa irtisanotun Muutosturvan tavoit- pääsyä uuteen työhön. Toimintamalli sisältää työnantajan tehostuneen tiedottamisvelvollisuuden, henkilöstön kanssa tehtävän toimintasuunnitelman ja työ- ja elinkeinotoimistojen kanssa laadittavat työllistymissuunnitelmat. Jos työnhakija osallistuu työllistymissuunnitelmassa sovittuihin työllistymistä edistäviin palveluihin, hänellä voi lisäksi olla oikeus korotettuun työttömyysturvaan. Omavastuuaika: Kun henkilö työt- tömyyden alettua ilmoittautuu työttömäksi työnhakijaksi työ- ja elinkeinotoimistoon, alkaa päivärahan maksaminen vasta omavastuuajan jälkeen. Omavastuuaika on seitsemää täyttä työttömyyspäivää vastaava aika enintään kahdeksan peräkkäisen kalenteriviikon aikana. Omavastuuaika asetetaan aina uudelleen, kun hakijan työssäoloehto täyttyy, ja sen seurauksena päivärahan taso määritellään uudelleen sekä 500 päivän enimmäisaikalaskuri nollataan. Palkkatukityö: Työ- ja elinkeinotoi- misto voi myöntää ja maksaa työnantajalle palkkatukea työntekijän palkkakustannuksiin. Kyseessä on normaali työsuhde, mutta työssäoloehdon kertyminen poikkeaa normaalista. Peruspäiväraha: Työtön, joka on täyttänyt työssäoloehdon, mutta ei ole kassan jäsen, saa Kansaneläkelaitokselta peruspäivärahaa. Peruspäiväraha on 25,74 euroa päivässä vuonna 2011. Lisäksi peruspäivärahaan maksetaan lapsikorotukset, kuten ansiopäivärahaankin. Päivien nollaus: Työttömyyspäivära- Työssäoloehto: Työssäoloehto tarkoithaa maksetaan enintään 500 päivää. Jos hen- taa ty&ou
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks
SAVE OUR EARTH

We need your sign to support Project to invent "SMART AND CONTROLLABLE REFLECTIVE BALLOONS" to cover the Sun and Save Our Earth.

More details...

Sign Now!

We are very appreciated for your Prompt Action!

x